معاویه فرمود اگر من چهار پدر داشتم عمر هشت پدر داشت بخاطر پدران زیاد ثروتمند و گنده لات عرب شدند
مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست تقدیم به روی ماه عالم مهدی موعود منجی تمام عالم هر که منجیست خدا یارو نگهدارش باد هم که عیسی و موسی محمد باشد طراح و نوسینده حجت اله عرفانیان مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صدحدیث آئینه روی محمد علیست دره علم خدا غیر از علی نیست جانشینه مصطفا این مرتضی مولاء علیست به ابجد خانواده محترم پیامبر583 پادشاه اصلی عالم 583محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583پادشاه اصلی عالم 583به قرارداد الله 583 اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی583اهل دین قرآن اسلام 583به ابجداهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام=583 583شبکه نور 583 شبکه نور583 اهل بیت فاطمه 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت محمد علی فاطمه حسن حسین 583 میشود 385 شیعه 385 74 فرقه گمراه دین اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشیدبه ابجد 245 دینه بحق الله 245 افق دین اسلامه حق245اسلامه حق245 فاطمه +علی =245 علی110+135فاطمه=245 یا اسلام محمد 245 با اسلام علی 245دین الهی فاطمه 245با اسلام علی 245 با اسلام بحق بدینه حق اللهی 245 با دین انسان 245 اهل منطقی 245بسیجیان علی 245 مقام جانباز 245دعا کنید مهدی بیاید 245 انقلابیان 245 بسم الله الرحمن الرحیم 786- 541 عمر ابوبکر =245 اسلامه حق 245حکم الهی دین الله245 فاطمه 135+110 علی=245 اسلامه حق 245 سلطان سریرولایت علی قل انماولی یکم الله علی245مدار245مراد245 ما شیعیان فقط اهل بیت پیامبر را دوست میداریم و از کفار قریش بیزاریم به ابجد با قاصبان اهل بیت 786-245 اسلامه حق 245 علی فاطمه =541 عمر ابوبکر 231 باقاصبه دین الله231 ابوبکر231 راه دزدی231 فلسفه دین الله 385شیعه 385 حرفهای حسابی 385راز اهل عالم 385فرق نمیکند که سنی بر حق باشد یا شیعه وحدت اسلام برایم مهم است و پذیرش بحق به ابجد وحدت کل اسلام 600 منهای 541 ابوبکر و عمر = 59 مهدی 59 بزودی خواهد آمد و همه ادیان را به وحدت فرا میخواند ما باید کمکش کنیم صحابه حضرت مهدی بودن زحمت داردو 202دین الهی محمد 202 یعنی علی 110+92 محمد=202 بلغ اولا بکمالهی کشف دوجا به جمالهی حسنت جمیعو خصالحی صلو علیه و آلهی حاتفی گفت دیدم من آن کتف نبی دوره خاتم تا به شانه بود علیا"علیا"یا علی دوش نبی حیدر است وارث پیغمبر است بوود نام مولاء الهی بحق که وصی مصطفی مرتضایی بت شکنی دوش نبی حیدر است وارث پیغمبر است اسلام نجاتبخش 1488 - 1202 عمر ابوبکرو عثمان = 286 یعنی 286 عید محمد علی 286 به ابجد 12منتخب12 اسلام 12 حق 12اخلاق12 نجاتبخش 12 اسلام 12 نجاتبخش 12 قلب 12هوا 12 ساعت 12 ماها 12 قلب 12جانها 12حم 12 گل گل12 دلی که نیست حب علی سنگ است چرا که نور وی و نور حق هماهنگ است مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست وصی بحق محمد سلام سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ سلام بر جمال حیدر کرار اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش که به تلبیسو حیل دیو مسلمان نشود فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه نه 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان =74باعث 74 فرقه شدن دین شدند74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 به هزار نام خدا قسم 1000به ابجد محمد مصطفا 92 قسم = 1092 منهای ابجد سه خلیفه کن 1202- منهای 1092 = 110مولا و مقتدای عالم علیست افتخار دین 1346- 1202= 144 ضرب 12 امام در خودش 144 ابجد آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا" و لا تفرقو 144 گمراه دین 310 عمر 310فاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار310 مانع های سده دین 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310310مفسدین به جهان310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق 310بفریبی ها310مکرن310 کفری 310گمراه دین310عمر 310منکر310 نیرنگ310عمر310با قاصب کل دین 310 بناحق پلید اهله دینه310 بیداد گرانه ابله 310 احمقان اهل دینی 310 یا وهابیه منافقه 310احمقان اهل دینی 310 فاسدان پلید دین ها 310 بمار زنگی 310کفری 310 عمر 310 310کلب کلب هار310 ابله منافقا 310نمرودی310 ناحق عالمی 310 عمر 310بمار زنگی 310منکر 310جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 اباجهل در دین 310 ابالهبا در دین 310 اباجهل در دین 310 بیداد گران ابله 310 قاصبان بدین 310نامردیه 310 کفری 310 عمر 310 گمراه دین 310یا بلاء دین اسلام 310نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310دلیل نفاق310 عمر 310 جاهل منافق310 ابله منافقا 310 با اهل منافق 310 310اباجهل در دین 310 کفری310 احمقهای فاسد 310 منکر 310 حرامزاده پلید 310وهابی کودن دین اسلامی310 قاصبان بدین 310 رمززناه 310 گمراه دین310 کوره دینیه 310جهل عرب 310 اباجهل در دین310یا بلاء دین اسلام 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 دلیله نفاق310کفری310 نیرنگ310نمرودی 310 کلب کلب هار 310 عمر 310سگ هار پلید 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310سامری310 310دائش وهابی نادان 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310بمار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310یا بلاء دین اسلام 310 سگ مردها310 نیرنگ 310نمرودی 310سامری310 گمراه دین310یا بلاء دین اسلام 310 نیرنگ 310 منکر 310 کفری 310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310ناهنجار 310پلیدی بقاصبانی 310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310احمق بی دین ها 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 گراز ناهلی 310 دزده دین اسلامی 310 نار جهیما310بدعت شیطانه 851-541= 310عمر 310 با اهل منافق 310 حرامیان 310 بمزاحم های دین اسلام 310 رزل بدینی 310 با اهل منافق 310 اهل دین دین عدوالله 310عمرفاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310 مفسدین به جهان310 310فاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار310 مانع های سده دین 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310310مفسدین به جهان310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310 فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق310 310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310 فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق310بفریبیها310 مکرن310 کفری310گمراه دین310عمر 310قاصبه دین الله310 فریب کاران اهل عالمی 715 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 310 عمر 310 گمراه دین 310خاک عالم بر سرت کنم عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام 310چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندتف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکروعمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 اهل بی مغز بدین 231ابوبکر 231با قاصبه دین الله 231 لانه جاسوسیه 231 قاصب ابله 231231محکومان بدین 231ادیانی جعلی باطل 231 دو رویه 231 یا ابوسفیانی 231 نفاق231 فاسق231 اهل بقاصب231یا اهل مفسد 231 اهل نامرد 231 محکومان بدین231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231 با جاهلا نادان ملحد 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 یا ابوسفیانی 231لانه جاسوسیه231 ادیانی جعلی باطل 231 دورویه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر نابحق دینها 231 بااحمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 ابوبکر و عمر 541در غدیر خم دین کامل شد اکملتو لکم دینکم بعد از وفات پیامبر دشمنان دین خدا گمراه دین 310مکرن 310کفری310 ناحق عالمی310 عمر310نیرنگ 310گمراه دین 310 مکرن310کفری دزدان فدکه فاطمه310بمارزنگی310 کفری310 اهل نابکار 310بعالم بی عملی 310 پرمدعاه 310با نادان کل عالمی 310 ابله بکل عالم 310 فاسق دینه 310 پلید فاسدان دین 310 احمق ها نادان پلید 310 پلیدها احمق نادان 310منکر 310جاهل منافق منافق ابلها 310نامردیه310 کفری310عمر310نیرنگ 310 نمرودی310 حرامزاده پلید310 سامری310 گمراه دین310مکرن 310 بکج راه 231 ابوبکر231 دزده دینه اسلامی 231ابله بکل عالم 231دزدا فدک نگونه 231ابوبکر 231رکب وبا 231 احمق ملحد 231 اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 با فاجعه جهانی 231 به لعین دین 231 ابوبکر231لعین بدین231 بکودن احمق 231 دین حرام الهی 231 نفاق 231 عصیان 231 فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم - 310 عمر =661 عثمان -231 ابوبکر =430 مقصر به ابجد (ریاست کفر )971 ظالم میباشد 971-661 عثمان = 310 عمر310 با قاصب دین الهی 310 عمر 310 منکر 310 حرامیان 310 کفری 310 عمر ابوبکر231+ 310عمر 310ناحق عالمی = 541فتنه عالم 676-135 فاطمه = 541 عمر وابوبکر فتنه عالم بودند شرم گینان 651-110 علی = 541 عمر ابوبکر رکب وبا 541 عدواهل بیت بوده اند به ابجد صغیر شیطان 22 مقصر 22 هذیان 22 عمر22شیطان 22 ابابکر22دشمن اسلام22 مجرمان 22 منافقان 22 بدبختی 22 بدیها 22 دروغ 22نیرنگ 22 کلک 22 کید 22 مکارا 22 روباه 22 ابوبکر رکب وبا من از خار سر دیوار دانستم بناحقی دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت عمر به او سم ری سامری قوم محمد او را به درک اسفل سافلین فرستاد در طبقه سوزان جهنم که به آنجا اسفله سافین میگویند فقط شیطان نمرود شداد حامان فرعون عمر ابابکر شمر یزید معاویه و بت پرستان و قاصبان ولایت را عذاب میکنند قرار دارندهفت طبقه زیرداخل جهنم سوزان ترین جای جهنم را درک اسفله سافلین میگویند علمی فراتر از کهکشان ریاضی در قرآن به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 ابجد ابوبکر عمر 541 مقصر 430+231 ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541گمراه دین بناحق دینها 541 ابجد آل سعود 171+370 شیطان = 541 مردان گمراه 541جهل عرب ابله به کل عالم 541 اباجهل در دین عقیده باطل 541کفری دین حرام الهی 541دلیل نفاق به لعین دین 541 به دقل باز کودن با قاصب کل دین541 پلید ناکسان حرامیان 541ابله منافقا بناحق دین ها 541 بی دینها احمق جاهل منافق 541جهل عرب عقیده باطل541ملحد ها یا منافق آل سعود 541شیطان آل سعود541 آفت کلی541 به نااهله منافقه آل سعود 541بانامرده اهل دین اسلامی دشمنا دین های اسلامی 541 منافق کوردلی541 ابله بشرا 541آفت کلی آفت کلی541 به نااهله منافقه آل سعود 541بانامرده اهل دین اسلامی 541دشمنا دین های اسلامی 541 منافق کوردلی541 ابله بشرا 541آفت کلی 541 با قاصب کل دین نفاق541 کافر پلید دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام با دشمن ابله نادان 541 به نامرده ابله دین 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541آفت کلی 541انحرافه دین اسلام یا حقه بازان پلید اسلامی به نامرده ابله دین 541 عقیده باطلی نامردی 541 با منافقان ابله ملحد نادان 541دشمنه اسلامی 541کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541انحرافه دین اسلام 541
قالب وبلاگ 1
داستانهای زندگی 1
ابزار وبلاگ 1
خرید لایسنس نود32 1
بزرگترین سامانه تبادل لینک 1
بهترین ریمل - ریمل حجم دهنده و بلند کننده 1
جی پی اس ماشین
سر دنده ال ای دی led
ادرس سفت کاریهای شهر
همسریابی آنلاین
ردیاب مخفی خودرو
چت

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110 + 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 145
بازدید دیروز : 1466
بازدید هفته : 145
بازدید ماه : 5236
بازدید کل : 528749
تعداد مطالب : 437
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1به ابجدظالم 971- 430 مقصر = 541 دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541توهین دین ها 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 مرگ کافر 541 آفتین 541 عداوتین 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 آل سعود 171 +370 شیطان = 541 قاتلی 541 دشمنه اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541منافقان پلیده دین 541 با ناکس های اهله قرآن 541مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541بنامردان قاصب 541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی 541 مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 مردان گمراه 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مقصرا دین الهی 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541 به اولین قاصبان احمق پلید 541 نامردان اصلی دین 541 به ابجد آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541آفتین 541فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 میباشند 541احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 با ناکسهای اهل قرآن 541 مقصرا دین الهی 541 فاسد ترین نامرد اهل دین 541 مجرمین بدین اسلام 541مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 کافر پلید دین اسلام 541 احمقان فاسد دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکرخداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال  لطفا" با سه کلمه دین الله پیامبر و امامت را مشخص کن به ابجد صغیر و کبیر دین 64 دین 64 الله محمد علی 64 +64=128 کلید دین 128 حسین 128امام همام128 سبب دین 128کودکی سه ساله وارد مسجد پیامبر شد یک راست رفت روی دوش پیامبر نشست پیامبر در سجده بود جبرئیل نازل شد و فرمود پروردگار می فرماید اگر سر از سجده برداری از پیامبری خلع خواهی شد128 ثانیه طول کشید حسین پائین آمد و یاران سبب سجده طولانی را سئوال کردند پیامبر فرمود جبرئیل آمدو فرمود هر کسی حسین را برنجاند پیامبر را رنجانده فرزندان حسین جانشین اصلی پیامبرند اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر=365 روز سال جانشین اصلی پیامبر 66+66=132 اسلام+64دین=196دین اسلام196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196دین اسلام 196 چهارده معصوم میباشد                                                                                                                       فاطمه جان یعنی ف فهم الله ط طریق محمدهست جان علی  به ابجد اسلام 132+92محمد+110علی+5تن+12امام +14معصوم = 365 روز سال  شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستید پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه25شیعه 25کعبه25 ارباب جهان25 اصل اسلام25 انسان کامل25 انسان نمونه25اصل حق25اصل اسلام25شیعه25دین آدم25نام آدم 25بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر اصل اسلام 25میباشدنام امام هم 12بار در قرآن آمده  نام شیعه 12باردر قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد34+25=59 مهدی59 یعنی9+5=14 معصوم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست  آیه 34حروف دارد 34+34= 68+68=136 مومن 136 علی 136 به ابجد کبیر و صغیر علی 136  این آیه ابجد مولاء علیست 136 یعنی نشانه دین یعنی نماینده الله به ابجد 136 یعنی 6ضربدر 3+1= 19 الله 19 شهادت ضربت خوردن امام علی در محراب نمازدر 19 رمضان شب قدرنماینده الله 46 محمد20+26 علی = 46 ماه 46+46= 92 محمد +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 ولی دین 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110 حامیان110 دین الهی 110 ولی دین 110 «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده - 55)

به ابجدولی46ماه46 محمد20+26علی=46ولی 46+46=92 محمد92+18ذالحجه"غدیرخم=110 دین الهی 110 علی110جلوه الله110ولی دین110 ترجمه آیه فوق جز اين نيست كه ولى شما خداست و رسول او و آنان كه ايمان آورده ‏اند، همان ايمان آورندگانى كه اقامه نماز و اداى زكات می‏كنند در حالى كه در ركوع نمازند انگشتر به گدا می دهند برو ای کدای مسکین دره خانه علی زن
درقرآن آمده شیعه یعنی در مدار حق و دین قلب شیدایی رسیده بر یقین شیعه یعنی قول هو والله احد در دل هر زره باشد نور حق شیعه یعنی عالم زر وزمین شد قبول در امتحان اولین شیعه یعنی شاه مردانست علی گفت پیغمبر به کعبه اینچنین نیست جزحیدر امیرالمومنین امیر المومنین در کعبه دوشش کسی غیر از علی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست قسم به ذات کبریاء که جانشین مصطفی بوود علی مرتضی                                       اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر=365 روز سال کعبه دلها 41+41اصل دین اسلام = 82 امام 82 مهدی 82 مهدی به ابجد صغیر و کبیر میشود 82 کعبه دلها علی مرتضاست  ثاقی کوثر وصی مصطفاست
به ابجد 59مهدی59{آخرین امام دین اسلام 59کاملترین دین59مغز متفکراسلام59 شجره مطهره اسلام59 آخرین امام دین حق59مهدی 59آخرین امام دین اسلام59حاکم دین اسلامی59وصی پیامبراسلام59به حکمت دین اسلام 59طبیب حکیم انسان59مهدی حکیم جهانه 59مهدی59کاملترین مرد 59امام حق کل اسلام59 یگانه مرد بجهان اسلام59نمونه دین حق اسلام 5959نوره الله محمد59آرمان دین اسلامی 59بدین کامل الهی59شاهنشاه کل عالمی 59حاکم دین اسلامی59}اصل اسلام شجره قرآن59آخرین امام دین اسلام59با حکومت عدل انسان 59دین الله محمده59باقائم آل محمدی59یاجانمی عشقمی59نعمت ولایت حق 59 شجره مطهره اسلام59 آخرین امام دین حق 59آخرین امام دین اسلام59حاکم دین اسلامی59وصی پیامبراسلام59مهدی59آخرین ثمره آسمانه 59نعمت ولایت حق59شجره مطهره اسلام59 اسلام حق ناب محمدی59 عترت پاک پیمبر59 دین ها کامل الله59ندای الله اکبر ها59 امپراتور آسمان ها آبی59حاکم دین اسلامی59شاهنشاه دین ها جهان اسلام 59شجره مطهره47 +12 امام = 59 مهدی 59}حاکم دین برحق 59 بجانشین بحق پیامبر 59 مهدی 59رهبر کل اسلامی 59 ارباب حق تشیع اسلام59اخلاق قرآن نعمت اسلام 59 اصل اسلام شجره قرآن 59 آخرین امام دین اسلام 59مهدی 59 بدین کامل الهی 59رهبره امت اسلامی59 مهدی59
  جمال حق علی ولی جمال مرتضی علی جمال روی مصطفی بوود علی مرتضی کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است  به ابجد منصب الله 32+32 راه الله = 64 دین 64+64 دین= 128حسین 128 کلید دین 128 امام الهی 128 حسین 128کلید دین 128 به ابجد دین 64دین64راه الله32+32 عشق الله =64دین 64 +64=128حسین 128 کلید دین128 امام الهی 128 کلید دین128 حسین 128  برگزیده الله 68+68=136 مومن 136 علی 136 به ابجد کبیر و صغیر علی میشود 136شهید الله385 شیعه علی میباشد

 حاکم دین اسلامی59حامی59 مهدی59کرامت اسلام حق نابه59اسلام حق ناب محمدی 59خورشیدماه دینه59خورشید مه اسلامی59سعادتمند علمی59مغز متفکراسلام 59کرامت دین الله59

به ابجد اسلام 132+92محمد +110علی +17 نماز =351 قرآن351 حقایق اسلام351 فارسی351     دین اسلام ناب محمدی 351 اهل دین دین واقعی 351 ابراهیم محمد 351 قرآن 351فارسی 351+14 معصوم=365روز سال5+6+3=معصوم14

  ابجداهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام=583 عاشوراه 583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583شبکه نور 583 شبکه نور583 اهل بیت فاطمه 583

واقعیت587-541فتنه ها541 عمر ابوبکر541  =46محمد20+26علی=46راه حق محمد46 نماینده الله46 آئینه الله 46کلید الله46شورای دینها587-541 عمر ابوبکر=46 انتخاب درست محمد46نماینده الله 46با امام برحق جهان46 تفکر الله46با تفکر قرآن46 تفکر علی46کلید الله46 آئینه الله 46جانشینه سلطانه46رهبرجهان اسلام46رهبر اسلام قرآن 46سلطان جهان اسلامه 46باولای قرآن46با تفکر مهدی46یا قهرمان جهان46 الحمدو لله46 نمازستون دین است46باولای قرآن46حق دین الله 46 کلیدقلبها46آئینه الله46مومن حق الله46 محمد20+26علی =46نماینده الله46مومنانه به قرآن46وصی پیمبر46آئینه الله46مومن الله46نماینده الله46رهبر حق جهان46 محمد20+26علی=46گل گل گل گل بمحمد46بکلام خاص الله46 بانظر الله قرآن46 رهبر اهل جهان 46جانشین بحق آدمه46نماینده الله46 قائم آل محمد46رهبرا الهی46آئینه الله46مومن الله 46وصی پیمبر46نماینده الله 46خورشیدجهان نما46آئینه الله 46 حق مومن الله46 محمد20+26 علی =46 نماینده الله46 محمد20+26 علی = 46 مهدی 23+23= 46 ماه 46 به ارباب کل جهان46+46= 92 محمد +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی 110 ولی دین 110 دین الهی110 جلوه الله 110 علی 110 ولی دین 110

رمزا کلید الله66 کلید الله محمد 66 الله 66+66 عالی ترین مذهب= 132 اسلام 132دین و یا مذهب 132امام کل 132قلب 132 یا علی هو 132+64 دین = دین اسلام 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196   به ابجد 66 الله 66 +66=132 اسلام 132 بدین الله 132 به ابجد اسلام 132 بدین 66+66 الله = 132 اسلام132 +64 دین = 196 دین اسلام 196کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196امام کل دین 196 کلید بدین الله 196دین اسلام 196قلب اسلام 196اسلامه مهدی 196امام کل دین 196 ضرب 14 معصوم196 دین اسلام196 میباشد196دین اسلام 196کلیدبدین الله196+189 دین با حق =385 شیعه بدین اسلام 583محمد علی فاطمه حسن حسین583 عاشوراه 583 اهل بیت فاطمه 583با عشق علی 583 شبکه نور 583 کهیعص195+278حمعسق=473+110دین الهی= 583عاشوراه 583شبکه نور583محمدعلی فاطمه حسن حسین 583 نماینده قرآن 511+72بدینها =583 نماینده قرآن بدین ها 583محمد علی فاطمه حسن حسین 583شجره های مهدی 583 امت اسلامی 583 اهل دین اسلام قرآن 583 شیعه بدین اسلام 583   این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت 583محمد علی فاطمه حسن حسین 583 میشود 385 شیعه385شیعه یعنی چه شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385 دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 کعبه دلها 41+41= 82 امام 82 مهدی 82 مهدی به ابجد صغیر و کبیر میشود 82 کعبه دلها علی مرتضاست ثاقی کوثر وصی مصطفاست  انتخاب الله 1120-1202 سه خلیفه قاصب = 82 به ابجد صغیر و کبیر82مهدی  82 امام 82 الم 82 امام 82 هم اکنون امام 82 مهدی 82 به ابجد صغیر وکبیر 82 میباشد این استبه ابجد امام 82 مهدی هم به ابجد صغیر و کبیر 82 مهدی82 طبیب جهان82امام واقعی جهان82+114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 و منجی تمام عالم میباشد82+114 سوره قرآن=196 دین اسلام 196کلید اسلام 196 اسلامه مهدی196امام کل دین 196 قلب دین 196ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196 یا اسلام ناب 196 یا وعده بحق196 مهدی بدین الله 196 امام بدین الهی 196 یا با امام حق 196 ندای اسلام 196 امام کل دین 196 دین یا علی هو196دین اسلام196 کلید اسلام196 امام کل دین 196ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم میشود 196 دین اسلام 196 اهل بیت پیامبر را می گویند  بلبل از بالا نشینی رتبه ای پیدا نکردجاده از افتادگی از کوه بالا میرود   این چه حرفی ایست که درعالم بالاست بهشت هر کجا وقت خوش افتاد همان جاست بهشت نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25 کعبه 25 انسان کامل 25 اصل اسلام 25 انسان نمونه 25 انسان کامل 25 شیعه 25 ارباب جهان 25 اصل اسلام 25نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر25اصل اسلام25 شیعه25کعبه25 اصل اسلام 25فضيلت و اسراركعبه25شیعه25کربلا 25کعبه25حسینه25اصل اسلام 25نام آدم 25بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیرید25سال است به علمای وهابی گفته ام اینقدر بیچاره و بدبخت نباشید حق را بپذیرید نام شیعه در قرآن{وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْجاءَربَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيم}نام شیعه12بار درقرآن آمده وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْجاءَربَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيم نام آدم25 بار درقرآن آمده آدم باش و حق رابپذیر
وقتی همه 12حق 12 اسلام 12 ساعت 12 ماه های سال 12مقدس12 منتخب12پرچم 12نجاتبخش 12اسلام 12حق12نگهبان12آدم باش12امانت12اسلام12منتخب12امانت12مقدس12اسلام12حق12نجاتبخش1212 به ابجد هویت اسلام553-541{عمر ابوبکرفتنه ها }= 12 حق12 اسلام 12 ساله 12 بماه 12 حق 12اسلام 12را بپذیرند مرزها برداشته شده و اسلام مرز نمی شناسد جهان را در خواهد نوردید برای یاران مهدی فقط حق مهم است و رضایت الله 74 فرقه مرد باشند و حق را بپذیرند تا باعث سربلندی جهان اسلام شویم دشمنان نبود ما و شما را می طلبند شیطان در کمین است مرد باشید و دست برادری بما دهید تا اسلام شکوفا شود74 فرقه گمراه بدانند 74 امام دوازدهم شیعیان تکلیف شما 74 فرقه را روشن خواهد کرد گنجینه ها معرفت الله 136علی 136مومن 136  نام شیعه چندین بار در قرآن آمده به قرآن رجوع کنیم بجز اهل بیت پیامبر آیه ای در باره فرقه های باطل دین یک آیه هم نیامده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد34+25=59 مهدی59 یعنی9+5=14 معصوم14 دین الله دین محمد 14 جایگاه امام مهدی 14 کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست  آیه 34حروف دارد 34+34= 68+68=136 مومن 136 علی 136برگزیده الله 34+34= 68+68= 136 علی  به ابجد کبیر و صغیر علی 136  این آیه ابجد مولاء علیست 136 یعنی نشانه دین یعنی نماینده الله به ابجد 136 یعنی 6ضربدر 3+1= 19 الله 19 نماینده الله 46 محمد20+26 علی = 46 ماه 46+46=92محمد 92 امام علی امام اول شیعیان 92 92 محمد +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 ولی دین 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110 حامیان110 دین الهی 110 ولی دین 110 «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده - 55)
به ابجدولی46ماه46 محمد20+26علی=46ولی 46+46=92 محمد92+18ذالحجه"غدیرخم=110 دین الهی 110 علی110جلوه الله110ولی دین110 ترجمه آیه فوق جز اين نيست كه ولى شما خداست و رسول او و آنان كه ايمان آورده ‏اند، همان ايمان آورندگانى كه اقامه نماز و اداى زكات می‏كنند در حالى كه در ركوع نمازند انگشتر به گدا می دهند12به ذات الله قسم 12به روح رسو الله12شیعه مرتضی علی 12به ذات الله قسم
12 الله محمد علی12محمد علی فاطمه 12قرآن عترت رسول12}دین برحق اسلام12برحقترین مکتب 12مکتب دین اسلام12به ذات الله قسم 12شیعه مرتضی علی 12بابرترین دین12  12افتخار اسلامی12عاشوراه کربلا12 عاشوراه نینواء12 جایگاه مومنین12جایگاه امامان12جایگاه شهیدان12به ابجدحق 12پرچم12حم 12 مقدس12اسلام 12مقدس12 انجمن 12نجاتبخش12حق12اسلام12منتخب12 اسلام12 اخلاق12 انسان انسان 12 باآدم 12آدم باش12

12دین اسلام قرآن12خالق پیامبران12الله محمد علی 12دین اسلام محمد12تفکر مکتب قرآن12تفکر الله محمد12راه الله اسلام 12قرآن شهر الله12راه الله علی حق 12 اسلام امام به ابجد هویت اسلام553-541{عمر ابوبکرفتنه ها }= 12 حق12 اسلام 12 ساله 12 بماه 12 حق 12اسلام 12را بپذیرند مرزها برداشته شده و اسلام مرز نمی شناسد جهان را در خواهد نوردید تعداد حروف مقطعه در قران 30 تا است:این حروف در اول آیات قرآن میباشد
الم . الم . المص .الر. الر. الر. المر. الر.‌ الر. کهيعص.طه. طسم . طس . الم.الم . طسم . الم.الم. يس . ص . حم.حم.حم.حم.حم.حم.حم . ق . حمعسق ، ن 
حروف مقطعه تکراري را حذف ميکنيم؛ 14 کلمه زير باقي مي ماند:
 الم . المص . الر . المر . کهيعص . طه . طسم . طس . يس . ص . حم . حمعسق . ق . ن 
 
مجددا حروف تکراري را حذف ميکنيم، باز14 حرف زيرباقي مي ماند :14 اصول دین فروع دین14
 ا . ل . م . ر . ص . ک . ع . ه . ي . ط . س . ح . ق . ن 
»»»»» 14 کلمه »»»14حرف اصول دین فروع دین14
 وقتي حروف را به هم بچسبانيم جمله صحيح ومعني دار زير درست 
مي شود: (14صراط علي حق نمسکه14). يعني: (تنها راه علي حق12 است و ما به آن تمسک مي جوييم).
 شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستید نام شیعه12باردر قرآن آمده استوَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْجاءَربَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيم اگرنام شما هم یک بارآمده بفرمائید ما مثل شما نامرد نیستیم حق را می پذیریم با افتخار هر دینی بتواند علمی با علم ابجد قرآن اینجانب را بحق مجاب کند دینش را خواهم پذیرفت این آیه34 حروف داردوَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْجاءَربَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيم حرف دارد34 عقل کل 34بیت الله 34 ام القری 34 دین الله34+25شیعه=59مهدی59شیعه یعنی در مدار حق و دین قلب شیدایی رسیده بر یقین شیعه یعنی شاه مردان است علی قائم آل محمد هست ولی

با سلام و خسته نباشید همانطور که نیاز است است انسانها را بالا برد تا طبقه 74 نیاز است مغز انسانها هم باید بالا برود  علمی صحبت کنیم علم ابجد ریاضی قرآن تقدیم میکند پیامبر فرمود علم ابجد را یاد بگیرید که تمام آن شگفتیست وای بر عالمی که علم ابجد نداند شما هم دینت را با یک کلمه ثابت کن به ابجدحق12 اسلام12حق12پرچم 12مقدس12نجاتبخش12اسلام12انجمن12نجاتبخش12اسلام12مقدس12ساعت 12 ماه های سال 12{12قرآن عترت رسول12} تنها راه علی حق12دین اسلام قرآن12 امام دین اسلام 12دین برحق اسلام 12برحقترین انسان12شریف ترین انسان12نماینده الله علی12حکم 78آلسعود را سرنگون کنیم78 علی3حرف3ضربدر26 علی = 78 بحکم الله جانشین محمد78 هدف پیامبران388-310عمر = 78 بحکم الله جانشین محمد78 امام علی امام اول شیعیان 92 محمد 92 به جانشین بحق محمد 59                                                         به ابجد جانشین محمدی516 - 541فتنه هاعمر ابوبکرفتنه ها=25 شیعه25گل سرسبده25کعبه25شیعه25فرقه25ناب محمد 25پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25فرقه 25با آل قرآن 25شیعه25فرقه25 کعبه25 آل الله 25اصل اسلام 25شیعه 25انسان کامل25 ساحت مقدس25بطن اسلام25با آل قرآن25  آل الله 25شاه مردان25ارباب جهان25 زنده باد 25اصل حق25 اصل اسلام25ماه تابانه 25 شیعه25 آل الله 25باآل قرآن25اصل اسلام 25اصل اسلام 25شاه مردان 25 ارباب جهان25اولین 25استاد اعظم 25نظر قرآن 25نفس قرآن 25گنج قرآنه25راستگوها 25 ابن رسول 25استاد اعظم25تقواء25 عدالت25 در تورات عبرانی ماشیع 25ماشیع 25شیعه در کتاب شاکمونی 25ایستاده 25به عرش 25نظر قرآن 25 خوش آمدی 25زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام 25شیعه 25 انسان کامل25زنده باد 25 بسیجی 25 دلاور25جرعت25ضربان قلب25 قدرت و باطریش باید 25 باشه قلبه25شیعه 25ضربان قلب25جان کلام25اصل اسلام25

انسان کامل25 شیعه 25 انسان نمونه 25نظر قرآن25نظر ماهه25 آل الله 25با آل قرآن25 اولین25فرقه25دین آدم25شیعه 25اسلام کامل25اصل اسلام 25اصل حق25ارباب جهان 25شیعه 25شاه مردان25شیعه25ناب محمد25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد34+25=59 مهدی59کاملترین دینمغز متفکراسلام59به جانشین بحق محمد59 یعنی9+5=14 معصوم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست  آیه 34حروف دارد34+34=68+68 =136 مومن 136 علی 136 به ابجد کبیر و صغیر این آیه ابجد مولاء علیست 136 یعنی نشانه دین یعنی نماینده الله به ابجد 136 یعنی 6ضربدر 3+1= 19 الله 19 نماینده الله در غدیر 26 علی 26 امام دین 26 راه حق 26 وصیت 26بیعت26انتخاب درست26 غدیر 26دوازده امام  12 +14 معصوم = 26 راه حق 26علی 26 جان قرآنه26امام دین26 علی26    پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25فرقه 25 کعبه25 آل الله 25 شیعه 25انسان کامل 25با آل قرآن25 آل الله 25شاه مردان 25 ارباب جهان25 زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25 شیعه 25 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ 25اگر نام شما هم در قرآن و دیگر کتب آسمانی آمده بفرما

به ابجدوحدت کل اسلام600-541 ابوبکر و عمر= 59مهدی 59 اجرکم عندالله 59 با سرور دین الله 59سالاره حق انبیاء59صاحب ذالفقاری 59به ابجد کبیر {تفسیر علم ابجد قرآن} 1261-1202 عمر ابوبکر عثمان = 59 مهدی 59 جهان 59 آزآن 59 مهدی میباشداین آیه ولایت هم 59 حرف میباشد بشمار59 ونریدأن نمن على الذین استضعفوافى الأرض ونجعلهم أئمّةونجعلهم الوارثین59مهدی59امید مستضعفان جهان59عاشق الله علی59بارهبرجهان اسلامی حاکم دین اسلامی59با خورشید ولایت 59خلیفه اسلام الله59 اسلام حق ناب محمدی 59 مغز متفکراسلام 59 مهدی 59
با سرور دین الله 59سالاره حق انبیاء59صاحب ذالفقاری 59سلام به صبح شام بر امام 59مهدی 59 به چراغ کبریاء 59 چلچراغ اهل دین اسلام 59مومنی گریه کن59بامردالهی الله 59مهدی59 امام حق مسلمین جهان 59جهان 59 از آن 59مهدی 59 حامی 59مهدی59مهد عشق یعنی59مهدی 59 اشهد ان لا اله الا الله 59 روح قرآن اهل اسلام 59مهدی59 اشهد ان خلیفه الله 59مهدی 59صاحب بحق دین اسلام 59 یا مقتدای عالمی 59 با نور الهی الله59به سلطانه کل عالم59اسلام خلیفه الله 59بوارث دین الله59 بادین الهی الله 59با رئیس نبوت امامت 59امام شیعیان جهانه 59 با معجزه اهل قرآن 59رهبر کل اسلامی59 شاهنشاه کل عالمی 59رهبر کل مسلمین جهان59شاهنشاه کل عالمی 59راه قرآن محمدی 59خط الله محمد59به عدالت در قرآن59 ره محمد علی 59 با دین الهی الله 59 اسلام اعظم کلام الله 59 افتخار مسلمین جهان59 هدف قرآن هدف ماه 59یامقتدای عالم59 با منتقم دین الهی59
59شاهنشاه کل عالمی59عدله قسط الهی59 دست انتقام حق الهی 59به جانشین بحق محمد59نوره الله محمد 59مهدی
59
{ کاملترین دین}59 آخرین امام دین اسلام 59 }} نعمت ولایت حق 59 شجره مطهره اسلام59آخرین امام دین حق59آخرین امام دین اسلام59وصی پیامبر اسلام59مهدی 59 اصل اسلام شجره قرآن 59 شجره مطهره اسلام 59 حاکم دین اسلامی59 نوره الله محمد 59 نعمت ولایت اسلام 59نعمت ولایت حق 59شجره مطهره اسلام59 اسلام حق ناب محمدی59شجره مطهره47 +12 امام = 59 مهدی 59}حاکم دین برحق 59 بجانشین بحق پیامبر 59 مهدی 59رهبر کل اسلامی 59 ارباب حق تشیع اسلام59اخلاق قرآن نعمت اسلام 59 اصل اسلام شجره قرآن 59 آخرین امام دین اسلام 59مهدی 59 آخرین امام دین47 +12امام=59مهدی59یعنی 9+5=14 گل سر سبده معصومه 59 آخرین امام دین اسلام 59مهدی 59 { کاملترین دین}59 آخرین امام دین اسلام 59 }} نعمت ولایت حق 59 شجره مطهره اسلام59خوشبخترین انسان عالم 59 مهدی59 میباشد 59حاکم دین اسلامی59با خورشید ولایت 59خلیفه اسلام الله59 اسلام حق ناب محمدی 5959آخرین امام دین حق59آخرین امام دین اسلام59وصی پیامبر اسلام59مهدی 59نعمت حق ولایت 59 آخرین امام دین حق59آخرین امام دین اسلام59بدین کامل الهی 59مهدی 59 (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47 این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5 علي 3 حسن 3حسين 4 علي 3    محمد 4جعفر 4موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3    محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن حسین جعفر موسی که در راه است انشاء الله با عصای و انگشتر سلیمان در راه استگفت آن یار کز او گشت سر دار بلند. جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد به علم حروف اسم اعظم 7 حروف میباشد 7 اسم اعظم 7 حرف میباشد و اسم اعظم الهی 7 کلمه میباشد در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 میباشد  اسم اعظم هفت کلمه که کلمه اول آن الله میباشد کلمه" الله هی العلیاء  میباشد تازه اسم اعظم را هم بدانی تا مجوزش صادر نشده باشد مثل اینست که قرآن بخوانی دعا بخوانی ولی مستجاب نگردد کار من و شما تعقل و خواندن است و اگر خداوند مصلحت بداند اسم اعظم خودش را به هر معصومی که بخواهد عنایت می کند باید معصوم باشی میتوانی مثل علی باشی نان خشکت را با یتیمان تقسیم کنی بسم الله فقط قائم آل محمد (عج ) این طور است  عدالت محض  الله خود سه درهم به درویشان هم سه درهم می داد ولی مدیران ما 30درهم و بما سه درهم می دهند اصول دین فروع دین14راه الله راه محمد14دین الله دین محمد14 عشق14 نبوت 14 امامت14راه 14عشق14 الله یکی خاتم یکی14منظور الله قرآن14

 به ابجدصغیرشیطان22مقصر22دشمن اسلام22 بدبختی22شیطان22عمر22انسان سرکش22نابکار2 شرور22عمر22گنده لات22سست ایمان22 نفرت ۲2انزجار22ناخلفه22نابحقه22منافقان22گنده لات22پررو۲۲خائن هست۲۲عمر22مقصر22 بمنافقا۲۲شرابیا  22عمر22شرور22نابکار22 گنده لات22نابکار22عمر22 ابابکر22سرکشها2222لا مذهب 22دینها 22عذاب خدا22شرور22نابکا22عمر 22مقصر22 دشمن اسلام 22درآتشه22دوزخه22 سرکشها22 ک.کشها22لعنت 22انسان سرکش22 مکارا22روباه22نابکار22بمکر22 سرکشها 22نامردان22گنده لات22نابکار22عمر22 ابابکر22ابلقاصب22ابلفاسد 22شیطان22مقصر22 بدبختی22عمر22شرور22نابکار22نابحقه22نابکار22 بناحقه22درآتشه دوزخه22مجرمان22عمر22ابابکر 22شرور22نابکار22گنده لات22عمر22دروغ22کلک 22کید22نیرنگ22منافقان22مکارا22روباه22عمر 22ابابکر22 رکب وبا  ابوبکر رکب وبا روبا میباشد ابابکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت و حب ریاست را با خود به گور بردتمام ناحقهادوسال نشده به درک واصل میشوندابوبکر وقتی قصب خلافت کرد قصب فدک هم نمودو توهینی که به امیرالمومنین کرد نصیب اسم ناپاکش بود حرامزاده نابکار پلید به امام علی گفت شاهدت کیه امام علی فرمود ابوبکر رکب وبا ابوبکر روبا می باشد و شاهدش عمر بود دمب ابوبکر رکب وباعمربود به ابجد شیطان22عمر22مقصر22گنده لات22شرور22نابکار  22سرکشها22دشمن اسلام22ملحد22لعنت22 انسان سرکش22عمر22ابابکر22گنده لات22 امام علی فرمود ابوبکر و عمر تا 41 سالگی هنوز بت پرست بوده اندو این دوباعث شهادت ماو فرزندانمان خواهند شد41+5تن+12 امام +14 معصوم=72 شهدای کربلاء تمام مصیبتها به اهل بیت پیامبر توسط عمر و ابوبکر رکب وبا صورت گرفت هم اکنون در کیسه را شل کنند در مملکت ما میلیونها عمر و ابوبکر رکب وبا وجود دارد و با کمال پررویی کار خود را پیش می برند اگه این جانب سه تا گوسفند داشته باشم نمی دهم شما چوپان اینجانب باشی همسر یکی از نماینده ها گفته آقای عرفانیان به چه درد ما می خورد ماهی یک میلیون حقوق می گیرد اینجانب مهندس 50 دستگاه در کارخانه هستم اگر به شوهرت یاد نمی دادم سد آبی خاکی ماشینش لیزخورد رفت داخل سد اگرنمی گرفتمشو نمی کشیدمش بیرون باخودت غرق شده بودیدفقط کافی بودکاری نمی کردم که حالا بلبل زبانی نکنی مثل خردر گل فرو رفته بودید اگر جدو آبادت هم جمع شوند نمی توانندیک دستگاه را راه اندازی کنندگفته باشم برای دو سه تا ازهمکاران کله پوک اینجانب زیادادعایشان نشود کله پوک به کسی می گویند که از علم و مغزش استفاده نمی کند و در موبایلش بازی های کامپیوتری بازی می کند در اتوبوسها و متروها بسیار فراوانند انسانهای کله پوک و بی خاصیت پاسور بازی وماشین بازی می کنند وقت طلاست مگر چند سال زنده ای 50سال بازی مردم هرکسی در مترو دیدید بازی های کامپیوتری یاکلش بازی میکندازطرف اینجانب یک پس محکم نثارشکنید   حضرت ابولولو در این برهه جانشینی جز اینجانب نداردبه ابجد آل سعود 171-370 شیطان = 541 فتنه ها 541 اهله شر541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر541 به ابجد مقصر430+231 ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست می آید ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 ابجد ابوبکر عمر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد

دروغ گویان دین اسلام 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202  بخیانت کاران ابله 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفتبه ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202 بخیانت کاران ابله1473 -271= 1202 -بخیانت کاران ابله1473 - 271 منافق =1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت

 

 به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541

به ابجد کلمه الله 41+25 شیعه اصل اسلام = 66 الله 66+66= 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد کبیر فرقه 385 شیعه385با آل قرآن385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 فقط دین اسلام 385 شیعه 385    مکتب اهل بیت محمد 66 الله 66+66= 132 اسلام 132 با لاترین مکتب الهی الله92محمد 92 یعنی2ضربدر9= 18ذالحجه"غدیرخم 18+ 18الله=36 جانشین محمد36 +36=72شهدای کربلاء72+72=144 اسلام به ابجدکبیر وصغیراسلام میشود144ضرب 12امام درخودش میشود 144محمد 92+18ذالحجه" غدیرخم =110علی110 ولی دین 110دین الهی 110نگین 110دین الهی110جلوه الله110 ماه دین110باادب اهل دین110نان جو110نمک 110  محرم 288+385شیعه =673-541 عمر ابوبکر =132 اسلام 132 محرم است که اسلام را زنده نگه میدارد 64دین 64تنها دین بحق الهی 64+64 دین=128حسین128کلیددین128منصب الله 32+32= 64دین 64+64= 128حسین 128 کلید دین 128 امام الهی 128 حسین 128کلید دین 128   دین خدا 669-541 عمرابوبکر=128حسین  کعبه 97+5 تن +12 امام +14 معصوم =128 حسین128 کلید دین 128کعبه سنگیست که ره گم نشود حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست یک تار موی قائم صاحب کعبه به هزارکعبه نمی دهم  128امام الهی 128جان دینی128 ابنای دین 128  کلید دین 128سبب دین128امام الهی 128 جان جهانی128 حسین128 با الله هو مدد 128 امام همام 128 امام ماه 128 به یا علی 128 یا به ماه دین 128 با اهله جمالی 128 یا دین ناب 128 با امید دینها128 با دین مذهبی 669اهل دین هدف دین الله قرآن 669-541 عمر ابوبکر فتنه ها = 128 حسین  حسین یعنی حما سه ساز دین حسین یعنی حم سین نون والقلم و ما یسطرون حسین یعنی ترسیم کنند خط شهادت درجهان حم سین حامی محمد سیرت نوح حسین کشتی نجات128حسین128امام الهی128محبوب دین ها 128با محبوب الله128 گل زمان 128حسین128به طبیب زمان128 کلید دین 128امام الهی128 حسین128در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار{محمد {فاطمه} چهار علی}  دو حسن حسین جعفر موسی که در راه است انشاء الله  إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ583 أَحَدَ عَشَرَ583 محمد علی فاطمه  حسن حسین583 عاشوراه 583کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرادوازدهمین سوره قرآن بیا ای جانه دله 26 علی و زهرا  بیا تا همه در برابرت خشوع و خضوع  کنند ای 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراجانها به فدایت اگر دین شما امام الهی جان الهی و کلید دین ندارد دین شما به درد عمت میخوره مثل عمر که عمش مادرشم بود  شهید نماز33+33=66 الله 66+66=132 اسلام 132 اسلام 132+64دین=196دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود196 دین اسلام 196 که من درویشی از دنیای کشکول و تبرزینم  هنوز در شب این صحرا ستارگان شگفتی هست طلسم شیطان زدگان میشکنی در آتش اندازی  اگر که از سرای ما می گذری  اگر که تو زیاده شرر نکنی کلافه نکن مرا با عشق دعواء بیندازی  پایان جمله های مرا بر اندازی  مبادا شایبه ای موهوم تو را به وسوسه وا دارد نامرد شوی امیری ز چشم شاه بیندازی مبادا شور شرری دیگر دوباره راه بیندازی مرا دوباره بپیچانی به اشتباه بیندازی نشانه های خیانت را شناسنامه چه میداند برادرم شده ای که مرا به چاه بیندازی                                                                                                                                                                                                                                       اگرآید زنم یک شب وبوسد دست بابا را

به خال بینیش بخشم سمرقندو بخارا را

کباب و جوجه وپاچین به روی میز بعضی ها

چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را

چرا هی میکشی ریمل چرا هی میزنی پنکک

به اب و رنگ وخال و خط چه حاجت روی زیبا را

تو گفتی مرغ پیدا شد و بعدش تخم مرغ آمد

کسی نگشود ونگشاید به حکمت این معما را

شنیدم گفت بابایم که امروزه نمی فهمند

جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

فریادکه از شش جهتم راه ببستندآن خالو خط و زلف ورخ وعارضو قامت امروز که در دست توام مرحمتی کن  فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق    ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت

درویش مکن ناله ز شمشیر احبا کاین طایفه از کشته ستانند غرامت در وقت سکوت شورو بلوا نکنید بر قامت من لباس تقواء نکنید یک لحظه برای عشق دعواء نکنید کلافه نکن مرا با عشق دعواء بیندازی پایان جمله های من اما بیاوری براندازی نشانه های خیانت را شناسنامه چه میداند برادرم شده ای که مرا به چاه بیندازی  هنوز در شب این صحرا ستارگان شگفتی هست طلسم شیطان زدگان میشکنی در آتش اندازی  اگر که از سرای ما می گذری  اگر که تو زیاده شرر نکنی کلافه نکن مرا با عشق دعواء بیندازی  پایان جمله های مرا بر اندازی  مبادا شایبه ای موهوم تو را به وسوسه وا دارد نامرد شوی امیری ز چشم شاه بیندازی مبادا شور شرری دیگر دوباره راه بیندازی مرا دوباره بپیچانی به اشتباه بیندازی غلطت نکنم تو را میشناسم خوب تو حالا هرچه می خواهی بگو حتی خرافاتی برای من که تآثیری ندارد ، هر چه ام اینم چنان دشوار می دانم شب کوچ نگاهت را
که از آغاز پایان ترا در حال تمرینم  نه! تو آینه ای در دست مردان توانگر باش
که من درویشی از دنیای کشکول و تبرزینم در آن سو سود سرشار و در این سو حافظ و سعدی
تو و سودای شیرینت ، من و یاران دیرینم  برو بگذار شاعر را به حال خویشتن آقا
چه فرقی می کند بعد از تو شادم یا که غمگینم  پس از تو حرف هایت را بگوش سنگ خواهم گفت
تو خواهی بعد از این دیوانه خوانی یا خبر چینمکه من درویشی از دنیای کشکول و تبرزینم

امام زمان مهدی موعوددر 5 سالگی در جواب یارانش و یاران پدر بزرگوارش {عج} فرمو د وقال مهدی {عج} :از ایشان سئوال کردند این کلام رمز قرآن کهیعص یعنی چه ایشان فرمود (کهیعص) فالکاف اسم کربلاء، والهاء هلاک العترة، والیاء یزید وهو ظالم الحسین علیه‌السلام، والعین عطشه،والصاد صبره.» امام 5 ساله نابقه علم کلام و تفسیر قرآن بفدای آقایی باشکوه انسانی بی نذیرآقایی باادب وکریمی بزرگوار انسان دوست دارد فدای کلمات طلایی وگهر بارایشان گردد وقتی کسی نماینده الله باشد قرآن ناطق باشد بدورازانسانیت و تقواء و عدالت است که جانشین بحق رسول خدا محمد مصطفی و علی مرتضی را تنها بگذاریم و بعد ازسی چهل سال دربستر بیماری بمیری نماینده الله حضرت مهدی ایشان به امر خدا مردگانرازنده و کورمادرزادرا شفاء میدهد قدرتی برتر که خداوند در کره زمین کسی با وقارتر ازایشان ندارد بغیر14معصومخانواده محترم رسول خدا وبه علم ابجدقرآن

 

 

 

کهیعص195+278حمعسق=473+110دین الهی=583 عاشوراه583شبکه نور583محمدعلی فاطمه حسن حسین 583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه 583با عشق علی 583 ابجد پنج تن آل عباء583 حمعسق ح حسین میم محمد عین علی سین سجده کننده در قرآن از امام باقر در باره کهیعص و حمعسق سوال شد ایشان فرمود در باره عاشورا و حسین است  به ابجدمیگویند امام علی مظلوم بود وبی یاور آقا اجازه بده برای مظلومیت شما من گریه کنم

 

محرم 288+385 شیعه =673-541 عمرابوبکرفتنه ها = 132 اسلام132  محرم است که اسلام را زنده نگه میدارد ابجد5 تن آل عباء  583 پنج تن آل عباء حیدث کثاء و آیه مباهله ابجد محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه 583 با عشق علی 583سرای نور الهی583 عاشقان بمهدی583  شبکه نور583 این عدد نورانی را از راست بخوان 583 میشود 385 شیعه براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد به ابجد 12 حق12 اسلام 12 نجاتبخش 12 قلب 12 هوا 12 سیب 12 حم 12 حامی محمد علی 12 امام میباشند ساعت 12 ماه های سال 12 انجمن 12نجاتبخش 12 اسلام 12ساعت 12 ماه های سال 12 انجمن 12 نجاتبخش 12 اسلام 12ساعت 12ماه های سال 12 جانشینان حضرت عیسی و محمدهم 12نفرند نام شیعه 12 بار در قرآن آمده 12 
پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385شیعه 385 شیداء 385 شهید الله 385 اسلام واقعی الله 385بدین واقعی اسلام 385

 

کپي برای شیعیان امیرالمؤمنین با ذکر. صلوات


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:+ نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395برچسب:,ساعت 18:35 توسط امیر علی عرفانیان |
الله 18 سلطان 18 جانشین 18 مکتب18 جانشین 18 بدین 18 الله 18+64 دین = 82 امام 82 مهدی 82
جانشین حضر ت محمد ابن عبدالله 110 علی 110 جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110 خلیفه اول امام واقعی
امشب شب قدرمی باشد23مهدی23رهبر23 طبیب23 الگوی 23جهان اسلام 23جانشینه 23 اصلی23ناب الله23 آئین23ملائک
سنگ کیسه صفرا اگه می خوای نمیری نخور نمکو روغنو شیرینی
قی کردن بهترین دوای جسم میباشد قی کردن از تجمع سنگ در کیسه صفراء جلو گیری می کند وقتی کیسه صفرا پر ش
به ابجد53 صلوات برمحمد53 احمد 53 علی26+27 فاطمه = 53 آل طاها آل یاسین53امام جانشین پیامبر53
شهید 319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319راه الهی الله 319 شهید 319 فلسفه دین 3319
سردار سلیمانی آیا وقت آن نرسیده تا جنایتکاران را سر جایشان بنشانیم
نام تو اسم اعظم پروردگار است منتخب رسول ابن عم نبی عم یتساءلون عن نباء العظیم الذی هم فیه مختلفون ثم
دین الله اصل اسلام 59 مهدی 59 دین واقعی اسلام 59 دین الله شیعه59 شیعه اصل اسلامه59دین واقعی اسلام59
چرا هفت حرف در سوره ی حــمــد نیست؟ «ث ، ج ، خ ،ز ، ش ، ظ ،ف»
ظالم عالم مقصر عالم کیست بدبخت عالم کیست مذهب عالم کیست 740اندیشه شیطان740مقصرعمر740
مذهب الله محمد53فاطمه علی53سعادتمند ترین 53اهل بیت پیامبر53احمددین نمونه الله 53 53دین کامل الله 53
چرا هفت حرف در سوره ی حــمــد نیست؟«ث ،ج ،خ ،ز،ش،ظ،ف» قدرت علمی امام مهدی میتواند عرش رابه لرزه درآو
رهبر آسمانی الله 59مهدی 59آخرین امام دین اسلام59 دین الله 34+25 اصل اسلام=59 مهدی59دین واقعی اسلام59
دین۶۴ الله محمدعلی۶۴جانشین محمدعلی۶۴دین۶۴الله محمدعلی۶۴تنها برگزیده دین۶۴نماینده غدیری۶۴ اصحاب یمین
بیماری های سگ مهمترین بیماری سگ میرینه تو خونه بوگندشم میمونه
فرمانده دلاور دین اسلامی 110 علی 110 دین الهی 110ریاضی در قرآن فضائل امام علی از نظر دشمنان امام علی
کشته شدگان بت پرست که به دست با کفایت مولاء علی در جنگها بدر احد خندق تبوک و فتح مکه
کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست