راه حق26علی26نابقه اسلام26سیمرغ26راه حق26مستقیم 26علی26خیلی26مردی26 امام دین26وصیت26بیعت26
مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست تقدیم به روی ماه عالم مهدی موعود منجی تمام عالم هر که منجیست خدا یارو نگهدارش باد هم که عیسی و موسی محمد باشد طراح و نوسینده حجت اله عرفانیان مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صدحدیث آئینه روی محمد علیست دره علم خدا غیر از علی نیست جانشینه مصطفا این مرتضی مولاء علیست به ابجد خانواده محترم پیامبر583 پادشاه اصلی عالم 583محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583پادشاه اصلی عالم 583به قرارداد الله 583 اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی583اهل دین قرآن اسلام 583به ابجداهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام=583 583شبکه نور 583 شبکه نور583 اهل بیت فاطمه 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت محمد علی فاطمه حسن حسین 583 میشود 385 شیعه 385 74 فرقه گمراه دین اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشیدبه ابجد 245 دینه بحق الله 245 افق دین اسلامه حق245اسلامه حق245 فاطمه +علی =245 علی110+135فاطمه=245 یا اسلام محمد 245 با اسلام علی 245دین الهی فاطمه 245با اسلام علی 245 با اسلام بحق بدینه حق اللهی 245 با دین انسان 245 اهل منطقی 245بسیجیان علی 245 مقام جانباز 245دعا کنید مهدی بیاید 245 انقلابیان 245 بسم الله الرحمن الرحیم 786- 541 عمر ابوبکر =245 اسلامه حق 245حکم الهی دین الله245 فاطمه 135+110 علی=245 اسلامه حق 245 سلطان سریرولایت علی قل انماولی یکم الله علی245مدار245مراد245 ما شیعیان فقط اهل بیت پیامبر را دوست میداریم و از کفار قریش بیزاریم به ابجد با قاصبان اهل بیت 786-245 اسلامه حق 245 علی فاطمه =541 عمر ابوبکر 231 باقاصبه دین الله231 ابوبکر231 راه دزدی231 فلسفه دین الله 385شیعه 385 حرفهای حسابی 385راز اهل عالم 385فرق نمیکند که سنی بر حق باشد یا شیعه وحدت اسلام برایم مهم است و پذیرش بحق به ابجد وحدت کل اسلام 600 منهای 541 ابوبکر و عمر = 59 مهدی 59 بزودی خواهد آمد و همه ادیان را به وحدت فرا میخواند ما باید کمکش کنیم صحابه حضرت مهدی بودن زحمت داردو 202دین الهی محمد 202 یعنی علی 110+92 محمد=202 بلغ اولا بکمالهی کشف دوجا به جمالهی حسنت جمیعو خصالحی صلو علیه و آلهی حاتفی گفت دیدم من آن کتف نبی دوره خاتم تا به شانه بود علیا"علیا"یا علی دوش نبی حیدر است وارث پیغمبر است بوود نام مولاء الهی بحق که وصی مصطفی مرتضایی بت شکنی دوش نبی حیدر است وارث پیغمبر است اسلام نجاتبخش 1488 - 1202 عمر ابوبکرو عثمان = 286 یعنی 286 عید محمد علی 286 به ابجد 12منتخب12 اسلام 12 حق 12اخلاق12 نجاتبخش 12 اسلام 12 نجاتبخش 12 قلب 12هوا 12 ساعت 12 ماها 12 قلب 12جانها 12حم 12 گل گل12 دلی که نیست حب علی سنگ است چرا که نور وی و نور حق هماهنگ است مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست وصی بحق محمد سلام سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ سلام بر جمال حیدر کرار اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش که به تلبیسو حیل دیو مسلمان نشود فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه نه 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان =74باعث 74 فرقه شدن دین شدند74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 به هزار نام خدا قسم 1000به ابجد محمد مصطفا 92 قسم = 1092 منهای ابجد سه خلیفه کن 1202- منهای 1092 = 110مولا و مقتدای عالم علیست افتخار دین 1346- 1202= 144 ضرب 12 امام در خودش 144 ابجد آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا" و لا تفرقو 144 گمراه دین 310 عمر 310فاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار310 مانع های سده دین 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310310مفسدین به جهان310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق 310بفریبی ها310مکرن310 کفری 310گمراه دین310عمر 310منکر310 نیرنگ310عمر310با قاصب کل دین 310 بناحق پلید اهله دینه310 بیداد گرانه ابله 310 احمقان اهل دینی 310 یا وهابیه منافقه 310احمقان اهل دینی 310 فاسدان پلید دین ها 310 بمار زنگی 310کفری 310 عمر 310 310کلب کلب هار310 ابله منافقا 310نمرودی310 ناحق عالمی 310 عمر 310بمار زنگی 310منکر 310جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 اباجهل در دین 310 ابالهبا در دین 310 اباجهل در دین 310 بیداد گران ابله 310 قاصبان بدین 310نامردیه 310 کفری 310 عمر 310 گمراه دین 310یا بلاء دین اسلام 310نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310دلیل نفاق310 عمر 310 جاهل منافق310 ابله منافقا 310 با اهل منافق 310 310اباجهل در دین 310 کفری310 احمقهای فاسد 310 منکر 310 حرامزاده پلید 310وهابی کودن دین اسلامی310 قاصبان بدین 310 رمززناه 310 گمراه دین310 کوره دینیه 310جهل عرب 310 اباجهل در دین310یا بلاء دین اسلام 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 دلیله نفاق310کفری310 نیرنگ310نمرودی 310 کلب کلب هار 310 عمر 310سگ هار پلید 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310سامری310 310دائش وهابی نادان 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310بمار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310یا بلاء دین اسلام 310 سگ مردها310 نیرنگ 310نمرودی 310سامری310 گمراه دین310یا بلاء دین اسلام 310 نیرنگ 310 منکر 310 کفری 310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310ناهنجار 310پلیدی بقاصبانی 310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310احمق بی دین ها 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 گراز ناهلی 310 دزده دین اسلامی 310 نار جهیما310بدعت شیطانه 851-541= 310عمر 310 با اهل منافق 310 حرامیان 310 بمزاحم های دین اسلام 310 رزل بدینی 310 با اهل منافق 310 اهل دین دین عدوالله 310عمرفاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310 مفسدین به جهان310 310فاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار310 مانع های سده دین 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310310مفسدین به جهان310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310 فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق310 310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310 فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق310بفریبیها310 مکرن310 کفری310گمراه دین310عمر 310قاصبه دین الله310 فریب کاران اهل عالمی 715 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 310 عمر 310 گمراه دین 310خاک عالم بر سرت کنم عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام 310چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندتف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکروعمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 اهل بی مغز بدین 231ابوبکر 231با قاصبه دین الله 231 لانه جاسوسیه 231 قاصب ابله 231231محکومان بدین 231ادیانی جعلی باطل 231 دو رویه 231 یا ابوسفیانی 231 نفاق231 فاسق231 اهل بقاصب231یا اهل مفسد 231 اهل نامرد 231 محکومان بدین231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231 با جاهلا نادان ملحد 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 یا ابوسفیانی 231لانه جاسوسیه231 ادیانی جعلی باطل 231 دورویه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر نابحق دینها 231 بااحمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 ابوبکر و عمر 541در غدیر خم دین کامل شد اکملتو لکم دینکم بعد از وفات پیامبر دشمنان دین خدا گمراه دین 310مکرن 310کفری310 ناحق عالمی310 عمر310نیرنگ 310گمراه دین 310 مکرن310کفری دزدان فدکه فاطمه310بمارزنگی310 کفری310 اهل نابکار 310بعالم بی عملی 310 پرمدعاه 310با نادان کل عالمی 310 ابله بکل عالم 310 فاسق دینه 310 پلید فاسدان دین 310 احمق ها نادان پلید 310 پلیدها احمق نادان 310منکر 310جاهل منافق منافق ابلها 310نامردیه310 کفری310عمر310نیرنگ 310 نمرودی310 حرامزاده پلید310 سامری310 گمراه دین310مکرن 310 بکج راه 231 ابوبکر231 دزده دینه اسلامی 231ابله بکل عالم 231دزدا فدک نگونه 231ابوبکر 231رکب وبا 231 احمق ملحد 231 اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 با فاجعه جهانی 231 به لعین دین 231 ابوبکر231لعین بدین231 بکودن احمق 231 دین حرام الهی 231 نفاق 231 عصیان 231 فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم - 310 عمر =661 عثمان -231 ابوبکر =430 مقصر به ابجد (ریاست کفر )971 ظالم میباشد 971-661 عثمان = 310 عمر310 با قاصب دین الهی 310 عمر 310 منکر 310 حرامیان 310 کفری 310 عمر ابوبکر231+ 310عمر 310ناحق عالمی = 541فتنه عالم 676-135 فاطمه = 541 عمر وابوبکر فتنه عالم بودند شرم گینان 651-110 علی = 541 عمر ابوبکر رکب وبا 541 عدواهل بیت بوده اند به ابجد صغیر شیطان 22 مقصر 22 هذیان 22 عمر22شیطان 22 ابابکر22دشمن اسلام22 مجرمان 22 منافقان 22 بدبختی 22 بدیها 22 دروغ 22نیرنگ 22 کلک 22 کید 22 مکارا 22 روباه 22 ابوبکر رکب وبا من از خار سر دیوار دانستم بناحقی دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت عمر به او سم ری سامری قوم محمد او را به درک اسفل سافلین فرستاد در طبقه سوزان جهنم که به آنجا اسفله سافین میگویند فقط شیطان نمرود شداد حامان فرعون عمر ابابکر شمر یزید معاویه و بت پرستان و قاصبان ولایت را عذاب میکنند قرار دارندهفت طبقه زیرداخل جهنم سوزان ترین جای جهنم را درک اسفله سافلین میگویند علمی فراتر از کهکشان ریاضی در قرآن به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 ابجد ابوبکر عمر 541 مقصر 430+231 ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541گمراه دین بناحق دینها 541 ابجد آل سعود 171+370 شیطان = 541 مردان گمراه 541جهل عرب ابله به کل عالم 541 اباجهل در دین عقیده باطل 541کفری دین حرام الهی 541دلیل نفاق به لعین دین 541 به دقل باز کودن با قاصب کل دین541 پلید ناکسان حرامیان 541ابله منافقا بناحق دین ها 541 بی دینها احمق جاهل منافق 541جهل عرب عقیده باطل541ملحد ها یا منافق آل سعود 541شیطان آل سعود541 آفت کلی541 به نااهله منافقه آل سعود 541بانامرده اهل دین اسلامی دشمنا دین های اسلامی 541 منافق کوردلی541 ابله بشرا 541آفت کلی آفت کلی541 به نااهله منافقه آل سعود 541بانامرده اهل دین اسلامی 541دشمنا دین های اسلامی 541 منافق کوردلی541 ابله بشرا 541آفت کلی 541 با قاصب کل دین نفاق541 کافر پلید دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام با دشمن ابله نادان 541 به نامرده ابله دین 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541آفت کلی 541انحرافه دین اسلام یا حقه بازان پلید اسلامی به نامرده ابله دین 541 عقیده باطلی نامردی 541 با منافقان ابله ملحد نادان 541دشمنه اسلامی 541کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541انحرافه دین اسلام 541
قالب وبلاگ 1
داستانهای زندگی 1
ابزار وبلاگ 1
خرید لایسنس نود32 1
بزرگترین سامانه تبادل لینک 1
بهترین ریمل - ریمل حجم دهنده و بلند کننده 1
جی پی اس ماشین
سر دنده ال ای دی led
ادرس سفت کاریهای شهر
همسرگزینی
ردیاب مخفی خودرو

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110 + 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 88
بازدید دیروز : 169
بازدید هفته : 902
بازدید ماه : 3165
بازدید کل : 478471
تعداد مطالب : 437
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1به ابجدظالم 971- 430 مقصر = 541 دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541توهین دین ها 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 مرگ کافر 541 آفتین 541 عداوتین 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 آل سعود 171 +370 شیطان = 541 قاتلی 541 دشمنه اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541منافقان پلیده دین 541 با ناکس های اهله قرآن 541مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541بنامردان قاصب 541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی 541 مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 مردان گمراه 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مقصرا دین الهی 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541 به اولین قاصبان احمق پلید 541 نامردان اصلی دین 541 به ابجد آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541آفتین 541فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 میباشند 541احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 با ناکسهای اهل قرآن 541 مقصرا دین الهی 541 فاسد ترین نامرد اهل دین 541 مجرمین بدین اسلام 541مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 کافر پلید دین اسلام 541 احمقان فاسد دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر


با سه کلمه پروردگارت دینت پیامبرت وامامت را ثابت کن به ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی 64 +132 اسلام = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196حجاب رعایت حدود الهی برای خانمهای جوان میباشدکه جامعه اسلامی به فساد کشیده نشود به علم ابجد14 حجاب 14 عشق 14 نبوت 14 امامت 14راه 14 بحق14 دین هم حجاب دارد بخاطر همین آنها که نورانیت دل و چشم ندارند { حجاب دین الله 144 } را نمی شناسند به ابجد صغیر و کبیر اسلام میشود 144 اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش میشود 144 {اسلام واقعی الله } {بدین واقعی اسلام} را نمی شناسند و گمراه دین هستند این سی چهل سال ارزش بی بندو باری ندارد بیائیم و خودمان را گول نزنیم و مثل آدمیزاد زندگی کنیم درک فهم شعور می خواهد که قدر هم را بدانیم و حقوق یکدیگر را رعایت کنیم 

  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍإِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اذجاء ربه بقلب سلیم إِذْ جاءَ رَبَّهُ

 

شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستید به ابجد حکم الله حکم قرآن 475-541 فتنه ها= 66الله 66علی ولی الله 66 +66= 132 اسلام به ابجدبرترین دین 926-541عمر ابوبکر=385 با آل قرآن 385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین الله 385یا الله وصی بحق محمد 385با آل قرآن385 شیعه 385راز اهل عالم 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دبن الله 385 به دین الهی الله محمد علی 385به اهله محمد فاطمه علی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385اهل دین فرقه اصلی دین اسلام812+114 سوره قرآن= 926-541 فتنه ها = 385 style="font-size: x-large;">مکتب حق قرآن 926- 541 عمر ابوبکر=

 

اهل دین فرقه اصلی دین اسلام 812+114 سوره قرآن =926-541 فتنه ها = 385 شیعه 385 اهل دین فرقه اصلی دین اسلام 812+114 سوره قرآن =926-541 فتنه ها = 385 شیعه 385 شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه  هستید

به ابجد دین64 الله محمد علی64  دین 64 جانشین محمد علی 64نماینده الله بجهانه64 کسانی که برای هدایت بشر کاری نمی کنند روز قیامت مواخذه خواهند شد در زمان پیامبر یک فرقه بود اینجانب تمام فرقه های باطل که 74 فرقه در دین مسیح (ع) و 74 فرقه در دین محمد (ص) هر کسی فرمود فرقه های باطل را دوست دارد دروغ گو مییاشد اگر دوست دارید چرا برای هدایتشان کاری نکرده اید مگر آنها برادران گمراه دینی نمی باشند شما هم با سه کلمه دین و پروردکار پیامبر و امام خود را به ابجد صغیر و کبیر ثابت نمائید مگر نمی گوئید شما بحق می باشید بسم الله پیامبر فرمود علم ابجد را یاد بگیرد که همه آن شگفتی میباشد وای بر عالمی که علم ابجد نداند  برای رضای خدا شما هم آنها را دوست بدارید اینجانب از همه بیشتر آنها را دوست دارم و برای هدایت آنها کوشش نموده ام و نگران آینده و آخرت این برادران عزیز می باشم بنظر این جانب از همه بیشتر 74 فرقه را دوست می دارم مخصوصا" اهل سنت را مومن آئینه مومن است عیب ما را فقط یک برادر دینی بر طرف می کند کسانی که برای هدایت برادران دینی گام بر نمی دارند دشمن ادیان الهی میباشند دوست دارند موزه دین داشته باشند برایشان هدایت و سرنوشت انسانها برایشان مهم نیست مثل شیطان فکر می

با کلمه الله اسلام امام  دین اسلام را به ابجد صغیر و کبیر ثابت بفرمائیدبه ابجد110با اولین جانشینه محمد ابن عبدالله 110 معنی الله محمد اصل دین اسلامه 110امام جانشین اصلی محمد ابن عبد الله 110 اصل دین اسلام جانشین واقعی محمد 110نگین دین ها الله محمد علی 110 اصل دین الله اصل اسلام مقالم شیعه 110 امام بر حق بدین اسلام جانشین محمد110دین الهی 110علی 110 ولی دین110به ابجد صغیرالله18سلطان 18شب قدر18شجاعت18 عاشقان18مکتب18الله 18جانشین 18مکتب18 جانشین 18بدین 18 الله 18+18= بدین الله36 +36=72 +72= 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر میشود 144 ضرب 12 امام در خودش میشود144 عاشق الله33+33 شهید نماز=66 الله 66+ 66=132 اسلام132 به ابجد صغیرالله18+64 دین=82 امام 82مهدی82+ 28دین اسلام=110 علی به ابجد صغیر الله 18+18=36مکتب الله36 جانشین سلطان 36+23مهدی= رهبر=59 به ابجدکبیر مهدی 59 آخرین امام دین اسلام 59مهدی 59 بدین الله36 +36 امام غدیر= 72+72= 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر میشود 144 ضرب 12 امام در خودش میشود144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 حکم الله حکم قرآن 475-541= 66 الله 66+66 علی ولی الله= 132 اسلام 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 به ابجد آخرین آیه اکملت لکم دینکم چگونه دین اسلام کامل شد دین 64+18 الله 18 ذالحجه" غدیرخم = 82 امام 82+28 دین اسلام 28رئیس 28خورشید28+82 امام = 110 دین الهی 110 علی 110 ولی دین110 در غدیر خم با نصب جاشین پیامبر امام علی دین اسلام کامل شد در تمام کتب اهل سنت و شیعه حدیث غدیر خم موجود میباشد به ابجد صغیر و کبیر مهدی 82 امام82طبیب جهان82

 

تولدمولاء علی در محراب کعبه در 13رجب 13+5 تن پدرخانواده محترم پیامبر 13+5= 18 ذالحجه" غدیر خم به فرمان 18 الله 18+46 ماه 46 محمد علی 46+18 الله = 64 +28 دین اسلام =92 محمد 92+18= 110 علی  دین 64 + 64 جانشین محمد علی= 128 کلید دین 128 حسین 128 کلید دین 128   به ابجد امام الله 28+18 الله = 46 ماه 46 محمد علی 46 رهبر جهان اسلام 46 رکن دین اسلام 46 راز حروف46 نماینده الله 46 محمد علی 46 امام الله 28+18 الله =46 جاشین پیامبران 46 ماه 46+46= 92 محمد92 +18 الله = 110 دین الهی110علی110ولی دین 110امام بر حق بدین اسلام جانشین محمد 110

امام بر حق بدین اسلام جانشین محمد110 علی 110 نمک110 نان جو110 به نانو نمک مرتضی علی حق با علیست 110 پلیسی 110 نامت 110 یا علی حقا پلیس عالمی 110 با 5 انگشت بگو حق با سه خلیفه می باشد انگشت خود را باز کن و انکشت شهادت را به انگشت شصت بچسبان این سه خلیفه اینطور بودند همانطور که دست می دهید انگشت شهادت را ببند میشود بیاخ حق را سه تن نیست کف دست راستت نوشته 18 الله 18 ذالحجه" غدیر خم دین 64+18 = 82 امام 82 +28 دین اسلام 110 علی 110 انتخاب گردید در زمان پیامبر یک فرقه بود ولی بعد از پیامبر 74 فرقه شد ابجد ابوبکرعمر عثمان 74 میباشد 74 ان من المجرمین منتقمون 74 سوره سجده آیه 22 شیطان 22 عمر22 ابابکر 22 مقصر22 دشمن اسلام 22  عمر 22 گنده لات 22شرور22نابکار22 قلدر22 والشجرتها الملعونه 74 این سه خلیفه قاصب دین الله بوده اند بعد از پیامبر مردم نزد خیاطی رفته و گفتند ردای خلافت که دوختی اندازه کدام خلیفه بود خیاط فرمود شما می گوئید خلیفه اول ابوبکر است و خلیفه آخر علی من هر چه وجب می کنم انگشت کوچک می آید جای انگشت بزرگ را میگیرد و این سه انگشت دیگر نمی دانم این وسط چه غلطی می کنند در این صورت فقط حق با علیست از عقیل پرسیدند حق با کیست فرمود حق با علیست ایشان نزد عمر و ابوبکر فرمود من از خار سر دیوار دانستم که ناحقید بعد از پیامبر نود درصد یاران پیامبر بر علیه خلیفه زمان امام زمان خود بر خواستند و جنگ جمل را به راه انداختند پیامبر فرمود هر کسی بر علیه امام زمانش شورش کند مرتد و کافر است یاران عمری همان یاران سقیفه و باز ماندگان جنگ جمل می باشند تا دیر نشده علی را در یابید یا علی بگوئید و شیعه شوید نام شیعه چندین بار در قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ  نام شیعه 12 بار در قرآن آمده نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر به ابجد صغیر شیعه 25 اصل اسلام 25 انسان کامل 25 انسان نمونه وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرادوازدهمین سوره قرآن بیا ای کاملترین دین  آخرین امام دین اسلام جانه دله ارباب علی و زهرا  بیا تا همه در برابرت خشوع و خضوع  کنند ای 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراجانها به فدایت 72 قسم به آیه های سجده دار72 +72=144 اسلام144 ارباب جهان اسلام 397-541 فتنه ها عمر ابوبکر= 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام144 ضرب دوازده امام در خودش میباشد144اسلام144 به ابجدکبیر وصغیر اسلام144       اهل بهشت 743-541 فتنه ها عمرابوبکر=202محمدعلی202کلیدبدین الله202مومن الله 202احکام اسلام 202آئینه الله202محمدعلی202دین ماه محمد 202دین الهی محمد202اهل لااله الا الله202بحکم اسلام 202دین ماه محمد202 امام کل دین ها202با ادب اهل دین محمد202کلید الله130+72 قسم به آیه های سجده دار 72شهدای کربلاء=الله کعبه اسلام قرآن محمده202مهدی 59کاملترین دین59 کاملترین مرد 59آخرین امام دین اسلام59 مهدی59 مقدس ترین امام بجهان59رهبر حق جهان اسلام 59 کاملترین دین59 کاملترین مرد59 اسلام قرآن حق محمد 59 وحدت کل اسلام 600-541 فتنه ها عمر ابوبکر=59مهدی 59 +114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196جمال تو محمدی کمال توست یا علیالماس دین196دین اسلام196امام کل دین 196ضرب14معصوم در خودش میشود196دین اسلام 196مهدی9+ 5=14 معصوم عشق14 نبوت 14 امامت14عشق14یعنی 1+4=5 تن آل عباء خانواده رسول خدا (ص) 59با عشق امامت دین اسلام 59کاملترین دین 59 کاملترین مرد59مهدی 59صاحب دین بحق اسلام 59مهدی 59 میباش این آیه قرآن آیه رستگاری به ابجد کبیر و صغیر میشود 926 قولو لا اله الا الله تفلهوا  926-541 فتنه ها = 385 شیعه شوید تا رستگار شوید نام شیعه 12 بار درقرآن آمده است نام شیعه چندین بار در قرآن آمده نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اصل اسلام 25 انسان کامل 25 انسان نمونه 25 ارباب جهان 25اصل اسلام 25 با آل قرآن 25 آل الله 25 اسماء خمسه 25 حکم خدا 25 اساس دینه25 خدایی 25 بسیجی 25 دلاور25جلوه خدا25 با حقی 25    وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه  هستید به ابجد دین64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64نماینده الله بجهانه64 مرد الهی علی 64 با قرآن محمد علی 64 مرد الهی امام دین 64یعنی دست دوستی 64 انگشت شصت با چهار انگشت میشود 64 دست بیعت دست دوستی کف دست راستت نوشته 18 ذالحجه" غدیر خم دین اسلام کامل شد همه با علی (ع) بیعت کردند دست بیعت بارسول خدا وعلی کف دست راستت نوشته18 ذالحجه"غدیرخم 18+64دین=82 امام به ابجد امام82 انتخاب امام درغدیرخم امام82 امام82جانشین بدین محمد علی 82 شهادت اهل بیت مقبول الله 82 آسمان امامت مهدی موعودی82 حافظ دین حق اسلام قرآنی82 فضیلت دین مبین اسلام 82حاکم اصلی دین اسلامی{82 با تقواء ترین انسان جهانی82 زاده محراب شهیدمحراب82جانشین الله محمد علی 82  امام82 +114سوره قرآن= 196دین اسلام196ضرب14 معصوم درخودش میشود 196امام کل دین196دین اسلام196اسلامه مهدی196 کلید اسلام196 امام کل دین 196 کلید بدین الله 196کلید اسلام196نماینده الله محمد66 الله 66+66 علی ولی الله=132 اسلام 132+64 دین=196دین اسلام196محمد92+ 18ذالحجه" غدیرخم=110علی 110زاده محراب شهید محراب علیست 72حکم اصلی دین اسلام 72 +72= 144 حکم الله 144 اسلام 144 اهل دین فرقه اصلی دین اسلام 812+114 سوره قرآن =926-541 فتنه ها = 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 با آل قرآن 385 دین پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 حکم الله حکم قرآن 475-541 فتنه ها = 66 الله 66 +66 علی ولی الله = 132 اسلام132 +64 دین = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196 مرد باشید و به ابجد کبیر و صغیر دین و مذهب خود را ثابت نمائید   حضرت جبرئیل از جانب خداوند اسلام را به پیامبر عرضه نمود به ابجد اسلام 132 نشانه دین واقعی الله راه الله اصل اسلام  132 یعنی{ اول خلیفه الله 60 آدم داود هارون علی 72 +60= 132 اسلام132 به ابجد صغیر و کبیر هم اسلام میشود 144 72حکم اصلی دین اسلام 72 +72= 144 حکم الله 144 اسلام 144ضرب 12 امام در خودش می شود 144 حکم الله 144 اسلام به ابجدصغیروکبیر میشود 144ضرب12 امام درخودش می شود 144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 حکم الله 144 حاکم اصلی دین اسلام 72+72 حکم الله= 144 اسلام 144 به ابجد صغیر و کبیر 144  به ابجد کلمه الله 41+25شیعه اصل اسلام=66 علی ولی الله 66+66 الله = 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132 اسلام 132 +64 دین = 196 دین اسلام 196 اصوله دین 196 ضرب 14 معصوم خانواده اصلی پیامبر اسلام میشود 196 دین اسلام 196  به ابجد الله 66 علی ولی الله 66 = 132 اسلام 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسو ل خدا را 14 معصوم می گویند دین اسلام 196 امام کل دین 196 اصول دینه 196 دین اسلام 196 چهارده معصوم شیعه میباشد به ابجد مقصر430+231 ابوبکر = 661 عثمان 661+310 عمر =971 ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 سه خلیفه قاصب 1202 ارتش کفار1202 بکافران محض1202 عمر ابوبکر عثمان 1202

 به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند طبق علم ریاضی قرآن بدعت کنندگان و فتنه ها عمر و ابوبکر {رکب وبا} روبا میباشند شما حق را بپذیر اینجانب با افتخارجواب گمراهی گذشته شما رادر دین به خداوندخواهم دادبه ابجدظالم971+231نفاق ابوبکر=  1202 ابجدسه خلیفه1202به ابجدسرکشای خائن1312 -110علی= 1202 ابوبکر231+310 عمر +661 عثمان=1202با قاصبه خلافت 1312-110علی=1202اینم آیه قرآن به ابجدسه خلیفه قاصب 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد 1202ابوبکر و عمر و عثمان 1202 میباشد ان من المجرمین منتقمون 1202به ابجد مفسد فی الارض ها 1312 - 110 دین الهی علی= 1202 سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان 1202 میباشدپیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 یعنی ظالم 971-430 مقصر = 541 فتنه ها 541 عمر و ابوبکر میباشند پیامبر فرمود علم ابجد را یاد بگیرید که همه آن شگفتیست وای بر عالمی که علم ابجد نداند همه قرآن به علم ریاضی نوشته شده فقط کمی حوصله عشق می خواهد نظر  نظر علمای شیعه در مورد استحباب شهادت ثالثه که اگر در اذان سه شهادت نباشد طبق فرموده رسول خدا باطل است و حتما باید ذکر وصیت پیامبر بیعت پیامبر در غدیر «أشهد أن علیا ولی الله»:ذکر و یاد علی در هر جا که ذکر محمد است مثبت در مثبتی مثبت 28مثبتی +18موثبت=46 محمد 20+26 علی= 46 +46= 92 ابجد کبیر محمد 92 +18 مثبت غدیر خم 18 ذلحجه = 110 مولاء و مقتدای عالم علیست شهادت به ولایت علی و اشهد ان قائمنا حجت الله قائم آل محمد  در اذان واجب است سلمان فارسی اینطور اذان میگفت یاران نزد رسول الله رفته  گفتند سلمان درست اذان میگوید «أشهد أن علیا ولی الله» هم میگوید پیامبر فرمود چه نیکوست مگر در غدیر خم  نگفتم هر که من مولای اویم علی مولای اوست شخصی به نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم آمده و گفت : ای رسول خدا ؛ ابو ذر در اذان بعد از شهادت به رسالت شهادت به ولایت علی می دهد ؛ رسول خدا فرمودند : همین است ؛ آیا کلام من را در روز غدیر خم فراموش کردید که « هرکس که من مولای اویم پس علی مولای اوست »؟

روایت دوم در مورد سلمان :

دخل رجل علی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ، فقال : یا رسول الله ! إنی سمعت أمرا لم أسمع قبل ذلک ، فقال صلی الله علیه واله وسلم : ما هو ؟ قال : سلمان قد یشهد فی أذانه بعد الشهاده بالرساله ، الشهاده بالولایه لعلی (علیه السلام) ، قال (صلی الله علیه وآله وسلم): سمعت خیرا. السلافه فی أمر الخلافه، ص ۳۲.
شخصی به نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم آمده و گفت : ای رسول خدا ،چیزی را شنیدم که تا کنون نشنیده بودم ، رسول خدا فرمودند : آن چه چیزی است ؟
پاسخ داد :‌سلمان در اذان خویش بعد از شهادت به رسالت ، شهادت به ولایت علی علیه السلام می دهد ؛ پس حضرت فرمودند : چیز نیکویی را شنیده ای !!
بنا بر این نمی توان و نباید گفتن شهادت ثالثه را جزو بدعت های در اذان دانست .
برای تکمیل بحث ، بحث بدعت های در اذان را نیز ضمیمه مطلب بالا می نماییم :

هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه واله وسلم وارد مدینه شدند بین صحابه برادری و اخوت ایجاد کردند پس امیرالمؤمنین علیه السلام آمدند در حالیکه چشمانشان پر از اشک بود و عرض کردند: ای رسول خدا!  بین اصحاب خود برادری ایجاد کردی و بین من و هیچ کس دیگر برادری برنگزیدی؟ حضرت فرمودند: ای علی! تو برادر من در دنیا و آخرت هستی.

(المستدرک علی الصحیحین، ج3، ص14؛ سنن تزمذی، ج5، ص300؛ اسد الغابة، ج4، ص29؛ البدایة و النهایة، ج7؛ ص371؛ مجمع الزوائد، ج9، ص112؛ فتح الباری، ج7، ص211؛ تاریخ بغداد، ج12، ص263؛ نظم دررالسمطین، ص94-95؛ کنزالعمال، ج13، ص140؛ تاریخ مدینه دمشق، ج42، ص18و53و61؛ انساب الاشراف، ص145؛ ینابیع المودة، ج2، ص392؛ تحفة الاحوذی، ج10، ص152)

این اخوت دلالت بر رفعت مقام امیرالمؤمنین علیه السلام می کند. زیرا خداوند در قرآن می فرماید: «إنما المؤمنون اخموة» «تنها و تنها مؤمنین برادر یکدیگر هستند.» زیرا برادری واخوت به قدر منزلت و مقام آنهاست همانگونه که ابی بکر و عمر برادر یکدیگر بودند و عثمان و عبدالرحمن بن عوف برادر یکدیگر شدند. حال کسی که برادر اشرف ولد آدم و خاتم الانبیاء هست اوست که در تمامی مراتب و مقامات با رسول خدا شریک است چنانکه خداوند متعال در آیه مباهله حضرت امیرالمؤمنین را نفس پیامبر صلی الله علیه واله و سلم معرفی می کند.

از طرفی حضرت رسول الله صلی الله علیه واله و سلم فرمودند:

أنت أخی فی الدنیا و الاخرة

ای امیرالمؤمنین تو برادر من در دنیا و آخرت هستی.

باید دید مقامات حضرت رسول در دنیا و آخرت چیست تا بتوان مقام امیرالمؤمنین علیه السلام که برادر و همرتبه ایشان در مقامات هستند مشخص شود. لذا همانگونه که پیامبر صلی الله علیه واله و سلم رسول از جانب خدایند امیرالمؤمنین همرتبه ایشان هستند و وصایت و جانشینی حضرت رسول الله صلی الله علیه واله وسلم را دارند.

لذا مقام «اخوت» و برادری امیرالمؤمنین علیه السلم دلالت صریحی بر خلافت و جانشینی ایشان بعد از حضرت رسول خدا را دارد چنانکه امیرالمؤمنین علیه السلام در روز شوری فرمود:

أفیکم من آخی رسول الله غیری؟!

آیا در بین شما کسی غیر من هست که با رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم برادر شده باشد؟!

(لسان المیزان، ج2، ص157؛ تاریخ مدینه دمشق، ج42، ص52؛ کنزالعمال، ج5، ص725)

امیرالمؤمنین علیه السلام وصیّ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

انس بن مالک گفت به سلمان گفتم از پیامبر صلی الله علیه واله وسلم سؤال کن که وصی او کیست؟

فقال سلمان: یا رسول الله من وصیک؟ فقال یا سلمان من کان وصی موسی؟ فقال: یوشع بن نون قال: ان وصیی و وارثی دینی و ینجز موعدی علی بن ابی طالب

سلمان گفت: ای رسول خدا! چه کسی وصی شماست؟ پس حضرت فرمودند: ای سلمان وصی موسی  چه کسی بود؟ عرض کرد: یوشع بن نون حضرت فرمودند: همانا وصی من و وارث دین من و کسی که وعده های مرا منجز می کند، علی بن ابی طالب علیه السلام می باشد.

(ینابیع الموده، ج1، ص235؛ تذکرة الخواص، ص48)

همچنین موفق بن احمد اخطب الخطباء خوارزم از بریده نقل می کند که رسول اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرمود:

لکل نبی وصی و وارث و ان علیا وصیی و وارثی

برای هر پیامبری وصی و وارثی هست و بدون هیچ تردیدی علی علیه السلام وصی و وارث من می باشد

(کفایة الطالب، ص260، باب 62؛ مناقب خوارزمی، ص147،ح171)

شیخ الاسلام حموینی از ابی ذر غفاری نقل می کند که:

قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم:

أنا خاتم النبیین و أنت یا علی خاتم الوصیین إلی یوم الدین

من خاتم الانبیاء هستم و تو یا علی خاتم اوصیا هستی تا روز قیامت.

(فرائد السمطین، ج1، ص147)

امیرالمؤمنین علیه السلام و شیعیان او، رستگاران در قیامت

بدعت ها در اذان :به ابجدظالم 971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر 541  بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541

الصلاه خیر من النوم:عمر  به اوباش و بت پرستان بعد از قصب خلافت فرمود یاران علی هر طور وضوع گرفتند شما عکسش بر عکسش را انجام دهید

۱- الصلاه خیر من النوم از بدعتهای حضرت خلیفه ثانی‌عمر بن خطاب بوده و در زمان پیامبر اکرم این جمله در اذان وجود نداشته. چنانچه ابن حزم ظاهری، و امام مالک و قرطبی تصریح دارند:

الف ) امام مالک می‌گوید:

اِن المؤذن جاء الی عمربن الخطاب یؤذنه لصلاه الصبح فوجده نائماً فقال: الصلاه خیر من النوم فأمره أن یجعلها فی نداء الصبح.
هنگامیکه مؤذن نزد عمر آمد تا فرا رسیدن وقت نماز صبح را به او اعلام کند عمر را دید که به خواب فرو رفته فریاد برآورد: الصلاه خیر من النوم، پس عمر به او دستور داد تا از این پس این عبارت را در اذان صبح قرار دهند. الموطّا ۱: ۷۲

ب) ابن حزم می‌گوید:

الصلاه خیر من النوم، ولا نقول بهذا ایضا لأنه لم یأت عن رسول اللّه - صلی اللَّه علیه و سلّم .
الصلاه خیر من النوم ؛ ما آن را قبول نداریم ؛ زیرا از رسول خدا نیامده است . المحلی ۳: ۱۶۱
در غدیر خم خداوند دوستش را از دشمنانش جدا نمود و دشمنان ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده و بیعت شکستند  به ابجد قرآنی 74 مقصره بیعت شکنانی74 ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان =74 والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74 مقصره کروهک منافقان 74 مقصره دشمن اصلی دین 74 دوزخی خیانت کاران اسلام 74 با دشمن اصلی دین اسلامی74 به ابجد صغیر عمر22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 کسانی که باعث شدند دین اسلام 74 فرقه شود که پیامبر فرمود 73 فرقه آن اهل دوزخ خواهند بود74 74غیر اولیاء الله74قاتل حضرت زهراء 74 اصل اولیاء شیطان 74به خائنان اصلی دین اسلام74خلفای ظالم دین اسلامی74کافر حزب شیطانی 74به کافر ملحد خبیث 74کافر قاصب دین الله 74دشمن اصلی کافر دین 74والشجرتها الملعونه74 مکر حیله فاسقان احمق 74کافر بناحق عالمی 74خطرناکترین دشمن اسلام 74مقصره شجره ملعونه74مقصره قاصب دین محمد74مقصره قاصب بدین الله74مقصره لعنت شده الله74مقصره جماعت سقیفه74مقصره دشمن اصلی دین74مقصره مجرمین بدین 74 مقصره مجرمین الله 74شجره ملعون خبیثی74دشمن اصلی دینی 74 عمرابوبکرعثمان74مقصره خلیفه ناحقه 74والشجرتها الملعونه74 کافرقاصب بدین الله74مقصره لعنت شده الله74 مقصره شجره ملعونه74دشمن اصلی کافردین 74مقصره شجره ملعونه 74منافق خبیث کافری74 بادشمن اصلی دین اسلامی 74کافر بدبخت عالمی 74کافردشمن اصلی دین 74 ان من المجرمین منتقمون74شجره ملعون خبیثی74 ان من المجرمین منتقمون 74قرآن میفرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد 74دشمن اصلی کافر دین 74کافر دشمن اصلی دین 74عمرابوبکرعثمان 74مکرحیله کافر
شرايط ظهور امام زمان (عج)مقصود از شرايط ظهور، همان شرايطى است كه تحقق روز موعود متوقف بر آنها است و گسترش عدالت جهانى به آنها بستگى دارد و مى توان تعداد اين شرايط را چنين دانست.

شرط اول: وجود طرح و برنامه عادلانه كاملى كه عدالت خالص واقعى را در برداشته باشد و بتوان آن را در هر زمان و مكانى پياده كرد و براى انسانيت سعادت و خوشى به بار آورده و تضمين كننده سعادت دنيوى و اخروى انسان باشد.و جلوی حقوق بگیر های نجومی دزد های واقعی جامعه جلو گیری شود روشن است كه بدون چنين برنامه و نقشه جامعى، عدالت كاملا متحقق نخواهد شد.
شرط دوم:
 وجود رهبر و پيشواى شايسته و بزرگ كه شايستگى رهبرى همه جانبه آن روز را داشته باشد. نابقه اسلام میباشد کسی که به امر خداوند مردگان را زنده می کند و به زبان تمام انسانها و حیوانات سخن می گوید و از برگهای درختان و قطرات باران هم  آگاه میباشد 
شرط سوم:
 وجود ياران همكار و همفكر و پاسدار در ركاب آن رهبر واحد براى پياده كردن جهانى آن اهداف بلند. ويژگيهايى را كه اين افراد مى بايست واجد باشند، در همين شرط نهفته است زيرا اين افراد بايد داراى خصوصيات معينى باشند تابتوانند آن كار مهم را انجام دهند و گرنه هر گونه پشتيبانى كفايت نمى كند .
شرط چهارم:
 وجود توده هاى مردمى كه در سطح كافى از فرهنگ و شعور اجتماعى و روحيه فداكارى باشند. تا در نخستين مرحله موعود گروه هاى اوليه پيروان حضرت مهدى (عج) را تشكيل دهند زيرا آن افراد با اخلاص درجه يك كه شرط سوم با وجود آنها محقق مى شود، گروه پيشرو جبهه جهانى هستند. مومن کاردان با اخلاص جوانمرد بسیار رئوف و مهربانند

لازم به ذكر است كه شرايط چهار گانه فوق مربوط به پياده كردن عدالت خالص در روز موعود است ولى چنانچه نسبت به شرايط ظهور بسنجيم، يكى از آنهاكه وجود رهبر باشد، كم مى شود. و سه شرط ديگر باقى مى ماند  زيرا معنى ظهور آن است كه فرد آماده قيام در آن روز وجود دارد كه مى خواهد ظاهر شود و با گفتن اين كلمه شرط دوم را ضمنى پذيرفته ايم و خواه ناخواه سه شرط بيشتر باقى نمى ماند .

  فرق انسان گمراه دین کسی که به فروع دین عمل نمی کند نماز نمی خواند با خوک و سگ چیست درحالی که سگ زوزه می کشدولعن میفرستد برانسان گبرو تارک الصلاه"کسی که نماز نمی خواند از سگ پست تراست دوستی داشتم می خواست یکی از ماشین هایش را به بهترین دوستش ببخشد گفتم چرا به دوست صمیمی خودت نمی هی فرمود کاهل نماز است و به جماعت در مسجد معتقدنیست گمراه میباشدجنس انسانها هم مثل همین پارچه ها می باشدزود رنگ عوض می کنندیا پوسیده می شوندبخاطریک خارخارمی شوند شنیده بودم کسیکه نمازراسبک بشماردخداوندروزیش را کم می کند ثروت مندی می خواست به عروسش خانه و ماشین هدیه کند پرسیدم چرا نکردگفتندشنیده عروسش تابحال نمازنخوانده است ترک نماز روزی راکم میکند خدایی کسی که نماز نمی خواند کسی که به خالقش پشت می کندکسیکه نمک میخوردونمکدان میشکند کسیکه عرضه نداردبلدنیست مثل سگ دربرابر معبودش یک زوزه بکشدازسگ کمتراست سگ مواظب گوسفندان دربرابرگرگ است ولی بی نمازان خود را جای گرگان جا میزنندبرو قبرستان ببین چه جوانانی زیرخاک رفته انداین سی چهل سال ارزش بی دینی و بی نمازی ندارد یه سر برو بیمارستان ببین بچه های کوچک که سرطان گرفتند ببین دوست داری سرتو روی خاک بزاریوتاخدا شفاشون نده سر بلند نکنی بخدا این سی چهل سال ارزش بی نمازی و سرطان را هم نداره هر کس به کسی نازد ما هم به خدا نازیم پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد فاطمه مادر شیعیان جهان و علی پدر شیعیان جهان است  قال رسو الله من و علی پدران این امتیم کدام امت امت اسلامی =اناوعلی ابواه هذاه الامه275+110علی دین الهی =385شیعه 385با آل قرآن385 فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه385شیعه385اسلام پیامبر385 مردعالم385اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام385 قال رسو الله=کتاب الله و عترتی 1575+12 امام = 1587-1202 سه خلیفه قاصب = 385 وصی محمد علی مهدی 367 +18 ذالحجه غدیر خم= 385 شیعه میباشدپیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25شیعه25فرقه25 اصل اسلام25 کعبه25کربلاء25 آل الله 25اصل اسلام 25شیعه 25با آل قرآن25 آل الله 25شاه مردان 25 ارباب جهان25 اصل اسلام 25اصل حق25انسان کامل25انسان نمونه25زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25ماه تابانه25شیعه 25آل الله 25باآل قرآن25اصل اسلام 25شاه مردان25ارباب جهان 25زنده باد25اصل حق25ضربان قلب25 قدرت و باطریش باید 25باشه قلبه25شیعه25کعبه25اصل اسلام 25 ارباب جهان 25ضربان قلب25جان کلام25نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیربه ابجد46نماینده الله 46نورمقدس الله46محمدعلی46بسم رب المهدی 46نورقرآنی46ماه46محمدعلی46نورهدایتی 46کلیداسرار 46توحید نبوت46 ولایت امامته 46رکن دین اسلام46ارکان دینی46دین مبین اسلام46تفکر الله46 اصل دین اسلامه 46قائم آل محمد 46درخت دین اسلام 46حقیقت دین46 شرع دین اسلام46رهبرجهان اسلام 46اسلام علیک 46محمد علی46 +46علی محمد46رکن دین اسلام46 الحمدولله46 امام غدیری 46صاحب اهل اسلامه46ولایت امامته46سلطان جهان اسلام46 جانشینه اصلی46فقط شیعه46+46اصل دین اسلامه= 92محمدسرالله92+110 دین الهی=202 محمد علی 202محمد92+110علی =202مومن الله202 اهل لا اله الاالله202مو من الله202به ابجددین الهی110علی110ولی دین110 یمین110علی 110مقام شهید عشق الله محمد علی110 مهمترین رکن دین ولایت اسلام 110 دین ومذهب الهی عجوبه قرآنی 110علی110 کلمه الله رکن دین اصل اسلامی110اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110نماینده الله جانشین محمد علی110اصل دین اسلام جانشین دین پیامبری110منتخب دین الله جانشین محمد علیمهمترین رکن دین ولایت اسلام 110راه الله منصب الله حقیقت دین 110واجب واجب واجب دین اسلام64+46نماینده الله= 110علی 110ولی دین110 دین الهی 110 نماینده الله جانشین محمد علی 110110یا اصل اسلام اصل قرآن رکن دین اسلام 110 راه الله منصب الله حقیقت دین 110 علی 110 ولی دین 110نگین 110 حامیان 110دین الهی110 نام شیعه چندین بار در قرآن آمده به قرآن رجوع کنیم بجز اهل بیت پیامبر آیه ای در باره فرقه های باطل دین یک آیه هم نیامده و نام شان در قرآن وجود ندارد ولی نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اصل اسلام 25 انسان کامل 25 انسان نمونه 25 ارباب جهان 25 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد34+25 اصل اسلام شیعه=59 مهدی59رکن دین اصل اسلام59 القرآن الکریم 59 کاملترین دین 59 کاملترین مرد59 بزرگ راه دی اسلام 59 القرآن الکریم 59مهدی 59دین و مذهب الهی59مسیح آل محمدی59 مهدی 59 مراتب دینها الله 59یعنی9+5= 14 معصوم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست  آیه 34حروف دارد 34+34= 68+68=136 مومن 136 علی 136 به ابجد کبیر و صغیر علی 136  این آیه ابجد مولاء علیست 136 یعنی نشانه دین یعنی نماینده الله به ابجد 136 یعنی 6ضربدر 3+1= 19 الله 19 نماینده الله 46 محمد20+26 علی = 46 ماه 46+46= 92 محمد +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 ولی دین 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110 حامیان110 دین الهی 110 ولی دین 110 «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده - 55) امام علی در حال رکوع انگشترش را به سائل داد و این آیه در باره ایشان نازل شد ولی و سرپرست مومنین طبق آیه قرآن و کتب اهل سنت امام علی ولی دین و سرپرست مومنین مشخص شد والله دشمنان شیعه خیلی بی انصاف و نامردند اگرحق را نپذیرند والله اگر یک آیه و حدیث مثل اینها در کتب معتبرشیعه باشد اینجانب با افتخار شیعه خواهم شد واقعا" غیر شیعیان باید خجالت بکشند انسانی که حق را نپذیرد بی ناموس کل عالم است خود عمر فرمود به قرآن رجوع کنید هر چه بود قبول کنید هر چه نبود به دیوار بکوبید وقتی پیامبر فرمود قلم و دواتی بیاورید تا بعد ازمن به گمراهی نیفتید عمر گفت پیامبر هذیان می گوید استغفرالله نصبت هذیان گویی به پیامبر داد سزای تو هین به پیامبر از طرف مرد دیوانه عمرهذیان گفت نه پیامبر سزایش سنگ سار و سوزاندن است پیامبر هذیان می گوید ولی وقتی ابوبکرمیخواست وصیت کند عمر به همه می گفت به وصیت ابوبکر خوب گوش کنید پیامبر وصیت نکردولی عمروابوبکر وصیت کردندبه ابجد ظالم971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر541 مرگ کافر 541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها 541 بپاخیرند به ابجد فتنه ها 541با اهل منافق نفاق 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 یامنافقین نادان ملحدی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 کافرپلیددین اسلام 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 با اهل نفاق منافق 541 کافر پلید دین اسلام541ستمگران اهل دین اسلام 851-541 = 310 عمر پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم.
اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397
                                به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اندبه ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام=541عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541به ابجد541مقصرادین الهی541دشمنه اسلامی 541عمر ابوبکر541فتنه ها541پیامبر فرمود بعد از من فتنه هابپا خیزندبه ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ابجد نامشان 541 میباشد                        خیانت کاران اهل دین 1433-1202سه خلیفه=231 ابوبکربه ابجدبدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541 مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541اینجانب همانطور که شیعیان را دوست دارم تمام ادیان الهی  غیرمسلمان را هم دوست میدارم اسلام که جای خود دارد تمام فرقه  های مریض گمراه دین را هم دوست میدارم مریضی آنها مصری نیست و بزودی شفاء خواهندیافت و سلامت خود راباز خواهندیافت ولی کفار که خداوندرانمی پرستند را دشمن میدارم  66راه الله راه محمد66است
به ابجد الله66 الله66یاورقرآن علی66علی ولی الله 66+66راه الله راه محمد66یاورقرآن علی66+66بزرگترین ارباب جهان=132 اسلام 132 به ابجد صغیروکبیر دین خود را ثابت نمائیدبا سه کلمه پروردگارت دینت پیامبرت وامامت را ثابت کن به ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی 64 +132 اسلام = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196 به ابجد علی ابن ابی طالب 62+66 بزرگترین ارباب جهان = 128 کلید دین 128 حسین 128 کعبه 97+5تن+12 امام +14 معصوم= 128 کلید دین 128 شما هم با سه کلمه پروردگارت پیامبرت امامت و دینت را ثابت کن به ابجد دین64+64 الله محمد علی=128 کلیددین128حسین 128 کعبه97+5 تن +12 امام +14 معصوم=128حسین 128کلیددین128حماسه سرای ادیان دین اسلام حال که دشمنان به هیچ صراطی مستقیم نیستند اصحاب یمین چه کسانی هستندکسانی که نامه اعمالشان رابه دست راستشان میدهند قرآن می فرمایددر روز قیامت همه در گرو اعمالشان هستندالااصحاب یمین به ابجدکبیر و صغیریمین ابجدمولاءعلی واهل بیت پیامبرشیعیان میباشندبه ابجدبا وارث26انبیاء26علی26یمین26علی26طلاء 26یمین26راه حق26علی26نابقه اسلام26سیمرغ26راه حق26مستقیم26 علی26خیلی26مردی26امام دین26راه حق26وصیت26بیعت26غدیر26 انتخاب درست26یمین26راه حق26امام بکل26راه اسلام26اسلام بحق26جان محمد26جان رسول26طلاء26علی26حدید26 طلاء26علی26بت شکنی26 بدوش نبی26در آیه مباهله علی بمنزله جان پیامبر نسبت هارون و موسی خوانده شده است قرآن میفرمایدنامه اعمال آنهایی را که به دست راستشان میدهندو به آنها اصحاب یمین درسوره مدثر آیه38و39 کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟ یمین به ابجد میشه110علی110 یمین 110 ولی دین 110 دین الهی 110 علی110 جلوه الله 110 بحق 110حامیان 110 دین الهی 110 علی 110 میباشد نام علی هم110 پلیسی 110 نمک 110نان جو 110 گندمها ی 110 نمک 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم حق با علیست پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمی 110 مقام شهید عشق الله محمد علی 110کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین پس معنای آیه این شدپس همه درقیامت درگرو اعمالشون هستندالا شیعیان علی حدیث پیامبرص علی وشیعیانش رستگارندیاعلی انت و شیعتک هم الفائزون پیامبرفرمودفقط علیو شیعیانش رستگار عالمندپیامبر فرمودامت بعد از من73فرقه باطل میشود فقط شیعیان علی اهل بهشتند..علی قسیم النار و الجنه علی قسمت کننده جهنم و بهشت است.«إِذْ قَالُواْ لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّهِ». (سوره بقره، آیه 246) بنی اسرائیل 600 پیامبر خود را سر بریدند و نفرین شده پروردگار عالم میباشند بنی اسرائیل

(بنی اسرائیل آنان به یکى از پیامبران خود گفتند: براى ما فرمان‏‌روایى معین کن تا به جنگ در راه خدا بپردازیم ...) و اسیران خود را آزاد سازیم
پیامبر آنان به امر الهى فرمان‌‏روا را به نام معرفى کرده، گفت: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا ...» (سوره بقره، آیه 247) (به راستى که خدا طالوت را به فرمان‌‏روایى شما برگزیده است.)به ابجد ریاضی قرآن علی26طالوت26 یمین26راه حق 26 طالوت26علی26حامیان26غدیر26جان محمد26 امام دین26بت شکنی26بدوش نیب26بیعت26وصیت26غدیر26 انتخاب درست 26جان رسول 26 امام دین26راه حق 26جان محمد26حدید26بت شکنی 26بدوش نبی26علی26خیلی26مردی26طالوت26علی26 امام بکل26پیامبر درغدیر خم دست علی را بالای سر بردو ایشان را به امر خدا خلیفه بعد از خود معرفی نمود هم اکنون مولاء مهدی با دلایل قرآنی و علم ریاضی علمی حقیقی امام بکل 26 میباشد چرا نامردان بی همه چیز خود را به خرییت میزند
با وجودى که نام فرمان‌‏روا به صراحت گفته شد، آنان زیر بار نرفتند و به اشکال تراشى پرداختند و گفتند: «أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ...» (همان)

(از کجا مى‏‌تواند فرمان‌‏رواى ما باشد، حال آنکه ما به فرمان‌‏روایى از او شایسته‏‌تریم، و او توانمندى مالى ندارد؟ ...)

این امر، دلالت بر آن دارد که ذکر نام براى رفع اختلاف کافى نیست،صد بار نقشه ترور پیامبر و علی را کشیدند  بلکه باید شرایط جامعه، آماده پذیرایى نماینده پروردگار  باشد. چه بسا ذکر اسامى پیشوایان دوازده‏‌گانه، سبب مى‌‏شد که آزمندان حکومت و ریاست به نسل‏ کشى گسترده بپردازند تا از تولد آن امامان جلوگیرى کنند، چنانکه این مسئله درباره حضرت موسى (ع) رخ داد و به قول معروف:

صد هزاران طفل سر ببریده شد/ تا کلیم‌‏الله موسى زنده شدهنگامی که رسول خدا(ص) علی(ع) را در روز" غدیر خم" به خلافت منصوب فرمود و درباره او گفت: من کنت مولاه فعلی مولاه" هر کس من مولی و ولی او هستم، علی مولی و ولی او است" چیزی نگذشت که این مساله در بلاد و شهرها منتشر شد" حرث بن نعمان فهری" خدمت پیامبر(ص) آمد و عرض کرد تو به ما دستور دادی تا به یگانگی خدا و اینکه تو فرستاده او هستی دهیم، ما هم شهادت دادیم، سپس دستور به جهاد و حج و روزه و نماز و زکات دادی ما همه این ها را پذیرفتیم، اما با این ها راضی نشدی، تا اینکه این جوان(اشاره به علی ع است) را به جانشینی خود منصوب کردی، و گفتی: من کنت مولاه فعلی مولاه، آیا این سخنی است از ناحیه خودت یا از سوی خدا؟! پیامبر ص فرمود:" قسم به خدایی که معبودی جز او نیست این از ناحیه خدا است".
" نعمان" روی بر گرداند در حالی که می گفت اللَّهُمَّ إِنْ کانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ:" خداوندا! اگر این سخن حق است، از ناحیه تو، سنگی از آسمان بر ما به باران"! اینجا بود که سنگی از آسمان بر سرش فرود آمد و او را کشت، همین جا آیه «سَأَلَ سائِلٌ بعذاب واقِعٍ لِلْکافِرینَ لَیْسَ لَهُ دافِعٌ» نازل گشت".امام باقر(ع):دین، همان دوست داشتن است و دوست داشتن، همان دین. 【" الدین هو الحب و الحب هو الدین".◄محاسن، ج1،ص263
پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. اینجانب جای فرقه های باطل دین با این همه سند صحیح در کتابهای اهل سنت خدایی بجای آنها این جانب شرمنده شدم پیامبر فرمود اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397 باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجد64 دین64 الله محمدعلی64 دین64 الله محمد علی64 جانشین محمد علی64 راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد 64کلید بدین الله64تنها برگزیده دین64 الله محمد علی64تنها برگزیده دین  64نماینده واقعی دین الله 64 نشانه دین محمد 64دین64 +18 الله 18ذالحجه"غدیرخم =82 امام82صراط علی حقا نمسکه82 امام 82نبوت امامت ولایت فقیه82استمرار حکومت انبیاء82دین مذهب واقعی محمد 82تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 +114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 منظور اهل بیت رسول الله  میباشد قال رسو الله کتاب الله و عترتی 1575+12 امام = 1587-1202 سه خلیفه قاصب = 385 وصی محمد علی مهدی 367 +18 ذالحجه= 385 شیعه میباشد خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر= 365 روز سال
به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز =351 قرآن351 حقایق اسلام351 فارسی 351دین اسلام ناب محمدی 351 اهل دین دین واقعی 351 ابراهیم محمد 351 قرآن 351فارسی 351+14 معصوم=365روز سال5+6+3=معصوم14
پیامبر فرمود متکبران به اندازه یک مورچه با سر انسان خلق می شوند تکبر انسان را کوچک میکندبه ابجدشیطان22عمر22 ابابکر22  ابجدتکبر22کوچک22شیطان22عمر22ابابکر22عمر22گنده لات22شرور 22نابکار22قلدر22رهزن22دشمن اسلام22تباهی22آلوده22لعنت22اهل دشمن22بدبختی22راهزن22بدیها22نامردان22بنامردا 22دینها22نابکار 22لعنت22دشمن اسلام22ناخلفه22نابحقه22بناحقه22عمر22لعنت22ملحد   22هذیان 22مقصر22ابابکر22انزجار22تنفر22تکبر22 کوچک22شیطان22احمقه 22نابکار22دینها22دشمن اسلام22باخدعه22نیرنگ22عمر22ابابکر22تکبر 22تنفر22انزجار22بدشمن نادان22لامذهب22حسدی22کوچک 22عمر22 تکبر22ابابکر22دشمن اسلام22تباهی22بدبختی22سست ایمان22ملحد 22لعنت22نیرنگ22دروغ22کلک22کید22مکارا22روباه22نابحق22دینها 22خیانته22بظلمت22آدمکشه22بدبختی22سرکشها22کسکشها22 بنامرد22دینها22 بکذابه22 دینها22باخدعه22نیرنگ 22آدم کشه22دشمن اسلام22منافقان 22مجرمان22سست ایمان 22بدشمن نادان22احمقه 22لامذهب22نکبتها22دشمن اسلام22عمر22ابابکر22عمر22شیطان 22لامذهب22بدبختی22مقصر22ملحد22لعنت22حراما22مکارا22نابحق22 بناحق 22راهزن22بدزده دینها22 مقصر22عمر22شیطان22 ابابکر22دشمن اسلام 22دشمن حق22اهل دشمن 22انجمن دشمن22اخلاق دشمن22 دشمن اسلام 22شیطان 22مقصر22عمر22ابابکر22تکبر22بدبختی22دشمن اسلام22دروغ22کلک22کید22بمکر22مکارا22روباه22کید22دروغ22نابکار22 قلدر22شرور22مکارا22روباه 22نابکار22دینها22لعنت22ملحد22بدیها 22به ابجدفسادتباهی 563-541عمرابوبکر=22عمر22ابابکر22شیطان22بدبختی22 بدیها22عمر 22ابابکر22گنده لات22شرور 22نابکار22عم22آنکه از جنگها می کرد فرارشیطان 22عمر 22ابابکر22مقصر22دشمن اسلام22مجرمان22 منافقان22شیطان22 با ابلیس22خر دجال22 شمری22سم ری 22سامری قوم محمد عمر گاو بوود لعنتی بی پدر قاصب دین بی پدر ابجد شیطان صفت22به ابجدفساد تباهی563-541 فتنه ها=22 اندیشه تکفیر 1180-1202 سه خلیفه=22شیطان22مقصر22دشمن اسلام22عمر22گنده لات22نابکار 22شرور22دینها22عمر22نابکار22شرور22دینها 22نابکار22عمر22لعنت22ملحد 22لامذهب22باوحشت22ارعاب22پررو22تهدید22ارعاب22شرور22نابکار22 دینها 22سرکشها22انسان سرکش 22خائن هست22گنده لات22درآتشه 22دوزخه22شرور22نابکار 22عمر22با قاصبها22ابابکر22سرکشها 22ارعاب 22تهدید22عمر 22گنده لات نابکار22از جنگ میکرد فرارمیکردبا  22دشمن اسلام 22عمر 22مقصر22ابابکر22دوسال خلافت نکرده ازدنیا رفت در جهان هم اکنون قاصبان خلافت به هر قیمتی در راس کارندو جان مردم برایشان هیچ اهمیتی نداردخود در ماشینهای ضدگلوله نشسته و بفکر امثال من و شما نیستندهمه چیزرا قصب کرده اندوفقط برای خود می خواهند 22جاطلبا22سست ایمان 22لامذهب22مرگی 22باخاری22مردند22تمام ناحقها دوسال خلافت نکرده از دنیا می روند قاتلان امام حسین دوسال نشده توسط مختارعلیه سلام همگی به درک واصل شدنداین ایه قرآن ابجدعمر22ابوبکر27+25 عثمان=74 فرقه شدن دین اسلام توسط این سه قاصب پلیدابجد این آیه قرآن هم 74میباشد74 سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجد این آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74 عمر ابوبکر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 عمر ابوبکر عثمان 74بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی به ابجد صغیر عمر22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 کسانی که باعث شدند دین اسلام 74 فرقه شود که پیامبر فرمود 73 فرقه آن اهل دوزخ خواهند بود74 74غیر اولیاء الله74قاتل حضرت زهراء 74 اصل اولیاء شیطان 74به خائنان اصلی دین اسلام74خلفای ظالم دین اسلامی74کافر حزب شیطانی 74به کافر ملحد خبیث 74کافر قاصب دین الله 74دشمن اصلی کافر دین 74والشجرتها الملعونه74 مکر حیله فاسقان احمق 74کافر بناحق عالمی 74خطرناکترین دشمن اسلام 74مقصره شجره ملعونه74مقصره قاصب دین محمد74مقصره قاصب بدین الله74مقصره لعنت شده الله74مقصره جماعت سقیفه74مقصره دشمن اصلی دین74مقصره مجرمین بدین 74 مقصره مجرمین الله 74شجره ملعون خبیثی74دشمن اصلی دینی 74 عمرابوبکرعثمان74مقصره خلیفه ناحقه 74والشجرتها الملعونه74 کافرقاصب بدین الله74مقصره لعنت شده الله74 مقصره شجره ملعونه74دشمن اصلی کافردین 74مقصره شجره ملعونه 74منافق خبیث کافری74 بادشمن اصلی دین اسلامی 74کافر بدبخت عالمی 74کافردشمن اصلی دین 74 ان من المجرمین منتقمون74شجره ملعون خبیثی74 ان من المجرمین منتقمون 74قرآن میفرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد 74دشمن اصلی کافر دین 74کافر دشمن اصلی دین 74عمرابوبکرعثمان 74مکرحیله کافر74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 میباشدخداوند برای امتحان امت اسلام دست پیامبر و علی را با گرفتن عهد از ایشان بست و ناکسان خبیث دین بر اسب سرکش خلافت سوار و بسوی جهنم رهسپار شدند ابوبکر دوسال خلافت نکرده آرزوی خلافت را به گور برد تمام ناحق ها دوسال نشده سر نگون میشوند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به درک فرستاد ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجداین آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74عمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی 74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 مقصرا اصلی دین اسلام 74خلفای ظالم دین اسلامی 74میباشد74 با کفار و فجار دین 74 به کافر ملحد حبیث74 با کافر ملحد منافق 74خلفای ظالم دین اسلامی74وهابی پلید کافر است 74 خلفای ظالم دین اسلامی 74 با وصله ناجور دین اسلام 74منافق دین اسلام467-541عمر ابوبکر فتنه ها=74عمرابوبکرعثمان 74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74عمر ابوبکرعثمان74والشجرتها الملعونه 74  خیانت کنندگان به اسلام 1276 -1202 سه خلیفه = 74 ابجد صغیر سه خلیفه قاصب دین 74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان 74 نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر =74 با تبری 615-541 عمر ابوبکر = 74  فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر = 74 فرقه شدن دین اسلام ابجد صغیر ابوبکر عمر عثمان = 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان =74باعث 74 فرقه شدن دین شدند 74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون74   

 با کافران کوردل 615-541 فتنه ها = 74 عمر ابوبکر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند  مقصر اصلی دین 615 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 74 فرقه گمراه دین 74 ابجدصغیر عمر ابوبکر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه ابجد سه خلیفه فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام541 مرگ کافر541 ابوبکردوسال خلافت نکرده از دنیا رفت تمام ناحق ها دوسال نشده سرنگون می شوند قاتلان امام حسین دوسال نشده به درک واصل شدند مختار همه را کشت

به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74 بودند ابوبکر27+22عمر+25 عثمان = 74

 

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =74

 

خیانت کنندگان به اسلام 1276 -1202 سه خلیفه = 74 ابجد صغیر سه خلیفه قاصب دین 74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74

 

به ابجد تروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 کافرا پلیدبی دین 74بی دینها کافران اسلام  74 تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 کسانی که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندابوبکر 27+22 عمر+25 عثمان = 74     قیامت دین 615 -541 عمر ابوبکر541 مجرمان دین ها اسلامه= 74 بمنافقان پلید بدین اسلام74 قیامت دین 615-541 =74 عمر ابوبکر عثمان 74اینم آیه قرآن هم به ابجد صغیر و هم به ابجد کبیر جدا جدا 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت میکنیم 74 یا مجرمین دین اسلام 74 یا خبیثه 1128-1202 سه خلیفه = 74 عمر22 ابابکر27+25 عثمان = 74 این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند

دشمن دین اسلام ۵۹۰-۵۴۱ عمر و ابوبکر=49 عمر ابوبکر49 دشمن اصلی دین۴۹ ابوبکر 27+22 عمر = 49 لامذهب 22+دوزخی 27= 49 مکر حیله 49ابجد صغیر عمر ابوبکر۴۹ میباشد۹۲محمد + عهد شکن ۴۴۹=۵۴۱ عمر و ابوبکر عهد خود را شکستند =به ابجد صغیر49جماعت سقیفه 49مکر حیله 49عمر ابوبکر49جهالت بدین اسلام49 مجرمین بدین 49شجره ملعونه49مکر حیله 49با رو سیاه دین49ابو بلدوزر49 قاتل جلاد دائشه 49 ابن ملجم مرادی 49 جماعت سقیفه 49 نابود گر دینی 49مکر حیله 49 عمر ابوبکر 49جهالت بدین اسلام49 مجرمین بدین 49 شجره ملعونه 49 مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک49 مکر حیله49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 دشمن اصلی دین 49 عمر ابوبکر49مذهب منافقان اسلام 49 دشمن اصلی دین 49عمر ابوبکر49با کفر و شرک49مکر حیله دائشی ها گفتارشان هم مثل قلبهایشان سیاه ست یک هنرمندکور نمی تواند نقاش و خطاط خوبی باشدطبق فرموده پیامبر به چهره های زیبا بنگیردتا فرزندان زیبا داشته باشید به مناظره زیبا بنگریدو عظمت خداوندرا درک کنید دائشی ها همه چیز را سیاه می بینند انسانهای خبیث و مظلوم کش روز قیامت بخاطرگمراهی و نداشتن53 ولایت علی 53 احمد 53 فاطمه علی 53 جان روح کعبه53 سلامتی دین اسلام 53 مراتب دین الله53  کلمه حق الله 53 ولایت علی 53 را خوب درک نکرده و جانشین بحق رسول خاتم اهل بیت پیامبرراباقاصبان دین اسلام اشتباهی درک نمودندو هم دردنیاو هم درآخرت یا روسیاه اهل عالم49به روسیاه اسلام 49مکرحیله49رو سیاه دین عالم49شجره ملعونه49چلپاسه مارمولک49 دشمن اصلی دین49جماعت سقیفه 49مکرحیله 49عمر ابوبکر49کفتارگرگ اسلام49 ابن ملجم مرادی49بدبخت ها عالمی49شجره ملعونه49دشمن اصلی دین49کافروهابی49وهابی مرتده49دائشی وحشی49زامبی دائشی 49دشمن اسلام دشمن خداوند49قاصب بدین الله49قاصب دین محمد49عمر ابوبکر49دشمن اصلی دین49خلیفه ناحقه49 مقصردشمن اسلامه49یاجلاد وحشی49به چنگیز خانه مغول49مکرحیله 49با رو سیاه دین49ابوبلدوزر49 قاتل جلاد دائشه 49 ابن ملجم مرادی49جماعت سقیفه 49نابود گردینی 49مکر حیله 49 عمر ابوبکر 49جهالت بدین اسلام49 مجرمین بدین 49شجره ملعونه 49 مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 حزب شیطانی مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک49 مکر حیله49کافر وهابی 49 وهابی مرتده 49نابود گر دینی 49جهالت بدین اسلام49مجرمین بدین 49شجره ملعونه49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49مشگل مذهب قومی 49مذهب منافقان اسلام 49عمر ابوبکر49 با کفر و شرک49مکرحیله49 مذهب منافقان اسلام49دجال بدین اسلامه 49عمرو ابوبکر49حزب شیطانی49دشمن خبیث منافق49دشمن اصلی دین49مذهب منافقان اسلام49بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد49 یاگروه ها فاسق 49دجال بدین اسلامه49پلید ترینه 49عذابی الهی49ظالما حاکم دین49 مجرمین بدین 49 کرگدن حقه باز49 با خر چران چپلپاسه خور 49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک49 مکر حیله49ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت 49 قعر دوزخی 49عمر ابوبکر49 مکر حیله 49 مجرمین بدین 49 مذهب منافقان اسلام 49 جهالت بدین اسلام 49 میباشند  49مذهب منافقان اسلام 49دجال بدین اسلامه 49عمرو ابوبکر49 حزب شیطانی  49مذهب منافقان اسلام 49بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد 49 یاگروه ها فاسق49دجال بدین اسلامه49 پلید ترینه 49عذابی الهی 49 ظالما حاکم دین 49 مجرمین بدین 49 کرگدن حقه باز49با خر چران چپلپاسه خور 49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49مذهب منافقان اسلام 49 شجره ملعونه 49عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک49مذهب منافقان اسلام49 مکر حیله49شجره ملعونه 49جماعت سقیفه 49 مکر حیله 49 عمر ابوبکر 49جهالت بدین اسلام49 مجرمین بدین 49 شجره ملعونه 49 مکر حیله 49 با رو سیاه دین 49 ابو بلدوزر49 قاتل جلاد دائشه 49 ابن ملجم مرادی 49 جماعت سقیفه 49 نابود گر دینی 49مکر حیله 49 عمر ابوبکر 49جهالت بدین اسلام49 مجرمین بدین 49 شجره ملعونه 49 مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک49 مکر حیله49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر49با کفر و شرک49عمر ابوبکر49ابوبکردوسال خلافت نکرده از دنیا رفت گناه قصب خلافت الله بزرگترین گناه کبیره میباشدشجره ملعونه49عمر ابوبکر49قصب خلافت علی نمودند74ابجدسه خلیفه کفر 74 میباشدو این سه خلیفه دین اسلام را 74فرقه نمودندابوبکر27+22عمر+25 عثمان=74 74والشجرتها الملعونه 74مقصرا اصلی دین اسلام 74خلفای ظالم دین اسلامی 74 به ابجد سفیان 201-372 اسرائیل = 171 آل سعود آمریکا 272+38 دجال =310عمر 310 گمراه دین310منکر310کفری 310جهل عرب 310عمر 310 اباجهل در دین 310 جهل عرب 310 عمر310 منکر310 حرامیان 310 سفیان 201+171 آل سعود = 372 اسرائیل372بشیطان 372 اسرائیل 372بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد 49 یاگروه ها فاسق49 49دجال بدین اسلامه 49 و آل سعود همان سفیانی میباشند آمریکا 272+38 دجال = 310 عمر اباجهل در دین310گمراه دین 310میباشد اهل دین کافران کوردل712 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342- 171=171آل سعود171 +370شیطان= 541 فتنه ها 541عمر ابوبکر541 به ابجد اختلاف دین ۱۲۷۶-۱۲۰۲ ابوبکر و عمر و عثمان = ۷۴ عمر ابوبکر عثمان74والشجرتها الملعونه74شجره ملعونه خبیثه 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به ۷۴ فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه ۷۴ میباشد ابوبکر۲۷+۲۲ عمر +۲۵ عثمان = ۷۴ لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند 74 و آیه قرآن ان من المجرمین منتقمون74قرآن میفرمایدما مجرمان را سخت عقوبت خواهیمکرد74ان من المجرمین منتقمون74قاصبان ملعون بدین اسلام 74عمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه74شجره ملعونه خبیثه74عمر ابوبکرعثمان74فهمو شعور حیوان۷۴ ابوبکر27+22عمر 25عثمان=74 اشداء علی الکفار74والشجرتها الملعونه 74 فهمو شعور حیوان۷۴بدروغ گویان عالمی74شجره ملعونه خبیثه 74فرقه ابوبکر27+22 عمر+25عثمان=74 امت74 فرقه رااین سه خلیفه ناحق ساختند آیه قرآن هم میخواهید= ان من المجرمين منتقمون74ابجد اين آيه ابجد ابوبكر و عمر و عثمان74خداوند می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد


به ابجدظالم 971- 430 مقصر = 541 عمرابوبکر541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی541مجرمین بدین اسلام541بنامردان کافر541دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541توهین دین ها 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 مرگ کافر 541 آفتین 541 عداوتین 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 آل سعود 171 +370 شیطان = 541 قاتلی 541 دشمنه اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541منافقان پلیده دین 541 با ناکس های اهله قرآن 541مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541بنامردان قاصب 541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی 541 مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 مردان گمراه 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مقصرا دین الهی 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541 به اولین قاصبان احمق پلید 541 نامردان اصلی دین 541 به ابجد آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541آفتین 541فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 میباشند 541احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 با ناکسهای اهل قرآن 541 مقصرا دین الهی 541 فاسد ترین نامرد اهل دین 541 مجرمین بدین اسلام 541مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 کافر پلید دین اسلام 541 احمقان فاسد دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541عمر ابوبکر541قاتلی 541 وقتی عمر به ایران حمله کرد 145 هزار نفر را سر برید مثل دائش عربستان تا بحال سه بار به عراق حمله نموده و تمام مردان را سر بریده و تمام اموال شیعیان و طلاء و جواهرات مرقد امامان شیعه را به غارت برده و تا بر نگرداند ما دست از سر عربستان بر نخواهیم داشت در هر جای جهان هر وهابی ببینیم خواهیم کشت به ابجد آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی541 مردان گمراه 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 عمرابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 آفت کلی 541 مکافات 541 قاتلی541 عداوتین  541 عمر ابوبکر541اهله شر541مرگ کافر 541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541 با اهل منافق نفاق 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 یامنافقین نادان ملحدی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 کافرپلیددین اسلام 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 با اهل نفاق منافق 541 کافر پلید دین اسلام541ستمگران اهل دین اسلام 851-541 = 310 عمر310منکر310نیرنگ310 ابله منافقا310حرامیان310 گمراه دین310فاسق دینه310 حرامیان310 منکر310 عمر310 کفری310 جهل عرب310 اباجهل در دین310نامردیه310نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:+ نوشته شده در یک شنبه 22 اسفند 1396برچسب:,ساعت 11:1 توسط امیر علی عرفانیان |
الله 18 سلطان 18 جانشین 18 مکتب18 جانشین 18 بدین 18 الله 18+64 دین = 82 امام 82 مهدی 82
جانشین حضر ت محمد ابن عبدالله 110 علی 110 جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110 خلیفه اول امام واقعی
امشب شب قدرمی باشد23مهدی23رهبر23 طبیب23 الگوی 23جهان اسلام 23جانشینه 23 اصلی23ناب الله23 آئین23ملائک
سنگ کیسه صفرا اگه می خوای نمیری نخور نمکو روغنو شیرینی
قی کردن بهترین دوای جسم میباشد قی کردن از تجمع سنگ در کیسه صفراء جلو گیری می کند وقتی کیسه صفرا پر ش
به ابجد53 صلوات برمحمد53 احمد 53 علی26+27 فاطمه = 53 آل طاها آل یاسین53امام جانشین پیامبر53
شهید 319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319راه الهی الله 319 شهید 319 فلسفه دین 3319
سردار سلیمانی آیا وقت آن نرسیده تا جنایتکاران را سر جایشان بنشانیم
نام تو اسم اعظم پروردگار است منتخب رسول ابن عم نبی عم یتساءلون عن نباء العظیم الذی هم فیه مختلفون ثم
دین الله اصل اسلام 59 مهدی 59 دین واقعی اسلام 59 دین الله شیعه59 شیعه اصل اسلامه59دین واقعی اسلام59
چرا هفت حرف در سوره ی حــمــد نیست؟ «ث ، ج ، خ ،ز ، ش ، ظ ،ف»
ظالم عالم مقصر عالم کیست بدبخت عالم کیست مذهب عالم کیست 740اندیشه شیطان740مقصرعمر740
مذهب الله محمد53فاطمه علی53سعادتمند ترین 53اهل بیت پیامبر53احمددین نمونه الله 53 53دین کامل الله 53
چرا هفت حرف در سوره ی حــمــد نیست؟«ث ،ج ،خ ،ز،ش،ظ،ف» قدرت علمی امام مهدی میتواند عرش رابه لرزه درآو
رهبر آسمانی الله 59مهدی 59آخرین امام دین اسلام59 دین الله 34+25 اصل اسلام=59 مهدی59دین واقعی اسلام59
دین۶۴ الله محمدعلی۶۴جانشین محمدعلی۶۴دین۶۴الله محمدعلی۶۴تنها برگزیده دین۶۴نماینده غدیری۶۴ اصحاب یمین
بیماری های سگ مهمترین بیماری سگ میرینه تو خونه بوگندشم میمونه
فرمانده دلاور دین اسلامی 110 علی 110 دین الهی 110ریاضی در قرآن فضائل امام علی از نظر دشمنان امام علی
کشته شدگان بت پرست که به دست با کفایت مولاء علی در جنگها بدر احد خندق تبوک و فتح مکه
کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست