بدعت کنندگان 651- 110دین الهی=541 فتنه ها عمر ابوبکر541 اهله شر541 دشمنه اسلامی 541 آفت کلی 541
مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست تقدیم به روی ماه عالم مهدی موعود منجی تمام عالم هر که منجیست خدا یارو نگهدارش باد هم که عیسی و موسی محمد باشد طراح و نوسینده حجت اله عرفانیان مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صدحدیث آئینه روی محمد علیست دره علم خدا غیر از علی نیست جانشینه مصطفا این مرتضی مولاء علیست به ابجد خانواده محترم پیامبر583 پادشاه اصلی عالم 583محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583پادشاه اصلی عالم 583به قرارداد الله 583 اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی583اهل دین قرآن اسلام 583به ابجداهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام=583 583شبکه نور 583 شبکه نور583 اهل بیت فاطمه 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت محمد علی فاطمه حسن حسین 583 میشود 385 شیعه 385 74 فرقه گمراه دین اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشیدبه ابجد 245 دینه بحق الله 245 افق دین اسلامه حق245اسلامه حق245 فاطمه +علی =245 علی110+135فاطمه=245 یا اسلام محمد 245 با اسلام علی 245دین الهی فاطمه 245با اسلام علی 245 با اسلام بحق بدینه حق اللهی 245 با دین انسان 245 اهل منطقی 245بسیجیان علی 245 مقام جانباز 245دعا کنید مهدی بیاید 245 انقلابیان 245 بسم الله الرحمن الرحیم 786- 541 عمر ابوبکر =245 اسلامه حق 245حکم الهی دین الله245 فاطمه 135+110 علی=245 اسلامه حق 245 سلطان سریرولایت علی قل انماولی یکم الله علی245مدار245مراد245 ما شیعیان فقط اهل بیت پیامبر را دوست میداریم و از کفار قریش بیزاریم به ابجد با قاصبان اهل بیت 786-245 اسلامه حق 245 علی فاطمه =541 عمر ابوبکر 231 باقاصبه دین الله231 ابوبکر231 راه دزدی231 فلسفه دین الله 385شیعه 385 حرفهای حسابی 385راز اهل عالم 385فرق نمیکند که سنی بر حق باشد یا شیعه وحدت اسلام برایم مهم است و پذیرش بحق به ابجد وحدت کل اسلام 600 منهای 541 ابوبکر و عمر = 59 مهدی 59 بزودی خواهد آمد و همه ادیان را به وحدت فرا میخواند ما باید کمکش کنیم صحابه حضرت مهدی بودن زحمت داردو 202دین الهی محمد 202 یعنی علی 110+92 محمد=202 بلغ اولا بکمالهی کشف دوجا به جمالهی حسنت جمیعو خصالحی صلو علیه و آلهی حاتفی گفت دیدم من آن کتف نبی دوره خاتم تا به شانه بود علیا"علیا"یا علی دوش نبی حیدر است وارث پیغمبر است بوود نام مولاء الهی بحق که وصی مصطفی مرتضایی بت شکنی دوش نبی حیدر است وارث پیغمبر است اسلام نجاتبخش 1488 - 1202 عمر ابوبکرو عثمان = 286 یعنی 286 عید محمد علی 286 به ابجد 12منتخب12 اسلام 12 حق 12اخلاق12 نجاتبخش 12 اسلام 12 نجاتبخش 12 قلب 12هوا 12 ساعت 12 ماها 12 قلب 12جانها 12حم 12 گل گل12 دلی که نیست حب علی سنگ است چرا که نور وی و نور حق هماهنگ است مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست وصی بحق محمد سلام سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ سلام بر جمال حیدر کرار اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش که به تلبیسو حیل دیو مسلمان نشود فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه نه 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان =74باعث 74 فرقه شدن دین شدند74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 به هزار نام خدا قسم 1000به ابجد محمد مصطفا 92 قسم = 1092 منهای ابجد سه خلیفه کن 1202- منهای 1092 = 110مولا و مقتدای عالم علیست افتخار دین 1346- 1202= 144 ضرب 12 امام در خودش 144 ابجد آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا" و لا تفرقو 144 گمراه دین 310 عمر 310فاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار310 مانع های سده دین 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310310مفسدین به جهان310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق 310بفریبی ها310مکرن310 کفری 310گمراه دین310عمر 310منکر310 نیرنگ310عمر310با قاصب کل دین 310 بناحق پلید اهله دینه310 بیداد گرانه ابله 310 احمقان اهل دینی 310 یا وهابیه منافقه 310احمقان اهل دینی 310 فاسدان پلید دین ها 310 بمار زنگی 310کفری 310 عمر 310 310کلب کلب هار310 ابله منافقا 310نمرودی310 ناحق عالمی 310 عمر 310بمار زنگی 310منکر 310جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 اباجهل در دین 310 ابالهبا در دین 310 اباجهل در دین 310 بیداد گران ابله 310 قاصبان بدین 310نامردیه 310 کفری 310 عمر 310 گمراه دین 310یا بلاء دین اسلام 310نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310دلیل نفاق310 عمر 310 جاهل منافق310 ابله منافقا 310 با اهل منافق 310 310اباجهل در دین 310 کفری310 احمقهای فاسد 310 منکر 310 حرامزاده پلید 310وهابی کودن دین اسلامی310 قاصبان بدین 310 رمززناه 310 گمراه دین310 کوره دینیه 310جهل عرب 310 اباجهل در دین310یا بلاء دین اسلام 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 دلیله نفاق310کفری310 نیرنگ310نمرودی 310 کلب کلب هار 310 عمر 310سگ هار پلید 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310سامری310 310دائش وهابی نادان 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310بمار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310یا بلاء دین اسلام 310 سگ مردها310 نیرنگ 310نمرودی 310سامری310 گمراه دین310یا بلاء دین اسلام 310 نیرنگ 310 منکر 310 کفری 310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310ناهنجار 310پلیدی بقاصبانی 310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310احمق بی دین ها 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 گراز ناهلی 310 دزده دین اسلامی 310 نار جهیما310بدعت شیطانه 851-541= 310عمر 310 با اهل منافق 310 حرامیان 310 بمزاحم های دین اسلام 310 رزل بدینی 310 با اهل منافق 310 اهل دین دین عدوالله 310عمرفاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310 مفسدین به جهان310 310فاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار310 مانع های سده دین 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310310مفسدین به جهان310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310 فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق310 310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310 فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق310بفریبیها310 مکرن310 کفری310گمراه دین310عمر 310قاصبه دین الله310 فریب کاران اهل عالمی 715 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 310 عمر 310 گمراه دین 310خاک عالم بر سرت کنم عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام 310چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندتف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکروعمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 اهل بی مغز بدین 231ابوبکر 231با قاصبه دین الله 231 لانه جاسوسیه 231 قاصب ابله 231231محکومان بدین 231ادیانی جعلی باطل 231 دو رویه 231 یا ابوسفیانی 231 نفاق231 فاسق231 اهل بقاصب231یا اهل مفسد 231 اهل نامرد 231 محکومان بدین231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231 با جاهلا نادان ملحد 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 یا ابوسفیانی 231لانه جاسوسیه231 ادیانی جعلی باطل 231 دورویه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر نابحق دینها 231 بااحمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 ابوبکر و عمر 541در غدیر خم دین کامل شد اکملتو لکم دینکم بعد از وفات پیامبر دشمنان دین خدا گمراه دین 310مکرن 310کفری310 ناحق عالمی310 عمر310نیرنگ 310گمراه دین 310 مکرن310کفری دزدان فدکه فاطمه310بمارزنگی310 کفری310 اهل نابکار 310بعالم بی عملی 310 پرمدعاه 310با نادان کل عالمی 310 ابله بکل عالم 310 فاسق دینه 310 پلید فاسدان دین 310 احمق ها نادان پلید 310 پلیدها احمق نادان 310منکر 310جاهل منافق منافق ابلها 310نامردیه310 کفری310عمر310نیرنگ 310 نمرودی310 حرامزاده پلید310 سامری310 گمراه دین310مکرن 310 بکج راه 231 ابوبکر231 دزده دینه اسلامی 231ابله بکل عالم 231دزدا فدک نگونه 231ابوبکر 231رکب وبا 231 احمق ملحد 231 اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 با فاجعه جهانی 231 به لعین دین 231 ابوبکر231لعین بدین231 بکودن احمق 231 دین حرام الهی 231 نفاق 231 عصیان 231 فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم - 310 عمر =661 عثمان -231 ابوبکر =430 مقصر به ابجد (ریاست کفر )971 ظالم میباشد 971-661 عثمان = 310 عمر310 با قاصب دین الهی 310 عمر 310 منکر 310 حرامیان 310 کفری 310 عمر ابوبکر231+ 310عمر 310ناحق عالمی = 541فتنه عالم 676-135 فاطمه = 541 عمر وابوبکر فتنه عالم بودند شرم گینان 651-110 علی = 541 عمر ابوبکر رکب وبا 541 عدواهل بیت بوده اند به ابجد صغیر شیطان 22 مقصر 22 هذیان 22 عمر22شیطان 22 ابابکر22دشمن اسلام22 مجرمان 22 منافقان 22 بدبختی 22 بدیها 22 دروغ 22نیرنگ 22 کلک 22 کید 22 مکارا 22 روباه 22 ابوبکر رکب وبا من از خار سر دیوار دانستم بناحقی دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت عمر به او سم ری سامری قوم محمد او را به درک اسفل سافلین فرستاد در طبقه سوزان جهنم که به آنجا اسفله سافین میگویند فقط شیطان نمرود شداد حامان فرعون عمر ابابکر شمر یزید معاویه و بت پرستان و قاصبان ولایت را عذاب میکنند قرار دارندهفت طبقه زیرداخل جهنم سوزان ترین جای جهنم را درک اسفله سافلین میگویند علمی فراتر از کهکشان ریاضی در قرآن به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 ابجد ابوبکر عمر 541 مقصر 430+231 ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541گمراه دین بناحق دینها 541 ابجد آل سعود 171+370 شیطان = 541 مردان گمراه 541جهل عرب ابله به کل عالم 541 اباجهل در دین عقیده باطل 541کفری دین حرام الهی 541دلیل نفاق به لعین دین 541 به دقل باز کودن با قاصب کل دین541 پلید ناکسان حرامیان 541ابله منافقا بناحق دین ها 541 بی دینها احمق جاهل منافق 541جهل عرب عقیده باطل541ملحد ها یا منافق آل سعود 541شیطان آل سعود541 آفت کلی541 به نااهله منافقه آل سعود 541بانامرده اهل دین اسلامی دشمنا دین های اسلامی 541 منافق کوردلی541 ابله بشرا 541آفت کلی آفت کلی541 به نااهله منافقه آل سعود 541بانامرده اهل دین اسلامی 541دشمنا دین های اسلامی 541 منافق کوردلی541 ابله بشرا 541آفت کلی 541 با قاصب کل دین نفاق541 کافر پلید دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام با دشمن ابله نادان 541 به نامرده ابله دین 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541آفت کلی 541انحرافه دین اسلام یا حقه بازان پلید اسلامی به نامرده ابله دین 541 عقیده باطلی نامردی 541 با منافقان ابله ملحد نادان 541دشمنه اسلامی 541کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541انحرافه دین اسلام 541
قالب وبلاگ 1
داستانهای زندگی 1
ابزار وبلاگ 1
خرید لایسنس نود32 1
بزرگترین سامانه تبادل لینک 1
بهترین ریمل - ریمل حجم دهنده و بلند کننده 1
جی پی اس ماشین
سر دنده ال ای دی led
ادرس سفت کاریهای شهر
همسریابی آنلاین
ردیاب مخفی خودرو
تعمیر تلویزیون

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110 + 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 20
بازدید دیروز : 40
بازدید هفته : 141
بازدید ماه : 1979
بازدید کل : 509099
تعداد مطالب : 437
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1به ابجدظالم 971- 430 مقصر = 541 دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541توهین دین ها 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 مرگ کافر 541 آفتین 541 عداوتین 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 آل سعود 171 +370 شیطان = 541 قاتلی 541 دشمنه اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541منافقان پلیده دین 541 با ناکس های اهله قرآن 541مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541بنامردان قاصب 541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی 541 مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 مردان گمراه 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مقصرا دین الهی 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541 به اولین قاصبان احمق پلید 541 نامردان اصلی دین 541 به ابجد آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541آفتین 541فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 میباشند 541احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 با ناکسهای اهل قرآن 541 مقصرا دین الهی 541 فاسد ترین نامرد اهل دین 541 مجرمین بدین اسلام 541مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 کافر پلید دین اسلام 541 احمقان فاسد دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر


به ابجد دین64 الله محمد علی64  دین 64 جانشین محمد علی 64نماینده الله بجهانه64 کسانی که برای هدایت بشر کاری نمی کنند روز قیامت مواخذه خواهند شد در زمان پیامبر یک فرقه بود اینجانب تمام فرقه های باطل که 74 فرقه در دین مسیح (ع) و 74 فرقه در دین محمد (ص) هر کسی فرمود فرقه های باطل را دوست دارد دروغ گو مییاشد اگر دوست دارید چرا برای هدایتشان کاری نکرده اید مگر آنها برادران گمراه دینی نمی باشند شما هم با سه کلمه دین و پروردکار پیامبر و امام خود را به ابجد صغیر و کبیر ثابت نمائید مگر نمی گوئید شما بحق می باشید بسم الله پیامبر فرمود علم ابجد را یاد بگیرد که همه آن شگفتی میباشد وای بر عالمی که علم ابجد نداند  برای رضای خدا شما هم آنها را دوست بدارید اینجانب از همه بیشتر آنها را دوست دارم و برای هدایت آنها کوشش نموده ام و نگران آینده و آخرت این برادران عزیز می باشم بنظر این جانب از همه بیشتر 74 فرقه را دوست می دارم مخصوصا" اهل سنت را مومن آئینه مومن است عیب ما را فقط یک برادر دینی بر طرف می کند کسانی که برای هدایت برادران دینی گام بر نمی دارند دشمن ادیان الهی میباشند دوست دارند موزه دین داشته باشند برایشان هدایت و سرنوشت انسانها برایشان مهم نیست مثل شیطان فکر می کنند  این آیه قرآن آیه رستگاری به ابجد کبیر و صغیر میشود 926 قولو لا اله الا الله تفلهوا  926-541 فتنه ها = 385 شیعه شوید تا رستگار شوید نام شیعه 12 بار درقرآن آمده است نام شیعه چندین بار در قرآن آمده نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اصل اسلام 25 انسان کامل 25 انسان نمونه 25 ارباب جهان 25اصل اسلام 25 با آل قرآن 25 آل الله 25   وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه  هستید به ابجد دین64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64نماینده الله بجهانه64 مرد الهی علی 64 با قرآن محمد علی 64 مرد الهی امام دین 64یعنی دست دوستی 64 انگشت شصت با چهار انگشت میشود 64 دست بیعت دست دوستی کف دست راستت نوشته 18 ذالحجه" غدیر خم دین اسلام کامل شد همه با علی (ع) بیعت کردند دست بیعت بارسول خدا وعلی کف دست راستت نوشته18 ذالحجه"غدیرخم 18+64دین=82 امام به ابجد امام82 انتخاب امام درغدیرخم امام82 امام82جانشین بدین محمد علی 82 شهادت اهل بیت مقبول الله 82 آسمان امامت مهدی موعودی82 حافظ دین حق اسلام قرآنی82 فضیلت دین مبین اسلام 82حاکم اصلی دین اسلامی{82 با تقواء ترین انسان جهانی82 زاده محراب شهیدمحراب82جانشین الله محمد علی 82  امام82 +114سوره قرآن= 196دین اسلام196ضرب14 معصوم درخودش میشود 196امام کل دین196دین اسلام196اسلامه مهدی196 کلید اسلام196 امام کل دین 196 کلید بدین الله 196کلید اسلام196نماینده الله محمد66 الله 66+66 علی ولی الله=132 اسلام 132+64 دین=196دین اسلام196محمد92+ 18ذالحجه" غدیرخم=110علی 110زاده محراب شهید محراب علیست 72حکم اصلی دین اسلام 72 +72= 144 حکم الله 144 اسلام 144 اهل دین فرقه اصلی دین اسلام 812+114 سوره قرآن =926-541 فتنه ها = 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 با آل قرآن 385 دین پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 حکم الله حکم قرآن 475-541 فتنه ها = 66 الله 66 +66 علی ولی الله = 132 اسلام132 +64 دین = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196 مرد باشید و به ابجد کبیر و صغیر دین و مذهب خود را ثابت نمائید   حضرت جبرئیل از جانب خداوند اسلام را به پیامبر عرضه نمود به ابجد اسلام 132 نشانه دین واقعی الله راه الله اصل اسلام  132 یعنی{ اول خلیفه الله 60 آدم داود هارون علی 72 +60= 132 اسلام132 به ابجد صغیر و کبیر هم اسلام میشود 144 72حکم اصلی دین اسلام 72 +72= 144 حکم الله 144 اسلام 144ضرب 12 امام در خودش می شود 144 حکم الله 144 اسلام به ابجدصغیروکبیر میشود 144ضرب12 امام درخودش می شود 144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 حکم الله 144 حاکم اصلی دین اسلام 72+72 حکم الله= 144 اسلام 144 به ابجد صغیر و کبیر 144  به ابجد کلمه الله 41+25شیعه اصل اسلام=66 علی ولی الله 66+66 الله = 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132 اسلام 132 +64 دین = 196 دین اسلام 196 اصوله دین 196 ضرب 14 معصوم خانواده اصلی پیامبر اسلام میشود 196 دین اسلام 196  به ابجد الله 66 علی ولی الله 66 = 132 اسلام 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسو ل خدا را 14 معصوم می گویند دین اسلام 196 امام کل دین 196 اصول دینه 196 دین اسلام 196 چهارده معصوم شیعه میباشدبه علم ریاضی قرآن دلایل دین خود و حقانیت مذهبتان رابا یک آیه از قرآن ارائه بفرمائیدنام شیعه بخاطر گل روی امام مهدی سرور و سالار جهان 12 بار در قرآن آمده کلمه امام هم 12 بار در قرآن آمده خداوند رگهای عصب مغز انسان را 12 رگ عصب قرار داده است اگرکمی فکر کنی نام شیعه 12باردر قرآن آمده کلمه امام هم 12بار در قرآن آمده خداوند ساعت را هم 12 قرار داده ماه های سال هم 12 ماه میباشد به ابجد حق 12 حق 12 اسلام 12 مقدس 12 منتخب 12 حق 12 اسلام12          قرآن 351+202 محمد علی=553-541 عمر ابوبکر = 12 امام ساعت 12 ماه های سال 12 منتخب 12مقدس12انجمن12نجاتبخش 12اسلام 12حق12
دوازدهین سوره قرآن هم یوسف زهراست پادشاه عالمین ولی یوسف کنعان برده و پادشاه کنعان بود    انتخاب الله 1120-1202 سه خلیفه قاصب = 82 به ابجد صغیر و کبیر 82 امام 82 الم 82 امام 82 هم اکنون امام 82 مهدی 82 به ابجد صغیر وکبیر 82 میباشد این استبه ابجد امام 82 مهدی هم به ابجد صغیر و کبیر 82 مهدی82 طبیب جهان82امام واقعی جهان82+114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 کلیداسلام196یا اسلام ناب196قلب دین196 و منجی تمام عالم میباشد82 مهدی 82+114 سوره قرآن=196 دین اسلام196 کلید اسلام 196 اسلامه مهدی196امام کل دین 196 قلب دین 196کلید دین 196یا اسلام ناب196ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196 یا اسلام ناب 196 یا وعده بحق196 مهدی بدین الله 196 امام بدین الهی 196 یا با امام حق 196 ندای اسلام 196 امام کل دین 196 دین یا علی هو196کلید اسلام 196دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود196دین اسلام 196 اگر شما هستید خجالت نکشید بگوئید196 دین اسلام 196 دستور الله 737 -541 فتنه ها =196 ضرب چهارده معصوم 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم 196میباشد به ابجد به تنها دین بحق637-541 عمر ابوبکر= 196 دین اسلام 196 به ریاضی قرآن روی دشمنان شیعه را کم نموده والله بخاطر اینکه من شیعه می باشم نمی گویم بلکه حقرا باید پذیرفت والله اگر حق با هر دین دیگری بود برای فرق نمی کرد حق را می گفتم و می پذیرفتم به ابجد اسلامه حق 245 میشود علی و فاطمه 245 علی 110+135 فاطمه = 245 دین بحق الله 245 حق اسلامه 245 افق دین 245 به ابجد صغیر اشهد ان محمد رسوالله 66 نور قرآن 607-541 فتنه ها = 66 الله66+66=132 به ابجد اسلام 132 بدین 66+66 الله = 132 اسلام132 +64 دین = 196دین اسلام 196کلید اسلام 196 اسلامه مهدی 196ضرب 14 معصوم شیعه خانواده محترم رسول خدا(ص) را 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 اصوله دین 196دین اسلام 196معجزه بدینه196 کلید اسلام 196به معجزه دین 196 منظور 14 معصوم جانشین واقعی محمدن 743-541 فتنه ها عمر ابوبکر=202 محمد92+110علی = 202   شه مردان 600 -541فتنه ها =59 مهدی شه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202 شعار حق دین 743-541 عمر ابوبکر = 202 محمد 92+110 علی = 202 محمد و علی 202مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابوصد حدیث آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است  بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 اباصالح  بدینه 202بدینه اباصالح 202دین حسینی202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان202 اهل دین محمدی202 محمد علی 202مومن الله 202 محمد92+110 علی =202 مومن الله 202 محمد علی202دین حسینی202 {جلوه الله بدیدگاه الله 202 بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 اباصالح  بدینه 202بدینه اباصالح 202دین حسینی202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان 202 محمد علی 202مومن الله 202 یا اصول دین 202 کلید ها اسلام 202 کلید ها بدین الله 202 امام کل دینها 202 یا اصل دین ها 202 آقا جانم ها 202محمد92+110 علی =202 مومن الله 202 محمد علی202دین حسینی202 وحی الهی بدین الله 202 محمد 92+110 دین الهی =202 محمد92+110 علی = 202 با صالح بدین 202 الله با مهدی 128 اهل محمد 128

کعبه 97+5 تن +12 امام +14 معصوم =128 حسین 128امام الهی 128جان دینی128 ابنای دین 128  کلید دین 128سبب دین128امام الهی 128 جان جهانی128 حسین128 با الله هو مدد 128 امام همام 128 امام ماه 128 به یا علی 128 یا به ماه دین 128 با اهله جمالی 128 یا دین ناب 128 با امید دینها128 با دین مذهبی 128 حسین یعنی حما سه ساز دین حسین یعنی حم سین نون والقلم و ما یسطرون حسین یعنی ترسیم کنند خط شهادت درجهان حم سین حامی محمد سیرت نوح حسین کشتی نجات128حسین128امام الهی128محبوب دین ها 128با محبوب الله128 گل زمان 128حسین128به طبیب زمان128 کلید دین 128امام الهی128 حسین128 اگر دین شما امام الهی جان الهی و کلید دین ندارد دین شما به درد عمت میخوره مثل عمر که عمش مادرشم بود 

رهبر ایران 669-541 عمر ابوبکر= 128 کلید دین 128 کلید دین 128 حسین +74 فرقه = 202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان 202 عالمانی202 علی محمد 202 وحی الهی بدین الله 202 بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 اباصالح  دینه 202دینه اباصالح 202دین حسینی202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان 202 محمد علی 202مومن الله 202 یا اصول دین 202 کلید ها اسلام 202 کلید ها بدین الله 202 امام کل دینها 202 یا اصل دین ها 202 آقا جانم ها 202  بمحبوب بدین الله 202 محمد92+110 علی =202 مومن الله 202 محمد علی202دین حسینی202 قرآن 351+202 محمد علی = 553-541 عمر ابوبکر = 12 امام  دین الهی 110{جلوه الله}110 علی وحی آمد در غدیر خم علی جانشین محمد علی مولاست است من کنتو مولاء فهذا علی مولاء هر که من مولای اویم این علی مولای اوست اهل دین انتخاب غدیره 1587 - 1202 سه خلیفه = 385 شیعه نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های من درآوردی عمر یک بار هم در قرآن نیامده پس نامشان را به دیوار بکوبیم در قرآن نیامده است شما هم اسلام و دین اسلام و اسلامه حق را به علم ریاضی قرآن ابجد ثابت کنید مرد میدان می خواهم از فرقه های باطل یک مرد پیدا نشد دینش را به ریاضی قرآن بتواند ثابت کند اینجانب یکی از سربازان امام مهدی که بارها به زیارت مولایم نائل شده و فقط یک مولاء دیده می تواند ریاضی قرآن را بفهمد الهی فدای مولاء مهدی قائم آل محمد(عج) آقا اجازه می خواهم ببینمت باز دلم تنگ شده آخه برای دیدن روی ماهت سلطانه زمینو زمان یا صاحب الزمان همه عالم به فدایت با مهربان ترین پدر دنیا دردو دل کنید یا مهدی ما را هم تربیت کنید  

ای دوازدهمین سوره قرآن یوسف کنعان گلی زگلشن رویش  شاه حجازی بوود نه برده کنعان هر که زیبا شد به چاه شود پنهان ولی تو به آسمان می دهی فرمان سلطان آسمانها به روی ماهت میدهم سلام سلامون هی حتی مطلع الفجرالقرآن

کافی مسکین زبهر دیدن رویت گشته چو مجنون اسیربرسرکویت یاسین آیه12وکل شیی احصیناه فی امام مبین23با 23 حرف قرآن می فرماید به اذن خدا امام کسیست که ازتمام علوم دنیا و تعداد قطرات باران هم آگاه می باشدبه ابجد مهدی23 این آیه هم23 حروف داردمهدی23یاسین23   وکل شیی احصیناه فی امام مبین23یاسین23                   هویت اسلام 553-541عمرابوبکر= 12 امام به ابجد هدف انبیاء 223-231 ابوبکر= 12پرچم 12مقدس 12اسلام12حق12مقدس12امانت12حم12امانت12مقدس12 امانت 12حق12پرچم12قلب12اسلام 12ساعت 12سابقه 12با امت12اسلام12حق12ماه های12 ساله 12اخلاق12انجمن12مقدس12باامت 12با ماه 12ساله12نجاتبخش12اسلام12حق12قبل 12نامه 12بسم الله النور12مقدس12قلب12اسلام 12حق 12امامن12اساسی12حم12اسلام 12امانت12مقدس12حق12پرچم12 اسلام 
خداوند رسولان حق را 313مدافعان الله 313 مرجع 313جمع مراجع دین 313نفر قرار داد به ابجد313 دین حق عالم 313و روزهای سال را 313 روز با 52 جمعه قرار داد313+52= 365 روز سال  به ابجد مقدس ترن 854-541 فتنه ها = 313 با مقدس اهل دین ها 313 با حق ها دین اسلام  مراجع 313 مدافعان الله313با قلب ها دین اسلام 313 آقا قائم 313 با امام حق کل دین ها313خداوند هر سال 52 جمعه با 313 روز قرار داد 313+52= 365 روز سال 365 اسلام حقیقیه 365 به ادیان حق مذاهب اسلام 365 روز سال                                    خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام درخودش و ضرب14معصوم درخودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال  اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر= 365 روز سال365 شاه مهدی 365 اسلام حقیقیه365
 در تورات و انجیل  فارقلیط وپرکلیتوسه 47به ابجد 47کسانی است که نام آنها بر سر زبان ها باشد و همه کس آنها را ستایش کنندبه علم ریاضی علم ابجد قرآن  پرکلیتوسه  47 منظور نبوت خاتم و اهل بیت او میباشند  پرکلیتوسه 47 به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد 47 شجره مطهره 47 و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد  این آیه نورانی اهل بیت هم 47 حروف میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی زیر :فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي 3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن7 بار آمده محمد 4+علی3= 7 بار آمده محمد فاطمه چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی 7 ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن7 باردر قرآن منظور میباشدمحمد علی فاطمه حسن حسین جعفر موسی 7 و سرور عالم منجی تمام ادیان قائم آل محمد(عج) که در راه است انشاء الله با عصای و انگشتر سلیمان دردست درراه است47 شجره مطهره 47 منظور خانواده پیامبر میباشد ابجد 47 شجره مطهره 47 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد.اکنون به آیه تطهیر دقت کنید این آیه


به ابجدافتخار دین 1346-1202سه خلیفه

قاصب=144اسلام به ابجدصغیر و کبیر144ضرب 12 امام در خودش144

الله یانشانه ها اسلام 5 حرف بدون نقطه در یک کلامه 5 فرهنگ 5شهادت5 اسلام 5انگشت داری به دست این نشانه5 تن است 14بندانگشت داری به دست این نشانه 14 معصوم شیعه است14یعنی4+1= 5 تن خانواده محترم رسول الله پیامبر اعظم یاران حدیث کثاء و آیه مباهله به ابجد    اسلام  132یعنی 2ضربدر3=6+1 الله = 7 ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144ضرب 12 امام در خودش میشود 144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30جزء آن=144الله یا نشانه ها اسلام685-541 فتنه هاعمرابوبکر=144 إِیَّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ»144 بترس از این که به کسی ظلم کنی که یاری جزء غیر خدا ندارد به ابجدکبیر اسلام132+92محمد+110علی+17نماز=351قرآن351حقایق اسلام351فارسی 351دین اسلام ناب محمدی 351 اهل دین دین واقعی351 ابراهیم محمد351 قرآن351اسلام حق علیا 351قرآن میفرماید ورفعنامکان علیا351 اهل دین دین واقعی351 اهل دین خلیفه الله 892-541 فتنه ها =351 قرآن+14 معصوم = 365 روز سال به ابجد نور قرآن607-541 فتنه ها = 66 الله 66+66= 132 اسلام 132 +64 دین = 196 کلید اسلام196دین اسلام196کلید بدین الله196امام کل دین196کلید بدین الله 196کلید اسلام196 ضرب چهارده معصوم درخودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله196 امام کل دین 196دین اسلام 196کلید اسلام 196 اگر اسلام شما و مذهب شما در قرآن نیامده و کلید هم ندارد به درد عمت می خوره فارسی351+14معصوم=365روز سال5+6+3=14 معصوم

به ابجد اهل دین 100+110 دین الهی علی  +59 مهدی 269 امام واقعی 269+59+23 مهدی= 351 قرآن +14 معصوم = 365 روز سال365 اسلام حقیقیه 365 به ادیان حق مذاهب اسلام 365 

  قاتل مرتده اسلام 1312- 110دین الهی = 1202 سه خلیفه اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه 1202 ان من المجرمین منتقمون1202 بکافران محض1202 ارتش کفار1202

 چرابه امام علی قرآن ناطق میگویندعلی 110+110 دین الهی +131 دین الله131= 351 قرآن 351 حقا اسلام علی 351 قرآن 351 اهل دین محراب 351 اسلام واقعی بدین واقعی اسلام شما را به = بزرگترین دین جهان892-541عمر ابوبکر=351 قرآن 351 فارسی351+14 معصوم =365 روز سال دین بروز شیعه

بزرگترین دین جهان892-541عمر ابوبکر=351 قرآن 351 فارسی 351 اهل دین محراب 351به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز= 351 قرآن 351 فارسی 351 قرآن 351 +14 معصوم = 365 روز سال337 ارتداد در دین 878-337 محمد علی فاطمه = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 اهل دین اهل دین کامل الهی 337 محمد92+110 علی +135 فاطمه =337 +48 بماه =385 شیعه385عدد 385 ضد تمام انگلهای دنیاست كمپوت و مربای ریواس، خنك، ملین و ضد انگل است. یك لیوان شربت ریواس، 385 كیلوكالری انرژی دارداز جمله سبزی‌های كوهی است كه غنی از فیبر، پروتئین، كربوهیدرات، قند، ویتامین A ،B ،C و موادمعدنی سدیم، پتاسیم و كلسیم است.قاتل مرتده اسلام 1312- 110دین الهی = 1202 سه خلیفه اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه 1202 ان من المجرمین منتقمون1202 بکافران محض1202 ارتش کفار1202                                                      به ابجد توطعه شیطان 860-319 فلسفه دین = 231 ابوبکر رکب وبا  توطعه شیطان بود یا فریب کاران بدین اسلام 772-541فتنه ها =231 ابوبکر  با فریب کاران دین اسلامی 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر به ابجد خائنان 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر بزرگترین خائنان بوده است به ابجد فریبکاران 563-541= بدعت کنندگان 651- 110دین الهی=541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541به ابجدصغیر22شیطان22 مقصر22 هذیان 22با قاصب ها22بدبختی22دشمن اسلام 22عمر22ابابکر22 بدبختی22دشمن اسلام22نیرنگ 22دروغ22کلک22 کید22مکارا22روباه22آلوده22ایدز 22لواط22فاحشه 22رهنه22خیانته22شرمسارا 22بدیها22مکارا22 بظلمت22مجرمان22کباب زن22 سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون74 والشجرتها الملعونه74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان =74تفرقه در دین اسلامه 74ناحق ها کافر دین اسلام 74 این سه تن باعث 74 فرقه در دین اسلام شدند و قصب خلافت الله را نمودند و حق فرزندان پیامبر و علی را قصب و یگانه دختر رسول الله را در 18سالگی به شهادت رساندند در کتب عمریه فرمود عمر برای گرفتن بیعت به زور درب خانه پیامبر و علی و فاطمه را به اتش کشید حضرت فاطمه پشت درب بود عمر با لگد به در کوبید و در به پهلوی حضرت فاطمه دختر پیامبر اصابت نموده و فرزند درون شکمش حضرت محسن نیز به شهادت رسید می گویند هر کسی در بهشت نام عمر لعنت الله علیه را ببرد او را به دوزخ می برند بزرگترین جرم در بهشت بردن نام 22شیطان 22ابابکر22 عمر22 دشمن اسلام 22بدبختی22 مقصر 22 میباشد هر کسی این نامها را به زبان بیاورد یکراست به دوزخ برده خواهدشد دوزخه22پررو22شیطان22مقصر22دشمن اسلام 22عمر22ابابکر22درآتشه22دوزخه22نابحقه22تنفر 22انزجار22   به ابجد توطعه شیطان 860-319 فلسفه دین = 231 ابوبکر رکب وبا  توطعه شیطان بود یا فریب کاران بدین اسلام 772-541فتنه ها =231 ابوبکر  با فریب کاران دین اسلامی 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر به ابجد خائنان 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر بزرگترین خائنان بوده است به ابجد فریبکاران 563-541=22عمر22شیطان22

ابابکر22بدبختی22 دشمن اسلام 22 مقصر22 ملحد 22 لعنت 22 هذیان22عمر22 دیوانه تر از عمری در جهان وجود ندارد ببین اوضاع کشورهای عمری را عمر خود را تباه می کنند به ابجد فساد تباهی 563-541 عمر ابابکر= 22عمر ابابکر22 دشمن اسلام 22 مقصر22 بدبختی22 درآتشه 22دوزخه22 قاتل مرتده اسلام 1312- 110دین الهی = 1202 سه خلیفه اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه 1202 ان من المجرمین منتقمون1202 بکافران محض1202 ارتش کفار1202


وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:شیعه یعنی در مدار حق و دین قلب شیدایی رسیده بر یقین  سلیم بن قیس می گوید: از سلمان شنیدم که می گفت: گفتم یا رسول الله هر پیغمبری وصی داشته وصی شما کیست؟ فرمود: شهادت می دهم ای سلمان که علی بن ابی طالب وصی من است… و اوصیائم پسرم حسن و حسین و بقیه از فرزندان حسینند. آنها با قرآنند و قرآن با آنها است از هم جدا نمی شوند مانند این دو انگشت… هر کس از آنها اطاعت کند از خدا اطاعت کرده است و هر کس اطاعت نکند خدا را اطاعت نکرده، همه شان هادی و مهدی اند، و نازل شدن این آیه درباره من و درباره برادرم و دخترم فاطمه و درباره پسرم و اوصیاء یکی بعد از دیگری که فرزندان من و فرزندان برادرم می باشند (انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً اتدرون ما الرجس یا سلمان قلت لا قال الشک لایشکون… مطهرون معصومون من کل سوء، آنها از هر ناپاکی پاکیزه و از هر بدی معصوم اند. سپس حضرت دست مبارک بر حسین (ع) زد و فرمود مهدی امتم … از فرزندان این است امام بن امام و عالم بن عالم و وصی بن وصی است… (کتاب سلیم بن قیس، ص ۴۲۹).

[۲۳] … بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث، مفاتیح الجنان، زیارت جامعه، ص ۵۴۸٫ به وسیله شما خداوند باب رحمت ها را می گشاید و به وسیله شما امر را به پایان می برد و به وسیله شما باران را فرو می فرستد.

[۲۴] لولا الحجه لساخت الارض باهلها، کافی، ج ۱، ص ۱۷۹٫

و در آیین هندی به نام 23«آواتاراا»23 و در آیین بودایی به نام «بودای پنجم» و در میان برهماییان به نام23«ویشنو» 23 مهدی 23 و در کتاب شاکمونی از کتب مقدس هندیان به نام «فرزند سید خلایق دو جهان» و در کتاب مقدس دادتک برهماییان به نام «آخرین وصی23مهدی 23 ممتاطا23»(محمد) و در کتاب پاتیکل به نام«براهنما»(هادی، مهدی) تعبیر نموده‌اند. و اهالی صربستان در انتظار«مارکوکرالیویچ»، ساکنان جزایر انگلستان در انتظار «ارتور»، ایرانیان باستان در انتظار«گرزاسپه»، یونانیان در انتظار«کالویبرگ»، اقوام اسکاندیناوی در انتظار 23«اودین»، 23 مهدی 23اقوام اروپای مرکزی در انتظار14«بوخص»14و اقوام آمریکای لاتین در انتظار «کوتزلکوتل» و چینیها در انتظار23«کرشنات» 23بسر می‌برند. بنابراین، مساله‌ی اعتقاد به حضرت مهدی(ع) و مصلح واقعی و تشکیل‌دهنده‌ی حکومت واحد جهانی، یک اصل قطعی و مسلم و پذیرفته شده میان پیروان تمام ادیان و مذاهب و ملل بوده است.جانبازان و فرزندان شهداء صاحبان اصلی این انقلابند اگر شما درادارات جای آنها را قصب کرده باشی با عمر و ابوبکرمحشورخواهی شد مثل کسانی که عمر و ابوبکررا همراهی کنند در دیاری که در آن نیست کسی یار کسی.کاش یارب نیافتد به کسی کار کسی

در كتاب معروف زرتشتیان کتابد  زند پس از ذكر مبارزة همیشگی ایزدان و اهریمنان می خوانیم:
آنگاه پیروزی بزرگ از طرف ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان، عالم كیهان 26به سعادت26 اصلی23 خود رسیده بنی آدم 23بر تخت نیك بختی خواهند نشست.41 به ریاضی قرآن 23بنی آدم 23 مهدی 23 حامی 23 آزادی 23 زمین 23 از آن 23 مهدی خواهد شداینکه سوشیانت اول حضرت عیسی و دوم حضرت محمد است درست است ولی سوشیانت سوم فردی قدر قدرت  است که بر علیه بیداد شورش می کند و جهان را از ستم پاک می کند و او وحی دریافت نمی کند به امر خداوند از همه دنیا آگاه است علمش احاطه به محیط است آیه 12 یاسین که 23 حروف دارد وکل شیی احصیاه فی امام مبین 23 حرف دارد امام آگاه بتمام کره زمین و تمام علم هاست هنگامیکه سخنانی که از خدا به او برسد را به مردم برساند
2- جاماسب در كتاب جاما سبنامه از زرتشت نقل می كند كه می گوید:
مردی بیرون آید از زمین تازیان، از فرزندان هاشم، مردی بزرگ سر، بزرگ تن و بزرگ ساق خیلی خیلی قهرمان و بزرگه جیگر باعشق ما 23  و بر آیین جد خویش و با سپاه ب پ س ر بسیار و روی به ایران نهد و آبادانی كند و زمین را داد كند.42 ای داد بیداد همه ادیان الله منتظر منجی باشکوه عالمند 42
3- درهمان كتاب پس از بشارت دادن به نبوت حضرت رسول(صل الله علیه و اله) می گوید:
و از فرزندان دختر آن پیامبر كه خورشید جهان منظور دختر خاتم الانبیاء مادر شیعیان حضرت فاطمه کوثر قرآن میباشد  و شام زمان نام دارد، كسی پادشاه شود در دنیا به حكم یزدان كه جانشین آخر آن پیغمبر باشد. در میان دنیا كه مكه باشد و دولت او تا به قیامت متصل شود و ..... از خوبان و پیامبران گروه بسیار را زنده كند.....43 کجایی ای دمت مسیحایی خدا کند که بیایی  مردیم از تنهایی
4- جاماسبنامه صفحه 121:
سوشیانت 23(نجات دهنده بزرگ) دین را به جهان59 رواج دهد، فقر و تنگدستی را ریشه كن سازد. ایزدان را از دست اهریمن نجات داده ، مردم جهان را همفكر و هم گفتار و هم كردار گرداند.44
5- در كتاب زند و هومن سین صفحه 25 سخن جاماسب را از قول استادش     زرتشت چنین نقل می كند:
پیش از ظهور سوشیانت23 پیمان شكنی و دروغ و بی دینی در جهان رواج می یابد و مردم از خدا دوری جسته، ظلم و فساد و فرومایگی آشكار می گردد و همینها نیز اوضاع جهان را دگرگون ساخته، زمینه را برای ظهور نجات دهنده مساعد می گردانددر میان کتب دینی یهود، آیات مربوط به منجی کمتر دستخوش تحریف ودستبرد متخاصمان قرار گرفته است.برخی این امر را ناشی از گرایش شدید یهودیان به منجی دانسته اند آنچنان که "هارامبام" (موشی بن میمون) یکی از بزرگان و اکابر یهود می گوید:"هر فرد یهودی که به 23ماشیح 23معتقد نباشد و یا چشم به راه آمدنش نباشد منکر بیانات موسی و سایر پیامبران بنی اسرائیل است(1) به ریاضی قرآن در کتب یهود ماشیح 23ماشیح23اصلی23بنی آدم23مهدی23 ماشیح همان مهدی 23وارث 23زمین 23حامی 23 آزادی23عقاب ها 23شاهین23بدین شما 23اسدالله23شاد اینه23دین شاها 23حامی 23بمرده 23شاه مردا23 بدینه23ماشیح 23مهدی 23سلطانه 23 بعالم23  ماشیح23سوشیانت 23بنی آدم 23 مهدی 23 ماشیح 23 کلام خدا 23 حامی23 آزادی 23 بدین 23 کلام خدا هم در صحيفه آسماني؛درصحیفه آسمانی23لسان صدق23شاه مردا23معروف است مهدی صاحب الزمان23 لسان صدق23 بنی آدم 23سوشیانت 23 مهدی 23 دروگوهر می طراود از لسان من به بقربان کلام  گوهر زیبای تو چکنم که دورم ارباب و لسان صدق علیا «مهمي 23 آخر» در انجيل؛ مهمید همان مهدی میباشد 23 مهمی 23نجیب ها 23اولی23 مهدی23 وارث 23زمین23مهدی 23سلطانه 23بعالم 23حامی 23بدین23کلام خدا 23لسان صدق 23مهدی23بنی آدم23ماشیح 23 بنی آدم 23 ماشیح 23 سوشیانت23 در کتب یهود به ریاضی قرآن ماشیح23مهدی23اصلی23بنی آدم 23 مهدی23 ماشیح همان مهدی 23وارث 23زمین 23حامی23 آزادی23 عقاب ها 23شاهین23بدین شما23شاد اینه23دین شاها23حامی23بمرده 23شاه مردان23 دین شاها 23سلطانه 23 بدینه 23ماشیح 23مهدی 23سلطانه 23 بعالم23  ماشیح 23 مهدی 23ماشیح23کلام خدا23حامی23آزادی23بدین 23کلام خدا هم درصحيفه آسماني؛در صحیفه آسمانی23لسان صدق23شاه مردا 23معروف است مهدی صاحب الزمان  23 لسان صدق 23 مهدی 23

 

پیامبر فرمود علم ابجد را یاد بگیرد که همه آن شگفتیست وای بر عالمی که علم ابجد نداند اگه دیدی یه آدم نماز میخونه و روزه می گیره بدان خداوند را میفهمه میشه بهش گفت آدم فرق مسلمان با کافر ترک نماز است به آدمهای بزدل و بی نماز نمیشه اطمینان کرد حرام خور و غیر قابل اطمینانند  عدالت و خدا شناسی در افراد متفاوت است درجه داردبا امتحان شاید بشه فهمیدکم نیاری من به خدا و 17مقدساتش 17معتقدم وبه نماینده الله حضرت مهدی وفادارم مگرمیشوددین الهی الله محمدعلی فاطمه حسن حسین 128حسین128دین جهانه 128حسین128کلید دین 128 الله مذاهبی 128 دارد هر دینی کلیددین  نداشته باشد باطل است

دین خدا 669-541 عمر ابوبکر= 128 حسین 128 خلیفه خدا 1330 -1202 عمر ابوبکر عثمان = 128 حسین 128 خلیفه واقعی الله  978-971 = 7 نام 12 امام در قرآن بدون تکرار 7 بار آمده ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده میباشد

 به علم ابجد196 کلید اسلام 196 دین اسلام 196 اسلامه مهدی 196 اصوله دین196 امام کل دین 196 ضرب 14 معصوم در خودش 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 چهارده ماه شب چهارده خانواده محترم پیامبر اعظم اسلام آخرین پیامبر الهی و جانشینانش را 14 معصوم میگویندبه ابجد       با دوازده نام شریف الهی737-541 فتنه ها عمر ابوبکر= 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 اسلامه مهدی 196 یعنی 114 سوره قرآن 114+82 به ابجد امام 82 مهدی هم به ابجد صغیر و کبیر 82 = 196 اسلامه مهدی196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 امام کل دین196 کلید اسلام196یا اصل دین ها196 هر دین و مذهبی کلید نداشته باشد باطل است کلید اسلام 196 به ابجدصغیر 22 شیطان22 مقصر22هذیان22 دشمن اسلام 22 عمر22ابابکر22 بدبختی22دشمن اسلام 22نیرنگ22دروغ 22کلک22کید22 مکارا22روباه22آلوده22ایدز22لواط22فاحشه22سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون 74 والشجرتها الملعونه 74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان =74 این سه تن باعث 74 فرقه در دین اسلام شدند و قصب خلافت الله را نمودند و حق فرزندان پیامبر و علی را قصب و یگانه دختر رسول الله را به شهادت رساندند   حضرت مهدی به اذن خداوند مرده ها را زنده می کند کور مادر زاد را شفاء میدهدنام امام 12 بار در قرآن آمده ابجد مهدی 23 و ابجد کبیرش 59 +23 = 82 امام 82 که خداوند در قرآن با ابجد مهدی 23 حروف در این آیه 12 سوره یاسین 23 وکل شیی احصیناه فی امام مبین خداوند با 23 حرف به معرفی امام مبین مهدی 23 که از همه عالم به اذن خدا باخبر است خبر میدهدتنها امام روشن بین امام مبین عالم است شماکه مهدی امام زمان موعودمنجی عالم را نمیشناسی فقط به عمه و خاله ات معتقد میباشی نه شایدکه آنها هم کاری از شان بر نمی آید من لا اقل با اعتقاد کامل 165 لا اله الا الله 165هدفی الله 165 لا اله الا الله 165 به ابجد فرق مومن و کافر چیست مومن ابجدمومن136 -301کافر= 165 مومن به حقیقت لا اله الاالله165با مدح علی 165 یا مدح محمدی 165  می گوید ایمان دارد ولی کافر معنای لا اله الا الله165 و مومن را بخوبی نمی داند درک نمیکند اگر میدانستند چه عذاب درد ناکی منتظر آنهاست حتما" ایمان میآوردند و شیعه می شدندابجد  شیعه385  385 شیعه لا اله الا الله 165+92 محمد +128 حسین = 385 شیعه علی شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه 385یعنی لا اله الا الله166+ حق 108+100 اهل دین  +11 امام شهید = 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد 385 از راست بخوان میشود 385 میشود 853 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرند 583 قیام کنندگان بدین اسلام مهدی 583 عاشوراه 583 هدفی الله165 کولاک می کنم بخاطر همین شیعه همیشه پیروز میدان است  میخواهید بدانید کدام مذاهب باطل است اگر آیه ای درقرآن بنامشان نبود با طل میباشند نام شیعه 12بار در قرآن آمده تنها مذهب کامل در جهان شیعه میباشد وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام شیعه 12بار در قرآن آمده اگر نام مذهب شما هم آمده بفرما ما قبول میکنیم وگرنه مرد باش و نامرد نباش شیعه شو خداوند اززمان خلقت آدم و خاتم نام شیعه راانتخاب نموده است  پیامبرفرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به علم ریاضی قرآن علم ابجدپیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه25شیعه25والله25آل الله25با آل قرآن25فرشته25شاه مردان25 ارباب جهان25باب حرم  25شیعه25کعبه25مسلمانانه 25اصل اسلام 25اصل حق 25 شهیدها25گنج قرآنه25 نفس قرآن 25بانام آدم ها25باردر قرآن25 ارباب جهان25اصل حق25اصل اسلام 25منجی انسان25 بامهدی25نام25 آدم انسانی25آدم باش انسان باشو حق رابپذیرنام آدم25باردرقرآن آمده آدم باش وحق رابپذیر پیامبر (ص) فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه 25شیعه25آل الله 25باآل قرآن25 کعبه25شیعه25آل الله25ارباب جهان25به انسان حق25شیعه25فرشته25باب حرم25کعبه25 آل الله25با آل قرآن 25 ره اسلام 25 ره حق25داورها 25 شیعه 25 تقواء 25 عدالت 25گنج قرآنه25 نفس قرآن 25 بهترین فرقه دین 1216 - 1202سه خلیفه = 14 یابهترین فرقه دین 1227 – 1202=25شیعه 25با سلام آقااگه کسی شما را به هزار دلیل وبرهان علمی ودینی محکوم نمود باید چکار کنی ما به فرقه های باطل دین گفتیم اگر شما یک آیه از قرآن آوردی که نام مذهب شما در آن باشد ما به دین شما می گرویم مدت هاست ده سال است دیگر آنها را در چت روم های اسلامی نمی بینیم فرار را بر قرار کرده اند عجب اشتباهی کردیم آنها را محکوم نمودیم دیگه اصلا"پیدایشان نیست خدا کنه خودکشی نکنند که حراماست افتخار ما شیعیان پذیرفتن حق است با افتخار می پذیریم چون اگرحق راکسی نپذیردباید برودبمیرد

ابو حنیفه(پیشوای بزرگ اهل سنت) میفرماید هیچ کس با علی به مبارزه برنخاست مگرآنکه علی از آن برتر بود واگر علی به مقابله ومبارزه با آنها

نمی پرداخت هیچکس نمی دانست سیره بین مسلمین و تکلیف شرعی با این گروهها از چه قرار است. (مناقب ابو حنیفه٬خطیب خوارزمی ج2 ص 83

حضرت امام ابوحنيفه و گرايش او به اهل بيت ( عليهم السلام)‏

اسد حیدر در کتاب :«الامام الصادق والمذاهب الاربعة»رابطۀ ابوحنیفه با امام صادق علیه السلام را چنین بیان می دارد:

 

ابوحنيفه با امام صادق علیه السلام روابط بسيار داشت و بسيارى از مسائلش را از او مى‏پرسيد، و در برخوردها نهايت ادب و احترام را رعايت مى‏كرد و همواره خطاب او بشه امام اين بود: اى فرزند رسول خدا صلی الله علیه وآله فدايت گردم.

پیشوای شافعی از من شیعه تر بوده ولی من خدا را سرور تمام عالم میدانم و تمام آفریدگارش را در برابرش خارو ذلیل میدانم شافعی شیعه خشکه مقدس شافعی(پیشوای مذهب شافعی) فرمود

اگرعلی مرتضی خود را آنطور که بود نشان می داد٬مردم جهان همه در برابرش سرسجده برزمین میگذاشتند٬شافعی می میرد ولی نمی داند که خدای او الله است یا٬علی فقط شما و یارانت میتوانی از پس این گروه های سرکش گمراه دین بر بیایی 

 

 ای وای بر من از فرقه های باطل و من درآوردی که نامشان یک بار در قرآن نیامده و کفر هم می گویند هر کسی الله را با مخلوقش یکی کند از دین خارج است

1-غررالحکم، ج3، ص428، ح4990  2- قران کریم ،سوره حجرات ،آیه 12  3- نهج البلاغه 381، حکمت  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:سلام بر صلابت حیدرمولاء قائم آل محمد(عج) نام شیعه5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم

باش و 12حق12 اسلام 12را بپذیر پیغمبر فرمود فقط یک

فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25شیعه 25 کعبه 25

آل الله 25 والله25فرشته 25 باب حرم 25ره اسلام25ره

حق25 تقوی25عدالت25مهندسی 25دکترا25 آل الله25

شیعه25 کعبه25شاه مردان25ارباب جهان25شیعه25 کعبه25وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ طبق آیه قرآن فقط شیعه بحق و رستگار عالم استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قال رسو الله یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یا علی تو و شیعیانت رستگاران اهل عالمید وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 والله25 آل الله 25 با آل قرآن 25 شاه مردان25ارباب حهان25باصل اسلام 25 اصل حق 25گنج قرآنه25 نفس قرآن 25نام آدم ها 25 بار در قرآن نام25 آدم انسانی 25 آدم باش انسان باش و حق را بپذیر نام آدم 25 نام آدم در قرآن 25بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 گنج قرآنه25 نفس قرآن 25 شیعه 25باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ هرکسی شیعه نباشد بدبخت عالم است بهترین دوست خدا نماز گذار است  نمازهای پنج گانه به نهر جاری گوارایی می مانند که بر در خانه هایتان روان است وهر روز پنج بار خود را در زلال آن شست و شو می دهید، و دیگر هیچ پلیدی باقی نمی ماند.هر سال52جمعه داریم با313 روز 313+52=365روز سال 365 شاه مهدی365                 به ابجد افتخار دین 1346-1202 سه خلیفه

قاصب=144 اسلام به ابجدکبیروصغیرمیشود 144

ضرب 12 امام در خودش میشود 144مذهب کامل

144 مدح محمد 144 مذهب کامل 144ضرب  12 امام در خودش میشود 144 به ابجد حق12 اسلام 12 نگهبان12 ساعت12

ماه های سال 12 اهل 12 انجمن 12نجاتبخش 12

اخلاق12حق12اسلام12 امامن12حق12نگهبان12 

به ابجد افتخار دین 1346-1202 سه خلیفه

قاصب=144 اسلام به ابجدکبیروصغیرمیشود 144

ضرب 12 امام در خودش میشود 144مذهب کامل

  144یعنی114سوره قرآن 114+30 جزء آن=144

یعنی 17 رکعت نماز 4ضربد 4= 16+1= 17 رکعت

نماز در 5 وقت بنام 5 تن آل عباء 5 انگشت داری به

دست این نشان پنج تن است 14 بند انگشت

داری به دست این نشان 14 معصوم شیعه است

همان بردل هر کسی بوده دوست نمازوشب

روزه آیین اوست یاد واره شهدای مظلوم حج 93

خوشا بحال آنان که نور خدا در قلبهایشان روشن

میشود چراغی راکه ایدز بر فروزد هر آنکس پف کند

ریشش بسوزد آل سقوط همان آل یهود است                                             

نام شما حرامیان یک بار هم در قرآن نیامده نامرد نباشید تسلیم

اسلامه حق245دین بحق الله245قبله حق245 مقامه مهدی 245 بمقامهای الهی 245با قلب دین الهی245علی110+ 135فاطمه =245قبله حق245یاقبله اهل دینه245جمع اسلام245با قلب دین الهی 245نام شیعه 12 بار در

قرآن آمده و ان من شیعه" لابراهیم اذجاء ربه بقلب سلیم  به ابجد

اسلامه حق 245حکم الهی دین الله 245 مدار245افق دین245قبله

حق245 اسلامه حق 245 با دین انسان245با اسلام بحق245با

دین الهی اسلام245با اسلام علی245علی110+135 فاطمه=

مادر245مقام دین 245 علمه اهل دین 245دینه بحق الله245 افق

دین 245 مطلق بدین 245با اسلام علی 245 یا اسلام

محمدی 245 دینه بحق الله 245منظور علی110 دین الهی 110جلوه الله 110علی 110+135 فاطمه= 245 حق

اسلامه245با قلب دین الهی245 حکم الهی دین الله 245

علی 110+135دینه الله فاطمه = 245به علی حسین 245با

احکام دین حق 245اسلام حق میباشند بسم الله الرحمن الرحیم 786- 541

عمر ابوبکر=245 اسلامه حق245 فاطمه 135+110 علی=245 کلامه وحی

الهیه دینیی245قبله حق245با قلب دین الهی 245 فاطمه

علی 245 خداوند به پیامبر فرمود اگر فاطمه نبود علی و

محمد را خلق نمی کردم به ابجد محمد رسوالله 454+222

علی ولی الله=676-541 فتنه ها عمر ابوبکر = 135 فاطمه 135دینه الله 135 فرمان الهی دین اسلام 676-541= 135

دینه الله 135+1= 136 دیدگاه الهی الله136بحکم الله 136مومن136صوم 136

علی به ابجد کبیر و صغیر 136 میباشد کسی که مومن

است روزه می گیرد علامت مومنان روزه و نماز است 

   وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: شیعه یعنی در مدار حق و دین قلب شیدایی رسیده بریقین طبق فرموده قرآن هرجا حق باشدشیعه آنجاست نام شیعه12بار در قرآن آمده به ابجد12پرچم12حق12اسلام12پرچم12حق12اسلام12نگهبان12حق12اسلام12نجاتبخش  منتخب12انجمن12خجسته12نجاتبخش12اخلاق12حق12اسلام12اخلاق12حق12اسلام 12 نجاتبخش12ساعت 12 ماه های سال 12 اخلاق12 اهل 12 حق12 امامن 12 حق12اسلام 12 نجاتبخش 12نام امام12 بار در قرآن آمده نام شیعه12بار در قرآن آمده و کل شیی احصیناه فی امام مبین قرآن می فرماید امام روشن بین و دانا بدون وحی ازتمام حقایق دنیا آگاه میباشد امام مبین میباشد نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 آل الله 25 با آل قرآن 25 شاه مردان 25 ارباب جهان25آل الله25با آل قرآن25شیعه25 اصل حق25اصل اسلام25شیعه25 آل الله 25 با آل قرآن25اصل اسلام 25اصل حق25 کعبه 25شیعه25 فرشته 25 اولین25باب حرم25 کعبه 25 اصل حق 25اصل اسلام25گنج قرآنه25 نفس قرآن گنج قرآنه25 نفس قرآن شیعه 25 دین آدم25 با آل قرآن 25  نفس قرآن25آل الله25اصل اسلام 25شیعه25 اصل حق25 شیعه25 میباشدنام شیعه 12بار در قرآن آمده مرد باشید و اصل حق25 شیعه25کعبه25 اصل حق25اصل اسلام25 را بپذیرید پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25شیعه25 آل الله 25این است ریاضی قرآن تمام قرآن بر اساس ریاضی نوشته شده و با کلی حکمت
به ابجد ظالم 971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر541

مقصر اصلی دین 615 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 74 ابجدسه

خلیفه عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان= 74 دین اسلام را 74 فرقه

نمودندریشه یونجه 7 متر در خاک فرو میرود یونجه تنها گیاه قاصبی میباشد پوست کلفت و در خاک 7 متر فرو میرود و هر حیوان و یا انسان ویا هر جانوری زیاد بخورد مست و سرکش می شود و سر به شورش می گذارد عدد ریاضی یونجه 74 ابجد 74 فرقه دین مسیح و دین اسلام است ابجد سه حیوان میباشد که دین اسلام را به انحراف کشیدن74 تفرقه در دین اسلامه 74ناحق ها کافر دین اسلام 74والشجرتها الملعونه 74به ابجدگبری مست 171 آل سعود 171 +370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی541

دشمنه اسلامی 541 فتنه ها 541 اهله شر541 آفت کلی 541کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام541فتنه ها 541 دشمنه اسلامی541مقصرا دین الهی 541عمر ابوبکر541

541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541

مرگ کافر 541 ابوبکررکب وبا دوسال خلافت نکرده از دنیارفت من

ازخارسر دیوار دانستم که ناحقی به ابجد تهدید کنندگان دین 651- 110دین الهی = 541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر =541

کافرپلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 عمر ابوبکر541

مذاهب باطل منافقه 541طمع کار دین اسلامه541نامردها پلیددین

اسلام 541مذاهب باطل منافقه 541 آل سعود 171+370 شیطان

= 541 کافر پلید دین اسلام 541 فتنه ها 541عمرابوبکر541   مقصرا دین الهی 541عمر ابوبکر541

چون دربندحق نیستی بقصب خلافت تو ابلیستی 

اگر بی وضو درنماز ایستی بوود لعنت حق که تو نیستی

کفار مکه وقتی از رفتن به حج مسلمانان جلوگیری نمودند پیامبر بدستور الله اقدام به فتح مکه نمودند
اگر آل سعود171 معذرت خواهی نکند بزودی توسط لشگر ابابیل سرنگون خواهد شد و بزودی عذابی دردناک بر وهابیان ملحد کافر دین اسلام نازل خواهد شد  به ابجدمقصر430+231 ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر= عصیان =نفاق= 1202 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه جاهل قاصب دین الهی 1202 ارتش کفار 1202
بکافران محض1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد  حج نرفته ها اصلا" ناراحت نباشند گناه آنان به گردن آل سعود 171 میباشد به
ابجدکافران کور دل اهل دین712 بدترین آدما 712-541 عمر ابوبکر = 171 آل سعود171+370 شیطان=74به ابجدگبری مست 171 آل سعود 171 +370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی541 541
عمر ابوبکر541 کافران کوردل اهل دین712-541عمرابوبکر فتنه ها=171 آل سعود171 یا مذاهب باطل بدین 171 آل سعود شیطان541+430 مقصر=971ظالم 971+231 ابوبکر=نفاق = 1202عمر ابوبکرعثمان1202    بیدادگران دینها342-171 =171 آل سعود171 یا با جمع پلید171 یا با اهل لا مذهب پلید171با طرح کفار دین712-541=171گبری مست 171 مانعی 171یا مذاهب باطل بدین 171 آل سعود 171+370شیطان = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 آفت کلی 541
نااهلی دینی171نا هله دینیه171یاننگین171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود171نااهلی دینی171یا ای احمق171نادان پلیدی ها فاسد هایی 171یا محکومان یابا 171جمع پلید171ی171فاسدهایی171 بنا اهل های بدین 171با اهل معاویه171نادانه  پلیدی ها 171اهل عذاب جهیم171 اهل اعذاب ها الهی171پلیدی ای نادانه 171 نادانه پلیدیها 171 ابلها اسلام 171 بنا اهل  های بدین 171فاسد هایی171جاهل ها ملحد پلید171کافران کوردل اهل پلیددین712 کافران کوردل اهل پلیددین 712- 541عمرابوبکر =171 آل سعود 171 صدام یزیده 171 بااهل معاویه171گبری مست 171          فریب کاران منافق دین اسلام1031 - 1202سه خلیفه =171 آل سعود آل سعود171+370 شیطان=541عمر ابوبکر541 فتنه ها541 بقاصبان نامرد541به اول قاصب بدین اسلام541 کافر پلید دین اسلام 541زور گویانی فاسقی 541 نامحرم ها دین اسلام541 فتنه ها541 عمرابوبکر541 به ابجد ظالم 971- 430 مقصر =541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی541 توهین دین ها 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541قاتلی 541کافر پلید دین اسلام541مجرمین بدین اسلام 541مقصرا دین الهی 541عمر ابوبکر541مقصرا دین الهی 541عمر ابوبکر541
مقصر 430+231 ابوبکر = 661 عثمان  661+310 عمر = 971 ظالم به دست میآید ظالم  971+231 ابوبکر= 1202  ابوبکر عمر عثمان 1202تفرقه در ادیان الهی 1202بکافران محض1202 ارتش کفار1202همیشه اهل خانه آگاه تر از دشمنان بیرون خانه اند اهل بیت پیامبرمثل چشم پیامبرندو یاران مثل کف پای پیامبر ودشمنان 1202خار ره دین اسلام1202با شمشیر جهل نادانی دین اسلام1202 تفرقه در ادیان الهی 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب ولایت اهل بیت 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ابن ملجم مرادی یاشیطان عمر1202  اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202                                  مقصر اصلی دین 615 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 74 فرقه گمراه دین 74 ابجدصغیر عمر ابوبکر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه ابجد سه خلیفه فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر
به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74 بودند ابوبکر27+22عمر+25 عثمان = 74
دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =74

به ابجد تروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 کافرا پلیدبی دین 74بی دینها کافران اسلام  74 تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 کسانی که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندابوبکر 27+22 عمر+25 عثمان = 74 قیامت دین 615 -541 عمر ابوبکر541 مجرمان دین ها اسلامه= 74 بمنافقان پلید بدین اسلام74 قیامت دین 615-541 =74 عمر ابوبکر عثمان 74اینم آیه قرآن هم به ابجد صغیر و هم به ابجد کبیر جدا جدا 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت میکنیم 74
به ابجدکبیر166دین آقا 166دین مبین166لا اله الا الله166دین مبین 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه 385حرم امن الهی385با آل قرآن 385 مرد عالم 385شیداء385 شهید الله 385با آل قرآن 385شهید الله 385پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 با آل قرآن 385شیعه 385 فقط شیعیان قائم آل محمد علی اهل نجات دین555-541 عمر ابوبکر= 14 معصوم  خانواده پیامبر اعظم محمد (ص)
 یا خیانت جنجالی 1128-1202 سه خلیفه =74  فرقه 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 فرقه شدن دین اسلام به ابجد
فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر= 74 فرقه ابجدابوبکر27+22عمر +25عثمان = 74 سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندکه پیامبر فرمود 73 فرقه آن در دوزخ جای دارند ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 میباشد این سه خلیفه قاصب دین اسلام را 74 فرقه نمودند
با بت پرستان دین اسلام 1312 -110 دین الهی = 1202  ابوبکر و عمر و عثمان1202  واقعا بت پرست بوده اند منافق دین اسلام 467-541= 74 فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه 74 والشجرتها الملعونه 74فرقه شدن«نوالي وليکم و نعادي اعدائکم». به ابجد فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر عثمان = 74 فرقه نه 74  ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان باعث 74 فرقه شدن دین شدن به ابجد تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 بازم ابجد سه صغیر سه خلیفه که موجب 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74  اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را انتقام خواهیم گرفت 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان74 میباشدبه ابجد بزرگترین گنا هان کبیره دین 1276 -1202 سه خلیفه عمر ابوبکر عثمان = 74 تروریست 1276-1202= 74 چرا دین اسلام 74 فرقه شد 74دوزخیان پلید دین ها 74 دوستان پلیده شیطانی 74 قاصبان ملحد بدین اسلام   74 اشداء علی الکفار 74 والشجرتها الملعونه 74 بمفسد ها فی الارض دین 74 مفسد فی الارض اسلامین74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون 74
چرا دین اسلام 74 فرقه شد ابجد صغیر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74ان من المجرمین منتقمون 74 دین اسلام مثل دین مسیح 74 فرقه شد ابجدصغیر  ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان=74 قاصبان ملحد بدین اسلام 74فرقه میگویم74 باشیطان دین های اسلامه 74 شیطان ها  مکار پلیده 74  مکار پلیده شیطان ها 74بنامردان پلید روزگار 74بپلید به نامردان74 نامرده پلید روزگار 74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 والشجرتها الملعونه 74 منافق پلید بدین اسلامه 74میباشند 74با عهد شکنهای دین 74با نامردان عهدشکن پلید 74=74دشمنان اصلی دین اسلامی74 عمرابوبکرعثمان74 قاصبان ملحد بدین اسلام  74 اشداء علی الکفار 74 والشجرتها الملعونه 74 بمفسد ها فی الارض دین 74 مفسد فی الارض اسلامین74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون74
 به ابجد اختلاف دین ۱۲۷۶-۱۲۰۲ ابوبکر و عمر و عثمان = ۷۴ کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به ۷۴ فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه ۷۴ میباشد ابوبکر۲۷+۲۲ عمر +۲۵ عثمان = ۷۴ لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند 74 و آیه قرآن ان من المجرمین منتقمون 74  فهمو شعور حیوان ۷۴  ابوبکر 27+22عمر 25عثمان = 74 اشداء علی الکفار74 والشجرتها الملعونه 74 فهمو شعور حیوان ۷۴ بدروغ گویان عالمی 74 فرقه ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان=74  امت74 فرقه را این سه خلیفه ناحق ساختند آیه قرآن هم میخواهید = ان من المجرمين منتقمون74ابجد اين آيه ابجد ابوبكر و عمر و عثمان74 این آیه به ابجد کبیر هم ابجد سه خلیفه گمراه میباشند عمر بارها میگفت ای کاش من گوسفند بودم یا علفی بودم گوسفند مرا می خورد ریشه یونجه 7 متر در خاک فرو میرود یونجه تنها گیاه قاصبی میباشد پوست کلفت و در خاک 7 متر فرو میرود و هر حیوان و یا انسان ویا هر جانوری زیاد بخورد مست و سرکش می شود و سر به شورش می گذارد عدد ریاضی یونجه 74 ابجد 74 فرقه دین مسیح و دین اسلام است ابجد سه حیوان میباشد که دین اسلام را به انحراف کشیدن به ابجد عمر310 فاسق دینه310کفری310گمراه دین310 جهل عرب310 اباجهل در دین310 منکر310حرامیان310 کفری 310 مانع های سده دین 310  310فاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار310 مانع های سده دین 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310310مفسدین به جهان310منکر 310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310 فاسقه دین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق 310جاهل منافق310به ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر=231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده به ابجد نامرده پررو بدین 772-541 فتنه ها = 231 نفاق 231 عصیان 231 برکت از عمر و مال می رود 541یانامردی کردن541 فتنه ها 541 و تا آخر عمر این نعمت الهی از آن دو گرفته خواهد شد ظالم 971-430 مقصر=541 عمر ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به درک فرستاد ناحق ها دوسال نشده سر نگون خواهند شد  772کافران کوردل اهل پلیددین712کافران کوردل اهل پلیددین الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند با خباثتها 1512-1202 سه خلیفه = 310عمر ستمگران اهل دین 851-541 عمر ابوبکر= 310 عمر310 حاکما پلید دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین 310 جهل عرب310اباجهل در دین 310 در تاریکی ها 851- 541 عمرو ابوبکر= 310 عمر با خباثتها 1512-1202 سه خلیفه = 310عمر متخلف کافرانی 1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر ابجد ابوبکر231+  971 ظالم = 1202 سه خلیفه عمرابوبکر عثمان 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 ابوبکر ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند  به ابجد اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 ابوبکر231 نفاق231 عصیان231 دزده دینه اسلامی231 دزدا فدک نگو نه 231 ابوبکر231 نفاق231  به ابجد توطعه شیطان 860-319 فلسفه دین = 231 ابوبکر رکب وبا  توطعه شیطان بود  یا فریب کاران بدین اسلام 772-541فتنه ها =231 ابوبکر  با فریب کاران دین اسلامی 772-541= 231 ابوبکر به ابجد خائنان 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر بزرگترین خائنان بوده است به ابجد فریب کاران 563-541=22عمر22شیطان22ابابکر22 بدبختی22 دشمن اسلام 22 مقصر22 ملحد 22 لعنت 22 هذیان22عمر22 دیوانه تر از عمری در جهان وجود ندارد ببین اوضاع کشورهای عمری را عمر خود را تباه می کنند به ابجد فساد تباهی 563-541 عمر ابابکر= 22عمر ابابکر22 دشمن اسلام 22 مقصر22 بدبختی22 درآتشه 22دوزخه22

اهل بی مغز بدین 231ابوبکر231 لانه جاسوسیه 231 قاصب ابله 231 اهله مفسدی231محکومان بدین 231ادیانی جعلی باطل 231 دو رویه 231 یا ابوسفیانی 231 بقاصب اهل 231نفاق231 فاسق231 اهل بقاصب231یا اهل مفسد 231 اهل نامرد 231 محکومان بدین231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231 با جاهلا نادان ملحد 231به لعین دین 231 عصیان231فاسق231نفاق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 یا ابوسفیانی 231لانه جاسوسیه231راه دزدی 231 دزدا فدک نگو نه 231 ادیانی جعلی باطل 231 دورویه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر نابحق دینها 231 بااحمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 منافق 271 کوردلی 270=541 عمر ابوبکر541 منافق کوردلی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541منافق کوردلی 541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 

واقعا" اگر شما مرد هستید یک آیه از قرآن بیاور که نام مذهب شما در آن باشد نام شیعه 12 بار در قرآن آمده است وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:
فکر کنید زمان پیامبر مثل زمان الان سوریه و مصر بوده همه عمرها 74 فرقه و همدیگر را بکشند تصور کنید حق را ندید و مردم را گمراه کنند آنان که میکشند قابیلی و آنان که کشته  میشوند بازم قابیلیند روز قیامت کسی که انسانی را بکشدبه دوزخ میرود قرآن فرمود قاتلان به دوزخ میروند کسانی که نبش قبر میکنند به دوزخ میروند این آیه قرآن هم به ابجد کبیر و هم به ابجد صغیر سه خلیفه میباشد  74 ان من المجرمین منتقمون74و الشجرتها الملعونه74  پیامبر فرمود دین اسلام هم مثل دین مسیح73 فرقه میشود و فقط یک فرقه اش حق میباشد 73+1= 74 فرقه که 73 فرقه اش گمراه دین  ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه74 مقصر اصلی دین 615 -541 فتنه ها عمر ابوبکر=74این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 روز بعد از وفات پیامبر دختر عزیز رسول خدا را به شهادت رساندند 74 = 4+7= 11  جانشین بر حق رسول خدا را به شهادت رساندند 74کلکت74وهابین74 74کاکت 74کنده شد171 آل سقوط = آل سعود171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 آفت کلی 541 مقصرا دین الهی 541 مرگ کافر541 قاتلی 541 مرگ کافر541 آفت کلی 541قاتلی541مقصرا دین الهی 541عمر ابوبکر541 عمر ابوبکر 541-171 آل سعود= 370 شیطان 370+171= 541عمر ابوبکر به ابجد541+430 مقصر = 971 ظالم به دست می آید ظالم 971-430 مقصر =541عمر ابوبکربه ابجد با شمس قمر 743-541 عمر ابوبکر فتنه ها دشمنه اسلامی = 202 قلب دین ها 202 قالب دینه 202 جان های اسلام 202 قلب دین ها 202 محمد92+110 علی = 202 به ابجد خورشید ماه 1166-1202 عمر ابوبکر عثمان=46محمد 20+26 علی=46 بعد پیامبره46با اصل چهره اسلام 46 حکمت دین ها 46قلب دین ها 46+64 دین = 110دین الهی110جلوه الله 110 علی 110 حامیان 110 با ادب اهل دین 110 منتخب1092-1202 سه خلیفه = 110 دین الهی 110 علی 110 جلوه الله 110 زاده محراب شهید محراب علیست
ظاهر اسلامی 1248-1202 سه خلیفه قاصب = 46 +46=92 محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی 110 دین الهی 110 +92 محمد =  202 کلید قلبها 202قلب دین ها 202 بحکم اسلام 202 حاکما اسلام 202 قالب دینه 202هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد محمد و علی میباشد   با شمس قمر 743-541 عمر ابوبکر فتنه ها دشمنه اسلامی = 202 محمد+ علی= 202+46 محمد +علی= 248 با اسلامه حق 248 بااسلامه حق ابجد علی +فاطمه 245 میباشد اگر با علی و فاطمه بودی اسلامه حق میباشی 245 افق دین 245مقامه مهدی245 مذهب مهدی245اسلامه حق245علی 110+135 فاطمه =245اسلامه حق 245فاطمه علی میباشد245


  امام علی میفرماید

از تن خود بگیرید و خرج روحتان کنید و بخل نورزید. (نهج البلاغه، خطبه 183).

خداوند با شما مهربان باشد، توشه برگیرید، مگر صدای رحیل را نمی شنوید؟ (نهج البلاغه خظبه 204).

خوشا به حال کسی که اشتغالش به عیوب خود او را از عیب جویی مردم بازداشته است. (نهج البلاغه، خطبه 176).

گویند که روزی شخصی بر فراز منبر مشغول سخنرانی بود، یکی از مستمعان، پرسشی را مطرح کرد. گوینده در پاسخ گفت:جواب این مسئله را نمی دانم. سوال کننده ناراحت شد و گفت:

تو که نمی دانی چرا بر بالای منبر رفته ای؟ گوینده پاسخی حکیمانه داد:

من به اندازه ای می دانم که بتوانم چند پله منبر را بالا روم، اما اگر بنا بود که به اندازه مجهولاتم بالا روم، در آن صورت باید تا آسمان بالا می رفتم.و از کسانی که میدانند سئوال کنم

 در قرآن فرموده ماه رمضان را روزه بگیرید ماه الله 30 روز است و باید این 30 روز را روزه گرفت  *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،
 اى اهل ايمان ! روزه بر شما مقرّر شده ، همان گونه كه بر پيشينيان شما مقرّر شد ، تا پرهيزكار شويد. (سوره بقره آیه 183)
به علم ابجد136بحکم الله 136صوم 136 مومن 136 صوم136 هر کسی می خواهد مومن شود باید روزه بگیرد این حکم خداست تا حق از باطل جدا شود به ابجد حق 108-42 باطل = 66 الله66 +66= 132 اسلام 132 طرفداران الله مشخصا" روزه دارانند و غیر مومنان به دروغ سفر می کنند تا سر پیچی از امر الهی کنند22 کلیومتر سفر دروغ به ابجد شیطان 22 دشمن اسلام 22 مقصر 22 عمر 22 ابابکر22 بناحقه22در آتشه22دوزخه22دروغ 22 کلک22نیرنگ22بدبختی22مقصر22هذیان22عمر22ابابگر 22پررو22شیطان22مقصر22دشمن اسلام22عمر22  22ابابکر22درآتشه 22دوزخه 22 نابحقه22تنفر22انزجار22

وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللَّهُ ...
سوره نساء آيه 117 و 118
... و جز شيطان سرکش را نمی‌خوانند ؛ خدا لعنتش کند ...           هر کدام 22 حروف میباشد
12- فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ 22 حروف میباشد ...وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا
سوره مائدة آيه 13
پس به سزای پيمان‌ شکستنشان لعنتشان کرديم یک آیه از قرآن به ابجد صغیر و کبیر عمر و ابوبکر عثمان هم به ابجد صغیر جدا هم به ابجد کبیر جدا 74ان من المجرمین منتقمون 74قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74 والشجرتها الملعونه 74 ...در حدیثی ازامام جعفر صادق علت تشریع روزه برابری میان فقرا و اغنیاست  خداوند حجاب 14 عشق 14 نبوت 14 امامت 14 حجاب 14 به ابجد دینه الله 135 فاطمه 135 دینه الله 135اصل حجاب 135 دین زندگی135 فاطمه 135 آرایش دین دین الهی 686 -541 فتنه ها = 135 دینه الله 135 اگر اصل حجاب135 حجاب داشته باشید 196 دین اسلام196 کلید اسلام در دست شماست هر دینی کلید نداشته باشد باطل است خداوند73 حجاب جهان 73 فرقه در حجاب جهان قرار دارند مهدی 59+14 معصوم = 73 فرقه باید از امام حق مهدی پیروی کنند تا اهل نجات گردند شه مردان 600 -541فتنه ها =59 مهدیخداوند حجاب را مخصوص پیامبران الهی و پیشوایانشان قرار داد تا نظم الهی در بین مردم حکم فرما شود همه دنیا حجاب دارد خانه ها چندین حجاب دارندولایت حق 555-541 عمر ابوبکر= 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم می گویند 

خداوند حجاب 14 عشق 14 نبوت 14 امامت 14 صف 14حجاب 14 را مخصوص پیامبران الهی و پیشوایانشان قرار داد تا نظم الهی در بین مردم حکم فرما شود همه دنیا حجاب دارد خانه ها چندین حجاب دارند فقط سنگ توالتها حجاب ندارند

 

علامه محمد حسین طباطبایی دربارهٔ روزه می‌گوید: «در خصوص روزه برگشتن آثار اطاعت در انسان را در جمله «شاید با تقوا شوید» بیان کرده است و می‌گوید فایده روزه تقوا است؛و کسی که روزه نمی گیرداثر لغمه حرام و بی تقوایی است  و آن خود سودی است که عاید خود شما می‌شود؛ و هر که بخواهد به عالم طهارت و رفعت متصل شود و به مقام بلند کمال و روحانیت ارتقاء یابد، اولین چیزی که لازم است بدان ملتزم شود این است که از افسارگسیختگی خود جلوگیری کندوغذای گوشتی غیر ذبح شرعی که کفار بدون نام خداسر حیوانی را بریده و نام بسم الله نبرد و بدون هیچ قید و شرطی سرگرم لذت‌های جسمی و شهوات بدنی نباشد؛ و خود را بزرگ‌تر از آن بداند که زندگی مادی را هدف بپندارد؛ و سخن کوتاه اینکه از هر چیزی که او را از خداوند مشغول می‌دارد بپرهیزد؛ و این تقوایی که قرآن به اشاره می‌کند تنها از راه روزه ونمازوخودداری ازشهوات به دست می‌آید؛ جوانی که به یک لیوان آب و یک کف دست نان و یک قالب پنیر روباه نیرزد و روزه خود را کوفت کند ارزش این طور جوانان آبکی پرسیدم این آبهایی که از دهان خوک وسگ تراوش می کند تکلیفشان چه میشود فرمود این آبها نصیب روزه خور ها میشود چون بی ارزشند روزه می خورند به اندازه آب دهان سگ هم ارزش ندارند و آن آبها در ماه مبارک در روز ها فوران کرده و کسانی که در روزهای ماه مبارک اقدام به روزه خاری کنند پست ترین آبها را می نوشند نانهایی که خدا روزی حیوانات و سگها نموده نسیب آنها خواهد شدنان به سگ بده نده به بی نماز در ماه مبارک در روزها چیزی نباید از گلو پائین رود چون میکروبی که توسط هوا در این روزها روی آبها و غذا می نشیند با عث امراض لا علاج و سرطان خواهد شدوخداوندفقط این ماه ماه رمضان رادستور به روزه گرفتن داده است درحقیقت انسانهای پست و فرومایه و مریض اقدام به روزه خواری می کنند و اگر در این حال از دنیا بروند صددرصد اهل دوزخ خواهند بود انجام فعل حرام در معابر و انظار عمومی حتی برای کافران بی دین در حریم حکومت الله زمین دریا هوا جرم تلقی می شود. حتی اگر درخودرو حریم خصوصی تلقی شود باز هم تظاهر به روزه‌خواری (خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات و...) در خودرو شامل این حکم می‌شود چرا که قانونگذار با آوردن عبارت «در انظار عمومی و معابر» در حقیقت خودرو را تحت شمول این حکم درآورده است

روزه خواری علاوه بر همه معایبی که دارد و عملی حرام در دین مبین اسلام محسوب می شود، در بعد اجتماعی به نوعی عدم احترام به حقوق دیگران است. و فرد خاطی نه تنها برای خود احترامی قائل نشده و نشان بی ارزشی خود را به دیگران ثابت میکند که موجودی از خوک و کفتار پلید تر میباشد که معنای دین الله را نمی داند و خدا را نشناخته است 

 

زیرا کسی که به صورت آشکار روزه می‌خورد، هنوز به حقوق شهروندی و احترام به حقوق دیگران در سطح جامعه واقف نیست و این حقوق را زیر پا می‌گذارد.

 

چنین فردی علاوه بر بی حرمتی به احکام و قوانین اسلامی، به صورت علنی و‌ آشکار بیان می‌کند که رعایت حقوق دیگران چندان برایش اهمیتی ندارد.

میخواهی ببینی خدا دوستت دارد ببین روزه می گیری و نماز می خوانی اهل دینی یا دشمن دین زقنبود بردهان روزه خاران رانده شده درگاه الهی فقط حرام خوران روزه نمیگیرند ببینند غذای حرام و ذبح غیر شرعی کجا خورده اند کسانی که غذای حرام خورده باشند صواب روزه از آنان سلب خواهد شد و هر گز نخواهند توانست در ماه مبارک روزه بگیرند یکی واقعا" پای پیاده الاغ نفهم نه اینکه مترو سواربشوی و به دروغ سفر روزه خوری راه بیاندازی عدهای از جوانان روزه خور 22کیلومتر ازشهر دور شده خودشان راگول میزنند22ابجدشیطان22است به ابجدشیطان22دشمن اسلام22مقصر22بدبختی 22عمر22 ابابکر22دشمن اسلام22 مقصر22منکر22دروغ22کلک22کید22تکبر 22نیرنگ22بمکر22 نابحقه22بناحقه22درآتشه 22دوزخه22عمر22شیطان22ابابکر22 مقصر22نابکار22روباه22حقه باز22بدبختی22 عده ای از جوانان روزه خور 22 کیلومتر از شهر دور شده خودشان را گول میزنند و روزه خود را می خورندبه ابجد فسادتباهی 563-541فتنه ها=22شیطان 22عمر22 ابابکر22مقصر22بدبختی 22  تف بر دهانشان  وَمَكَروا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيرُ الماكِرينَ﴿۵۴﴾«روزه خواران تن لش ورزشکار قلدر احمق نادان کسانی که هتک حرمت واجب دین الهی میکنند از گروه شیطان رانده شده محسوب و مورد غضب در گاه الهی واقع خواهند شد جوانان قلدر معآب  که توانایی روزه داشته و به دلایلی واحی و پوچ اقدام به روزه خاری می کنند در میانسالی به امراض لا اعلاج سرطان مبتلاء میشوند سموم و مواد اضافی در بدن آنها تجمع نموده و تحریک کننده غده های سرطانی بدخیم خواهد شدحیف نون  حیف سیب زمینی  بازم غیرت سیب زمینی یه رگی دارد ولی روزه خور بی رگ و بی غیرت است  کسی که حسن و کار خیری انجام دهد و آن را از غیر خدا پنهان دارد، عملش70 برابر می‌شود نسبت به کسی که عمل حسنه‌ای را آشکار می‌سازد و کسی که مرتکب گناهی می‌شود، اگر آن را فاش و آشکار نماید،مورد غضب خدا واقع می‌شوندجوانان روزه خار ذلیل درگاه الهی برای در امان ماندن از عذاب الهی شصت روز روزه بگیرند ویا شصت فقیر را اطعام کنند خود را به حاکم معرفی نموده و جریمه بدهند و شلاغ بخورند وگرنه در دوزخ زقوم خواهند خورد زقنبود بردهان روزه خاران رانده شده درگاه الهی فقط حرام خوران روزه نمیگیرند ببینند غذای حرام و ذبح غیر شرعی کجا خورده اند کسانی که غذای حرام خورده باشند صواب روزه از آنان سلب خواهد شد و هر گز نخواهند توانست در ماه مبارک روزه بگیرند  وَمَكَروا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيرُ الماكِرينَ﴿۵۴﴾«تفصیل بعضی از احکام الهی  که به طور کلی در قرآن آمده،مثل بعضی از واجبات چون روزه، به عهده سنت و روایات نهاده شده است. به همین جهت در احادیث صادره از معصومین سلام الله علیهم اجمعین هشدارهای شدیدی نسبت به افرادی که اقدام به هتک حرمت واجبات الهی هم چون روزه خواری می کنند، داده شده و حتی در یکی از موارد مولای متقیان(ع) فردی را که به طور علنی روزه خواری کرده بود، به شلاق محکوم کرد. در ادامه به چند حدیث کوتاه در مورد حکم افرادی که به روزه خواری اقدام می کنند، اشاره می کنیم: 1. روزه خوار از ایمان خارج می شود. امام صادق(ع) فرمود: "مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً خَرَجَ مِنَ الْإِیمَانِ"(1) یعنی:هر کس یک روز از ماه رمضان روزه خوارى کند ازایمان خارج شده است. 2.تازیانه برای روزه خواری: امام باقر سلام الله علیه نقل کرد: "أنّ علیّا(ع) اتی برجل مفطر فی شهر رمضان نهارا من غیر علّة فضربه تسعة و ثلاثین سوطا حقّ شهر رمضان حیث أفطر فیه"(2) مردى را نزد على امام علی(ع) آوردند که در روز ماه رمضان بدون عذر افطار کرده بود،حضرت به جهت حقّ ماه رمضان که این شخص در آن افطار کرده بود، سی و نه شلّاق به او زد. 3. کفاره و جریمه روز خوار امام صادق(ع) در مورد مردی که به طور عمد در ماه رمضان یک روز را بدون عذر روزه خواری کرده بود، فرمود: "یُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً"(1) این شخص باید یا بنده ای را آزاد کند یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد و یا شصت فقیر و مسکین را اطعام کند. البته این حکم در بعضی از اوقات باید جمع شود یعنی در بعضی از موارد یک شخص باید هر سه مورد را با هم انجام دهد که توضیح آن در رساله های عملیه و نیز استفتاءات موجود است. پی نوشت ها: 1. مجلسی محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ مکرر، بی تا ج‏66، ص 197. 2. انصاری محلاتی محمد رضا و صابری یزدی علی رضا، ترجمه الحکم الزاهرة، قم، انتشارات مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامى، سال 1375 ه ش، چاپ دوم،‏ ص 311.»
و (یهود و دشمنان مسیح، برای نابودی او و آیینش،) نقشه کشیدند؛ و خداوند (بر حفظ او و

آیینش،) اسلام محمد چاره‌جویی کرد؛ و خداوند، بهترین چاره‌جویان است.عده ای از جوانان روزه خور 22کیلومتر ازشهر دور شده خودشان راگول میزنند22ابجد شیطان22است به ابجدشیطان 22 دشمن اسلام22مقصر22بدبختی22عمر22ابابکر22دشمن اسلام 22مقصر22منکر22دروغ22کلک22کید22تکبر22نیرنگ22بمکر22منکر 22نابحقه22بناحقه22عمر22 شیطان22ابابکر22مقصر22بدبختی22 عده ای از جوانان روزه خور 22 کیلومتر از شهر دور شده خودشان را گول میزنند و روزه خود را می خورند تف بر دهانشان این حکم برای 1450 سال پیش که الاغ جان پای پیاده در آفتاب و پای برهنه در سنگو تیغ سفر می کردنداینکه شما سر خودتان را شیره بمالیدو به دروغ 22کلیومتر بروید و برگردی تازه سفر واقعی نه سفر دروغین پاره است ای بدبخت و بیچاره سفر دروغی بایدبرای هر روز60روز روزه بگیری چون خود بسیاز دوز خریتشان بالاست اگر اینطور با کلک میشد22 کیلو متر رفت همه مردم این کار راحت را انجام میدادندشنیدم از آن سر دنیا ده بیست روز به مرقد امام رضا میآیند تا روزه شان درست باشدولی عده ای جوان کودن نادان احمق خود را گول زده و روزه خوری میکنند مکرو و مکرالله والله خیرالماکرین چرا روزی شما کم است بخاطر بی نمازی روزه خوری در این برهه در هواپیمای خنک یک ساعت از این سردنیا به آن سر دنیا میروند خودمان را گول نزنیم خداوند سفارش به روزه یکماه و نمازنموده سر خودتان را کلاه نگذارید مرد باشید و حرف خدا را گوش کنید و روزه را نپیچانید سر خودتان کلاه نگذارید بدبخت و بی عرضه نباشید قدیم بدون امکانات بدون برق شرقو غرب در گرمای شدید روز می گرفتند و کلک نمی زدند و در گرمای عربستان و عراق روزه می گرفتند جوانی احمق نادان نره خر بی عار بیکار می گفت نمی بینی هوا را گفتم منم روزه ام اگر خوزستان یا عراق یا عربستان بودی چه غلطی می کردی آنها مثل مرد روزه می گیرندخداوند از جوان روزه خور متنفراست روز قیامت روزه خوران را آب گندیده زقوم میخورانند انسانهای روزه خور روسیاه عالمنداگرکسی غذای حرام ذبح شده بخوردنمازو روزه از او فوت می شودیعنی لیاقت نماز خواندن و روزه گرفتن از او سلب میشود هر چه جهان پشرفت می کند بعضی از جوانان خرتر بخاطر لغمه حرام سفر هایی که در بلاد کفر داشته روز بروز بی عقل تر میشوند حرمت شکستن روزه واجب در ماه مبارک رمضان گناه کبیره و نابخشودنیست مگر اینکه برای هر روز شصت روز روزه بگیری ویا شلاق و به شصت فقیر طعام دادن است پنج انگشت یکی نمیشود کسی که روزه می خورد باید به او شصت نشان داد و جریمه باید 60روز روزه بگیرد ده انگشت داری با دو شصت بر دهان روزه خور یابو نشصت

در کجای قرآن آمده که باید سی روز روزه گرفت؟ و چرا در ادیان دیگر شرایط روزه راحت تر است؟
پرسش
با سلام؛ ضمن قبولی طاعات و عبادات و با سپاس از سایت بسیار ارزشمند شما. سؤالم این است که چرا باید سی روز روزه گرفت و در کجای قرآن این مسئله مطرح شده؟ و چرا در ادیان دیگر شرایط روزه راحت تر است؟
پاسخ اجمالی

با توجه به این که پرسش از سه بخش تشکیل شده به همان ترتیب، پاسخ آن را ضمن نکاتی بیان می کنیم:

1. با توجه به حکیم بودن خداوند که کارهای عبث و بیهوده انجام نمی دهد، اجمالاً می دانیم تمام تکالیف بندگان از جمله روزه که از جانب خداوند تشریع شده بر اساس مصالح و مفاسد تدوین شده است.

2. گرچه تمام فروعات و جزئیات احکام در قرآن نیامده هم چنان که کیفیت نماز و تعداد رکعات آن در قرآن بیان نشده، امّا در مورد روزه باید گفت که مقدار ماه و روز آن در قرآن به طور روشن بیان شده است:

الف. شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ ... فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ... ، ماه رمضان چنان ماهی است که در آن قرآن نازل شده ... پس آن که از شما این ماه را دریابد باید آن را روزه بدارد... [1]و می دانیم که یک ماه، 30 یا 29 روز است.

ب. وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَى اللَّیْلِ، بخورید و بیاشامید تا نمودار و جدا شود براى شما رشته سفید از رشته سیاه از فجر سپس روزه را تا شب‏ به پایان رسانید.[2]

3. اما در مورد این که چرا در ادیان دیگر شرایط روزه راحت تر است باید گفت:

1-3: قانون گذار در تمام ادیان الاهی یکی است همان طور که بیان شد تشریع و وجوب احکام در تمام ادیان الاهی از جانب خداوند است.

2-3: با توجه به این که دین اسلام نسبت به ادیان گذشته، دین کامل و جامعی است؛ از این رو احکامش نسبت به احکام سایر ادیان تفاوت می کند که در این تفاوتها گاهی شاید تکلیف سخت تر و گاهی نیز آسان تر باشد که در هر حال تصمیم خداوند است.

3-3: گرچه شاید امروزه با توجه به تحریفاتی که در ادیان سابق به وجود آمده پیروان دیگر ادیان، عبادت روزه را با مقدار و شرایطی آسان تر برگزار می کنند، امّا بر اساس برخی منابع روایی، روزه اهل کتاب تا زمان پیامبر اسلام (ص) بیشتر از مسلمانان بوده است.

امام مجتبی (ع) نقل می کند که روزی یک نفر یهودی خدمت پیامبر اسلام (ص) رسید و مسایلی را پرسید که از جمله آن، این بود که چرا خداوند روزه را بر امّت تو سی روز قرار داد، اما در امت های دیگر بیشتر؟ .

این پرسش، پاسخ تفصیلی ندارد.


1 بقره، 185.1
1همان، 186.

1حر عاملی، وسائل‏الشیعة، ج 10، ص 240 و 241، ح 13317، مؤسسه آل البیت علیهم‏السلام، قم، 1409 هـ ق.

سوره بقره آیه 196 { وَ أَتِمُّواْ الحَْجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَ لَا تحَْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتىَ‏ يَبْلُغَ الْهَدْىُ محَِلَّهُ فَمَن كاَنَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلىَ الحَْجّ‏ِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يجَِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فىِ الحَْجّ‏ِ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كاَمِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب‏ }

 { حج وعمره را براى خدا به پايان بريد، و اگر [به علتى‏] از انجام آن ممنوع شديد، آنچه را از قربانى براى شما ميسر است [ قربانى كنيد و از احرام در آييد ] و سر خود را نتراشيد تا قربانى به محلش برسد و از شما اگر كسى بيمار بود يا در سرش ناراحتى و آسيب داشت [و ناچار بود سر بتراشد، جايز است سر بتراشد و] كفّاره‏ اى چون روزه، يا صدقه يا قربانى بر عهده اوست. و هنگامى كه [از علل ممنوعيّت‏] در امان بوديد، پس هر كه با پايان بردن عمره تمتّع به سوى حج تمتّع رود، آنچه از قربانى ميسر است [قربانى كند]. و كسى كه قربانى نيابد، سه روزْ روزه در همان سفر حج و هفت روزْ روزه هنگامى كه بازگشتيد بر عهده اوست اين ده روز كامل است [و قابل كم و زياد شدن نيست‏]. اين وظيفه كسى است كه [خود و] خانواده‏ اش ساكن و مقيم [منطقه‏] مسجد الحرام نباشد. و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه خدا سخت كيفر است }

سوره مائده آیه 95 { يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ وَ مَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يحَْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَام‏ }

{ اى اهل ايمان! در حال احرام شكار را نكشيد، و اگر يكى از شما از روى عمد شكار را بكشد، بايد مثل آن شكار حيوانى را قربانى كند و اين حكم بايد با نظارت دو نفر عادل انجام گيرد و به كعبه اهدا گردد و يا چند مسكين را به عنوان كفّاره طعام دهد و يا معادل آن روزه بگيرد و اين بدين خاطر است كه كيفر خلاف خود را ببيند و خدا از گذشته ‏اش درگذرد و اگر كسى دوباره مرتكب شكار در حال احرام شود، خداوند از او انتقام می ‏گيرد و خدا مقتدر و انتقام گيرنده است }

سوره بقره آیه 183 { يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون‏ } 

 { اى كسانى كه ايمان آورده ‏ايد روزه بر شما واجب شده همانطور كه بر اقوام قبل از شما واجب شده بود و اين دستور براى آن است كه پاك و پرهيزكار شويد }

سوره بقره آیه 184 { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كاَنَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلىَ‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلىَ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيرًْا فَهُوَ خَيرٌْ لَّهُ وَ أَن تَصُومُواْ خَيرٌْ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون‏ }

 { چند روز معيّنى را بايد روزه‏ دار باشيد و هر كدام از شما بيمار يا مسافر باشد، روزهاى ديگر را به ‏جاى آن روزه بگيرد، و آنان كه طاقت روزه گرفتن ندارند، به‏ جاى آن مسكينى را طعام دهند و هر كه از روى اطاعت پروردگار خوبى كند براى او بهتر است و اگر بدانيد روزه گرفتن براى شما بهتر است }

سوره بقره آیه 185 { شهَْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى‏ وَ الْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشهَّْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلىَ‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبرُِّواْ اللَّهَ عَلىَ‏ مَا هَدَئكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون‏ }

 { ماه رمضان ماهى است كه قرآن در آن نازل شده همان قرآنى كه هدايت كننده مردم و داراى دلايل روشن هدايت و معيارهاى سنجش حق و باطل است. بنا براين هر كدام از شما اين ماه را درك كرد، بايد روزه بگيرد و آنها كه بيمار و يا مسافرند، روزهاى ديگر را به ‏جاى آن روزه بگيرند. خداوند براى شما راحتى را می ‏خواهد و زحمت را نمی ‏خواهد تا شما تعداد اين روزها را كامل كنيد و خدا را براى آنكه شما را هدايت كرده به بزرگى ياد كنيد شايد شكرگزارى كنيد }

سوره بقره آیه 187 { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلىَ‏ نِسَائكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ أَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تخَْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنكُمْ فَالَْنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كلُُواْ وَ اشْرَبُواْ حَتىَ‏ يَتَبَينَ‏َ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الخَْيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلىَ الَّيْلِ وَ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنتُمْ عَكِفُونَ فىِ الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَينِ‏ُّ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون‏ }

 { در شبِ روزهايى كه روزه ‏دار هستيد، آميزش با زنانتان براى شما حلال شد. آنان براى شما لباسند و شما براى آنان لباسيد. خدا می ‏دانست كه شما [پيش از حلال شدن اين كار] به خود خيانت می ‏كرديد، پس توبه شما را پذيرفت و از شما در گذشت. اكنون [آزاد هستيد كه‏] با آنان آميزش كنيد و آنچه را خدا [در اين كار] براى شما مقرّر داشته [از فضيلت، ثواب، پاكدامنى از حرام و فرزند شايسته‏] طلب كنيد. و بخوريد و بياشاميد تا رشته سپيد [صبح‏] از رشته سياه [شب‏] براى شما آشكار شود سپس روزه را تا شب به پايان بريد. و در حالى كه در مساجد معتكف هستيد با زنان آميزش نكنيد. اينها حدود خداست، به آنها نزديك نشويد. خدا اين گونه آياتش را براى مردم بيان می ‏كند تا [از مخالفت اوامر و نواهى او] بپرهيزند }

روش تهیه ترشی انبه کال

 

روش تهیه ترشی انبه‌ کال - آکا

 

ترشی انبه, طرز تهیه ترشی انبه, درست کردن ترشی انبه, طرز تهیه ترشی انبه‌ کال, نحوه درست کردن ترشی انبه‌ کال, مواد لازم برای ترشی انبه, طرز تهیه انواع ترشی, پخت انواع ترشی و مربا, نحوه درست کردن ترشی میو


ترشی انبه‌ کال خوشمزه را حتما تهیه کنید و همراه غذا در کنار خانواده میل کنید.

مواد لازم برای روش تهیه ترشی انبه کال

 

 انبه  8 عدد
 شکر  دو قاشق غذاخوری
 سرکه  دو لیوان
 فلفل قرمز هندی  7 تا 8 عدد
 تخم گشنیز آسیاب شده  دو قاشق غذاخوری
گلپر آسیاب شده یک قاشق غذاخوری
سیاه دانه مقداری
زردچوبه و نمک به مقدار لازم
سیر مقداری

 

 

 

روش تهیه ترشی انبه‌ کال - آکا


روش تهیه ترشی انبه کال

انبه را پوست می‌کنیم و بعد چهار قسمت می‌کنیم.

هسته انبه را خارج می‌کنیم.

آن‌را مثل سیب زمینی خلال می‌کنیم.

کمی زردچوبه و نمک روی آن می‌ریزیم و خوب با دست مخلوط می‌کنیم تا خلال‌ها زرد رنگ شود و بعد می‌گذاریم حدود 24 ساعت در آفتاب تا کمی خشک شود.

سرکه را با شکر و یک قاشق چای‌خوری زردچوبه روی گاز می‌جوشانیم و می‌گذاریم کمی خنک شود.

سیر را هم رنده و یا ریز خرد می‌کنیم.

بعد ابتدا یک ردیف انبه می‌چینیم و کمی گلپر و سیاه دانه و تخم گشنیز آسیاب شده و یکی دو تا فلفل قرمز هندی و مقداری سیر رنده شده روی آن می‌ریزیم و مجدداً انبه و بقیه مواد را لایه لایه می‌ریزم تا شیشه پر شود.

سرکه را روی مواد می‌ریزیم و درب شیشه را محکم می‌بندیم و می‌گذاریم یک هفته‌ای کمی نرم شود و در یخچال از آن نگهداری می‌کنیم.

یک روش دیگر که اهل جنوب خیلی از آن استفاده می‌کنند این است که انبه‌ها را با پوست چهارقاچ می‌کنند.

البته به صورتی که تکه‌های انبه به هم وصل باشد و هسته هم در وسطش باشد.

روی آن نمک می‌پاشند و حدود یک روز در آفتاب با حبه‌های سیر درسته می‌گذارند بماند.

سپس با سرکه و کمی ادویه ترشی را آماده می‌کنند.

این ترشی به سبزی می زند.

تلخی هسته بعد از مدتی از بین می‌رود و قابل خوردن است.

 

 

روش تهیه ترشی انبه‌ کال - آکا

 

 

 نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:+ نوشته شده در یک شنبه 13 تير 1396برچسب:,ساعت 13:59 توسط امیر علی عرفانیان |
الله 18 سلطان 18 جانشین 18 مکتب18 جانشین 18 بدین 18 الله 18+64 دین = 82 امام 82 مهدی 82
جانشین حضر ت محمد ابن عبدالله 110 علی 110 جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110 خلیفه اول امام واقعی
امشب شب قدرمی باشد23مهدی23رهبر23 طبیب23 الگوی 23جهان اسلام 23جانشینه 23 اصلی23ناب الله23 آئین23ملائک
سنگ کیسه صفرا اگه می خوای نمیری نخور نمکو روغنو شیرینی
قی کردن بهترین دوای جسم میباشد قی کردن از تجمع سنگ در کیسه صفراء جلو گیری می کند وقتی کیسه صفرا پر ش
به ابجد53 صلوات برمحمد53 احمد 53 علی26+27 فاطمه = 53 آل طاها آل یاسین53امام جانشین پیامبر53
شهید 319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319راه الهی الله 319 شهید 319 فلسفه دین 3319
سردار سلیمانی آیا وقت آن نرسیده تا جنایتکاران را سر جایشان بنشانیم
نام تو اسم اعظم پروردگار است منتخب رسول ابن عم نبی عم یتساءلون عن نباء العظیم الذی هم فیه مختلفون ثم
دین الله اصل اسلام 59 مهدی 59 دین واقعی اسلام 59 دین الله شیعه59 شیعه اصل اسلامه59دین واقعی اسلام59
چرا هفت حرف در سوره ی حــمــد نیست؟ «ث ، ج ، خ ،ز ، ش ، ظ ،ف»
ظالم عالم مقصر عالم کیست بدبخت عالم کیست مذهب عالم کیست 740اندیشه شیطان740مقصرعمر740
مذهب الله محمد53فاطمه علی53سعادتمند ترین 53اهل بیت پیامبر53احمددین نمونه الله 53 53دین کامل الله 53
چرا هفت حرف در سوره ی حــمــد نیست؟«ث ،ج ،خ ،ز،ش،ظ،ف» قدرت علمی امام مهدی میتواند عرش رابه لرزه درآو
رهبر آسمانی الله 59مهدی 59آخرین امام دین اسلام59 دین الله 34+25 اصل اسلام=59 مهدی59دین واقعی اسلام59
دین۶۴ الله محمدعلی۶۴جانشین محمدعلی۶۴دین۶۴الله محمدعلی۶۴تنها برگزیده دین۶۴نماینده غدیری۶۴ اصحاب یمین
بیماری های سگ مهمترین بیماری سگ میرینه تو خونه بوگندشم میمونه
فرمانده دلاور دین اسلامی 110 علی 110 دین الهی 110ریاضی در قرآن فضائل امام علی از نظر دشمنان امام علی
کشته شدگان بت پرست که به دست با کفایت مولاء علی در جنگها بدر احد خندق تبوک و فتح مکه
کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست