مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست تقدیم به روی ماه عالم مهدی موعود منجی تمام عالم هر که منجیست خدا یارو نگهدارش باد هم که عیسی و موسی محمد باشد طراح و نوسینده حجت اله عرفانیان مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صدحدیث آئینه روی محمد علیست دره علم خدا غیر از علی نیست جانشینه مصطفا این مرتضی مولاء علیست به ابجد خانواده محترم پیامبر583 پادشاه اصلی عالم 583محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583پادشاه اصلی عالم 583به قرارداد الله 583 اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی583اهل دین قرآن اسلام 583به ابجداهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام=583 583شبکه نور 583 شبکه نور583 اهل بیت فاطمه 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت محمد علی فاطمه حسن حسین 583 میشود 385 شیعه 385 74 فرقه گمراه دین اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشیدبه ابجد 245 دینه بحق الله 245 افق دین اسلامه حق245اسلامه حق245 فاطمه +علی =245 علی110+135فاطمه=245 یا اسلام محمد 245 با اسلام علی 245دین الهی فاطمه 245با اسلام علی 245 با اسلام بحق بدینه حق اللهی 245 با دین انسان 245 اهل منطقی 245بسیجیان علی 245 مقام جانباز 245دعا کنید مهدی بیاید 245 انقلابیان 245 بسم الله الرحمن الرحیم 786- 541 عمر ابوبکر =245 اسلامه حق 245حکم الهی دین الله245 فاطمه 135+110 علی=245 اسلامه حق 245 سلطان سریرولایت علی قل انماولی یکم الله علی245مدار245مراد245 ما شیعیان فقط اهل بیت پیامبر را دوست میداریم و از کفار قریش بیزاریم به ابجد با قاصبان اهل بیت 786-245 اسلامه حق 245 علی فاطمه =541 عمر ابوبکر 231 باقاصبه دین الله231 ابوبکر231 راه دزدی231 فلسفه دین الله 385شیعه 385 حرفهای حسابی 385راز اهل عالم 385فرق نمیکند که سنی بر حق باشد یا شیعه وحدت اسلام برایم مهم است و پذیرش بحق به ابجد وحدت کل اسلام 600 منهای 541 ابوبکر و عمر = 59 مهدی 59 بزودی خواهد آمد و همه ادیان را به وحدت فرا میخواند ما باید کمکش کنیم صحابه حضرت مهدی بودن زحمت داردو 202دین الهی محمد 202 یعنی علی 110+92 محمد=202 بلغ اولا بکمالهی کشف دوجا به جمالهی حسنت جمیعو خصالحی صلو علیه و آلهی حاتفی گفت دیدم من آن کتف نبی دوره خاتم تا به شانه بود علیا"علیا"یا علی دوش نبی حیدر است وارث پیغمبر است بوود نام مولاء الهی بحق که وصی مصطفی مرتضایی بت شکنی دوش نبی حیدر است وارث پیغمبر است اسلام نجاتبخش 1488 - 1202 عمر ابوبکرو عثمان = 286 یعنی 286 عید محمد علی 286 به ابجد 12منتخب12 اسلام 12 حق 12اخلاق12 نجاتبخش 12 اسلام 12 نجاتبخش 12 قلب 12هوا 12 ساعت 12 ماها 12 قلب 12جانها 12حم 12 گل گل12 دلی که نیست حب علی سنگ است چرا که نور وی و نور حق هماهنگ است مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست وصی بحق محمد سلام سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ سلام بر جمال حیدر کرار اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش که به تلبیسو حیل دیو مسلمان نشود فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه نه 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان =74باعث 74 فرقه شدن دین شدند74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 به هزار نام خدا قسم 1000به ابجد محمد مصطفا 92 قسم = 1092 منهای ابجد سه خلیفه کن 1202- منهای 1092 = 110مولا و مقتدای عالم علیست افتخار دین 1346- 1202= 144 ضرب 12 امام در خودش 144 ابجد آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا" و لا تفرقو 144 گمراه دین 310 عمر 310فاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار310 مانع های سده دین 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310310مفسدین به جهان310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق 310بفریبی ها310مکرن310 کفری 310گمراه دین310عمر 310منکر310 نیرنگ310عمر310با قاصب کل دین 310 بناحق پلید اهله دینه310 بیداد گرانه ابله 310 احمقان اهل دینی 310 یا وهابیه منافقه 310احمقان اهل دینی 310 فاسدان پلید دین ها 310 بمار زنگی 310کفری 310 عمر 310 310کلب کلب هار310 ابله منافقا 310نمرودی310 ناحق عالمی 310 عمر 310بمار زنگی 310منکر 310جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 اباجهل در دین 310 ابالهبا در دین 310 اباجهل در دین 310 بیداد گران ابله 310 قاصبان بدین 310نامردیه 310 کفری 310 عمر 310 گمراه دین 310یا بلاء دین اسلام 310نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310دلیل نفاق310 عمر 310 جاهل منافق310 ابله منافقا 310 با اهل منافق 310 310اباجهل در دین 310 کفری310 احمقهای فاسد 310 منکر 310 حرامزاده پلید 310وهابی کودن دین اسلامی310 قاصبان بدین 310 رمززناه 310 گمراه دین310 کوره دینیه 310جهل عرب 310 اباجهل در دین310یا بلاء دین اسلام 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 دلیله نفاق310کفری310 نیرنگ310نمرودی 310 کلب کلب هار 310 عمر 310سگ هار پلید 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310سامری310 310دائش وهابی نادان 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310بمار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310یا بلاء دین اسلام 310 سگ مردها310 نیرنگ 310نمرودی 310سامری310 گمراه دین310یا بلاء دین اسلام 310 نیرنگ 310 منکر 310 کفری 310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310ناهنجار 310پلیدی بقاصبانی 310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310احمق بی دین ها 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 گراز ناهلی 310 دزده دین اسلامی 310 نار جهیما310بدعت شیطانه 851-541= 310عمر 310 با اهل منافق 310 حرامیان 310 بمزاحم های دین اسلام 310 رزل بدینی 310 با اهل منافق 310 اهل دین دین عدوالله 310عمرفاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310 مفسدین به جهان310 310فاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار310 مانع های سده دین 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310310مفسدین به جهان310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310 فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق310 310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310 فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق310بفریبیها310 مکرن310 کفری310گمراه دین310عمر 310قاصبه دین الله310 فریب کاران اهل عالمی 715 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 310 عمر 310 گمراه دین 310خاک عالم بر سرت کنم عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام 310چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندتف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکروعمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 اهل بی مغز بدین 231ابوبکر 231با قاصبه دین الله 231 لانه جاسوسیه 231 قاصب ابله 231231محکومان بدین 231ادیانی جعلی باطل 231 دو رویه 231 یا ابوسفیانی 231 نفاق231 فاسق231 اهل بقاصب231یا اهل مفسد 231 اهل نامرد 231 محکومان بدین231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231 با جاهلا نادان ملحد 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 یا ابوسفیانی 231لانه جاسوسیه231 ادیانی جعلی باطل 231 دورویه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر نابحق دینها 231 بااحمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 ابوبکر و عمر 541در غدیر خم دین کامل شد اکملتو لکم دینکم بعد از وفات پیامبر دشمنان دین خدا گمراه دین 310مکرن 310کفری310 ناحق عالمی310 عمر310نیرنگ 310گمراه دین 310 مکرن310کفری دزدان فدکه فاطمه310بمارزنگی310 کفری310 اهل نابکار 310بعالم بی عملی 310 پرمدعاه 310با نادان کل عالمی 310 ابله بکل عالم 310 فاسق دینه 310 پلید فاسدان دین 310 احمق ها نادان پلید 310 پلیدها احمق نادان 310منکر 310جاهل منافق منافق ابلها 310نامردیه310 کفری310عمر310نیرنگ 310 نمرودی310 حرامزاده پلید310 سامری310 گمراه دین310مکرن 310 بکج راه 231 ابوبکر231 دزده دینه اسلامی 231ابله بکل عالم 231دزدا فدک نگونه 231ابوبکر 231رکب وبا 231 احمق ملحد 231 اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 با فاجعه جهانی 231 به لعین دین 231 ابوبکر231لعین بدین231 بکودن احمق 231 دین حرام الهی 231 نفاق 231 عصیان 231 فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم - 310 عمر =661 عثمان -231 ابوبکر =430 مقصر به ابجد (ریاست کفر )971 ظالم میباشد 971-661 عثمان = 310 عمر310 با قاصب دین الهی 310 عمر 310 منکر 310 حرامیان 310 کفری 310 عمر ابوبکر231+ 310عمر 310ناحق عالمی = 541فتنه عالم 676-135 فاطمه = 541 عمر وابوبکر فتنه عالم بودند شرم گینان 651-110 علی = 541 عمر ابوبکر رکب وبا 541 عدواهل بیت بوده اند به ابجد صغیر شیطان 22 مقصر 22 هذیان 22 عمر22شیطان 22 ابابکر22دشمن اسلام22 مجرمان 22 منافقان 22 بدبختی 22 بدیها 22 دروغ 22نیرنگ 22 کلک 22 کید 22 مکارا 22 روباه 22 ابوبکر رکب وبا من از خار سر دیوار دانستم بناحقی دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت عمر به او سم ری سامری قوم محمد او را به درک اسفل سافلین فرستاد در طبقه سوزان جهنم که به آنجا اسفله سافین میگویند فقط شیطان نمرود شداد حامان فرعون عمر ابابکر شمر یزید معاویه و بت پرستان و قاصبان ولایت را عذاب میکنند قرار دارندهفت طبقه زیرداخل جهنم سوزان ترین جای جهنم را درک اسفله سافلین میگویند علمی فراتر از کهکشان ریاضی در قرآن به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 ابجد ابوبکر عمر 541 مقصر 430+231 ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541گمراه دین بناحق دینها 541 ابجد آل سعود 171+370 شیطان = 541 مردان گمراه 541جهل عرب ابله به کل عالم 541 اباجهل در دین عقیده باطل 541کفری دین حرام الهی 541دلیل نفاق به لعین دین 541 به دقل باز کودن با قاصب کل دین541 پلید ناکسان حرامیان 541ابله منافقا بناحق دین ها 541 بی دینها احمق جاهل منافق 541جهل عرب عقیده باطل541ملحد ها یا منافق آل سعود 541شیطان آل سعود541 آفت کلی541 به نااهله منافقه آل سعود 541بانامرده اهل دین اسلامی دشمنا دین های اسلامی 541 منافق کوردلی541 ابله بشرا 541آفت کلی آفت کلی541 به نااهله منافقه آل سعود 541بانامرده اهل دین اسلامی 541دشمنا دین های اسلامی 541 منافق کوردلی541 ابله بشرا 541آفت کلی 541 با قاصب کل دین نفاق541 کافر پلید دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام با دشمن ابله نادان 541 به نامرده ابله دین 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541آفت کلی 541انحرافه دین اسلام یا حقه بازان پلید اسلامی به نامرده ابله دین 541 عقیده باطلی نامردی 541 با منافقان ابله ملحد نادان 541دشمنه اسلامی 541کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541انحرافه دین اسلام 541
قالب وبلاگ 1
داستانهای زندگی 1
ابزار وبلاگ 1
خرید لایسنس نود32 1
بزرگترین سامانه تبادل لینک 1
بهترین ریمل - ریمل حجم دهنده و بلند کننده 1
جی پی اس ماشین
سر دنده ال ای دی led
ادرس سفت کاریهای شهر
همسریابی آنلاین
ردیاب مخفی خودرو

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110 + 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 101
بازدید دیروز : 138
بازدید هفته : 810
بازدید ماه : 3645
بازدید کل : 499953
تعداد مطالب : 437
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1به ابجدظالم 971- 430 مقصر = 541 دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541توهین دین ها 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 مرگ کافر 541 آفتین 541 عداوتین 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 آل سعود 171 +370 شیطان = 541 قاتلی 541 دشمنه اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541منافقان پلیده دین 541 با ناکس های اهله قرآن 541مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541بنامردان قاصب 541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی 541 مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 مردان گمراه 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مقصرا دین الهی 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541 به اولین قاصبان احمق پلید 541 نامردان اصلی دین 541 به ابجد آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541آفتین 541فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 میباشند 541احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 با ناکسهای اهل قرآن 541 مقصرا دین الهی 541 فاسد ترین نامرد اهل دین 541 مجرمین بدین اسلام 541مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 کافر پلید دین اسلام 541 احمقان فاسد دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر


با سه کلمه پروردگارت دینت پیامبرت وامامت را ثابت کن به ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی 64 +132 اسلام = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196حجاب رعایت حدود الهی برای خانمهای جوان میباشدکه جامعه اسلامی به فساد کشیده نشود به علم ابجد14 حجاب 14 عشق 14 نبوت 14 امامت 14راه 14 بحق14 دین هم حجاب دارد بخاطر همین آنها که نورانیت دل و چشم ندارند { حجاب دین الله 144 } را نمی شناسند به ابجد صغیر و کبیر اسلام میشود 144 اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش میشود 144 {اسلام واقعی الله } {بدین واقعی اسلام} را نمی شناسند و گمراه دین هستند این سی چهل سال ارزش بی بندو باری ندارد بیائیم و خودمان را گول نزنیم و مثل آدمیزاد زندگی کنیم درک فهم شعور می خواهد که قدر هم را بدانیم و حقوق یکدیگر را رعایت کنیم 

  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍإِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اذجاء ربه بقلب سلیم إِذْ جاءَ رَبَّهُ

 

شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستید به ابجد حکم الله حکم قرآن 475-541 فتنه ها= 66الله 66علی ولی الله 66 +66= 132 اسلام به ابجدبرترین دین 926-541عمر ابوبکر=385 با آل قرآن 385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین الله 385یا الله وصی بحق محمد 385با آل قرآن385 شیعه 385راز اهل عالم 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دبن الله 385 به دین الهی الله محمد علی 385به اهله محمد فاطمه علی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385اهل دین فرقه اصلی دین اسلام812+114 سوره قرآن= 926-541 فتنه ها = 385 style="font-size: x-large;">مکتب حق قرآن 926- 541 عمر ابوبکر=

 

اهل دین فرقه اصلی دین اسلام 812+114 سوره قرآن =926-541 فتنه ها = 385 شیعه 385 اهل دین فرقه اصلی دین اسلام 812+114 سوره قرآن =926-541 فتنه ها = 385 شیعه 385 شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه  هستید

به ابجد دین64 الله محمد علی64  دین 64 جانشین محمد علی 64نماینده الله بجهانه64 کسانی که برای هدایت بشر کاری نمی کنند روز قیامت مواخذه خواهند شد در زمان پیامبر یک فرقه بود اینجانب تمام فرقه های باطل که 74 فرقه در دین مسیح (ع) و 74 فرقه در دین محمد (ص) هر کسی فرمود فرقه های باطل را دوست دارد دروغ گو مییاشد اگر دوست دارید چرا برای هدایتشان کاری نکرده اید مگر آنها برادران گمراه دینی نمی باشند شما هم با سه کلمه دین و پروردکار پیامبر و امام خود را به ابجد صغیر و کبیر ثابت نمائید مگر نمی گوئید شما بحق می باشید بسم الله پیامبر فرمود علم ابجد را یاد بگیرد که همه آن شگفتی میباشد وای بر عالمی که علم ابجد نداند  برای رضای خدا شما هم آنها را دوست بدارید اینجانب از همه بیشتر آنها را دوست دارم و برای هدایت آنها کوشش نموده ام و نگران آینده و آخرت این برادران عزیز می باشم بنظر این جانب از همه بیشتر 74 فرقه را دوست می دارم مخصوصا" اهل سنت را مومن آئینه مومن است عیب ما را فقط یک برادر دینی بر طرف می کند کسانی که برای هدایت برادران دینی گام بر نمی دارند دشمن ادیان الهی میباشند دوست دارند موزه دین داشته باشند برایشان هدایت و سرنوشت انسانها برایشان مهم نیست مثل شیطان فکر می

با کلمه الله اسلام امام  دین اسلام را به ابجد صغیر و کبیر ثابت بفرمائیدبه ابجد110با اولین جانشینه محمد ابن عبدالله 110 معنی الله محمد اصل دین اسلامه 110امام جانشین اصلی محمد ابن عبد الله 110 اصل دین اسلام جانشین واقعی محمد 110نگین دین ها الله محمد علی 110 اصل دین الله اصل اسلام مقالم شیعه 110 امام بر حق بدین اسلام جانشین محمد110دین الهی 110علی 110 ولی دین110به ابجد صغیرالله18سلطان 18شب قدر18شجاعت18 عاشقان18مکتب18الله 18جانشین 18مکتب18 جانشین 18بدین 18 الله 18+18= بدین الله36 +36=72 +72= 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر میشود 144 ضرب 12 امام در خودش میشود144 عاشق الله33+33 شهید نماز=66 الله 66+ 66=132 اسلام132 به ابجد صغیرالله18+64 دین=82 امام 82مهدی82+ 28دین اسلام=110 علی به ابجد صغیر الله 18+18=36مکتب الله36 جانشین سلطان 36+23مهدی= رهبر=59 به ابجدکبیر مهدی 59 آخرین امام دین اسلام 59مهدی 59 بدین الله36 +36 امام غدیر= 72+72= 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر میشود 144 ضرب 12 امام در خودش میشود144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 حکم الله حکم قرآن 475-541= 66 الله 66+66 علی ولی الله= 132 اسلام 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 به ابجد آخرین آیه اکملت لکم دینکم چگونه دین اسلام کامل شد دین 64+18 الله 18 ذالحجه" غدیرخم = 82 امام 82+28 دین اسلام 28رئیس 28خورشید28+82 امام = 110 دین الهی 110 علی 110 ولی دین110 در غدیر خم با نصب جاشین پیامبر امام علی دین اسلام کامل شد در تمام کتب اهل سنت و شیعه حدیث غدیر خم موجود میباشد به ابجد صغیر و کبیر مهدی 82 امام82طبیب جهان82

 

تولدمولاء علی در محراب کعبه در 13رجب 13+5 تن پدرخانواده محترم پیامبر 13+5= 18 ذالحجه" غدیر خم به فرمان 18 الله 18+46 ماه 46 محمد علی 46+18 الله = 64 +28 دین اسلام =92 محمد 92+18= 110 علی  دین 64 + 64 جانشین محمد علی= 128 کلید دین 128 حسین 128 کلید دین 128   به ابجد امام الله 28+18 الله = 46 ماه 46 محمد علی 46 رهبر جهان اسلام 46 رکن دین اسلام 46 راز حروف46 نماینده الله 46 محمد علی 46 امام الله 28+18 الله =46 جاشین پیامبران 46 ماه 46+46= 92 محمد92 +18 الله = 110 دین الهی110علی110ولی دین 110امام بر حق بدین اسلام جانشین محمد 110

امام بر حق بدین اسلام جانشین محمد110 علی 110 نمک110 نان جو110 به نانو نمک مرتضی علی حق با علیست 110 پلیسی 110 نامت 110 یا علی حقا پلیس عالمی 110 با 5 انگشت بگو حق با سه خلیفه می باشد انگشت خود را باز کن و انکشت شهادت را به انگشت شصت بچسبان این سه خلیفه اینطور بودند همانطور که دست می دهید انگشت شهادت را ببند میشود بیاخ حق را سه تن نیست کف دست راستت نوشته 18 الله 18 ذالحجه" غدیر خم دین 64+18 = 82 امام 82 +28 دین اسلام 110 علی 110 انتخاب گردید در زمان پیامبر یک فرقه بود ولی بعد از پیامبر 74 فرقه شد ابجد ابوبکرعمر عثمان 74 میباشد 74 ان من المجرمین منتقمون 74 سوره سجده آیه 22 شیطان 22 عمر22 ابابکر 22 مقصر22 دشمن اسلام 22  عمر 22 گنده لات 22شرور22نابکار22 قلدر22 والشجرتها الملعونه 74 این سه خلیفه قاصب دین الله بوده اند بعد از پیامبر مردم نزد خیاطی رفته و گفتند ردای خلافت که دوختی اندازه کدام خلیفه بود خیاط فرمود شما می گوئید خلیفه اول ابوبکر است و خلیفه آخر علی من هر چه وجب می کنم انگشت کوچک می آید جای انگشت بزرگ را میگیرد و این سه انگشت دیگر نمی دانم این وسط چه غلطی می کنند در این صورت فقط حق با علیست از عقیل پرسیدند حق با کیست فرمود حق با علیست ایشان نزد عمر و ابوبکر فرمود من از خار سر دیوار دانستم که ناحقید بعد از پیامبر نود درصد یاران پیامبر بر علیه خلیفه زمان امام زمان خود بر خواستند و جنگ جمل را به راه انداختند پیامبر فرمود هر کسی بر علیه امام زمانش شورش کند مرتد و کافر است یاران عمری همان یاران سقیفه و باز ماندگان جنگ جمل می باشند تا دیر نشده علی را در یابید یا علی بگوئید و شیعه شوید نام شیعه چندین بار در قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ  نام شیعه 12 بار در قرآن آمده نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر به ابجد صغیر شیعه 25 اصل اسلام 25 انسان کامل 25 انسان نمونه وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرادوازدهمین سوره قرآن بیا ای کاملترین دین  آخرین امام دین اسلام جانه دله ارباب علی و زهرا  بیا تا همه در برابرت خشوع و خضوع  کنند ای 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراجانها به فدایت 72 قسم به آیه های سجده دار72 +72=144 اسلام144 ارباب جهان اسلام 397-541 فتنه ها عمر ابوبکر= 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام144 ضرب دوازده امام در خودش میباشد144اسلام144 به ابجدکبیر وصغیر اسلام144       اهل بهشت 743-541 فتنه ها عمرابوبکر=202محمدعلی202کلیدبدین الله202مومن الله 202احکام اسلام 202آئینه الله202محمدعلی202دین ماه محمد 202دین الهی محمد202اهل لااله الا الله202بحکم اسلام 202دین ماه محمد202 امام کل دین ها202با ادب اهل دین محمد202کلید الله130+72 قسم به آیه های سجده دار 72شهدای کربلاء=الله کعبه اسلام قرآن محمده202مهدی 59کاملترین دین59 کاملترین مرد 59آخرین امام دین اسلام59 مهدی59 مقدس ترین امام بجهان59رهبر حق جهان اسلام 59 کاملترین دین59 کاملترین مرد59 اسلام قرآن حق محمد 59 وحدت کل اسلام 600-541 فتنه ها عمر ابوبکر=59مهدی 59 +114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196جمال تو محمدی کمال توست یا علیالماس دین196دین اسلام196امام کل دین 196ضرب14معصوم در خودش میشود196دین اسلام 196مهدی9+ 5=14 معصوم عشق14 نبوت 14 امامت14عشق14یعنی 1+4=5 تن آل عباء خانواده رسول خدا (ص) 59با عشق امامت دین اسلام 59کاملترین دین 59 کاملترین مرد59مهدی 59صاحب دین بحق اسلام 59مهدی 59 میباش این آیه قرآن آیه رستگاری به ابجد کبیر و صغیر میشود 926 قولو لا اله الا الله تفلهوا  926-541 فتنه ها = 385 شیعه شوید تا رستگار شوید نام شیعه 12 بار درقرآن آمده است نام شیعه چندین بار در قرآن آمده نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اصل اسلام 25 انسان کامل 25 انسان نمونه 25 ارباب جهان 25اصل اسلام 25 با آل قرآن 25 آل الله 25 اسماء خمسه 25 حکم خدا 25 اساس دینه25 خدایی 25 بسیجی 25 دلاور25جلوه خدا25 با حقی 25    وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه  هستید به ابجد دین64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64نماینده الله بجهانه64 مرد الهی علی 64 با قرآن محمد علی 64 مرد الهی امام دین 64یعنی دست دوستی 64 انگشت شصت با چهار انگشت میشود 64 دست بیعت دست دوستی کف دست راستت نوشته 18 ذالحجه" غدیر خم دین اسلام کامل شد همه با علی (ع) بیعت کردند دست بیعت بارسول خدا وعلی کف دست راستت نوشته18 ذالحجه"غدیرخم 18+64دین=82 امام به ابجد امام82 انتخاب امام درغدیرخم امام82 امام82جانشین بدین محمد علی 82 شهادت اهل بیت مقبول الله 82 آسمان امامت مهدی موعودی82 حافظ دین حق اسلام قرآنی82 فضیلت دین مبین اسلام 82حاکم اصلی دین اسلامی{82 با تقواء ترین انسان جهانی82 زاده محراب شهیدمحراب82جانشین الله محمد علی 82  امام82 +114سوره قرآن= 196دین اسلام196ضرب14 معصوم درخودش میشود 196امام کل دین196دین اسلام196اسلامه مهدی196 کلید اسلام196 امام کل دین 196 کلید بدین الله 196کلید اسلام196نماینده الله محمد66 الله 66+66 علی ولی الله=132 اسلام 132+64 دین=196دین اسلام196محمد92+ 18ذالحجه" غدیرخم=110علی 110زاده محراب شهید محراب علیست 72حکم اصلی دین اسلام 72 +72= 144 حکم الله 144 اسلام 144 اهل دین فرقه اصلی دین اسلام 812+114 سوره قرآن =926-541 فتنه ها = 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 با آل قرآن 385 دین پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 حکم الله حکم قرآن 475-541 فتنه ها = 66 الله 66 +66 علی ولی الله = 132 اسلام132 +64 دین = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196 مرد باشید و به ابجد کبیر و صغیر دین و مذهب خود را ثابت نمائید   حضرت جبرئیل از جانب خداوند اسلام را به پیامبر عرضه نمود به ابجد اسلام 132 نشانه دین واقعی الله راه الله اصل اسلام  132 یعنی{ اول خلیفه الله 60 آدم داود هارون علی 72 +60= 132 اسلام132 به ابجد صغیر و کبیر هم اسلام میشود 144 72حکم اصلی دین اسلام 72 +72= 144 حکم الله 144 اسلام 144ضرب 12 امام در خودش می شود 144 حکم الله 144 اسلام به ابجدصغیروکبیر میشود 144ضرب12 امام درخودش می شود 144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 حکم الله 144 حاکم اصلی دین اسلام 72+72 حکم الله= 144 اسلام 144 به ابجد صغیر و کبیر 144  به ابجد کلمه الله 41+25شیعه اصل اسلام=66 علی ولی الله 66+66 الله = 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132 اسلام 132 +64 دین = 196 دین اسلام 196 اصوله دین 196 ضرب 14 معصوم خانواده اصلی پیامبر اسلام میشود 196 دین اسلام 196  به ابجد الله 66 علی ولی الله 66 = 132 اسلام 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسو ل خدا را 14 معصوم می گویند دین اسلام 196 امام کل دین 196 اصول دینه 196 دین اسلام 196 چهارده معصوم شیعه میباشد به ابجد مقصر430+231 ابوبکر = 661 عثمان 661+310 عمر =971 ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 سه خلیفه قاصب 1202 ارتش کفار1202 بکافران محض1202 عمر ابوبکر عثمان 1202

 به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند طبق علم ریاضی قرآن بدعت کنندگان و فتنه ها عمر و ابوبکر {رکب وبا} روبا میباشند شما حق را بپذیر اینجانب با افتخارجواب گمراهی گذشته شما رادر دین به خداوندخواهم دادبه ابجدظالم971+231نفاق ابوبکر=  1202 ابجدسه خلیفه1202به ابجدسرکشای خائن1312 -110علی= 1202 ابوبکر231+310 عمر +661 عثمان=1202با قاصبه خلافت 1312-110علی=1202اینم آیه قرآن به ابجدسه خلیفه قاصب 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد 1202ابوبکر و عمر و عثمان 1202 میباشد ان من المجرمین منتقمون 1202به ابجد مفسد فی الارض ها 1312 - 110 دین الهی علی= 1202 سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان 1202 میباشدپیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 یعنی ظالم 971-430 مقصر = 541 فتنه ها 541 عمر و ابوبکر میباشند پیامبر فرمود علم ابجد را یاد بگیرید که همه آن شگفتیست وای بر عالمی که علم ابجد نداند همه قرآن به علم ریاضی نوشته شده فقط کمی حوصله عشق می خواهد نظر  نظر علمای شیعه در مورد استحباب شهادت ثالثه که اگر در اذان سه شهادت نباشد طبق فرموده رسول خدا باطل است و حتما باید ذکر وصیت پیامبر بیعت پیامبر در غدیر «أشهد أن علیا ولی الله»:ذکر و یاد علی در هر جا که ذکر محمد است مثبت در مثبتی مثبت 28مثبتی +18موثبت=46 محمد 20+26 علی= 46 +46= 92 ابجد کبیر محمد 92 +18 مثبت غدیر خم 18 ذلحجه = 110 مولاء و مقتدای عالم علیست شهادت به ولایت علی و اشهد ان قائمنا حجت الله قائم آل محمد  در اذان واجب است سلمان فارسی اینطور اذان میگفت یاران نزد رسول الله رفته  گفتند سلمان درست اذان میگوید «أشهد أن علیا ولی الله» هم میگوید پیامبر فرمود چه نیکوست مگر در غدیر خم  نگفتم هر که من مولای اویم علی مولای اوست شخصی به نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم آمده و گفت : ای رسول خدا ؛ ابو ذر در اذان بعد از شهادت به رسالت شهادت به ولایت علی می دهد ؛ رسول خدا فرمودند : همین است ؛ آیا کلام من را در روز غدیر خم فراموش کردید که « هرکس که من مولای اویم پس علی مولای اوست »؟

روایت دوم در مورد سلمان :

دخل رجل علی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ، فقال : یا رسول الله ! إنی سمعت أمرا لم أسمع قبل ذلک ، فقال صلی الله علیه واله وسلم : ما هو ؟ قال : سلمان قد یشهد فی أذانه بعد الشهاده بالرساله ، الشهاده بالولایه لعلی (علیه السلام) ، قال (صلی الله علیه وآله وسلم): سمعت خیرا. السلافه فی أمر الخلافه، ص ۳۲.
شخصی به نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم آمده و گفت : ای رسول خدا ،چیزی را شنیدم که تا کنون نشنیده بودم ، رسول خدا فرمودند : آن چه چیزی است ؟
پاسخ داد :‌سلمان در اذان خویش بعد از شهادت به رسالت ، شهادت به ولایت علی علیه السلام می دهد ؛ پس حضرت فرمودند : چیز نیکویی را شنیده ای !!
بنا بر این نمی توان و نباید گفتن شهادت ثالثه را جزو بدعت های در اذان دانست .
برای تکمیل بحث ، بحث بدعت های در اذان را نیز ضمیمه مطلب بالا می نماییم :

هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه واله وسلم وارد مدینه شدند بین صحابه برادری و اخوت ایجاد کردند پس امیرالمؤمنین علیه السلام آمدند در حالیکه چشمانشان پر از اشک بود و عرض کردند: ای رسول خدا!  بین اصحاب خود برادری ایجاد کردی و بین من و هیچ کس دیگر برادری برنگزیدی؟ حضرت فرمودند: ای علی! تو برادر من در دنیا و آخرت هستی.

(المستدرک علی الصحیحین، ج3، ص14؛ سنن تزمذی، ج5، ص300؛ اسد الغابة، ج4، ص29؛ البدایة و النهایة، ج7؛ ص371؛ مجمع الزوائد، ج9، ص112؛ فتح الباری، ج7، ص211؛ تاریخ بغداد، ج12، ص263؛ نظم دررالسمطین، ص94-95؛ کنزالعمال، ج13، ص140؛ تاریخ مدینه دمشق، ج42، ص18و53و61؛ انساب الاشراف، ص145؛ ینابیع المودة، ج2، ص392؛ تحفة الاحوذی، ج10، ص152)

این اخوت دلالت بر رفعت مقام امیرالمؤمنین علیه السلام می کند. زیرا خداوند در قرآن می فرماید: «إنما المؤمنون اخموة» «تنها و تنها مؤمنین برادر یکدیگر هستند.» زیرا برادری واخوت به قدر منزلت و مقام آنهاست همانگونه که ابی بکر و عمر برادر یکدیگر بودند و عثمان و عبدالرحمن بن عوف برادر یکدیگر شدند. حال کسی که برادر اشرف ولد آدم و خاتم الانبیاء هست اوست که در تمامی مراتب و مقامات با رسول خدا شریک است چنانکه خداوند متعال در آیه مباهله حضرت امیرالمؤمنین را نفس پیامبر صلی الله علیه واله و سلم معرفی می کند.

از طرفی حضرت رسول الله صلی الله علیه واله و سلم فرمودند:

أنت أخی فی الدنیا و الاخرة

ای امیرالمؤمنین تو برادر من در دنیا و آخرت هستی.

باید دید مقامات حضرت رسول در دنیا و آخرت چیست تا بتوان مقام امیرالمؤمنین علیه السلام که برادر و همرتبه ایشان در مقامات هستند مشخص شود. لذا همانگونه که پیامبر صلی الله علیه واله و سلم رسول از جانب خدایند امیرالمؤمنین همرتبه ایشان هستند و وصایت و جانشینی حضرت رسول الله صلی الله علیه واله وسلم را دارند.

لذا مقام «اخوت» و برادری امیرالمؤمنین علیه السلم دلالت صریحی بر خلافت و جانشینی ایشان بعد از حضرت رسول خدا را دارد چنانکه امیرالمؤمنین علیه السلام در روز شوری فرمود:

أفیکم من آخی رسول الله غیری؟!

آیا در بین شما کسی غیر من هست که با رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم برادر شده باشد؟!

(لسان المیزان، ج2، ص157؛ تاریخ مدینه دمشق، ج42، ص52؛ کنزالعمال، ج5، ص725)

امیرالمؤمنین علیه السلام وصیّ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

انس بن مالک گفت به سلمان گفتم از پیامبر صلی الله علیه واله وسلم سؤال کن که وصی او کیست؟

فقال سلمان: یا رسول الله من وصیک؟ فقال یا سلمان من کان وصی موسی؟ فقال: یوشع بن نون قال: ان وصیی و وارثی دینی و ینجز موعدی علی بن ابی طالب

سلمان گفت: ای رسول خدا! چه کسی وصی شماست؟ پس حضرت فرمودند: ای سلمان وصی موسی  چه کسی بود؟ عرض کرد: یوشع بن نون حضرت فرمودند: همانا وصی من و وارث دین من و کسی که وعده های مرا منجز می کند، علی بن ابی طالب علیه السلام می باشد.

(ینابیع الموده، ج1، ص235؛ تذکرة الخواص، ص48)

همچنین موفق بن احمد اخطب الخطباء خوارزم از بریده نقل می کند که رسول اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرمود:

لکل نبی وصی و وارث و ان علیا وصیی و وارثی

برای هر پیامبری وصی و وارثی هست و بدون هیچ تردیدی علی علیه السلام وصی و وارث من می باشد

(کفایة الطالب، ص260، باب 62؛ مناقب خوارزمی، ص147،ح171)

شیخ الاسلام حموینی از ابی ذر غفاری نقل می کند که:

قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم:

أنا خاتم النبیین و أنت یا علی خاتم الوصیین إلی یوم الدین

من خاتم الانبیاء هستم و تو یا علی خاتم اوصیا هستی تا روز قیامت.

(فرائد السمطین، ج1، ص147)

امیرالمؤمنین علیه السلام و شیعیان او، رستگاران در قیامت

بدعت ها در اذان :به ابجدظالم 971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر 541  بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541

الصلاه خیر من النوم:عمر  به اوباش و بت پرستان بعد از قصب خلافت فرمود یاران علی هر طور وضوع گرفتند شما عکسش بر عکسش را انجام دهید

۱- الصلاه خیر من النوم از بدعتهای حضرت خلیفه ثانی‌عمر بن خطاب بوده و در زمان پیامبر اکرم این جمله در اذان وجود نداشته. چنانچه ابن حزم ظاهری، و امام مالک و قرطبی تصریح دارند:

الف ) امام مالک می‌گوید:

اِن المؤذن جاء الی عمربن الخطاب یؤذنه لصلاه الصبح فوجده نائماً فقال: الصلاه خیر من النوم فأمره أن یجعلها فی نداء الصبح.
هنگامیکه مؤذن نزد عمر آمد تا فرا رسیدن وقت نماز صبح را به او اعلام کند عمر را دید که به خواب فرو رفته فریاد برآورد: الصلاه خیر من النوم، پس عمر به او دستور داد تا از این پس این عبارت را در اذان صبح قرار دهند. الموطّا ۱: ۷۲

ب) ابن حزم می‌گوید:

الصلاه خیر من النوم، ولا نقول بهذا ایضا لأنه لم یأت عن رسول اللّه - صلی اللَّه علیه و سلّم .
الصلاه خیر من النوم ؛ ما آن را قبول نداریم ؛ زیرا از رسول خدا نیامده است . المحلی ۳: ۱۶۱
در غدیر خم خداوند دوستش را از دشمنانش جدا نمود و دشمنان ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده و بیعت شکستند  به ابجد قرآنی 74 مقصره بیعت شکنانی74 ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان =74 والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74 مقصره کروهک منافقان 74 مقصره دشمن اصلی دین 74 دوزخی خیانت کاران اسلام 74 با دشمن اصلی دین اسلامی74 به ابجد صغیر عمر22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 کسانی که باعث شدند دین اسلام 74 فرقه شود که پیامبر فرمود 73 فرقه آن اهل دوزخ خواهند بود74 74غیر اولیاء الله74قاتل حضرت زهراء 74 اصل اولیاء شیطان 74به خائنان اصلی دین اسلام74خلفای ظالم دین اسلامی74کافر حزب شیطانی 74به کافر ملحد خبیث 74کافر قاصب دین الله 74دشمن اصلی کافر دین 74والشجرتها الملعونه74 مکر حیله فاسقان احمق 74کافر بناحق عالمی 74خطرناکترین دشمن اسلام 74مقصره شجره ملعونه74مقصره قاصب دین محمد74مقصره قاصب بدین الله74مقصره لعنت شده الله74مقصره جماعت سقیفه74مقصره دشمن اصلی دین74مقصره مجرمین بدین 74 مقصره مجرمین الله 74شجره ملعون خبیثی74دشمن اصلی دینی 74 عمرابوبکرعثمان74مقصره خلیفه ناحقه 74والشجرتها الملعونه74 کافرقاصب بدین الله74مقصره لعنت شده الله74 مقصره شجره ملعونه74دشمن اصلی کافردین 74مقصره شجره ملعونه 74منافق خبیث کافری74 بادشمن اصلی دین اسلامی 74کافر بدبخت عالمی 74کافردشمن اصلی دین 74 ان من المجرمین منتقمون74شجره ملعون خبیثی74 ان من المجرمین منتقمون 74قرآن میفرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد 74دشمن اصلی کافر دین 74کافر دشمن اصلی دین 74عمرابوبکرعثمان 74مکرحیله کافر
شرايط ظهور امام زمان (عج)مقصود از شرايط ظهور، همان شرايطى است كه تحقق روز موعود متوقف بر آنها است و گسترش عدالت جهانى به آنها بستگى دارد و مى توان تعداد اين شرايط را چنين دانست.

شرط اول: وجود طرح و برنامه عادلانه كاملى كه عدالت خالص واقعى را در برداشته باشد و بتوان آن را در هر زمان و مكانى پياده كرد و براى انسانيت سعادت و خوشى به بار آورده و تضمين كننده سعادت دنيوى و اخروى انسان باشد.و جلوی حقوق بگیر های نجومی دزد های واقعی جامعه جلو گیری شود روشن است كه بدون چنين برنامه و نقشه جامعى، عدالت كاملا متحقق نخواهد شد.
شرط دوم:
 وجود رهبر و پيشواى شايسته و بزرگ كه شايستگى رهبرى همه جانبه آن روز را داشته باشد. نابقه اسلام میباشد کسی که به امر خداوند مردگان را زنده می کند و به زبان تمام انسانها و حیوانات سخن می گوید و از برگهای درختان و قطرات باران هم  آگاه میباشد 
شرط سوم:
 وجود ياران همكار و همفكر و پاسدار در ركاب آن رهبر واحد براى پياده كردن جهانى آن اهداف بلند. ويژگيهايى را كه اين افراد مى بايست واجد باشند، در همين شرط نهفته است زيرا اين افراد بايد داراى خصوصيات معينى باشند تابتوانند آن كار مهم را انجام دهند و گرنه هر گونه پشتيبانى كفايت نمى كند .
شرط چهارم:
 وجود توده هاى مردمى كه در سطح كافى از فرهنگ و شعور اجتماعى و روحيه فداكارى باشند. تا در نخستين مرحله موعود گروه هاى اوليه پيروان حضرت مهدى (عج) را تشكيل دهند زيرا آن افراد با اخلاص درجه يك كه شرط سوم با وجود آنها محقق مى شود، گروه پيشرو جبهه جهانى هستند. مومن کاردان با اخلاص جوانمرد بسیار رئوف و مهربانند

لازم به ذكر است كه شرايط چهار گانه فوق مربوط به پياده كردن عدالت خالص در روز موعود است ولى چنانچه نسبت به شرايط ظهور بسنجيم، يكى از آنهاكه وجود رهبر باشد، كم مى شود. و سه شرط ديگر باقى مى ماند  زيرا معنى ظهور آن است كه فرد آماده قيام در آن روز وجود دارد كه مى خواهد ظاهر شود و با گفتن اين كلمه شرط دوم را ضمنى پذيرفته ايم و خواه ناخواه سه شرط بيشتر باقى نمى ماند .

  فرق انسان گمراه دین کسی که به فروع دین عمل نمی کند نماز نمی خواند با خوک و سگ چیست درحالی که سگ زوزه می کشدولعن میفرستد برانسان گبرو تارک الصلاه"کسی که نماز نمی خواند از سگ پست تراست دوستی داشتم می خواست یکی از ماشین هایش را به بهترین دوستش ببخشد گفتم چرا به دوست صمیمی خودت نمی هی فرمود کاهل نماز است و به جماعت در مسجد معتقدنیست گمراه میباشدجنس انسانها هم مثل همین پارچه ها می باشدزود رنگ عوض می کنندیا پوسیده می شوندبخاطریک خارخارمی شوند شنیده بودم کسیکه نمازراسبک بشماردخداوندروزیش را کم می کند ثروت مندی می خواست به عروسش خانه و ماشین هدیه کند پرسیدم چرا نکردگفتندشنیده عروسش تابحال نمازنخوانده است ترک نماز روزی راکم میکند خدایی کسی که نماز نمی خواند کسی که به خالقش پشت می کندکسیکه نمک میخوردونمکدان میشکند کسیکه عرضه نداردبلدنیست مثل سگ دربرابر معبودش یک زوزه بکشدازسگ کمتراست سگ مواظب گوسفندان دربرابرگرگ است ولی بی نمازان خود را جای گرگان جا میزنندبرو قبرستان ببین چه جوانانی زیرخاک رفته انداین سی چهل سال ارزش بی دینی و بی نمازی ندارد یه سر برو بیمارستان ببین بچه های کوچک که سرطان گرفتند ببین دوست داری سرتو روی خاک بزاریوتاخدا شفاشون نده سر بلند نکنی بخدا این سی چهل سال ارزش بی نمازی و سرطان را هم نداره هر کس به کسی نازد ما هم به خدا نازیم پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد فاطمه مادر شیعیان جهان و علی پدر شیعیان جهان است  قال رسو الله من و علی پدران این امتیم کدام امت امت اسلامی =اناوعلی ابواه هذاه الامه275+110علی دین الهی =385شیعه 385با آل قرآن385 فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه385شیعه385اسلام پیامبر385 مردعالم385اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام385 قال رسو الله=کتاب الله و عترتی 1575+12 امام = 1587-1202 سه خلیفه قاصب = 385 وصی محمد علی مهدی 367 +18 ذالحجه غدیر خم= 385 شیعه میباشدپیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25شیعه25فرقه25 اصل اسلام25 کعبه25کربلاء25 آل الله 25اصل اسلام 25شیعه 25با آل قرآن25 آل الله 25شاه مردان 25 ارباب جهان25 اصل اسلام 25اصل حق25انسان کامل25انسان نمونه25زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25ماه تابانه25شیعه 25آل الله 25باآل قرآن25اصل اسلام 25شاه مردان25ارباب جهان 25زنده باد25اصل حق25ضربان قلب25 قدرت و باطریش باید 25باشه قلبه25شیعه25کعبه25اصل اسلام 25 ارباب جهان 25ضربان قلب25جان کلام25نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیربه ابجد46نماینده الله 46نورمقدس الله46محمدعلی46بسم رب المهدی 46نورقرآنی46ماه46محمدعلی46نورهدایتی 46کلیداسرار 46توحید نبوت46 ولایت امامته 46رکن دین اسلام46ارکان دینی46دین مبین اسلام46تفکر الله46 اصل دین اسلامه 46قائم آل محمد 46درخت دین اسلام 46حقیقت دین46 شرع دین اسلام46رهبرجهان اسلام 46اسلام علیک 46محمد علی46 +46علی محمد46رکن دین اسلام46 الحمدولله46 امام غدیری 46صاحب اهل اسلامه46ولایت امامته46سلطان جهان اسلام46 جانشینه اصلی46فقط شیعه46+46اصل دین اسلامه= 92محمدسرالله92+110 دین الهی=202 محمد علی 202محمد92+110علی =202مومن الله202 اهل لا اله الاالله202مو من الله202به ابجددین الهی110علی110ولی دین110 یمین110علی 110مقام شهید عشق الله محمد علی110 مهمترین رکن دین ولایت اسلام 110 دین ومذهب الهی عجوبه قرآنی 110علی110 کلمه الله رکن دین اصل اسلامی110اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110نماینده الله جانشین محمد علی110اصل دین اسلام جانشین دین پیامبری110منتخب دین الله جانشین محمد علیمهمترین رکن دین ولایت اسلام 110راه الله منصب الله حقیقت دین 110واجب واجب واجب دین اسلام64+46نماینده الله= 110علی 110ولی دین110 دین الهی 110 نماینده الله جانشین محمد علی 110110یا اصل اسلام اصل قرآن رکن دین اسلام 110 راه الله منصب الله حقیقت دین 110 علی 110 ولی دین 110نگین 110 حامیان 110دین الهی110 نام شیعه چندین بار در قرآن آمده به قرآن رجوع کنیم بجز اهل بیت پیامبر آیه ای در باره فرقه های باطل دین یک آیه هم نیامده و نام شان در قرآن وجود ندارد ولی نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اصل اسلام 25 انسان کامل 25 انسان نمونه 25 ارباب جهان 25 وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد34+25 اصل اسلام شیعه=59 مهدی59رکن دین اصل اسلام59 القرآن الکریم 59 کاملترین دین 59 کاملترین مرد59 بزرگ راه دی اسلام 59 القرآن الکریم 59مهدی 59دین و مذهب الهی59مسیح آل محمدی59 مهدی 59 مراتب دینها الله 59یعنی9+5= 14 معصوم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست  آیه 34حروف دارد 34+34= 68+68=136 مومن 136 علی 136 به ابجد کبیر و صغیر علی 136  این آیه ابجد مولاء علیست 136 یعنی نشانه دین یعنی نماینده الله به ابجد 136 یعنی 6ضربدر 3+1= 19 الله 19 نماینده الله 46 محمد20+26 علی = 46 ماه 46+46= 92 محمد +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 ولی دین 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110 حامیان110 دین الهی 110 ولی دین 110 «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده - 55) امام علی در حال رکوع انگشترش را به سائل داد و این آیه در باره ایشان نازل شد ولی و سرپرست مومنین طبق آیه قرآن و کتب اهل سنت امام علی ولی دین و سرپرست مومنین مشخص شد والله دشمنان شیعه خیلی بی انصاف و نامردند اگرحق را نپذیرند والله اگر یک آیه و حدیث مثل اینها در کتب معتبرشیعه باشد اینجانب با افتخار شیعه خواهم شد واقعا" غیر شیعیان باید خجالت بکشند انسانی که حق را نپذیرد بی ناموس کل عالم است خود عمر فرمود به قرآن رجوع کنید هر چه بود قبول کنید هر چه نبود به دیوار بکوبید وقتی پیامبر فرمود قلم و دواتی بیاورید تا بعد ازمن به گمراهی نیفتید عمر گفت پیامبر هذیان می گوید استغفرالله نصبت هذیان گویی به پیامبر داد سزای تو هین به پیامبر از طرف مرد دیوانه عمرهذیان گفت نه پیامبر سزایش سنگ سار و سوزاندن است پیامبر هذیان می گوید ولی وقتی ابوبکرمیخواست وصیت کند عمر به همه می گفت به وصیت ابوبکر خوب گوش کنید پیامبر وصیت نکردولی عمروابوبکر وصیت کردندبه ابجد ظالم971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر541 مرگ کافر 541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها 541 بپاخیرند به ابجد فتنه ها 541با اهل منافق نفاق 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 یامنافقین نادان ملحدی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 کافرپلیددین اسلام 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 با اهل نفاق منافق 541 کافر پلید دین اسلام541ستمگران اهل دین اسلام 851-541 = 310 عمر پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم.
اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397
                                به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اندبه ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام=541عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541به ابجد541مقصرادین الهی541دشمنه اسلامی 541عمر ابوبکر541فتنه ها541پیامبر فرمود بعد از من فتنه هابپا خیزندبه ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ابجد نامشان 541 میباشد                        خیانت کاران اهل دین 1433-1202سه خلیفه=231 ابوبکربه ابجدبدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541 مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541اینجانب همانطور که شیعیان را دوست دارم تمام ادیان الهی  غیرمسلمان را هم دوست میدارم اسلام که جای خود دارد تمام فرقه  های مریض گمراه دین را هم دوست میدارم مریضی آنها مصری نیست و بزودی شفاء خواهندیافت و سلامت خود راباز خواهندیافت ولی کفار که خداوندرانمی پرستند را دشمن میدارم  66راه الله راه محمد66است
به ابجد الله66 الله66یاورقرآن علی66علی ولی الله 66+66راه الله راه محمد66یاورقرآن علی66+66بزرگترین ارباب جهان=132 اسلام 132 به ابجد صغیروکبیر دین خود را ثابت نمائیدبا سه کلمه پروردگارت دینت پیامبرت وامامت را ثابت کن به ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی 64 +132 اسلام = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196 به ابجد علی ابن ابی طالب 62+66 بزرگترین ارباب جهان = 128 کلید دین 128 حسین 128 کعبه 97+5تن+12 امام +14 معصوم= 128 کلید دین 128 شما هم با سه کلمه پروردگارت پیامبرت امامت و دینت را ثابت کن به ابجد دین64+64 الله محمد علی=128 کلیددین128حسین 128 کعبه97+5 تن +12 امام +14 معصوم=128حسین 128کلیددین128حماسه سرای ادیان دین اسلام حال که دشمنان به هیچ صراطی مستقیم نیستند اصحاب یمین چه کسانی هستندکسانی که نامه اعمالشان رابه دست راستشان میدهند قرآن می فرمایددر روز قیامت همه در گرو اعمالشان هستندالااصحاب یمین به ابجدکبیر و صغیریمین ابجدمولاءعلی واهل بیت پیامبرشیعیان میباشندبه ابجدبا وارث26انبیاء26علی26یمین26علی26طلاء 26یمین26راه حق26علی26نابقه اسلام26سیمرغ26راه حق26مستقیم26 علی26خیلی26مردی26امام دین26راه حق26وصیت26بیعت26غدیر26 انتخاب درست26یمین26راه حق26امام بکل26راه اسلام26اسلام بحق26جان محمد26جان رسول26طلاء26علی26حدید26 طلاء26علی26بت شکنی26 بدوش نبی26در آیه مباهله علی بمنزله جان پیامبر نسبت هارون و موسی خوانده شده است قرآن میفرمایدنامه اعمال آنهایی را که به دست راستشان میدهندو به آنها اصحاب یمین درسوره مدثر آیه38و39 کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟ یمین به ابجد میشه110علی110 یمین 110 ولی دین 110 دین الهی 110 علی110 جلوه الله 110 بحق 110حامیان 110 دین الهی 110 علی 110 میباشد نام علی هم110 پلیسی 110 نمک 110نان جو 110 گندمها ی 110 نمک 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم حق با علیست پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمی 110 مقام شهید عشق الله محمد علی 110کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین پس معنای آیه این شدپس همه درقیامت درگرو اعمالشون هستندالا شیعیان علی حدیث پیامبرص علی وشیعیانش رستگارندیاعلی انت و شیعتک هم الفائزون پیامبرفرمودفقط علیو شیعیانش رستگار عالمندپیامبر فرمودامت بعد از من73فرقه باطل میشود فقط شیعیان علی اهل بهشتند..علی قسیم النار و الجنه علی قسمت کننده جهنم و بهشت است.«إِذْ قَالُواْ لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّهِ». (سوره بقره، آیه 246) بنی اسرائیل 600 پیامبر خود را سر بریدند و نفرین شده پروردگار عالم میباشند بنی اسرائیل

(بنی اسرائیل آنان به یکى از پیامبران خود گفتند: براى ما فرمان‏‌روایى معین کن تا به جنگ در راه خدا بپردازیم ...) و اسیران خود را آزاد سازیم
پیامبر آنان به امر الهى فرمان‌‏روا را به نام معرفى کرده، گفت: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا ...» (سوره بقره، آیه 247) (به راستى که خدا طالوت را به فرمان‌‏روایى شما برگزیده است.)به ابجد ریاضی قرآن علی26طالوت26 یمین26راه حق 26 طالوت26علی26حامیان26غدیر26جان محمد26 امام دین26بت شکنی26بدوش نیب26بیعت26وصیت26غدیر26 انتخاب درست 26جان رسول 26 امام دین26راه حق 26جان محمد26حدید26بت شکنی 26بدوش نبی26علی26خیلی26مردی26طالوت26علی26 امام بکل26پیامبر درغدیر خم دست علی را بالای سر بردو ایشان را به امر خدا خلیفه بعد از خود معرفی نمود هم اکنون مولاء مهدی با دلایل قرآنی و علم ریاضی علمی حقیقی امام بکل 26 میباشد چرا نامردان بی همه چیز خود را به خرییت میزند
با وجودى که نام فرمان‌‏روا به صراحت گفته شد، آنان زیر بار نرفتند و به اشکال تراشى پرداختند و گفتند: «أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ...» (همان)

(از کجا مى‏‌تواند فرمان‌‏رواى ما باشد، حال آنکه ما به فرمان‌‏روایى از او شایسته‏‌تریم، و او توانمندى مالى ندارد؟ ...)

این امر، دلالت بر آن دارد که ذکر نام براى رفع اختلاف کافى نیست،صد بار نقشه ترور پیامبر و علی را کشیدند  بلکه باید شرایط جامعه، آماده پذیرایى نماینده پروردگار  باشد. چه بسا ذکر اسامى پیشوایان دوازده‏‌گانه، سبب مى‌‏شد که آزمندان حکومت و ریاست به نسل‏ کشى گسترده بپردازند تا از تولد آن امامان جلوگیرى کنند، چنانکه این مسئله درباره حضرت موسى (ع) رخ داد و به قول معروف:

صد هزاران طفل سر ببریده شد/ تا کلیم‌‏الله موسى زنده شدهنگامی که رسول خدا(ص) علی(ع) را در روز" غدیر خم" به خلافت منصوب فرمود و درباره او گفت: من کنت مولاه فعلی مولاه" هر کس من مولی و ولی او هستم، علی مولی و ولی او است" چیزی نگذشت که این مساله در بلاد و شهرها منتشر شد" حرث بن نعمان فهری" خدمت پیامبر(ص) آمد و عرض کرد تو به ما دستور دادی تا به یگانگی خدا و اینکه تو فرستاده او هستی دهیم، ما هم شهادت دادیم، سپس دستور به جهاد و حج و روزه و نماز و زکات دادی ما همه این ها را پذیرفتیم، اما با این ها راضی نشدی، تا اینکه این جوان(اشاره به علی ع است) را به جانشینی خود منصوب کردی، و گفتی: من کنت مولاه فعلی مولاه، آیا این سخنی است از ناحیه خودت یا از سوی خدا؟! پیامبر ص فرمود:" قسم به خدایی که معبودی جز او نیست این از ناحیه خدا است".
" نعمان" روی بر گرداند در حالی که می گفت اللَّهُمَّ إِنْ کانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ:" خداوندا! اگر این سخن حق است، از ناحیه تو، سنگی از آسمان بر ما به باران"! اینجا بود که سنگی از آسمان بر سرش فرود آمد و او را کشت، همین جا آیه «سَأَلَ سائِلٌ بعذاب واقِعٍ لِلْکافِرینَ لَیْسَ لَهُ دافِعٌ» نازل گشت".امام باقر(ع):دین، همان دوست داشتن است و دوست داشتن، همان دین. 【" الدین هو الحب و الحب هو الدین".◄محاسن، ج1،ص263
پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. اینجانب جای فرقه های باطل دین با این همه سند صحیح در کتابهای اهل سنت خدایی بجای آنها این جانب شرمنده شدم پیامبر فرمود اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397 باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجد64 دین64 الله محمدعلی64 دین64 الله محمد علی64 جانشین محمد علی64 راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد 64کلید بدین الله64تنها برگزیده دین64 الله محمد علی64تنها برگزیده دین  64نماینده واقعی دین الله 64 نشانه دین محمد 64دین64 +18 الله 18ذالحجه"غدیرخم =82 امام82صراط علی حقا نمسکه82 امام 82نبوت امامت ولایت فقیه82استمرار حکومت انبیاء82دین مذهب واقعی محمد 82تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 +114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 منظور اهل بیت رسول الله  میباشد قال رسو الله کتاب الله و عترتی 1575+12 امام = 1587-1202 سه خلیفه قاصب = 385 وصی محمد علی مهدی 367 +18 ذالحجه= 385 شیعه میباشد خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر= 365 روز سال
به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز =351 قرآن351 حقایق اسلام351 فارسی 351دین اسلام ناب محمدی 351 اهل دین دین واقعی 351 ابراهیم محمد 351 قرآن 351فارسی 351+14 معصوم=365روز سال5+6+3=معصوم14
پیامبر فرمود متکبران به اندازه یک مورچه با سر انسان خلق می شوند تکبر انسان را کوچک میکندبه ابجدشیطان22عمر22 ابابکر22  ابجدتکبر22کوچک22شیطان22عمر22ابابکر22عمر22گنده لات22شرور 22نابکار22قلدر22رهزن22دشمن اسلام22تباهی22آلوده22لعنت22اهل دشمن22بدبختی22راهزن22بدیها22نامردان22بنامردا 22دینها22نابکار 22لعنت22دشمن اسلام22ناخلفه22نابحقه22بناحقه22عمر22لعنت22ملحد   22هذیان 22مقصر22ابابکر22انزجار22تنفر22تکبر22 کوچک22شیطان22احمقه 22نابکار22دینها22دشمن اسلام22باخدعه22نیرنگ22عمر22ابابکر22تکبر 22تنفر22انزجار22بدشمن نادان22لامذهب22حسدی22کوچک 22عمر22 تکبر22ابابکر22دشمن اسلام22تباهی22بدبختی22سست ایمان22ملحد 22لعنت22نیرنگ22دروغ22کلک22کید22مکارا22روباه22نابحق22دینها 22خیانته22بظلمت22آدمکشه22بدبختی22سرکشها22کسکشها22 بنامرد22دینها22 بکذابه22 دینها22باخدعه22نیرنگ 22آدم کشه22دشمن اسلام22منافقان 22مجرمان22سست ایمان 22بدشمن نادان22احمقه 22لامذهب22نکبتها22دشمن اسلام22عمر22ابابکر22عمر22شیطان 22لامذهب22بدبختی22مقصر22ملحد22لعنت22حراما22مکارا22نابحق22 بناحق 22راهزن22بدزده دینها22 مقصر22عمر22شیطان22 ابابکر22دشمن اسلام 22دشمن حق22اهل دشمن 22انجمن دشمن22اخلاق دشمن22 دشمن اسلام 22شیطان 22مقصر22عمر22ابابکر22تکبر22بدبختی22دشمن اسلام22دروغ22کلک22کید22بمکر22مکارا22روباه22کید22دروغ22نابکار22 قلدر22شرور22مکارا22روباه 22نابکار22دینها22لعنت22ملحد22بدیها 22به ابجدفسادتباهی 563-541عمرابوبکر=22عمر22ابابکر22شیطان22بدبختی22 بدیها22عمر 22ابابکر22گنده لات22شرور 22نابکار22عم22آنکه از جنگها می کرد فرارشیطان 22عمر 22ابابکر22مقصر22دشمن اسلام22مجرمان22 منافقان22شیطان22 با ابلیس22خر دجال22 شمری22سم ری 22سامری قوم محمد عمر گاو بوود لعنتی بی پدر قاصب دین بی پدر ابجد شیطان صفت22به ابجدفساد تباهی563-541 فتنه ها=22 اندیشه تکفیر 1180-1202 سه خلیفه=22شیطان22مقصر22دشمن اسلام22عمر22گنده لات22نابکار 22شرور22دینها22عمر22نابکار22شرور22دینها 22نابکار22عمر22لعنت22ملحد 22لامذهب22باوحشت22ارعاب22پررو22تهدید22ارعاب22شرور22نابکار22 دینها 22سرکشها22انسان سرکش 22خائن هست22گنده لات22درآتشه 22دوزخه22شرور22نابکار 22عمر22با قاصبها22ابابکر22سرکشها 22ارعاب 22تهدید22عمر 22گنده لات نابکار22از جنگ میکرد فرارمیکردبا  22دشمن اسلام 22عمر 22مقصر22ابابکر22دوسال خلافت نکرده ازدنیا رفت در جهان هم اکنون قاصبان خلافت به هر قیمتی در راس کارندو جان مردم برایشان هیچ اهمیتی نداردخود در ماشینهای ضدگلوله نشسته و بفکر امثال من و شما نیستندهمه چیزرا قصب کرده اندوفقط برای خود می خواهند 22جاطلبا22سست ایمان 22لامذهب22مرگی 22باخاری22مردند22تمام ناحقها دوسال خلافت نکرده از دنیا می روند قاتلان امام حسین دوسال نشده توسط مختارعلیه سلام همگی به درک واصل شدنداین ایه قرآن ابجدعمر22ابوبکر27+25 عثمان=74 فرقه شدن دین اسلام توسط این سه قاصب پلیدابجد این آیه قرآن هم 74میباشد74 سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجد این آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74 عمر ابوبکر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 عمر ابوبکر عثمان 74بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی به ابجد صغیر عمر22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 کسانی که باعث شدند دین اسلام 74 فرقه شود که پیامبر فرمود 73 فرقه آن اهل دوزخ خواهند بود74 74غیر اولیاء الله74قاتل حضرت زهراء 74 اصل اولیاء شیطان 74به خائنان اصلی دین اسلام74خلفای ظالم دین اسلامی74کافر حزب شیطانی 74به کافر ملحد خبیث 74کافر قاصب دین الله 74دشمن اصلی کافر دین 74والشجرتها الملعونه74 مکر حیله فاسقان احمق 74کافر بناحق عالمی 74خطرناکترین دشمن اسلام 74مقصره شجره ملعونه74مقصره قاصب دین محمد74مقصره قاصب بدین الله74مقصره لعنت شده الله74مقصره جماعت سقیفه74مقصره دشمن اصلی دین74مقصره مجرمین بدین 74 مقصره مجرمین الله 74شجره ملعون خبیثی74دشمن اصلی دینی 74 عمرابوبکرعثمان74مقصره خلیفه ناحقه 74والشجرتها الملعونه74 کافرقاصب بدین الله74مقصره لعنت شده الله74 مقصره شجره ملعونه74دشمن اصلی کافردین 74مقصره شجره ملعونه 74منافق خبیث کافری74 بادشمن اصلی دین اسلامی 74کافر بدبخت عالمی 74کافردشمن اصلی دین 74 ان من المجرمین منتقمون74شجره ملعون خبیثی74 ان من المجرمین منتقمون 74قرآن میفرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد 74دشمن اصلی کافر دین 74کافر دشمن اصلی دین 74عمرابوبکرعثمان 74مکرحیله کافر74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 میباشدخداوند برای امتحان امت اسلام دست پیامبر و علی را با گرفتن عهد از ایشان بست و ناکسان خبیث دین بر اسب سرکش خلافت سوار و بسوی جهنم رهسپار شدند ابوبکر دوسال خلافت نکرده آرزوی خلافت را به گور برد تمام ناحق ها دوسال نشده سر نگون میشوند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به درک فرستاد ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجداین آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74عمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی 74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 مقصرا اصلی دین اسلام 74خلفای ظالم دین اسلامی 74میباشد74 با کفار و فجار دین 74 به کافر ملحد حبیث74 با کافر ملحد منافق 74خلفای ظالم دین اسلامی74وهابی پلید کافر است 74 خلفای ظالم دین اسلامی 74 با وصله ناجور دین اسلام 74منافق دین اسلام467-541عمر ابوبکر فتنه ها=74عمرابوبکرعثمان 74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74عمر ابوبکرعثمان74والشجرتها الملعونه 74  خیانت کنندگان به اسلام 1276 -1202 سه خلیفه = 74 ابجد صغیر سه خلیفه قاصب دین 74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان 74 نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر =74 با تبری 615-541 عمر ابوبکر = 74  فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر = 74 فرقه شدن دین اسلام ابجد صغیر ابوبکر عمر عثمان = 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان =74باعث 74 فرقه شدن دین شدند 74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون74   

 با کافران کوردل 615-541 فتنه ها = 74 عمر ابوبکر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند  مقصر اصلی دین 615 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 74 فرقه گمراه دین 74 ابجدصغیر عمر ابوبکر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه ابجد سه خلیفه فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام541 مرگ کافر541 ابوبکردوسال خلافت نکرده از دنیا رفت تمام ناحق ها دوسال نشده سرنگون می شوند قاتلان امام حسین دوسال نشده به درک واصل شدند مختار همه را کشت

به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74 بودند ابوبکر27+22عمر+25 عثمان = 74

 

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =74

 

خیانت کنندگان به اسلام 1276 -1202 سه خلیفه = 74 ابجد صغیر سه خلیفه قاصب دین 74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74

 

به ابجد تروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 کافرا پلیدبی دین 74بی دینها کافران اسلام  74 تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 کسانی که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندابوبکر 27+22 عمر+25 عثمان = 74     قیامت دین 615 -541 عمر ابوبکر541 مجرمان دین ها اسلامه= 74 بمنافقان پلید بدین اسلام74 قیامت دین 615-541 =74 عمر ابوبکر عثمان 74اینم آیه قرآن هم به ابجد صغیر و هم به ابجد کبیر جدا جدا 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت میکنیم 74 یا مجرمین دین اسلام 74 یا خبیثه 1128-1202 سه خلیفه = 74 عمر22 ابابکر27+25 عثمان = 74 این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند

دشمن دین اسلام ۵۹۰-۵۴۱ عمر و ابوبکر=49 عمر ابوبکر49 دشمن اصلی دین۴۹ ابوبکر 27+22 عمر = 49 لامذهب 22+دوزخی 27= 49 مکر حیله 49ابجد صغیر عمر ابوبکر۴۹ میباشد۹۲محمد + عهد شکن ۴۴۹=۵۴۱ عمر و ابوبکر عهد خود را شکستند =به ابجد صغیر49جماعت سقیفه 49مکر حیله 49عمر ابوبکر49جهالت بدین اسلام49 مجرمین بدین 49شجره ملعونه49مکر حیله 49با رو سیاه دین49ابو بلدوزر49 قاتل جلاد دائشه 49 ابن ملجم مرادی 49 جماعت سقیفه 49 نابود گر دینی 49مکر حیله 49 عمر ابوبکر 49جهالت بدین اسلام49 مجرمین بدین 49 شجره ملعونه 49 مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک49 مکر حیله49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 دشمن اصلی دین 49 عمر ابوبکر49مذهب منافقان اسلام 49 دشمن اصلی دین 49عمر ابوبکر49با کفر و شرک49مکر حیله دائشی ها گفتارشان هم مثل قلبهایشان سیاه ست یک هنرمندکور نمی تواند نقاش و خطاط خوبی باشدطبق فرموده پیامبر به چهره های زیبا بنگیردتا فرزندان زیبا داشته باشید به مناظره زیبا بنگریدو عظمت خداوندرا درک کنید دائشی ها همه چیز را سیاه می بینند انسانهای خبیث و مظلوم کش روز قیامت بخاطرگمراهی و نداشتن53 ولایت علی 53 احمد 53 فاطمه علی 53 جان روح کعبه53 سلامتی دین اسلام 53 مراتب دین الله53  کلمه حق الله 53 ولایت علی 53 را خوب درک نکرده و جانشین بحق رسول خاتم اهل بیت پیامبرراباقاصبان دین اسلام اشتباهی درک نمودندو هم دردنیاو هم درآخرت یا روسیاه اهل عالم49به روسیاه اسلام 49مکرحیله49رو سیاه دین عالم49شجره ملعونه49چلپاسه مارمولک49 دشمن اصلی دین49جماعت سقیفه 49مکرحیله 49عمر ابوبکر49کفتارگرگ اسلام49 ابن ملجم مرادی49بدبخت ها عالمی49شجره ملعونه49دشمن اصلی دین49کافروهابی49وهابی مرتده49دائشی وحشی49زامبی دائشی 49دشمن اسلام دشمن خداوند49قاصب بدین الله49قاصب دین محمد49عمر ابوبکر49دشمن اصلی دین49خلیفه ناحقه49 مقصردشمن اسلامه49یاجلاد وحشی49به چنگیز خانه مغول49مکرحیله 49با رو سیاه دین49ابوبلدوزر49 قاتل جلاد دائشه 49 ابن ملجم مرادی49جماعت سقیفه 49نابود گردینی 49مکر حیله 49 عمر ابوبکر 49جهالت بدین اسلام49 مجرمین بدین 49شجره ملعونه 49 مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 حزب شیطانی مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک49 مکر حیله49کافر وهابی 49 وهابی مرتده 49نابود گر دینی 49جهالت بدین اسلام49مجرمین بدین 49شجره ملعونه49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49مشگل مذهب قومی 49مذهب منافقان اسلام 49عمر ابوبکر49 با کفر و شرک49مکرحیله49 مذهب منافقان اسلام49دجال بدین اسلامه 49عمرو ابوبکر49حزب شیطانی49دشمن خبیث منافق49دشمن اصلی دین49مذهب منافقان اسلام49بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد49 یاگروه ها فاسق 49دجال بدین اسلامه49پلید ترینه 49عذابی الهی49ظالما حاکم دین49 مجرمین بدین 49 کرگدن حقه باز49 با خر چران چپلپاسه خور 49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک49 مکر حیله49ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت 49 قعر دوزخی 49عمر ابوبکر49 مکر حیله 49 مجرمین بدین 49 مذهب منافقان اسلام 49 جهالت بدین اسلام 49 میباشند  49مذهب منافقان اسلام 49دجال بدین اسلامه 49عمرو ابوبکر49 حزب شیطانی  49مذهب منافقان اسلام 49بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد 49 یاگروه ها فاسق49دجال بدین اسلامه49 پلید ترینه 49عذابی الهی 49 ظالما حاکم دین 49 مجرمین بدین 49 کرگدن حقه باز49با خر چران چپلپاسه خور 49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49مذهب منافقان اسلام 49 شجره ملعونه 49عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک49مذهب منافقان اسلام49 مکر حیله49شجره ملعونه 49جماعت سقیفه 49 مکر حیله 49 عمر ابوبکر 49جهالت بدین اسلام49 مجرمین بدین 49 شجره ملعونه 49 مکر حیله 49 با رو سیاه دین 49 ابو بلدوزر49 قاتل جلاد دائشه 49 ابن ملجم مرادی 49 جماعت سقیفه 49 نابود گر دینی 49مکر حیله 49 عمر ابوبکر 49جهالت بدین اسلام49 مجرمین بدین 49 شجره ملعونه 49 مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک49 مکر حیله49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر49با کفر و شرک49عمر ابوبکر49ابوبکردوسال خلافت نکرده از دنیا رفت گناه قصب خلافت الله بزرگترین گناه کبیره میباشدشجره ملعونه49عمر ابوبکر49قصب خلافت علی نمودند74ابجدسه خلیفه کفر 74 میباشدو این سه خلیفه دین اسلام را 74فرقه نمودندابوبکر27+22عمر+25 عثمان=74 74والشجرتها الملعونه 74مقصرا اصلی دین اسلام 74خلفای ظالم دین اسلامی 74 به ابجد سفیان 201-372 اسرائیل = 171 آل سعود آمریکا 272+38 دجال =310عمر 310 گمراه دین310منکر310کفری 310جهل عرب 310عمر 310 اباجهل در دین 310 جهل عرب 310 عمر310 منکر310 حرامیان 310 سفیان 201+171 آل سعود = 372 اسرائیل372بشیطان 372 اسرائیل 372بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد 49 یاگروه ها فاسق49 49دجال بدین اسلامه 49 و آل سعود همان سفیانی میباشند آمریکا 272+38 دجال = 310 عمر اباجهل در دین310گمراه دین 310میباشد اهل دین کافران کوردل712 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342- 171=171آل سعود171 +370شیطان= 541 فتنه ها 541عمر ابوبکر541 به ابجد اختلاف دین ۱۲۷۶-۱۲۰۲ ابوبکر و عمر و عثمان = ۷۴ عمر ابوبکر عثمان74والشجرتها الملعونه74شجره ملعونه خبیثه 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به ۷۴ فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه ۷۴ میباشد ابوبکر۲۷+۲۲ عمر +۲۵ عثمان = ۷۴ لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند 74 و آیه قرآن ان من المجرمین منتقمون74قرآن میفرمایدما مجرمان را سخت عقوبت خواهیمکرد74ان من المجرمین منتقمون74قاصبان ملعون بدین اسلام 74عمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه74شجره ملعونه خبیثه74عمر ابوبکرعثمان74فهمو شعور حیوان۷۴ ابوبکر27+22عمر 25عثمان=74 اشداء علی الکفار74والشجرتها الملعونه 74 فهمو شعور حیوان۷۴بدروغ گویان عالمی74شجره ملعونه خبیثه 74فرقه ابوبکر27+22 عمر+25عثمان=74 امت74 فرقه رااین سه خلیفه ناحق ساختند آیه قرآن هم میخواهید= ان من المجرمين منتقمون74ابجد اين آيه ابجد ابوبكر و عمر و عثمان74خداوند می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد


به ابجدظالم 971- 430 مقصر = 541 عمرابوبکر541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی541مجرمین بدین اسلام541بنامردان کافر541دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541توهین دین ها 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 مرگ کافر 541 آفتین 541 عداوتین 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 آل سعود 171 +370 شیطان = 541 قاتلی 541 دشمنه اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541منافقان پلیده دین 541 با ناکس های اهله قرآن 541مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541بنامردان قاصب 541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی 541 مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 مردان گمراه 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مقصرا دین الهی 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541 به اولین قاصبان احمق پلید 541 نامردان اصلی دین 541 به ابجد آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541آفتین 541فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 میباشند 541احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 با ناکسهای اهل قرآن 541 مقصرا دین الهی 541 فاسد ترین نامرد اهل دین 541 مجرمین بدین اسلام 541مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 کافر پلید دین اسلام 541 احمقان فاسد دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541عمر ابوبکر541قاتلی 541 وقتی عمر به ایران حمله کرد 145 هزار نفر را سر برید مثل دائش عربستان تا بحال سه بار به عراق حمله نموده و تمام مردان را سر بریده و تمام اموال شیعیان و طلاء و جواهرات مرقد امامان شیعه را به غارت برده و تا بر نگرداند ما دست از سر عربستان بر نخواهیم داشت در هر جای جهان هر وهابی ببینیم خواهیم کشت به ابجد آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی541 مردان گمراه 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 عمرابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 آفت کلی 541 مکافات 541 قاتلی541 عداوتین  541 عمر ابوبکر541اهله شر541مرگ کافر 541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541 با اهل منافق نفاق 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 یامنافقین نادان ملحدی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 کافرپلیددین اسلام 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 با اهل نفاق منافق 541 کافر پلید دین اسلام541ستمگران اهل دین اسلام 851-541 = 310 عمر310منکر310نیرنگ310 ابله منافقا310حرامیان310 گمراه دین310فاسق دینه310 حرامیان310 منکر310 عمر310 کفری310 جهل عرب310 اباجهل در دین310نامردیه310+ نوشته شده در یک شنبه 22 اسفند 1396برچسب:,ساعت 11:1 توسط امیر علی عرفانیان |

بد ترین گناه خود نمایی که عجب و غرور می آورد حجاب هر کس اندازه عفت اوست حجاب یعنی......ح......حفظش........ج........جواب........ا......ان........ب........بانو پس حجاب یعنی حفظش جواب آن بانو ...براستی که هر بانویی که حجاب می کند از طریق پوشش به همه می فهماند که با محفوظ داشتن حجابش هدفی دارد و آن هم رضایت الله است هیچ پسری از دختر جلف خوشش نمیاد!
هیچ پسری از خنده‌های بلند و دلبرانه دختر خوشش نمیاد! جوانان شهوت ران فقط برای فساد و شهوت آلوده پوشش بد شما برای آقایان فقط جنبه شهوت دارد همانطور که شوهر شما به زنان هرزه و شهوتران نگاه می کند در کشورهای اروپایی 80درصد به ویروس ایدز مبتلاء میباشند
هیچ پسری حاضر نیست با دختری که دوسش داره رابطه داشته باشه!
هیچ پسری به خاطر اهل حال بودنتون نمیاد خواستگاریتون!
هیچ پسری دوست نداره دختری بگیره که مثل یه داف تیپ میزنه و آرایش میکنه!
اینو بدونید که:
پسرا عاشق نجابت و حجاب شما میشن نه لوندیتون.
عاشق وقار و غرور شما میشن نه سبک بازیتون.
عاشق سرسختی و یگانگی کلامتون میشن نه یه شب با این یه شب هم با اون بودنتون.
عاشق سادگی شما میشن نه فیس و افاده شما.
پس اینو بدونید اگه میخواید دل یه پسر رو ببرید باید اینطور باشید. اگر هم پسری این ویژگی‌ها رو نداشت دروغ میگه و شما رو یه گوشت میبینه که فقط واسه یه همبستری چنددقیقه‌ای میخوادتون.توالت شهوت
باورکنیداین واقعیت‌ها در مورد تمام پسرا صدق میکنه!مگه نه بش پسر بگی پسر بچه دماغوحجاب رعایت حدود الهی برای خانمهای جوان میباشدکه جامعه اسلامی به فساد کشیده نشود روی ماشین قراضه ها که چادر نمی کشند صدف بخاطر همین در قعر دریا باز خودشو از نامحرما می پوشاند خوشگلی درد سری بود نمی دانستیم  راه نجات از خوشگلی حجاب است بعضی اوقات خوشگلی کار دست انسانها میدهد حجاب مصونیت است نه محدودیت زن خوشگل مال مردمه چشاشون در بیاد همه نگاش می کنند با نگاه باش حرف می زنند چشمش می زنند نامردا چشمک هم بهش می زنند یک ماشین بنز داریم با رنگ زشت و یک ماشین بنز با رنگ بسیار خوشگل باید چادر سرش کنی خط روش ندازند وگر نه ماشین همان ماشینه باید مواظب باشی تصادف یه وقت چپ نکنی اگه چادر نداری یعنی حجاب نداری خدا نداری به علم ابجد حجاب 14 به علم ابجد14 حجاب 14عشق14 چشم دل 14 نبوت 14 امامت 14راه 14 بحق 14چشم دل 14 دین هم حجاب دارد بخاطر همین آنها که نورانیت دل و چشم دل ندارند { حجاب دین الله 144 } را نمی شناسند به ابجد صغیر و کبیر اسلام میشود 144 اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش میشود 144 {اسلام واقعی الله } {بدین واقعی اسلام} را نمی شناسند و گمراه دین هستند این سی چهل سال ارزش بی بندو باری ندارد بیائیم و خودمان را گول نزنیم و مثل آدمیزاد زندگی کنیم درک فهم شعور می خواهد که قدر هم را بدانیم و حقوق یکدیگر را رعایت کنیم به ابجد64دین64الله محمدعلی 64جانشین محمد علی 64حقیقت دین الله64قلب کل دین اسلامی64 کلید بدین الله 64 خدا هم حجاب دارد امام ما را هم در حجاب قرار داده خانه ها هم دیوار دارند حجاب دارند پرده دارند آدمی که دریده شد زن شلیطه دریده شد پاچه می گیرند دیوار شکسته نباشید خیلی از مردم مثل صاف کار ها بتونه به خودشون میمالند در حالی که خیلی زشت تر میشوند خدایی این همه خرج اضافی جوانان ما بیکارند در سال صدها میلیارد خرج بتونه کاری خانمها و دختر ها میشود حرام است این پولها روز قیامت از شما سئوال میشود انسانهای زمان شما گرسنه بودند و شما این کارها را مرتکب شدی که نارضایتی خود و دیگران را ایجاد کردی خدایی از مردها بپرسید راضی هستند شما این کارها را می کنید والله 90 درصد می گویند راضی نیستند گناهش به گردن شماست

ابو حنیفه(پیشوای بزرگ اهل سنت)

 

هیچ کس با علی به مبارزه برنخاست مگرآنکه علی از آن برتر بود واگر علی به مقابله ومبارزه با آنها

نمی پرداخت هیچکس نمی دانست سیره بین مسلمین و تکلیف شرعی با این گروهها از چه قرار است.

 (مناقب ابو حنیفه٬خطیب خوارزمی ج2 ص83

سوار شدن به الاغ بعضی ها آنقدر با شدت میپرند که از آن طرف با کله به گل فرو میروند باز غیرت پیشوای شافعی شنیده بودیم پسر عمو ها دشمن خونی همند ولی ندیده بودیم فدایی یکدیگرند به فرموده پیشوای  شافعی(پیشوای مذهب شافعی)فرمود

 

اگرعلی مرتضی خود را آنطور که بود نشان می داد٬مردم جهان همه در برابرش سرسجده برزمین میگذاشتند٬شافعی می میرد ولی نمی داند که خدای او الله است یا٬علی

1-غررالحکم، ج3، ص428، ح4990   ای وای بر من از فرقه های باطل و من درآوردی که نامشان یک بار در قرآن نیامده و کفر هم می گویند هر کسی الله را با مخلوقش یکی کند از دین خارج است مگر توبه کند امام علی فرمود دوکس به دوزخ میروند غلوو کنندگان و دشمنان علی لا اقل دشمن علی نباشید شافعی باشید بهتر است شاید امام علی شفاعتتان کرد و خداوند بخاطر علی شما را بخشید هرگز باورم نمیشد پیشوای مذهب شافعی اینقدر عاشق علی باشد خدا او را ببخشد دوستی زیاد هم برای پیروانش خود حکایتیست

باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجددین 64 الله محمدعلی64دین64جانشین محمد علی64 نماینده غدیری64راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد64الله محمد علی64دین64 باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجددین 64 الله محمدعلی64دین64جانشین محمد علی64 عترت رسول الله 64حکم الله علی64 رئیس بدین الله64 خاندان امامت و نبوت بدین الله 64 مقتدای دین عالم64 هدایت دین حق اسلام 64الله محمد علی64 راه الله منصب الله64 اصل ولایت امامتی 64 فضیلت دین اسلام64 صاحب خلافت دین 64تنها برگزیده دین64 الله محمد علی 64 یا علی فاطمه 64 یا رهبر اصلی جهان 64 یااصل دین حق اسلام64 یا خط مستقیم الله 64 اصل اسلام یا اصل قرآن 64 یا پیشوای انبیاء 64 یا پیشوار مسلمین 64یا علی فاطمه 64 یا اصل دین مقدس اسلام 64  یا مذهب الله محمد 64 بااسلام واقعی الله 64تنها برگزیده دین 64 صاحب خلافت دین 64 سالار انبیاء الهی 64 جانشین بدین محمد64 حکم الله علی 64علی ولی الله64علی جانشین محمد 64 اصل اسلام ارباب بجهان اسلام64 یا اصل اسلام اصل قرآن 64یا مسیر جاده الله 64 علی جانشین محمد 64یا اصل دین واقعی اسلام64 مولای جهان علی 64یا خط مستقیم الله 64 امام دین اسلام علی 64 یا مذهب الله محمد64 مقتدای دین عالم64 امام حق دین مسلمین64شاه مردان علی64اصل صاحب دین الله64 یا پیشوای مسلمین 64مقتدای دین عالم64 یا آل طاها آل یاسین 64 نماینده غدیری64راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد64 دست حق بیعت الله 64 بسیجی لشگر مخلص خداست 64دین 64 الله محمد علی 64
دست حق بیعت الله 64 دین
64 +18 الله 18ذالحجه" غدیر خم18+64 الله محمد علی = 82 امام صراط علی حقا نمسکه82امام82 نبوت امامت ولایت فقیه82 استمرار حکومت انبیاء 82تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 +114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196به ابجدالله66علی ولی الله66 مسیرالله علی66 دست بحق بیعت الله66 علی ولی الله 66عالی ترین مذهب 66هدف بعثت انبیاء 66 وعده خدا نزدیک است66 یاابا صالح المهدی66 به ابجد کلمه الله 41+25 اصل اسلام شیعه = 66 الله 66+66= 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132 اسلام 132 +64 دین 64 الله محمد علی = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید دین 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم کلید اسلام 196 دین اسلام 196 میگویندپذیرفتن  آیات حق قرآن سخت نیست افتخار است به ابجد مهدی 59 وحدت کل جهان اسلام59 پذیرش اسلام ناب محمد 59 منطق بدین الله59 امام دین برحق جهان 59 امام بدین واقعی59 آخرین امام دین اسلام59 پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397 باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجد64 دین64 الله محمدعلی64 دین64 الله محمد علی64 جانشین محمد علی64 راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد64کلید بدین الله64تنها برگزیده دین64 الله محمد علی64تنها برگزیده دین 64نماینده واقعی دین الله 64 نشانه دین محمد 64دین64 +18 الله 18ذالحجه"غدیرخم =82 امام82صراط علی حقا نمسکه82 امام 82نبوت امامت ولایت فقیه82استمرار حکومت انبیاء82دین مذهب واقعی محمد 82تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 +114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196به ابجدالله66علی ولی الله66 مسیرالله علی 66علی ولی الله 66عالی ترین مذهب 66هدف بعثت انبیاء 66 وعده خدا نزدیک است66 یاابا صالح المهدی66 پذیرفتن  آیات حق قرآن سخت نیست افتخار است به ابجد مهدی59دین الله اصل اسلام 59دین واقعی اسلام59 مهدی 59 وحدت کل جهان اسلام59 پذیرش اسلام ناب محمد 59 منطق بدین الله59 امام دین برحق جهان 59 فرقه دین الله 59 با معیاره الله 59 راهنمای دین اسلام 59اصول دین حق اسلام 59 راه الله اسلام قرآن 59ره الله امام الله59بنام مقدس الله محمد59 دین واقعی اسلام59دین اصلی محمد59امام دوازده نفر است 59فیلسوف عالم 59امام بدین واقعی59 آخرین امام دین اسلام59 پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397
قرآن میفرمایدنامه آنها را به دست راستشان میدهندو به آنها اصحاب یمین درسوره مدثر آیه38و39کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟ یمین به ابجد میشه110علی110 یمین 110 ولی دین 110 دین الهی 110 علی110 جلوه الله 110 بحق 110حامیان 110 دین الهی 110 علی 110 میباشد نام علی هم110 پلیسی 110 نمک 110نان جو 110 گندمها ی 110 نمک 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم حق با علیست پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حق پلیس عالمی پس معنای آیه این شد پس همه درقیامت در گرو اعمالشون هستند الا شیعیان علی.. حدیث پیامبر ص"علی و شیعیانش رستگارند.. امت بعد از من73فرقه باطل میشود فقط شیعیان علی اهل بهشتند..علی قسیم النار و الجنه علی قسمت کننده جهنم و بهشت است.مام باقر(ع):دین، همان دوست داشتن است و دوست داشتن، همان دین. 【" الدین هو الحب و الحب هو الدین".◄محاسن، ج1،ص263
حجاب از منظر روایات

 

امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند:من وفاطمه به محضر مبارک پیامبر اکرم مشرف شدیم و ایشان را در حالی که شدیدا گریه می کرد مشاهده نمودیم، به او گفتم:پدر و مادرم به فدایت، چه چیزی شما را به گریه واداشته است؟حضرت فرمود:ای علی در شب معراج که به آسمان رفتم،زنان امت خود را در عذاب شدید دیدم به طوری که آنها را نشناختم.

از همین رو برای آنچه از شدت عذاب آنها دیدم گریان هستم،بعد فرمود:

1)زنی را دیدم که او را به موهایش آویزان کرده بودند،و مغز سرش می جوشید.

2)زنی را دیدم که به زبانش آویزان بود،و  حمیم در حلق او می ریختند.

3)زنی را دیدم که گوشت بدنش را می خورد و آتش از زیر آن زبانه می کشید.

4)زنی را دیدم که دو پایش به دست هایش بسته و بر او مارها و عقرب ها مسلط بودند.

5)زنی را دیدم که به دو سینه اش آویزان شده بود.

6)زنی را دیدم کر،کور ولال،در حالی که در تابوتی از آتش ، مغز سرش از دماغش خارج می شد و بدن او به صورت جذام وبرص می بود.

7)زنی را دیدم که به دو پایش آویزان کرده اند،در حالی که در تنوری از آتش بود.

8)زنی را دیدم که گوشت بدنش را از قسمت جلو و عقب به وسیله قیچیهائی از آتش جدا می کردند.

9)زنی را دیدم که صورت و دست هایش آتش گرفته،در حالی که روده هایش را می خورد.

10)زنی را دیدم که سرش سر خوک و بدن او بدن الاغ بود و بر او هزار هزار انواع عذاب بود.

11)زنی را دیدم به صورت سگ که آتش از عقب او خارج می شد و ملائکه با گرز آهنینی از آتش بر سر وبدنش می کوبند.

بعد حضرت فاطمه خطاب به پدر بزرگوارش فرمود:به من بگو که این زنان عمل و روششان چه بود که خداوند چنین عذابی رابرای آنان مقرر فرموده است؟پیامبر اکرم فرمود:

آن زنی که او را به موهایش آویزان کرده بودند،برای این بود که موهایش را از مردان نامحرم نمی پوشانید.

آن زنی که به زبانش آویزان بود برای این بود که شوهرش را با زبانش اذیت می کرد.

آن زنی که گوشت بدنش را می خورد،بدنش را برای مردم زینت می کرد.

آن زنی که به پاهایش آویزان بود برای این که از خانه بدون اجازه شوهرش خارج می شد.

آن زنی که به دو سینه اش آویزان بود،از همبستر شدن با شوهرش خود داری می کرد.

آن زنی که پاهایش به دست هایش بسته بود و مارها و عقرب ها بر او مسلط بودند،برای این که از آبی که نجس و آلوده بود برای وضوء و شست و شوی استفاده می کرده و رعایت پاکی و نجسی را نمی نموده است.وهمچنین با لباس نجس و کثیف بوده و پس از جنابت و حیض غسل انجام نمی داد و در نمازش سستی می کرد.

آن زنی که کر ولال بود از راه زنا بچه دار می شد وبه شوهرش نسبت می داد.

آن زنی که صورت و بدنش را با قیچی جدا می کردند،خود را بر مردان عرضه می کرد.

آن زنی که صورت و بدنش می سوخت،در حالی که روده هایش را می خورد برای این که واسطه ی عمل منافی عفت بود.

آن زنی که سرش سر خوک و بدنش بدن الاغ بود سخن چین و دروغگو بود.

آن زنی که به صورت سگ بود به خاطر آنکه در دنیا آوازه خوان و حسود بود.

آنگاه پیامبر اکرم فرمود:وای بر زنی که شوهرش را ناراحت کند،وسعادتمند آن زنی است که شوهرش از او راضی باشد

نزدیک ترین حالات زن به پروردگارش

روزی پیامبر اکر م از اصحاب خود پرسید:نزدیکترین حالات زن به پروردگارش کدام است؟اصحاب نتوانستند جواب بدهند.این سوال به گوش فاطمه رسید. فاطمه فرمود:نزدیک ترین حالات زن به پروردگارش وقتی است که در خانه اش بنشیند(وخود را در کوچه و بازار،جلوی چشم نامحرمان  

قرار ندهد)وقتی پیامبر اکرم این سخن را شنید،فرمود:(فاطمه پاره ی تن من است).

نزول بلا و بدبختی

امیرالمومنین علی علیه السلام:اختلاط و گفتگوی مردان با زنان نامحرم سبب نزول بلا و بدبختی خواهد شد،و دلها را منحرف می سازد.

این زن مورد لعنت خدا و ملائکه است

 

پیامبر اکرم:هر زنی که خود را معطر و خوشبو کند(عطر بزند)و سپس از خانه خارج شود،همواره مورد لعنت خدا و ملائکه خواهد بود تا وقتی که به خانه برگردد،هر چند برگشتش به خانه طول بکشد.

دست دادن با زن نامحرم

پیامبر اکرم:کسی که با زن نامحرمی دست بدهد،در روز قیامت در حالی می آید که دستهایش به گردنش بسته شده است.آن گاه دستور می رسد او را به جهنم ببرید.(در صورتی که توبه نکرده باشد).

شوخی با زن نامحرم

پیامبر اکرم:کسی که با زن نامحرمی شوخی کند ، در مقابل هر کلمه ای که در دنیا به او گفته است ، هزار سال حبس می شود(در صورتی که توبه نکرده باشد).و اگر مردی زنی را با رضایت او از راه حرام در آغوش بکشد،ببوسد،یا با او نزدیکی کند یاشوخی کند وبا ان زن گناهی انجام دهد ، آن زن همان قدر گناه کار است که مرد گناه کرده و اگر مرد به زور این کارها راانجام دهد،گناه هر دو به عهده ی مرد است.

نگاه حرام مرد

پیامبر اکرم:کسی که چشمانش را از نگاه حرام به زنی پر کند،خداوند در روز قیامت چشمانش را با میخ های آتشین و آتش پرمی نماید و تا زمانی که خداوند بین مردم حکم می نماید،به این حالت خواهد بود.آنگاه دستور می رسد که او را به جهنم ببرید.(در صورتی که توبه نکرده باشد).

نگاه حرام زن

پیامبر اکرم:خداوند عزوجل از زنی که چشم خود را از غیر شوهر یا غیر محرم خود پر کند،بسیار خشمگین می گردد،و بدون تردید اگر چنین کند،خداوند تمام کارهای نیک او را از بین می برد.واگر در بستر غیر شوهرش بخوابد(زنا کند)به عهده ی خدای متعال است که پس از عذاب نمودن او در قبرش،با آتش او را بسوزاند.(در صورتی که توبه نکرده باشد).

با نامحرم خلوت نکنید

پیامبر اکرم:شیطان به حضرت موسی علیه السلام گفت:ای موسی ! با زنی که با تو محرم و یا حلال نیست خلوت مکن(تنهامباش)،به خاطر آنکه هیچ مردی با زن نامحرمی خلوت نمی کند،مگر این که من همراه آن دو هستم.(و خودم شخصا آن دو رابرای گناه و رابطه ی نامشروع تحریک و وسوسه می کنم).

زنان سوره ی نور را بیاموزند

پیامبر اکرم فرمود:زنان در خانه به جایی که بر کوچه و بازار اشراف داشته باشند نروند،چرا که نگاه مردان به آنها خیره می شود.به آنان سوره ی نور را بیاموزید چون در این سوره از تحریم و عقوبت زنا و نیز از اجتناب نگاه به نامحرم سخن به میان آمده است.

حورالعین عقد این مردان می شوند

امام صادق فرمود:هر کس نامحرمی را دید و چشم خود را به طرف آسمان بلند کرد یا بست،خداوند در بهشت حورالعین بهشتی را به عقدش در می آورد.

پاکدامن باشید

پیامبر اکرم:پاکدامن باشید تا زنانتان پاکدامن باشند.

حیا

پیامبر اکرم:حیا خوب است ولی برای زنان خوب تر است. نگاه زن به مرد نامحرم

 

پیامبر اکرم:خشم خدا شدید است بر آن زن شوهر داری که چشم خویش را با نگاه به اجانب پر کند.

شبیه غیر مسلملن

پیامبر اکرم:کسی که خود را شبیه غیر مسلمانان در آورد،از ما نیست(مسلمان نیست).

ابو حنیفه(پیشوای بزرگ اهل سنت)

هیچ کس با علی به مبارزه برنخاست مگرآنکه علی از آن برتر بود واگر علی به مقابله ومبارزه با آنها

نمی پرداخت هیچکس نمی دانست سیره بین مسلمین و تکلیف شرعی با این گروهها از چه قرار است.

 (مناقب ابو حنیفه٬خطیب خوارزمی ج2 ص83

سوار شدن به الاغ بعضی ها آنقدر با شدت میپرند که از آن طرف با کله به گل فرو میروند باز غیرت پیشوای شافعی شنیده بودیم پسر عمو ها دشمن خونی همند ولی ندیده بودیم فدایی یکدیگرند به فرموده پیشوای  شافعی(پیشوای مذهب شافعی)فرمود

اگرعلی مرتضی خود را آنطور که بود نشان می داد٬مردم جهان همه در برابرش سرسجده برزمین میگذاشتند٬شافعی می میرد ولی نمی داند که خدای او الله است یا٬علی

1-غررالحکم، ج3، ص428، ح4990

 قرآن،پیامبر اکرم صل الله علیه و آله را الگو و اسوه برای مومنین معرفی می کند:

لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجوا الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا

مسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود.برای آنها که امید

به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.

بر این اساس پیامبر و ائمه ،الگوی انبیای الهی و مومنین هستند که در میان چهارده معصوم

علیهم السلام حضرت صدیقه طاهره جایگاه ویژه و مخصوصی دارد:

چرا که امام زمان عجل الله تعالی و فرجه می فرمایند:

و فی ابنة رسول الله لی اسوة حسنة

دختر پیامبر برای من اسوه و الگوست.

 

امام زمانی که خطاب به آن سرور عرضه می داریم:

السلام علیک یا داعی الله و ربّانی آیاته

سلام بر تو ای دعوت کننده به سوی خدا و پرورش دهنده ی آیات و نشانه های او

 این چنین شخصیتی از مادرش درس می گیرد و الگوی خود را

مادرش فاطمه الزهرا سلام الله علیها قرار داده است.

بنابراین آنچه حضرت نسبت به شیعیانش مهر و محبت می ورزد بر اساس آموخته هایش

از مادرش می باشد.

از این رو آن حضرت فرمود:

و لولا ما عندنا من محبة صلاحکم و رحمتکم و الاشفاق علیکم لکنّا عن مخاطبتکم فی شغل

اگر علاقه به اصلاح و رستگاری شما نبودیم و نسبت به شما دلسوزی و شفقت نداشتیم .

شما را رها می کردیم و به کار خود مشغول می شدیم.

دوستان عزیز بیایید ما هم همانند امام زمانمان حضرت فاطمه علیها السلام را

الگو و اسوه ی خود قرار دهیم و در تمام مراحل زندگیمون از ایشون الگو برداری کنیم .

چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی فردی حضرت زهرا سلام الله علیها را

الگوی خود قرار دهیم .

ان شاءالله که مورد رضایت حضرت احدیّت بوده باشد .و در روز قیامت مورد شفاعت حضرت فاطمه علیها.

به کلام قرآن و حق به ابجد12حق12اسلام12حق12قلب12ساعت12ماه های سال12واجب 12به خدا 12آل خدا 12خجسته 12هوا12بنفسی12حق12اسلام 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراست سالار و ارباب جهان آنقدر بزرگوار و ارزشمند است من غلام حلقه به گوش ایشان هستم و برای پول کار نمیکنم در جهان فقط امام مهدی برای اینجانب ارزشمند است این چه قدرتیست خدایی ایشان تسخیر قلوب ما نموده است شدیم پروانه شمع مولاء و این را با عالم هم عوض نمیکنیم عشق است فقط دیدن رویش ای خدا آخه پس کی دوباره میشود نصیبم آخه خدایی اگر این قرآن برای غیر شیعه بود تا بحال یک شیعه زنده نبود بسه دیگه گمراهی خجالت بکشید

                   وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
   به ابجد قرآن351+14 معصوم = 365 روز سال365 ابرانسان365 روزسال365طیب ها راه اسلام 365 راه های اسلامی 365شاه جهان365حجاب قرآن365قرآن طه 365آبروی آدما365براهی اسلامیه365اصل اهل بدین اسلامی 365شاه جهان365 ابرانسان365حجاب قرآن 365 قرآن طه 365آبروی آدما365 روز سال365=5+6+3=14 معصوم ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست

خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب این سه عدد نو رانی هر کدام در خودش جمع سه ضرب میشود 365روز سال365 ابرانسان 365  قال رسول الله 1587 کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =385شیعه 385 فقط دین اسلام 385فرقه 385 اسلام پیامبر 385به ابجد مکتب حق قرآن 92- 541 عمر ابوبکر = 385 قال رسول الله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامدهپیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 جان مسلمانان جهان 385با شهاب دینی 385 شیعه 385حاکم بدین حق اسلامی 385باامامامهدی صاحب الزمانی385 یاباامام مهدی صاحب الزمان385 مرد عالم 385با اصوله حق اسلامی 385پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه385شیعه385جان مسلمانان جهان385با شهاب دینی385شیعه385 حاکم بدین حق اسلامی385مردعالم385باآل قرآن 385قرآن 4 حرف با سه نقطه 4ضربدر 3=12حم 12 +14 معصوم = 26 علی 26 راه حق26 +26 +26 = 52 هر سال 52 جمعه داریم با 313 روز 313+52= 365 روز سال ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ 14 حرف قرآن ناطق اهل بیت پیامبرند ﴿۱﴾قاف سوگند به قرآن باشكوه ش شیداء385شیعه385شیداء385شهید الله 385مرد عالم385اسلام واقعی الله 385یا مومن ها راه الله 385مومن های راه الله 385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 اسلام پیامبر385با آل قرآن385 اسلام واقعی الله385فلسفه دین الله 385یا دین رسمی385پیامبر بدین الله 385 اسلام پیامبر385عقیده دین اسلام385 اسلام واقعی الله385فقط دین اسلام385اسلام پیامبر385به ابجد خانواده محترم پیامبر583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583 به قرارداد الله 583 امت اسلامی583اهل دین قرآن اسلام 583 با عشق علی 583به ابجد  اهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام = 583شبکه نور 583 این عددنورانی راازراست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرندشیعه385نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام شما و فرقه هایتان یک بار هم در قرآن نیامده علم ریاضی قرآن هم که نمیفهمی ابجد خانواده محترم پیامبر583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583به قرارداد الله 583 امت اسلامی 583 اهل دین قرآن اسلام 583 این عددنورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرندشیعه385 نام شیعه 12بار در قرآن آمده

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: قرآن را که قبول داری نام شیعه5بارمستقیم درقرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25اصل حق25آل الله25جلوه خدا25کعبه25خدایی25باحقی 25خدایی25 اصل حق25 قرآن را قبول داری نام آدم هم25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر مرد باش و حق را بپذیرشیعه 25 والله 25دین آدم 25 آل خدا25نام الله25والله 25آدم خوبی25اصل حق25فان حزب‌الله هم الغالبون و الا ان حزب‌الله هم المفلحونقرآن نون ن والقلم و ما یسطرون قرآن قرارداد الله نامداران جهان 


وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشدقرآن قله راه الله نام الله  25شیعه 25نام الله25 قرآن 4 حرف با سه نقطه 4ضربدر 3=12حم 12 +14 معصوم = 26 علی 26 راه حق 26 ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ 14 حرف قرآن ناطق اهل بیت پیامبرند ﴿۱﴾قاف سوگند به قرآن باشكوه ش شیداء385شیعه385شیداء385شهید الله 385مرد عالم385اسلام واقعی الله 385  قرآن 4 حرف با سه نقطه 4ضربدر 3=12حم 12آل خدا12به خدا 12حق12اسلام 12  ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ 14 حرف قرآن ناطق اهل بیت پیامبرند ﴿۱﴾قاف سوگند به قرآن باشكوه ش شیداء385شیعه385شیداء385شهید الله 385مرد عالم385اسلام واقعی الله385مومن های راه الله 385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 اسلام پیامبر385با آل قرآن385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله385یا دین رسمی 385 پیامبر بدین الله 385 اسلام پیامبر385عقیده دین اسلام 385 اسلام واقعی الله385 فقط دین اسلام 385اسلام پیامبر  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:قرآن ر ا که قبول داری نام شیعه5بارمستقیم درقرآن آمده 5ضربدر5= 25 شیعه 25اصل حق25آل الله25جلوه خدا25کعبه25خدایی25باحقی 25خدایی25 اصل حق25 قرآن را قبول داری نام آدم هم25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر مرد باش و حق را بپذیرشیعه 25 والله 25دین آدم25آل الله  25 باآل خدای25نام الله25والله 25آدم خوبی25اصل حق25 بی باک 25 بپدیده25 زوایا25کعبه25 خدایی 25باحقی25 با نامه آدما 25نام آدم هم 25 کعبه25والله25نام آدم25 باردرقرآن آمده آدم باش و حق رابپذیربدبخت ونامردنباش چشمهایت راباز کن دارم با آیه قرآن باشما صحبت میکنم سمن بکمن عمیون فهم لا یعقلون اگر خدا کور و کرت گنگت نکرده باشه ان شاء الله حق را می پذیری و مثل یک مرد حق را میپذیری به ابجد حق 12اسلام12انجمن12 خجسته 12حم 12واجب12امامن12ساعت12ماه های سال 12اسلام 12 اخلاق12واجب12حق12حق شیعیان علی است14حرف با12 نقطه=26راه حق26علی26دوازده امام12+14معصوم=26راه حق26بیعت26وصیت26غدیر26 انتخاب درست26بت شکنی26بدوش نبی 26امام دین26علی26دین آدما26عشق به خدا 26دین خداه26علی 26طلاء26+26 علی= 52 هر سال 52 جمعه داریم 52+313روز=365 روزسال5+6+3=14 معصوم خانواده محترم رسول خدا (ص)را 14معصوم میگویند قرآن قرار نامداران قرآن قرار راه الله نحفته در آن قرآن قله راه انسان  قرآن قله راه نمای انسان  قرآنی  قله رهایی اسلام ناب محمد ی علی  هرکسی حرف حقی دارد من عاشق حرف حق 12 حق 12نام خدا  12 آل خدا 12با آدم12 اسلام 12 واجب12 ساعت 12بماه12 انجمن 12 حق12 اسلام 12 قلب 12 هوا12 نجاتبخش 12برادر واقعی من کسیست که براستی حق بگوید با علم ریاضی قرآن علمی صحبت کند علم 20علم 20 محمد 20 علم 20+26 علی 26 قلب دین 26 حق دین26امام دین26بت شکنی26 بدوش نبی26 علی 26 غدیر 26 وصیت 26 بیعت 26 انتخاب درست 26علی 26+20 محمد =46 ماه 46 +46= 92 محمد 92 +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 علی 110 جلوه الله 110 نگین 110دین الهی110علی110 حامیان110دین الهی 110 آب زمین110گندم های 110نان جو 110نمک 110 دین الهی 110علی 110 خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب این سه عدد نو رانی هر کدام در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال قال رسول الله 1587 کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =385شیعه 385 فقط دین اسلام385فرقه 385 اسلام پیامبر385به ابجد مکتب حق قرآن 926- 541 عمر ابوبکر = 385 قال رسول الله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 عقیده دین اسلام385 یا دین رسمی 385 پیامبر بدین الله 385 بجوانمرده دینی 385 به حکمت الهی با مهدی385یا برحق دین 385 جوانمردیه بمهدی 385 بر حق ها دینه385پیامبر بدین الله 385مومن الله اهل دین حزب الله385 فلسفه دین الله 385 اسلام واقعی الله 385 شیعه385 شیداء 385 شهید الله 385 می باشد شما هم ثابت کنید مرد باشید و شما هم ثابت کنید اسلام واقعی الله 385الا ان حزب الله هم الغالبون و به درستی که حزب الله پیروز میدان است  385 یده دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385 اسلام وی الله 385 شیعه385 شیداء 385 شهید الله 385 می باشد شما هم ثابت کنید مرد باشید و شما هم ثابت کنید اسلام واقعی الله 385 میباشید  نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامدهآقا سلام بهم گفتند هر روز بهم سر میزنی و همیشه وب من باز توی کامپیوتر شماست قاب عکستو زدم جای ساعت دیواری.از اون موقع به بعد تو شدی تمومه لحظه هام . . حضرت مهدی(عج) هر گز نخواهد آمد بخاطرانسانهای کوته فکر باید آنقدر سختی بکشند شاید خدا دلش به رحم آمد حضرت مهدی عالم عالم است بیاید پیش یک عده کودن که چی پیشه با نمازی که خدا و دین او را نشناسند 50 درصدم بی نمازند آخه غیرت دینی ندارند ریب میزنندحسد میورزند تکبر دارنددنبال ارزشها نیستند دنبال حقوق ماهیانه هستند نمیتونه درک کنه چی ارزشه چی ارزش نیست گناه نیامدن حضرت مهدی به گردن گنه کاران امت است اگر کسانی از روزگار و سختی ها نالیدن آنها خود گناه کاران این امتند خداوند با سختی آنها را امتحان میکند تا شاید به خود بیایند همینطوری مینالند وای بحالی که در امتحان الهی هم باشند دنبال ارزشها نیستند دنبال بدست آوردن  پول ودلارند تا لحظه مرگ هم جمع اموال حرام را ترک نمیکنند حق برادران و خواهران دینی را ضایع کردن و بجای دیگران کار کردن برای زر اندوزی حرام است 583  ارزشه دین ها 583 ابجد 5 تن آل عباء 583 از راست بخوان 385 شیعه385 راه الله با راه محمدی 583 به علم ابجد ریاضی قرآن رسول خدا خود وعلی را پدران کدام امت خوانده است قال رسو الله =275 پدران کدام امت 275اناوعلی ابواه هذاه الامه275+110علی=385 شیعه پدر 583 از راست بخوان 385 شیعه ابجد 5 تن آل عباء 583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه583  عاشوراه583 اهل دین بذات الله583امت اسلامی583   امت اسلامی583اهل بیت فاطمه 583با آل قرآن بدین اسلام853فلسفه دین الله بدین اسلام853 یابا اسرار عزل 853 یا اسراردین الهی853  عشق به اهل دینه  583 عاشوراه583 حسین بکربلا بقلب دین 583با اسلام ناب نابه دین محمد علی فاطمه583قرآن نابه محمدی 853 اهل دین اسلام قرآن 583اهل بیت فاطمه 583عاشوراه 583 شیعه بدین اسلام 583 با آبروی قرآنی 583با کلید دین اسلام اهل محمد علی 583اهل بیت فاطمه583امت اسلامی583 شهید الله بدین اسلام 583 بدین نمونه عالمه قلب دین 583 اسرار عزل بدین الهی 583 نماینده دین الله محمدی 583 اسلام پیامبر بدین الهی583 یا نمایندهای محمد علی 583 فلسفه دین الله بدین اسلام583با اصول مبانی کل دین اسلام583قلب قرآن اهل دین 583 اهل دین قلب قرآن 583با آسمان آبی دین قرآن583هدف اصلی بقرآن583 اهل بیت فاطمه 583 عاشوراه583 اهل دین قلب قرآن اهل دین قرآن اسلام 583اسلام پیامبر بدین الهی 583 شیعه بدین اسلام 583 محمد علی فاطمه حسن حسین583 اهل دین هدف دین اسلام قلب بدین 583 یگانه دینی الهی اسلام ناب محمدی علی 583قرآن نابه محمدی  به قرار داد الله583سربلند اهل دینه 583 بدرهای قرآنی 583 با آل قرآن بدین اسلام 583 ارزشه دین ها  583با عشق امامادوازده 583 راه الله با راه محمدی 583 مولای من حضرت مهدی رهبر بسیجیان عالم است تو عاشقانه ترین شعر روزگار منی مولای من  طلبه شما هستم چون من غیرخدا و نماینده الهی الله شما کسی دیگر را نمیشناسم فقط شما هستید ارباب و مولای من رهبر الهی شیعه 385 شیعه 385 با نمایندهانمونه دین الهی 385عقیده دین اسلام 385 شیعه385 با آل قرآن 385 مرد عالم 385 اله ارباب بعالم385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام 385 فقط امام کل دین 385 اسلام پیامبر 385فقط اسلامه مهدی 385پیامبر فرمود فقط یک فرق اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه385عقیده دین اسلام385 یه شاه دین385 شاهی مهدیی 385شاه دینیه385 با شعیب385 ابن صالح  فرزندان شیعه همه صالح میباشند شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385 دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی قول هو الله احد در دل هر زره باشد نورحق شیعه یعنی لا اله الا الله166+92 محمد +110 علی +17رکعت نماز= 385شیعه یعنی لا اله الاالله166+26 علی راه حق 82 مهدی امام+11امام شهید = 385 شیعه یعنیشیعه یعنی لا اله الا الله 166+208 حق اهل دین +11 امام شهید =385 جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشدمثل پیغمبر فقط مولاء علیست شاه مردان

مگر نام محمد هم علی نیست صدکتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است

بعضی از بازاریها میگن برکت در مالمان نیست میگه من علی را دوست دارم خاک برآن سرت نماز نمی خواند ولی علی را دوست دارد ای بدبخت شما امام علی را دوست داری ولی نماز نمیخانی امام علی در نماز فرق سرش جدا شد شهید محراب شد زاده محراب بود شهید محراب شد حسین برای نماز شهید شد یعنی آدم باید خیلی بی عرضه و بدبخت تر از شیطان باشه 5 دقیقه برای خدا وقت نگذارد روز قیامت خدا برای انگل بی نمازوقت بگذارد قرآن=ظلم به خانواده پیامبر در قرآن قرار راه الله نبود قرآن قله راه الله حسین  حامل سیاست یاران  حسین حلال سایر یاران در نبرد ّ= مهدی مرامه داودی = مرام هادی  مرد هدایت داد گستری  قرآن قله راه الله .قرآن قله راه انسان  قرآن قله راه نمای انسان قرآنی قله رهایی اسلام ناب علی محمدی تمام علمای یهودی و مسیحی و مسلمان بر این باورند که هرکسی به منجی آخرالزمان معتقد نباشد کافر است 

به ابجد قرآن 351+14 معصوم = 365 روز سال خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب این سه عدد نو رانی هر کدام در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال365  ابرانسان 365  قال رسول الله 1587 کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =385شیعه 385 فقط دین
اسلام 385فرقه 385 اسلام پیامبر 385به ابجد مکتب حق قرآن 926- 541 عمر ابوبکر = 385 قال رسول الله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامدهنام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشید اینها دارنداز مظلومیت شیعه سوء استفاده میکنند یکی ازوهابی ها دائشی گفت خجالت بکش نام ما هم در قرآن آمده پرسیدم بفرما ما قبول میکنیم فرمود ما پیروان شیطان میباشیم و نام شیطان 22 میباشد به ابجد شیطان 22 عمر هم 22 ابابکر 22 شیطان 22 مقصر 22 دشمن اسلام 22 هذیان 22 دروغ 22 نیرنگ 22 کلک 22 کید 22مکارا 22 روباه 22بدبختی 22 بدیها بانامرد22 ۲۲کلک۲۲نیرنگ 22 بظلمت ۲۲22درآتشه22 دوزخه22 نیرنگ۲۲ لامذهب۲۲نفرت ۲2انزجار22 ناخلفه 22نابحقه22 پررو۲۲خائن هست ۲۲عمر22 مقصر22بمنافقا ۲۲شرابیا ۲۲عمر۲۲دشمن اسلام ۲۲ابابکر۲۲ شیطان۲۲دشمن اسلام22مقصر 22 عمر 22 ابوبکر۲۲ شیطان 22 دشمن اسلام 22 مقصر22نام ما بیشتر از نام شماست گفتم درست میفرمائید جمالتو عشق است شما خود شیطان میباشی فرمود نه من الاغ شیطانم گفتم تا شیطان الاغهایی مثل شما دارد هیچ غمی ندارد171اهل عذاب جهیم 171زندیق171 آل سعود 171+370 شیطان = 541 فتنه ها 541 آفت کلی 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام541 ظالم971-430 مقصر=541 عمر ابوبکر541 ***   اهل بهشت743 -541= 202 محمد علی 202    سعودی ها در تفرقه انداختن بین امت [سلامی] متبحر هستند. این کاری است که تمام عمر انجام می داده اند. رهبری ایران بسیار عاقل‌تر و کارکشته‌تر از این حرفهاست که به دام چنین تاکتیک هایی بیفتد. در عوض، یورش غیرقانونی به بحرین درنهایت می‌تواند روزی را که خانواده حاکم سعودی از کار برکنار می‌شود، جلو بیاندازد. بسیاری از مردم در پادشاهی، از طبیعت فاسد این خانواده به خوبی آگاه هستند.
مردم سراسر جهان می‌دانند که این سعودی‌ها بودند که به ظالم تونسی ژنرال زین العابدین بن علی پناه دادند تا از خشم مردم بگریزد. خبرهایی موجود است که احتمالا دیکتاتور یمنی، علی عبدالله صالح نیز در نهایت کارش به جده ختم می شود- مقصد نهایی برای تمام ظالمان بیرون رانده شده! اما سئوال بزرگ این است: آل سعود وقتی از کار برکنار شدند به کجا خواهند گریخت؟
شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385 دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی قول هو الله احد در دل هر زره باشد نورحق شیعه یعنی لا اله الا الله166+92 محمد +110 علی +17رکعت نماز= 385شیعه یعنی لا اله الاالله166+26 علی راه حق 82 مهدی امام+11امام شهید = 385 شیعه یعنیشیعه یعنی لا اله الا الله 166+208 حق اهل دین +11 امام شهید =385
به تمام مسئولین گفتم با همه ادعاهایتان اگر توانستید یک مقاله علمی ریاضی در قرآن بنویسید مدرک های شما را قبول میکنم که دکتری دارید 
ایران مثل گذشته نیست از وقتی که نوکرهای جدیدی ابراز ارادت کردند کارهای سخت را به آنان واگذار کرده و نیازی نمیبینه که فکر کنند ایران خطر ناکه تو عاشقانه ترین شعر روزگار منیتقدیم به زیباترین مولای عالم مولایم حضرت بقیه" الله اعظم (عج)هزارو چهارصد ساله شیعه 74 فرقه دین را برادر خودش میداند و ما هیچ وقت امت اسلام را پراکند نمی بینیم آنها هم برادران عزیز ما هستند طبق آیه قرآن وعتصمو بحبل الله جمیعا" ولا تفرقوا عمل می کنیم امام و آقای ما از همه داناتر و بزرگ تره تولد 255 هر سال تولد مولایم را به ایشان تبریک عرض مینمایم آقای و مولای من شما از همه بزرگتری قبل از اینکه خدابهشت را بیافرینه انوار نورانی14معصوم 14عشق14بحق14محمدی حامیان  دین الهی جلوه الله خیلی آقایی من شما را از تمام پیامبران الهی که در کتابهایشان شما را ستوده اند بیشتر دوست دارم شما بهشت شیعیان میباشی یعنی معنای بسم الله الرحمن رحیم 786 یعنی الله 66+132 اسلام +583 پنج تن آل عباء +5 اصول دین  = 786وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ :نام شیعه 12 باردر قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامدهبه ابجد حجاب دین 78 علی سه حرف 3ضربدر 26 علی = 78 حجاب دین 78 +12 امام = 110 علی اگر دینت حجاب نداشته باشد و کلید نداشته باشد بدرد عمت میخوره دینتم مثل خودته علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+12 امام=92 محمد+110 علی= 202 مومن الله 202قرآن=ظلم به خانواده پیامبر در قرآن قرار راه الله نبود

 اهل عذاب جهیم 171زندیق171 آل سعود 171+370 شیطان = 541 فتنه ها 541 آفت کلی 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 ***   اهل بهشت743 -541= 202 محمد علی202

علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+12 امام=92 محمد+110 علی= 202 مومن الله 202قرآن=ظلم به خانواده پیامبر در قرآن قرار راه الله نبودبه علم ابجد کبیرو صغیرالله 66جانشین محمد ختم رسول66 +26علی =92 محمد 92+18 ذالحجه"غدیر خم =110علی110دین الهی110جلوه الله 110امام علی110کعبه97+13 رجب تولد مولاء در کعبه =110علی 110جلوه الله110نگین 110دین الهی 110امام طبیبه 110  پلیسی 110 نامت صدوده یا علی حقا پلیس عالمی110 دین الهی 110 جلوه الله110 همه عالم جلوه الله میباشد   امام باید منتسب فروع دین محمد(ص) باشدبه ابجد کبیر با قدرت خدا 1312-1202 سه خلیفه= 110 دین الهی 110 علی110جلوه الله110دین الهی 110یمنی 110 اهل دینی 110 جلوه الله 110 با ایمانه 110 میدانه 110 نگین110 سیم 110 طلاء 110 نان جو 110نمک 110منادیه 110 دین الهی 110 علی 110

اگر خطها ریز میباشد کنترل را بگیرید و قلتک روی موس را به جلوبچر خانید بزرگ نمایی میشود علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+14معصوم=92 محمد+110 علی = 202 مومن الله 202 کسی جزعلی ومحمد نیست 202مومن الله202 اهل دین الله202 هرکسی حرف حقی دارد من عاشق حرف حق 12 حق 12 اسلام 12 واجب 12 انجمن 12 حق12 اسلام12نام خدا 12 قلب 12 هوا12 نجاتبخش 12به خدا12آل خدا12برادر واقعی من کسیست که براستی حق بگوید با علم ریاضی قرآن علمی صحبت کند علم 20علم 20 محمد 20 علم 20+26 علی 26 قلب دین 26 حق دین26امام دین26بت شکنی26 بدوش نبی26 علی 26 غدیر 26 وصیت 26 بیعت 26علی 26+20 محمد =46 ماه 46 +46= 92 محمد 92 به ابجدکبیروصغیرالله86+110دین الهی =196دین اسلام196به ابجدکبیروصغیر مهدی 82+114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی 196اسلام به ابجد کبیر و صغیر 144+52 هر سال 52 جمعه داریم=196 دین اسلام196دین اسلام196ضرب 14معصوم در خودش میشود

به ابجد امام 82+10 فروع دین = 92 محمد 92+92بدیدگه الله= 184+12 امام = 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196ندای سلام196جهانه اسلام 196ادب دینی علی 196یا باب اسلام 196 حق امامها 196 196امام کل دین با دین الهی حزب الله 196 دین اسلام196دین اسلام 196یا قیمت انسان 196 دینی با قیمت 196اسلامه مهدی 196 اصوله دین 196 با اماما علی196 فقط یک امام میتواند جانشین خاتم پیغمبران گردد به ابجد امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیرمهدی 82 امام 82 امام اول علی اولین شخصی که در کعبه متولد شد و در کعبه به دوش رسول خدا رفته و بت های کعبه را در هم شکست و جای پیغمبر فقط یک جانشین میتواند جای پیامبر بخوابد ولی بیرون خانه پیامبر منافقان برای ترور پیامبر همه جا را زیر نظر گرفته اند و مامور گذاشتند یک نگهبان چلقوز دشمن یک منافق که جانشینه پیامبر نمیشود پیامبر ابومکر رکب وبا را با خود برد تا او را از خبر کردن کفار محروم کندایشان جاسوسی کفار میکرد امام علی فدایی پیامبر است شما کلید خانه تان را به چه کسی میدهید که جای شما بخوابد فقط یک جانشین میتواند جای انسان بخوابد دشمنا که بیرون کمین کرده اند امام علی بارها به پیامبر که خوب میدانست ابوبکرو عمر جزو کفار قریش میباشندو مولای عالم علی110جلوه الله  110با ادب اهل دین 110 دین الهی 110 با ادب اهل دین 110 امام طبیبه 110 علی درکعبه چون آمدبه دنیاشکاف کعبه میگویدهمین را 110نمک 110نان جو 110جلوه الله 110دین ماه110 نگین 110دین الهی110امامادوازده 110 ماه دین 110 جلوه الله 110  دین الهی 110 علی 110 دین ماه 110زادا کعبه 110 دین الهی 110 حامیان 110 نگین110امامادوازده 110 دین الهی 110 علی 110 پلیسی 110 نامت 110 یا علی حقا پلیس عالمی با رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشدمثل پیغمبر فقط مولاء علیست شاه مردان شیریزدان چون نبی ستبا رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشدمثل پیغمبر فقط مولاء علیست شاه مردان شیریزدان چون نبی ست به

دود از کله گنه کار بر می خیزد معتاد نشوید و شیطان راه تنفس تان را مسدود خواهد کرد او را به قلبتان راه ندهید قلب خانه خداست به ابجد اهل بهشت 743-541 فتنه ها ابوبکرعمر = 202 محمد 92+110 علی = 202 با دین ها الهی حزب الله 202 مهدی به دین ها الله 202 مومن الله 202 محمد92+110 علی =202 امام بکل دین 202مومن الله اهله دین الله202 محمد علی202 شه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202 اهل لااله الالله202 محمد 92+110 علی = 202 اهل دین الله 202 مهدی59 +143رستگار اهل عالمه=202  حسین128کلید دین128 حسین 128 +74 فرقه=202باصالح بدین202دین ها اسلام202 یعنی 74 فرقه  باید به محمد و علی برگردند به ابجد اسلام 132 هوای دین الهی 132 محبوب دینی 132اساسی132 بدین الله 132 بدین الله 132 +12 امام =144اسلام به ابجد کبیر و صغیر144ضرب 12 امام درخودش میباشدشه مردان600-541=59مهدی شه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202 دین ها اسلام 202 امام هاکل دین 202با دین ها الهی حزب الله202ضرب 14 معصوم 196 دین اسلام 196 اسلامه مهدی196بمنجی های ادیانی 196به اسلامه مهدی202به مهدی به دین الله 202 امام کل دین ها 202کلید ها اسلام 202  دینی الهی حزب الله 202 مهدی بدینی الله202 مومن الله 202 محمد92+110 علی =202 امام بکل دین 202مومن الله اهله دین الله202 محمد علی202 شه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202 اهل لااله الالله202 محمد 92+110 علی = 202 اهل دین الله 202 مهدی59 +143رستگار اهل عالمه=202  حسین128کلید دین128 حسین 128 +74 فرقه=202باصالح بدین202 به دین اسلام202 یعنی 74 فرقه  باید به محمد و علی برگردند به ابجد اسلام 132 هوای دین الهی 132 محبوب دینی 132اساسی132 بدین الله 132محبوب دینی 132 بدین الله132 اسلام دین اسلام به ابجد کبیر و صغیر اسلام میشود  132 +12 امام =144اسلام به ابجد کبیر و صغیر144ضرب 12 امام درخودش میباشد 144+ 8 5 ورث =202 محمد علی 202 فاتح دین اسلام = 685 -541 فتنه ها = 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش 144 یعنی114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 شه مردان600-541 شیطان شوم یاس سرطان 737- 196 امام کل دین= 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541اهله شر541 دشمنه اسلامی 541آفت کلی 541فتنه ها عمر ابوکر=59مهدی= شه مردان بعالم 743- 541 فتنه ها عمر ابوبکر=202 محمد علی202 بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 اباصالح  دینه 202دینه اباصالح 202دین حسینی202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان202 اهل دین محمدی202 محمد علی 202مومن الله 202 محمد92+110 علی =202 مومن الله 202 محمد علی 202اهل دین 202دین حسینی202 {جلوه الله بدیدگه الله 202 بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 اباصالح  دینه 202دینه اباصالح 202دین حسینی202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان 202 محمد علی 202مومن الله 202 یا اصول دین 202 کلید ها اسلام 202 کلید ها بدین الله 202 امام کل دینها 202 یا اصل دین ها 202 آقا جانم ها 202محمد92+110 علی =202 مومن الله 202 محمد علی202دین حسینی202 وحی الهی بدین الله 202 محمد 92+110 دین الهی =202 محمد92+110 علی = 202 با صالح دین ها202باصالح دین ها 202کلید دین 128 حسین +74 فرقه = 202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان 202 عالمانی202 علی محمد 202 وحی الهی بدین الله 202 مومن الله 202 محمد و علی میباشداگر مسلمان بودندکه امام خود را شهید نمیکردند قرآن=ظلم به خانواده پیامبر در قرآن قرار راه الله نبود بت پرست به دین پدران ویا شاید بدتر از بت پرست به هیچ دینی پایبند نبودند هر دینی یک رسم و رسوماتی دارد کسی که بیچاره عالم باشد آینده نگر دینش و سئوال و جوابش نیست کافر محض 1202 بکافران محض 1202 تفرقه درادیانه اسلامی1202 عمر ابوبکر عثمان1202ارتش کفار1202 ان من المجرمین منتقمون 1202  تفرقه در ادیانه اسلامی 1202قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردبه ابجد حجاب دین 78 علی سه حرف 3ضربدر 26 علی = 78 حجاب دین 78 +12 امام = 110 علی اگر دینت حجاب نداشته باشد و کلید نداشته باشد بدرد عمت میخوره دینتم مثل خودته

 علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+12 امام=92 محمد+110 علی = 202 مومن الله 202 کسی جزعلی ومحمد نیست مومن الله 202 بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 اباصالح  دینه 202دینه اباصالح 202دین حسینی202 صاحبا اهل دین 202 عالمیان 202 محمد علی 202مومن الله 202 یا اصول دین 202 کلید ها اسلام 202 کلید ها بدین الله 202 امام کل دینها 202 یا اصل دین ها 202 آقا جانم ها 202محمد92+110 علی =202 مومن الله 202 محمد علی202دین حسینی202{جلوه الله}

به علم ابجد بهترین دین ها 737-541 عمر ابوبکر= دین اسلام 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه میباشد  196 به ابجد دین اسلام 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 از پیامبر سئوال  شد جانشینان شما چند نفرند فرمود 12 نفر پیامبران چند نفر بودند فرمود 124 هزار نفر و فرمود رسولان حق چند نفر بودند ایشان فرمود 313 نفر به ابجد رمز الله 313هر سال 313روزبا 52 جمعه 52+313= 365روز سال313رمز الله313 یاران امام مهدی 313+72 یاران امام حسین72 +313 یاران امام زمان = 385 شیعه 385با آل قرآن385عاشوراه 583 از راست بخوان583 شیعه  385شیعه 385 ابجد 5 تن آل عباء 583 عاشوراه 583 اهل بیت فاطمه 583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 با عشق علی583 شیعه بدین اسلام 583 اهلبیت پیامبر 583 والله اگر حق با هر دینی دیگر بود مینوشتم برایم هیچ فرقی ندارد از تعصب بیجا متنفرم فقط دین اسلام385 فقط دین اسلام 385 پیامبر فرمود فقط دین اسلام 385 فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 مردعالم 385 اسلام پیامبر 385 شیعه385 شیداء 385 شهید الله 385 اسلام واقعی الله 385 

 قرآن 351+132 اسلام +202 محمد علی +17 نماز = 385 شیعه  قرآن 351+34 با کلام حق = 385 شیعه   اگر خطها ریز میباشد کنترل را بگیر و قلتک موس را به جلو بچرخان بزرگ نمایی میشود تو را خدا  گداء بازی در نیار خطها را درشتر تر کن مرد م بتونند بخوانند

به ابجد صغیر و کبیراسلام 144 ضرب 12 امام میباشد به ابجد کبیر و صغیر دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه میباشد به ابجد صغیر و کبیر دین اسلام 244 +144  اسلام +17 نماز = 385 شیعه 72 یاران امام حسین72 +313 یاران امام زمان = 385 شیعه 385با آل قرآن 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385 فلسفه دین الله 385 لا اله الا الله166 +دین اسلام حقه 166+13 رجب تولد مولاء در کعبه = 385 شیعه در کعبه متولد شد

با رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشدمثل پیغمبر فقط مولاء علیست شاه مردان شیریزدان چون نبی ست  علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+12 امام=92 محمد

به ابجد اهل بهشت 743-541 فتنه ها ابوبکرعمر = 202 محمد 92+110 علی = 202ابجد قرآن 351+202 محمد علی =553-541 عمر ابوبکر= 12 امام به ابجد حجاب دین 78 علی سه حرف 3ضربدر 26 علی = 78 حجاب دین 78 +12 امام = 110 علی اگر دینت حجاب نداشته باشد و کلید نداشته باشد بدرد عمت میخوره دینتم مثل خودته

  مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابوصد حدیث آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است به ابجد اهل بهشت 743-541 فتنه ها ابوبکرعمر = 202 محمد 92+110 علی = 202 با رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشد به ابجد دین الهی 110 علی 110 با ادب اهل دین 110دین الهی110 جلوه الله 110  اگر دین الهی شما ادب نداشته باشه گمراه دین 310 عمر310 فاسق دینه310گمراه دین 310 حرامیان 310 کفری310عمر310ابله منافقا310 جاهل منافق310منکر310حرامیان 310عمر310جهل عرب310 اباجهل در دین310نیرنگ310حرامیان 310عمر310جهل عرب310 کفری310 عمر310فاسق دینه310 تنها کافر دینی 851-541 عمر ابوبکر = 310 عمر با دشمن ها اهل بیت 851-541=310عمر310 گمراه دین 310حرامیان 310جهل عرب 310اباجهل در دین 310 به ابجد با بدذات ترین نامرد دین 1433-1202 سه خلیفه = 310 عمر  مکر منافقین کور دل 851-541 عمر ابوبکر= 310 عمر
تنها کافر دینی 851-541 عمر ابوبکر= 310 عمر 310
ابوبکر دوسال خلافت نکرده خارو ذلیل از دنیا رفت تمام ناحقها دو سال نشده به درک واصل میشوند قاتلان امام حسین دوسال نشده همه به دست مختار به درک واصل شدند گره های کور اهل دین 541 فتنه ها 541 عمرابوبکر541 دشمنه اسلامی541 اهله شر541 آفت کلی541 عداوتین 541 قاتلی 541 مرگ کافر541 عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 مرگ کافر 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی541 فتنه ها541 عمر ابوبکر541
مقصر عمر 740 اندیشه شیطان 740مقصر عمر 740 ده سال است از علمای اهل سنت و وهابی خواسته ایم نشانه های حقانیت دینشان را به علم ریاضی قرآن علم ابجد علمی برای مردم بیان بفرمائید ده سال است صدا ازسنگها هم در آمد و از اینها در نیامد سنگهای مرمر میگویند روشنی به روشنی آب سفیدی به سفیدی برف نور خدایی که حق میگویی ذغال گفت رویشان سیاه هر گز نمیتوانند دلیل قانع کننده ای بیاورند همان طور که ذغال سیاست آنها در تاریکی دین قرار دارندبه ابجد 1202 ذغال سیاه ملحدی 1202 ابجد سه خلیفه 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرامان را سخت عقوب خواهیم کرد 1202 بکافران محض1202 ارتش کفار 1202 تفرقه در ادیانه اسلامی 1202 عمر ابوبکرعثمان 1202 ابجد کبیرشان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما محرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202

خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال به ابجد اسلام132+ 92محمد +110 علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال 

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز = 351 قرآن 351 فارسی 351 +14 معصوم = 365 روز سال

علی سه حرف3ضربدرعلی26=78+12 امام=92 محمد+110 علی= 202 مومن الله 202

علی110کعبه97+13 رجب تولد مولاء در کعبه = 110 پلیسی 110 نامت صدوده یا علی حقا پلیس عالمی امام باید منتسب به فروع دین محمد(ص) باشد به ابجد امام 82+10 فروع دین = 92 محمد 92+92= 184+12 امام = 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 امام کل دین 196 دین اسلام196 به علم ابجد ریاضی قرآن رسول خدا خود وعلی را پدران کدام امت خوانده است قال رسو الله =275 پدران کدام امت 275اناوعلی ابواه هذاه الامه"275+110علی=385 شیعه پدر 583 از راست بخوان 385 شیعه ابجد 5 تن آل عباء 583 امت اسلامی 583 راه الله با راه محمدی 583 اهل بیت فاطمه583  عاشوراه583 اهل دین بذات الله583امت اسلامی583   امت اسلامی583اهل بیت فاطمه 583با آل قرآن بدین اسلام853فلسفه دین الله بدین اسلام853 یابا اسرار عزل 853 یا اسراردین الهی853  عشق به اهل دینه  583 عاشوراه583 حسین بکربلا بقلب دین 583با اسلام ناب نابه دین محمد علی فاطمه583قرآن نابه محمدی 853 اهل دین اسلام قرآن 583اهل بیت فاطمه 583عاشوراه 583 شیعه بدین اسلام 583 با آبروی قرآنی 583با کلید دین اسلام اهل محمد علی 583اهل بیت فاطمه583امت اسلامی583 شهید الله بدین اسلام 583 بدین نمونه عالمه قلب دین 583 اسرار عزل بدین الهی 583 نماینده دین الله محمدی 583 اسلام پیامبر بدین الهی583 یا نمایندهای محمد علی 583 فلسفه دین الله بدین اسلام583با اصول مبانی کل دین اسلام583قلب قرآن اهل دین 583 اهل دین قلب قرآن 583با آسمان آبی دین قرآن583هدف اصلی بقرآن583 اهل بیت فاطمه 583 عاشوراه583 اهل دین قلب قرآن اهل دین قرآن اسلام 583اسلام پیامبر بدین الهی 583 شیعه بدین اسلام 583 محمد علی فاطمه حسن حسین583 اهل دین هدف دین اسلام قلب بدین 583 یگانه دینی الهی اسلام ناب محمدی علی 583قرآن نابه محمدی  به قرار داد الله583سربلند اهل دینه 583 بدرهای قرآنی 583 با آل قرآن بدین اسلام 583 ارزشه دین ها 583{ قال رسوالله} کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =385 فرقه 385شیعه385 فقط یک فرقه اهل نجات است پیامبر فرمودفقط یک فرقه  اهل نجات است پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه ۳۸۵ شیعه ۳۸۵مرد عالم 385 شهید بدین 385علی110-495بمب اتمی=385 شیعه 385 با منجی علم اسلامی385 با اسلام ناب محمد علی 385 مذهب اسلام محمدی 385 اسلامنا محمد علی 385بطریق دین 385 شهید بدین 385 معجزه دینه اسلامه 385 با روزنه امید جهان 385 با راه دین حق 385 با بیداریه اسلامیه 385 بسم الله الرحمن الرحیم 786+ 385 شیعه = 1171-1202 عمر ابوبکر عثمان = 31 نور قرآن 31 کلام حق 31 قرآن ناطق 31 منظور 5تن +12 امام +14 معصوم = 31 کلام حق 31 در کتب گذشتگان هم به کلام حق بسیار تاکید شده است منظور 14 معصوم بوده است بسم الله الرحمن الرحیم 786+ 385 شیعه = 1171-1202 عمر ابوبکر عثمان = 31 نور قرآن 31 کلام حق 31 قرآن ناطق 31 منظور 5تن +12 امام +14 معصوم = 31 کلام حق 31 در کتب گذشتگان هم به کلام حق بسیار تاکید شده است منظور 14 معصوم بوده استقال رسوالله یا علی انت و شیعتک هم الفائزون ابجد این حدیث شریف اسلام یا علی تو و شیعیانت رستگاران اهل عالمید پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات استقال رسوالله یا علی انت و شیعتک هم الفائزون ابجد این حدیث شریف اسلام یا علی تو و شیعیانت رستگاران اهل عالمید پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد هم صغیر هم کبیر فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه 25 شیعه 25 والله 25 آل الله 25 اصل حق 25 خدایی 25 کعبه 25 شیعه 25 نام الله 25 والله 25 آل الله 25 عدد ریاضی ابجد کبیر شیعه 385 از راست بخوان میشه 583 ابجد 5 تن آل عباء 583 بذات الله 583 عاشوراه 583 اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی 583 خواست خدا برای آزمایش امت پیامبر و تمام پیامبران الهی خداوند چنین خواست که امت را امتحان کند به ریاضی قرآن علم ابجد امتحان الله 566-541 فتنه ها = 25 دین آدم 25 آل خدا25نام الله25آدم خوبی25اصل حق25 شیعه 25 کعبه 25 تقواء 25 عدالت 25با خداونده 25 شیعه 25 کعبه 25 والله 25 با خداونده 25با اهل اسلام25 شیعه25
فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 با ال قرآن 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 چرا
به امام علی قرآن ناطق میگویندعلی 110+110 دین الهی +131 دین الله131= 351 قرآنقال رسو الله =انا و  علی ابواه هذاه الامه275 +110علی = 385 شیعهبا اسلامی دین الله  275 +110 دین الهی = 385 شیعه385 با اسلامی دین الله دین الهی 385 اهل دینی بقانون الله 385  فلسفه دین الله 385شیعه
385
 

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دين الهي +17 ركعت نماز +14 معصوم = 365 روز سال بنازم من جوانان وطن را  که شیعه میشوندهر دم به والله به ابجد دین اسلام 196 امام زمانی ها 196 اصوله دین 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196 امام زمانی ها 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش 196 کلید اسلام 196 دین اسلام 196 شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله +128 کلیددین حسین+12 امام = 385 شیعه یعنی الله 66+166 لااله الاالله +153 اهل دین احمد=385شیعه 385 ازراست بخوان 853 ابجد 5 تن آل عباء 385شیعه پیامبرفرمود هیچ کسی شیعه نخواهدشد مگرفرزنددخترم فاطمه باشدشیعه یعنی درمدارحق ودین قلب شیدایی رسیده بریقین صاحب شیعه امیرالمومنین  گفت پیغمبربه کعبه اینچنین نیست جزءحیدرامیرالمومنین  امیرالمومنین درکعبه دوشش کسی غیرازعلی نیست جانشین خاتم پیغمبران مولاءعلیست 383قال رسوالله اناو  علی ابواه هذاه الامه" منوعلی پدران این583 امت اسلامی 583 شیعه بدین اسلام 583 عاشوراه 583 اهل بیت فاطمه 583  اهل تسبیح الله583 ابجد 5 تن آل عباء 583 از راست بخوان 583 براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند385 شیعه 385  به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه قال رسوالله  یاعلی انت وشیعتک هم الفائزون یاعلی تووشیعیانت رستگاران اهل عالمیدفقط شیعه میتواند شیطانرا سرنگون کند  دیوچوبیرون رودفرشته درآید

چرابه امام علی قرآن ناطق میگویندعلی 110+110 دین الهی +131 دین الله131= 351 قرآن 351 حقا اسلام علی 351 قرآن 351  اسلام واقعی بدین واقعی اسلام شما را به = بزرگترین دین جهان892-541عمر ابوبکر=351 قرآن 351 فارسی 351

اهل دین الله 166 اساس دین الله166 آله دین الله 166 لااله الا الله 166 جان الهی الله 166 با هدف دینه 166

385به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعهشه مردان بعالم 743- 541=202 محمد علی 202 اهل لااله الالله202 محمد 92+110 علی = 202 اهل دین الله 202 مهدی59 +143رستگار اهل عالمه=202

بسم الله الرحمان الرحیم 786-541 عمرابوبکر=245 اسلام حق 245 اسلامه حق 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق علی و فاطمه میباشد 245دین بحق الله 245کلیده دین الهی الله 245اسلامه حق 245 یعنی معنای بسم الله الرحمن رحیم 786 یعنی الله 66+132 اسلام +583 پنج تن آل عباء +5 اصول دین  = 786وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:حسین حسین یعنی حماسه ساز یاران دین 128حسین 128+7=135 طبیب الهی الله135 فاطمه 135 دینه الله135فاطمه135حسین حسین یعنی حماسه ساز یاران دین 128+7=135 طبیب الهی الله135 فاطمه 135 دینه الله 135+110 علی = 245 اسلامه حق 245 فاطمه و علی 245 اسلامه حق245

شیعه یعنی شربت شیرو عسل غیر حق باشند مسموم مثل  عاشقت شدم ای خدای یکتای بی همتا..... ز عشقت شدم بی تاب و توان و شیدا...... فاصله نیفتد زمانی بین خالق و مخلوق..... دائما مخلوق بینوا عشق ورزد

نام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشید

  الله محمد علی فاطمه حسن حسین مهدی 7 کلمه با 5 نقطه 5+7=12 امامن12آل خدا 12 ساعت 12 ماه های سال 12 به ابجد حق 12 اسلام 12 حق12 خجسته12نجاتبخش 12 انجمن 12 واجب 12 اسلام 12 پیشوا و سالار جهان در کلام الهی و غیبی خود میفرماید144 إِیَّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ»144 بترس از این که به کسی ظلم کنی که یاری جزء غیر خدا ندارد حروف این حدیث قدسی 31 یعنی کلام حق 31 نور قرآن 31 حرف قطعا" به 5 تن +12 امام و 14 معصوم = 31 خانواده محترم رسول خدا ظلمها شده و ابجد این حدیث قدسی 144 ضرب 12 امام میباشد یعنی 114 سوره قرآن +30 جزء آن = 144احادیث قدسی نور الهی ائمه شیعه میباشندفاتح دین اسلام = 685 -541 فتنه ها = 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش 144 یعنی114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 

پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به علم ریاضی قرآن ابجد فرقه 25 شیعه 25 کعبه 25آل الله25تقواء25عدالت25 آل الله 25شیعه25کعبه از ماست نه ازآل سقوط میکنددیگر سقوط لعنت الله علی آل سعود25ابجد شیعه و کعبه هم یکیست ضرب5 تن همان آل بخداوند25 آل الله 25 کعبه 25 شیعه25یکیست 25 25+72 = 97 کعبه امام حسین و یارانش صاحب کعبه بودند97ال الله97 کعبه 97 بکعبه 99=196 دین اسلام 196 بصداهل دین 196 دشمن دین خدا آل سعود 171 +370 شیطان = 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 نفاق حرامیان 541 آفت کلی 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر541 مکافات 541شیعه باشد بنده پاک خدا قاتل دین خدا آل سعود میکشد حجاج رامثل یهودلعنت الله علی آل سعودبه ابجداسلام12آل خدا 12اسلام12+14عشق نبوت امامت=26راه حق 26علی26 دوازده امام 12+14 معصوم =26علی وصیت26بیعت 26غدیر26امام بکل26امام دین26بت شکنی26بدوش نبی26انتخاب درست26علی26+26راه حق=52 52قل هو الله احد 52 هر سال 52 جمعه داریم 2ضربدر 5 = 10 فروع دین ده انگشت داری به دست این نشان فروع دین است 5 انگشت داری به دست این نشانه 5 تن است 14 بند خط انگشت داری به دست این نشانه 14 معصوم شیعه است ده انگشتداری با دو شصت بر دهان دشمن نادان نشیت خداوند روز را 12 ساعت و ماه های سال را 12 اسلام 12 حق 12آل خدا 12 اسلام 12حق 12 حق12 اسلام 12 قلب 12 اسلام 12 نجاتبخش 12 هوا  12خجسته 12 انجمن 12 نجاتبخش 12حق 12 اسلام 12 خجسته12 واجب 12 آل خدا 12 اخلاق 12بنفسی 12ساعت 12 ماهای سال 12 خلفای بنی اسرائیل 12 خلفای عیسی 12 برادران یوسف 12 رگهای عصب مغز انسان 12 چشمه های جوشان 12 کعبه 12 ضلع دارد

نظر الله 1216 -1202 سه خلیفه = 14 معصوم به ابجدکبیروصغیرالله86+110دین الهی =196دین اسلام196به ابجدکبیروصغیر مهدی 82+114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی 196قلب دین  196 دین اسلام196 دین اسلام 196 مهدی 82+114 سوره قرآن = 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود دین اسلام 196 نشانه های دین الهی الله
 به ابجد خانواده محترم پیامبر583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583 به قرارداد الله 583 اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی583 اهل دین قرآن اسلام 583به ابجداهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام=583 583شبکه نور 583 شبکه نور583 اهل بیت فاطمه 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت محمد علی فاطمه حسن حسین 583 میشود 385شیعه

پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به علم ریاضی قرآن ابجد فرقه25شیعه25کعبه25آل الله25تقواء 25عدالت 25آل الله25شیعه25شیعه25آل الله 25عدالت 25کعبه 25با مهدی25راستگوها25 والحق25والله25بامردها25ره حق25به امرخدا25والله25بهترها25اصل حق25 والحق25جلوه خدا25قرآنی25ومردان25خدایی25راستگوها25 والله25خدایی25آل الله25مهندسی 25 دکترا25تقوای 25به امرخدا 25ومردان25خدایی25شیعه25باروح 25 قرآنی25با مهدی25باروح25قرآنی 25بااسلامی 25با مهدی25آل الله 25والله25انسانیته25باحقی 25ره حق25قرآنی 25کعبه25شیعه25والحق25آل الله25 والله25خدایی25کعبه 25 از ماست نه ازآل سقوط میکنددیگر سقوط لعنت الله علی آل سعود25ابجد شیعه و کعبه هم یکیست ضرب5 تن همان آل بخداوند25 آل الله 25 آل بخداوند25 کعبه 25شیعه 25+72=97 کعبه97 امام حسین و یارانش صاحب کعبه بودندکعبه 97ال الله97 کعبه 97آل الله بکعبه 99=196 دین اسلام196کلیداسلام 196 قلب دین 196 اسلامه مهدی196دین اسلام196اماما کل دین 196کلید اسلام 196 کلید بدین الله196 قلب دین 196 اسلامه مهدی 196 امام کل دین 196محمد 92+52 جمعه = 144 +52 = 196 دین اسلام 196 قلب دین 196 دین اسلام 74 فرقه گمراه شده همه هم به دروغ بی دلیل بی مدرک میگویند ما اسلام هستیم در حالی که 583 اسلام ناب محمد علی فاطمه ای 583 عاشق الهی الله 583

هرچه زمان میگذرد

مردم افسرده ترمیشوند

این خاصیت دل بستن  به زمانه است

خوشابه حال آنانکه بجای زمانه به

    «« صاحب الزمان  »»

دل می بندند

 

کمپین عاشقان ظهور مهدی عجل الله،حماسه ظهور،کمپین عاشقان ظهور ، امام مهدی ، امام زمان ،عکس امام زمان عج ،مهدویت

داستان عبرت انگیز خریدن تبلت توسط دختر

 

 

دختري يک تبلت خريده بود. پدرش وقتي تبلت را ديد پرسيد:

وقتي آنرا خريدي اولين کاري که کردي چي بود؟ فرمودبرای سالم ماندن درسه لایه تو درتوی پیچیده شده بود لایه های حفاظتی مختلف برای سالم ماندن آن بدون حرفو حدیث قرار داده بودند

 

 

 

دختر گفت: روي صفحه اش را با برچسب ضدخش پوشاندم و يک کاور هم براي جلدش خريدم.
پدر: کسي مجبورت کرد اينکار را بکني؟
دختر: نه!
پدر: به نظرت با اين کارت به شرکت سازنده اش توهين شد؟
دختر: نه پدر، اتفاقا خود شرکت توصيه ميکند که از کاور استفاده کنيم.
پدر: چون تبلت زشت و بي ارزشي بود اينکار را کردي؟
دختر: اتفاقا چون دلم نميخواد ضربه اي بهش بخوره و از قيمت بيفته اين کار را کردم.
پدر: کاور که کشيدي زشت شد؟
دختر: به نظرم زشت نشد؛ ولي اگه زشت هم ميشد، به حفاظتي که از تبلتم ميکنه مي ارزه.
پدر نگاه با محبتي به چهره دخترش انداخت و فقط گفت: "حجاب" يعني همين حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه میدارد.دختر سیبی است که بایداز درخت سر بلندی چیده شود نه از پای علف های هرز جمع شود کلاغ خورده و کرمو بدرد ما نمی خورد  1یکی از دوستانم که مانتویی بود ازدواج کرد شوهرش از او خواست که چادری شود و شد..طو فان می اید طو فان چم های شیطانی مراقب باش مبادا طو فان چادرت را کنار بزند تو ان قدر با ارزش هستی که با ید در برابر طوفان  مرا قب خود باشی نمیدانم از چه بگویم از این وضع حجاب یا از ان لباس های جرف فقط تنها جمله ای که میتوانم بگویم ان است خواهرانم  چادرت سرخ تر از خون لاله هاست  ان هایی که جان دادند تا حجاب بماند پس چادرت را در راه ادمه راه ان ها به سر کننو

 

http://hijab2018.blogfa.com/
پاورقی
+| 14:46 | یکشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۴ | نوشته شده توسط: فرشته چادر به سر| 4نَـظـَر
+| 17:3 | دوشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۴ | نوشته شده توسط: فرشته چادر به سر| 2نَـظـَ
 
سیب ها را زیبا به تصویر کشیدند؛

 

اولی را کامل پوست گرفتند، طوری که زردیش به سیاهی کشیده شد.

 

دومی را نصفه نیمه پوست گرفتند

 

و فقط آنجا که پوست نداشت به سیاهی می نمود.

 

سومی را سالم و با پوستی شفاف کنارشان گذاشتند

 

و کوتاه و زیبا نوشتند:

 

پوشیدگی دوامی برای زیبایی ست.

  امام علی(ع)

+| 16:58 | دوشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۴ | نوشته شده توسط: فرشته چادر به سر| 4نَـظـَردختر سیبی است که بایداز درخت سر بلندی چیده شود نه از پای علف های هرز

طو فان می اید طو فان چم های شیطانی مراقب باش مبادا طو فان چادرت را کنار بزند تو ان قدر با ارزش هستی که با ید در برابر طوفان  مرا قب خود باشی

نمیدانم از چه بگویم از این وضع حجاب یا از ان لباس های جرف فقط تنها جمله ای که میتوانم بگویم ان است خواهرانم  چادرت سرخ تر از خون لاله هاست  ان هایی که جان دادند تا حجاب بماند پس چادرت را در راه ادمه راه ان ها به سر کن

+| 16:43 | دوشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۴ | نوشته شده توسط: فرشته چادر به سر| 3نَـظـَر

 بسیج بشمار سه یا جواد الائمه 

2. آن یکی به خواسته ی دوست پسرش چادری شد..
3. آن یکی دیگر پدرش گفته بود که اگر چادر سر نکند حق ندارد پایش را از خانه بیرون بگذارد...

 

4. آن یکی که خیلی هم تحصیل کرده بود به خاطر حجاب و پوشش نامناسبش کار مناسبی که
درخور تحصیلاتش باشد گیرش نمی آمد...چادری شد و همزمان استخدام..!!!
5. آن یکی از خانواده ی اصیل و نجیبی بود ..با این که به ظاهر دختر صاف و دل پاکی بود..
اما حجاب خوبی نداشت...خواستگاران فراوانی داشت..
ولی او از اینکه خواستگارها به اندام زیبا و لباس های زیبایش توجه می کردند
خوشش نمی آمد...زیبایی هایش را با چادر پوشاند...و شاهزاده ی نجیب روهایش را یافت..
مردی نجیب و با اصالت...
6.آن یکی درسش زیاد خوب نبود...برای اینکه در چشم معلم و استاد باشد چادری شد..
و شاگرد اول کلاس..!!
آن یکی...
آن یکی چون خدایش گفته بود " بپوشان خود را از دید نامحرم " قربة الی الله گفت..
و چادر به سر کرد...
بعد از سالها....
1. دوستی که به خواست همسرش چادری شد...مدتی بعد از عقدشان شوهرش به او گفت که
هر وقت باردار شد می تواند دیگر چادر سر نکند...
عروس خانوم باردار شد..و برای اینکه چادر دست و بالش را نگیرد دیگر چادر سر نکرد...
2.دوست پسر دخترک دیگر اورا نخواست و دخترک نیز چادر را..
3.آن یکی با مردی ازدواج کرد که از چادر خوشش نمی آمد..
و حالا نیز حرف شوهر ارجحیت داشت بر حرف پدر..و دخترک هم از خدا خواسته...
4, آن دوست تحصیل کرده هم وقتی حسابی ریشه اش را در دولت محکم کرد..
دیگر چادرش به کارش نیامد...
5. دوست به ظاهر  دل پاکِ بدحجاب بعدا چادری شده...آن چنان خودش را در دل مرد نجیب جا کرد...
و مردک را چنان توجیه کرد که چادر نشان بی اعتمادی مرد نسبت به زنش است و یواش یواش
.دخترکِ چادریِ شاگرد اولِ کلاس...چادرش تا فارغ التحصیلی اش به زور دوام آورد..
و بعد از فارغ التحصیلی دیگر نیازی به چادر سر کردنش نبود...
آن یکی ها هم یک به یک....
آن دخترک که حرف خدایش را لبیک گفت...
چادرش معرفتش را بالا برد..اوج گرفت تا آسمان....و خدایی شد..لباسش...کلامش...رفتارش..
همه ی امورش خدایی شد...http://yafatemehadrekny.loxblog.com/

با سلام به برادر عزیزم درود بر شما خداوند حجاب 14 به نام 14عشق 14 نبوت 14 امامت 14 حجاب 14 را مخصوص پیامبران الهی و پیشوایانشان قرار داد تا نظم الهی در بین مردم حکم فرما شود همه دنیا حجاب دارد خانه ها چندین حجاب دارند فقط سنگ توالتها حجاب ندارند انسانهایی که حجاب ندارند روم به دیوار روشونم مثل سنگ توالت میمونه بهشت خود را با نجسات عوض میکنند 50 سال دنیا را به فساد کشیده و تا ابد از شجره زقوم در دوزخ خواهند خورد در قرآن خداوند می فرماید ای پیامبر به زنان و زنان مومنه بگو خود را 20 با رداء 20 محمد 20 بامانتو 20 بچادره20 پارچه ها 20پتوی 20 بنازک20 حفظت20 حفظ ها 20

به ابجد فرق مومن و کافر چیست مومن ابجدمومن136 -301کافر= 165 مومن به حقیقت لا اله الاالله165 می گوید ایمان دارد ولی کافر معنای لا اله الا الله165 و مومن را بخوبی نمی داند درک نمیکند اگر میدانستند چه عذاب درد ناکی منتظر آنهاست حتما" ایمان میآوردند جوان معاویه را با جوان علی یکی می کنی این اسلام معاویه ترکیه است ما نباید بگذاریم کفر جهان را بردارد ما تولی و تبری داریم نباید بگذاریم شیطان هر کاری دلش خواست بکند اینها نمی فهمند خیلی بیشعور تر از آنی هستند که من و شما فکر میکنیم اگر قرار باشد حجاب نباشد سنگ روی سنگ بند نیست کافر به اسب نه به  یابوی  سرکش خود می تازد ایدز جهان را تسخیر میکند پس خداوند شمارا را برای گسترش فحشاء  خلق کرده وهابی ها بدبخت عالمند حهاد نکاح روش شیطان کور دل است به زنا جهاد نکاح می گویند نه عده نگه میدارند و نه خطبه می خوانند از اصلباطل است به نامحرمان بگوئید بزودی شما کور و کر خواهید شد خود را برای دیگران آرایش می کنید این کار بی ارزش را تکرار نکنید آرایش دین دین الهی 686 -541 فتنه ها = 135 دینه الله 135 خداوند حجاب 14 عشق 14 نبوت 14 امامت 14 حجاب 14 نظر الله 1216 -1202 سه خلیفه = 14 معصوم به ابجد دینه الله 135 فاطمه 135 دینه الله 135اصل حجاب 135 دین زندگی135 فاطمه 135 آرایش دین دین الهی 686 -541 فتنه ها = 135 دینه الله 135 فاطمه 135 دینه الله135 اگر اصل حجاب135 حجاب داشته باشید 196 دین اسلام196 کلید اسلام در دست شماست هر دینی کلید نداشته باشد باطل است خداوند73 حجاب جهان 73 فرقه در حجاب جهان قرار دارند مهدی 59+14 معصوم = 73 فرقه باید از امام حق مهدی پیروی کنند تا اهل نجات گردند خداوند حجاب را مخصوص پیامبران الهی و پیشوایانشان قرار داد تا نظم الهی در بین مردم حکم فرما شود همه دنیا حجاب دارد خانه ها چندین حجاب دارند فقط سنگ توالتها حجاب ندارد انسانهایی که حجاب ندارند روم به دیوار روشونم مثل سنگ توالت میمونه بهشت خود را با نجسات عوض میکنند 50 سال دنیا را به فساد لجن تباهی کشیده و تا ابد از شجره زقوم در دوزخ خواهند خورد در قرآن خداوند می فرماید ای پیامبر به زنان و زنان مومنه بگو خود را 20 با رداء بپوشانند 20 محمد 20 بامانتو 20 بچادره20 پارچه ها 20پتوی 20 بنازک20 حفظت20 حفظ ها 20 غدیر ۱۲۱۴- ۱۲۰۲ ابجد سه خلیفه = ۱۴فقط حق با ۱۴ معصوم میباشد غدیر خم در  18ذلحجه و بماه ۱۲ساعت۱۲ امام رگهای عصب مغز ۱۲ رگ میباشد به ابجد 12 ضربدره ۱۸ ذالحجه= 216+135دینه الله  =351 قرآن + 14 معصوم =۳۶۵ روز سال قرآن به ابجدقرآن۳۵۱+۱۴معصوم = ۳۶۵ روز سال ابوبکر ۲۳۱ -۱۱۰علی =۱۲۱یا علی ۱۲۱جهاده حق۱۲۱ بر حق ترین مکتب اسلام تشیع میباشد121 

به ابجد هدایت 420 - 541فتنه ها = 121 یا علی 121 اصل 121 یا اهل طبیبان121یا علی121

قصص آیه 15(ودخل المدینه علی حین غفله"من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذامن شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی فقضی علیه قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین ):وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:

امروز برای 7 تمین بار رئیس اینجانب که 7 میلیون حقوق میگیره گفت همش برای خودت مینویسی شما قضاوت کنید اینها برای من است یا برای اسلامه حق 245 یکی نیست بگه شما برای اسلام چکار کردی ارزشها کمکم کنید نادیده گرفته میشوند شیعها 5نقطه با 5 کلمه 5 ضربدر 5 = 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده  قرآن چهار حرف با سه نقطه 3ضربدر 4 = 12  ساعت 12 به ابجد اسلام 12 حق 12 واجب 12 انجمن 12 آل خدا12 اسلام 12 نجاتبخش 12 اسلام 5 حرف میباشد اسلام قرآن 4 حرف 4ضربدر5= 20 محمد 20 +26 راه حق علی= 46 ماه 46 +46 راه حق= 72 شهید کربلاء 72+72= 144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 ضرب 12 امام در خودش 144 +52 هر سال 52 جمعه داریم 52+ 144= 196 علی 26 +26 راه حق = 52 هر سال 52 جمعه داریم 52+144 = 196دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 اسلامه مهدی 196 دین اسلام 196 خداشیعه است بهشتشم برای شیعهاست 25مثل من با 6 تا کلمه بگو که فقط 25 تا نقطه داشته باشه5 ضربدر5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده الله محمد علی فاطمه حسن حسین 6 کلمه 6+5 نقطه = 11 امام شهید فرشته ها همه گفتند ما شیعه ایم 5 کلمه با 17 نقطه نمازتنها راه سعادت نجات بشر است وواجب است

 

  امنیت را از دشمنانتان طلب نکنید هم آنان باعث نا امنی در جهان هستندوبه کسانی که بارها به شما خیانت کرده اعتماد نکنید خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج حنای آمریکایی ها برای ما دیگه رنگی نداره آنها ثابت کردند که راه زنان واقعی در جهانند 37 سال اموال ایران را مصادره نموده یعنی حرامخوری نامردی واقعه طبس اجساد سیاه و دوزخی آنان هنوز در طبس  باقیست خوب خجالت نمیکشند کسانی که به هواپیمای مسافربری رحم نمیکنند هیچ وقت قابل اعتماد نخواهند بود وقتی ایران مواد هسته اش را به روسیه فرستاد همه دنیا جلوی چشم امریکایی ها تیره و تار شد شبها متوالی خوابشان نبرد خواب خفاشان عالم بهم ریخته ما دولت آمریکا را خفاش میدانیم
چرا آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورها هر غلطی می کنند سازمان منقل ملل هیچ غلطی نمیکند اگر عرضه ندارید بفرمائید سازمان جوانان ایران خودش مسئله قلدری دولتها را حل کند هر کسی نپذیرفت گردنش رامثل گردن خر میشکنیم

شیعها 5نقطه با 5 کلمه 5 ضربدر 5 = 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده  قرآن چهار حرف با سه نقطه 3ضربدر 4 = 12 ساعت 12 به ابجد اسلام 12 حق 12 واجب 12 انجمن 12 آل خدا12 اسلام 12 نجاتبخش 12 اسلام 12 امامن12 ساعت 12 بماه12 اسلام 5 حرف میباشد قرآن 4 حرف 4ضربدر5= 20 محمد 20 +26 راه حق علی = 46 ماه 46 +46= 72 شهید کربلاء 72+72= 144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن=144ضرب 12امام در خودش 144 +52 هر سال52جمعه داریم 52+144=196دین اسلام 196اسلامه مهدی196امام کل دین196علی 26 +26 راه حق=52 هر سال 52 جمعه داریم 52+144=196دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 اسلامه مهدی 196 دین اسلام 196 خداشیعه است بهشتشم برای شیعهاست 25مثل من با 6 تا کلمه بگو که فقط 25 تا نقطه داشته باشه5 ضربدر5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده الله محمد علی فاطمه حسن حسین 6 کلمه 6+5 نقطه = 11 امام شهید فرشته ها همه گفتند ما شیعه ایم 5 کلمه با 17 نقطه نمازتنها واجب است

شیداء شهید الله علی مولاست= یک جمله 5 کلمه +12 نقطه = 17 نماز در 5 وقت بنام 5 تن آل عباء بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست

شیعه یعنی لا اله الاالله166+82 مهدی امام+ 11امام شهید = 385 شیعه 385شیعه 385شیداء 385شهید الله 385نشانه های دین الهی الله 583 اهل دین قلب قرآن 583به ابجد اسلام 132 اساس دین الله 132 بدین الله 132 +12 امام = 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر 144 ضرب 12 امام میباشد  مومن الله 202 محمد علی 202 + 83 حزب الله +100 اهل دین = 385 شیعه 385 مومن الله اهل دین حزب الله =385 

از زرتشت پرسیدند:زندگی خود را بر چه بنا کردی ؟

گفت : 4 اصل .....!!!!!

اول :دانستم که رزق مرا دیگری نمیخورد ........ پس آرام شدم.

دوم:دانستم که خدا مرا میبیند........ پس حیا کردم.

سوم:دانستم که کار مرا دیگری انجام نمیدهد......... پس تلاش کردم.

چهارم :دانستم که پایان کارم مرگ است ........ پس مهیا شدم .امروز یا فردا خواهی مرگوزیر امور خارجه آمریکا این از اون ناکسای هفت خطه که نگو اوباما باید بره پیشش لونگ بندازه

عکس و تصویر مرگ بر اسرائیل

 

ره صد ساله را یکشبه طی کنید

 http://rahbarma.loxblog.com/

دو ساعت انسان یک جور نیست...انسان دائماً در حال تغییر است.ش

بین ما وقیامت یک نفس کمتر 5 تا یک ثانیه فاصله است.ش

 

آیه ی قرآن:خدا نمیگه که بعداً می میرید همین حالا ممکنه بمیرید.

امام سجاد:همیشه جلو می روی مادامی که محاسبه دارید.

محاسبه ی نفس

ما برویم نزدش درس اخلاق یاد بگیریم اگر اخلاقت درست باشد دینت هم درست میشود عدالتت همه بالانس خواهد شد و دوستان و یارانت بیشمار بشرط اینکه کار های خاکی ترک نشود همه با هم جهاد سازندگی راه بیندازیم و بیابانها را آباد کنیم نگذاریم زمستانها آبها به حدر برود
قیامت
ریزترین چیزها مانند:آبرو بردن کسی و یا ناراحت کردن یا

هرچیزکوچک را به انسان نشون میدهد.ش

خیلی از کارهایمان به چشم نمی آید.همه اش فکرمان را به دنیا

وزن و بچه اختصاص ندهیم کمی هم به خودمان برسیم.ش

 

اول خودت را دریاب(گناه)

 

محاسبه را جدی بگیریم اگر میخواهیم بالا برویم...ش

http://maryamafarinesh.loxblog.com/ بحث محاسبه ی نفس  مریم آفرینش

 

 

حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه میداردبه ابجد مردان شیطان صفت 665-114 سوره قرآن= 541 فتنه ها541دشمنه اسلامی541 قاتلی541 آفت کلی541عمرابوبکر541مرگ کافر541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام541 به ابجد ظالم971- 430 مقصر=541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 این معادله ظالم و مقصر 22 مرحله دیگر هم دارد مقصر430+231 ابوبکر= 661 عثمان +310 عمر = 971 ظالم +231 ابوبکر= 1202 عمر ابوبکرعثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه قرآن با هر ابجدی حساب کنی باز ابجد ابوبکرعمرعثمان لعنت الله علیه میباشد ظالم 971-430مقصر= 541عمر ابوبکرلعنتالله علیه معادله ظالم و مقصر درتمام کتب آسمانی آمده است کور دلان متوجه آن نشده اند وگرنه گمراه نمی شدند 74 فرقه دین اسلام همه بدون دلیل میگویند گوه زیادی می خورند ولش کن خداشما را آفرید تا دهن این گمراهان دین را صاف کنی خدایا ما مدیون الطاف و بزرگی شما هستیم هر چه سر بر سجده بگذاریم و شکرا" للله بگویم باز جای شکرش باقیست درودبر کسانی که از گمراهی نجات یافته و مثل مرد اشهد ان محمد رسوالله و اشهد ان علی ولی الله و اشهد ان قائمنا حجت الله میگویند جانشینان واقعی پیامبر همه باید نامشان الله داشته باشد محمد رسوالله  علی والله  قائمنا  حجت الله  فدای نام زیبایت هم خودت هم نامت زیباست فرزندان خود را نامهای الله زیاد استفاده کنید نامهایی که الله دارد مورد احترام الله نام الله ذکر خداست کلمه" الله هی العلیاء وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٠ التوبة) بس است از گمراهی توبه کنید - پیامبر اکرم (ص) : ((ما خانواده اى هستيم كه خداى سبحان آخرت را بر دنيا، براى ما اختيار فرموده است ، بزودى بعد از من ، اهل بيتم در شهرها و سرزمين ها پراكنده و آواره خواهند شد، تا اينكه درفش هائى سياه از مشرق زمين به اهتزاز در آيد كه حق را مى طلبند، اما حقوقشان را اداء نمى كنند، آنان دست از حق برنمى دارند، اما اجابت نمى شود ديگر بار درخواست مى كنند، به آنان اعتناء نمى شود، در اين صورت ، دست به مبارزه زده و به پيروزى دست مى يابند، هرگاه كسى از شما و يا ذريه شما آن زمان را درك كرد بايد به پيشواى از اهلبيت من بپيوندد اگر چه با دشوارى ، بر روى برف سينه خيز برود، آنها درفش هاى هدايتند كه آنها را بدست مردى از اهل بيت من مى سپارند، كه نام وى مانند نام من و نام پدرش نام پدرم مى باشد، او مالك زمين گردد و آن را پر از عدل و داد مى كند آنگونه كه از جور و ستم پر شده است )) ملاحم وفتن سید بن طاووس صفحه ۳۰ و ۱۱۷
۲ - امیرالمومنین علی علیه السلام : (( پرچمهایی از مشرق زمین به احتزاز در می آیند که از جنس پنبه و کتان و حریر نیستند ، این پرچمها نشان و مهر سید بزرگ را برخود دارند و مردی از آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم آنان را فرماندهی میکند . روزی که در مشرق به حرکت در آیند بوی عطرشان چون مشک در مغرب به مشام میرسد و هراس و وحشت به مدت یک ماه ، پیشاپیش آنها حرکت میکند ... )) بحار الانوار ۵۳/۸۲
۳ - پیامبر اکرم (ص) : ((درفشهایی از ناحیه مشرق به اهتزاز درآید که مربوط به بنی عباس است و تا زمانی که اراده خداوند تعلق گیرد باقی خواهد بود . سپس درفش های کوچکی از ناحیه مشرق بیرون می آید و با مردی از نسل ابو سفیان و لشکریانش مبارزه کند و مردم را به طاعت مهدی سوق دهد ... )) نسخه خطی ابن حماد صفحه ۸۴ و ۸۵
۴ - در دعای مشهور امین الله اینگونه میخوانیم : (( انت الهی و سیدی و مولای ، اغفر لاولیائنا و کف عنا اعدائنا واشغلهم عن اذانا و اظهر کلمة الحق واجعلها العلیا و ادحض کلمة الباطل واجعلها السفلی انک علی کل شیء قدیر )) و در آیه ۴۰ سوره توبه خداوند متعال میفرماید (( کلمة الله هی العلیا )) و همچنین رسول اکرم در شان و مقام علی علیه السلام میفرمایند (( علی مع الحق و الحق مع علی )) و به راستی چه ارتباطی بین نام جلاله الله و حق و نام مولای متقیان علی علیه السلام وجود دارد ..

برادر : شما که گاهی اوقات برای ناموس دیگران مزاحمت ایجاد میکنید و به دنیایی که چیزی انتهای آن نیست دل بسته اید.

خواهر : شما که با رعایت نکردن حجاب خود عده ای از افرادی که هیچ ارزش واقعی برای شما قائل نمیشوند را به دنبال خود می اندازید.

یا آنهایی که فکر میکنند وقت برای توبه زیاد است و به خود وعده هایی بی اساس میدهند

بخدا اینجا دنیایی است که شما حتی قادر به تشخیص ثانیه ای بعد از عمر خود نیستید و شاید دقیقه ای بعد نوبت رفتن شما باشد.

*با خود فکر کن اگر همین الان نوبت تو شود آیا آماده برای ترک دنیا هستی و آیا جایگاه خوبی خواهی داشت؟؟؟!

آیا بعد از این کسی به کمک شما می آید مگر پدر و مادر آنهم فقط به قسط فاتحه ؟

این هم گفتم که فقط تو این دنیا مادر و پدر به درد آدم میخورن نه کس دیگه ای.

و میمانید که باید جواب گوی اعمال خود باشید نکیرو منکر با گرز آتشین می آید وای بحالت از بی نماز باشی گرز آتش را چنان بر ما تحتت فرو می کند تا روز قیامت کونت پاره است و از کون درد خون از چشمانت می چکد هر کسی از ماتحت کشته شده باشد همین درد را دارد

و تنها چیزی که از تو در دنیا باقی میماند این است!!!! جناب پرفسور جناب شاه جناب تیلیاردر این آینده کله شما و من است با همه ادعایمان

کلام آخر: برادران و خصوصا خواهران عزیز پس بیاییم عبرت بگیریم قبل از اینکه خدای نکرده گرفتار عذاب الهی بشیم از خداوند طلب توبه و بخشش کنیم از گناهانی که مرتکبش شدیم و قطعا خداوند بسیار بخشنده و مهربان است. و همیشه بر اعمال خود نظارت کنیم پیش از آنکه کار از کار گذشته باشه و دیگر راه برگشتی نداشته باشیم.+ نوشته شده در سه شنبه 18 اسفند 1396برچسب:,ساعت 14:9 توسط امیر علی عرفانیان |

به ابجد دین64 الله محمد علی64  دین 64 جانشین محمد علی 64نماینده الله بجهانه64 کسانی که برای هدایت بشر کاری نمی کنند روز قیامت مواخذه خواهند شد در زمان پیامبر یک فرقه بود اینجانب تمام فرقه های باطل که 74 فرقه در دین مسیح (ع) و 74 فرقه در دین محمد (ص) هر کسی فرمود فرقه های باطل را دوست دارد دروغ گو مییاشد اگر دوست دارید چرا برای هدایتشان کاری نکرده اید مگر آنها برادران گمراه دینی نمی باشند شما هم با سه کلمه دین و پروردکار پیامبر و امام خود را به ابجد صغیر و کبیر ثابت نمائید مگر نمی گوئید شما بحق می باشید بسم الله پیامبر فرمود علم ابجد را یاد بگیرد که همه آن شگفتی میباشد وای بر عالمی که علم ابجد نداند  برای رضای خدا شما هم آنها را دوست بدارید اینجانب از همه بیشتر آنها را دوست دارم و برای هدایت آنها کوشش نموده ام و نگران آینده و آخرت این برادران عزیز می باشم بنظر این جانب از همه بیشتر 74 فرقه را دوست می دارم مخصوصا" اهل سنت را مومن آئینه مومن است عیب ما را فقط یک برادر دینی بر طرف می کند کسانی که برای هدایت برادران دینی گام بر نمی دارند دشمن ادیان الهی میباشند دوست دارند موزه دین داشته باشند برایشان هدایت و سرنوشت انسانها برایشان مهم نیست مثل شیطان فکر می کنند  این آیه قرآن آیه رستگاری به ابجد کبیر و صغیر میشود 926 قولو لا اله الا الله تفلهوا  926-541 فتنه ها = 385 شیعه شوید تا رستگار شوید نام شیعه 12 بار درقرآن آمده است نام شیعه چندین بار در قرآن آمده نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اصل اسلام 25 انسان کامل 25 انسان نمونه 25 ارباب جهان 25اصل اسلام 25 با آل قرآن 25 آل الله 25   وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه  هستید به ابجد دین64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64نماینده الله بجهانه64 مرد الهی علی 64 با قرآن محمد علی 64 مرد الهی امام دین 64یعنی دست دوستی 64 انگشت شصت با چهار انگشت میشود 64 دست بیعت دست دوستی کف دست راستت نوشته 18 ذالحجه" غدیر خم دین اسلام کامل شد همه با علی (ع) بیعت کردند دست بیعت بارسول خدا وعلی کف دست راستت نوشته18 ذالحجه"غدیرخم 18+64دین=82 امام به ابجد امام82 انتخاب امام درغدیرخم امام82 امام82جانشین بدین محمد علی 82 شهادت اهل بیت مقبول الله 82 آسمان امامت مهدی موعودی82 حافظ دین حق اسلام قرآنی82 فضیلت دین مبین اسلام 82حاکم اصلی دین اسلامی{82 با تقواء ترین انسان جهانی82 زاده محراب شهیدمحراب82جانشین الله محمد علی 82  امام82 +114سوره قرآن= 196دین اسلام196ضرب14 معصوم درخودش میشود 196امام کل دین196دین اسلام196اسلامه مهدی196 کلید اسلام196 امام کل دین 196 کلید بدین الله 196کلید اسلام196نماینده الله محمد66 الله 66+66 علی ولی الله=132 اسلام 132+64 دین=196دین اسلام196محمد92+ 18ذالحجه" غدیرخم=110علی 110زاده محراب شهید محراب علیست 72حکم اصلی دین اسلام 72 +72= 144 حکم الله 144 اسلام 144 اهل دین فرقه اصلی دین اسلام 812+114 سوره قرآن =926-541 فتنه ها = 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 با آل قرآن 385 دین پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 حکم الله حکم قرآن 475-541 فتنه ها = 66 الله 66 +66 علی ولی الله = 132 اسلام132 +64 دین = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196 مرد باشید و به ابجد کبیر و صغیر دین و مذهب خود را ثابت نمائید   حضرت جبرئیل از جانب خداوند اسلام را به پیامبر عرضه نمود به ابجد اسلام 132 نشانه دین واقعی الله راه الله اصل اسلام  132 یعنی{ اول خلیفه الله 60 آدم داود هارون علی 72 +60= 132 اسلام132 به ابجد صغیر و کبیر هم اسلام میشود 144 72حکم اصلی دین اسلام 72 +72= 144 حکم الله 144 اسلام 144ضرب 12 امام در خودش می شود 144 حکم الله 144 اسلام به ابجدصغیروکبیر میشود 144ضرب12 امام درخودش می شود 144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 حکم الله 144 حاکم اصلی دین اسلام 72+72 حکم الله= 144 اسلام 144 به ابجد صغیر و کبیر 144  به ابجد کلمه الله 41+25شیعه اصل اسلام=66 علی ولی الله 66+66 الله = 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132 اسلام 132 +64 دین = 196 دین اسلام 196 اصوله دین 196 ضرب 14 معصوم خانواده اصلی پیامبر اسلام میشود 196 دین اسلام 196  به ابجد الله 66 علی ولی الله 66 = 132 اسلام 132+64 دین = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسو ل خدا را 14 معصوم می گویند دین اسلام 196 امام کل دین 196 اصول دینه 196 دین اسلام 196 چهارده معصوم شیعه میباشد

 

باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجددین 64 الله محمدعلی64دین64جانشین محمد علی64 نماینده غدیری64راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد64باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجددین 64 الله محمدعلی64دین64جانشین محمد علی64 عترت رسو الله 64حکم الله علی64 رئیس بدین الله64 خاندان امامت و نبوت بدین الله 64 مقتدای دین عالم64 هدایت دین حق اسلام 64الله محمد علی64 راه الله منصب الله64 اصل ولایت امامتی 64 فضیلت دین اسلام64 صاحب خلافت دین 64تنها برگزیده دین64 الله محمد علی 64 یا علی فاطمه 64 یا رهبر اصلی جهان 64 یااصل دین حق اسلام64 یا خط مستقیم الله 64 اصل اسلام یا اصل قرآن 64 یا پیشوای انبیاء 64 یا پیشوار مسلمین 64یا علی فاطمه 64 یا اصل دین مقدس اسلام 64  یا مذهب الله محمد 64 بااسلام واقعی الله 64تنها برگزیده دین 64 صاحب خلافت دین 64 سالار انبیاء الهی 64 جانشین بدین محمد64 حکم الله علی 64علی ولی الله64علی جانشین محمد 64 اصل اسلام ارباب بجهان اسلام64 یا اصل اسلام اصل قرآن 64یا مسیر جاده الله 64 علی جانشین محمد 64یا اصل دین واقعی اسلام64 مولای جهان علی 64یا خط مستقیم الله 64 امام دین اسلام علی 64 یا مذهب الله محمد64 مقتدای دین عالم64 امام حق دین مسلمین64شاه مردان علی64اصل صاحب دین الله64 یا پیشوای مسلمین 64مقتدای دین عالم64 یا آل طاها آل یاسین 64 نماینده غدیری64راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد64 دست حق بیعت الله 64 بسیجی لشگر مخلص خداست 64دین 64 الله محمد علی 64
دست حق بیعت الله 64 دین
64 +18 الله 18ذالحجه" غدیر خم18+64 الله محمد علی = 82 امام 82 بدین الله محمد علی 82صراط علی حقا نمسکه82امام82 نبوت امامت ولایت فقیه82 استمرار حکومت انبیاء 82تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 +114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196به ابجدالله66علی ولی الله66 مسیرالله علی66 دست بحق بیعت الله66 علی ولی الله 66عالی ترین مذهب 66هدف بعثت انبیاء 66 وعده خدا نزدیک است66 یاابا صالح المهدی66 به ابجد کلمه الله 41+25 اصل اسلام شیعه = 66 الله 66+66= 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132+64 دین 64 الله محمد علی = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید دین 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم کلید اسلام 196 دین اسلام 196 میگویندپذیرفتن  آیات حق قرآن سخت نیست افتخار است به ابجد مهدی 59 وحدت کل جهان اسلام59 پذیرش اسلام ناب محمد 59 منطق بدین الله59 امام دین برحق جهان 59 امام بدین واقعی59 آخرین امام دین اسلام59 پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397 باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجد64 دین64 الله محمدعلی64 دین64 الله محمد علی64 جانشین محمد علی64 راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد64کلید بدین الله64تنها برگزیده دین64 الله محمد علی64تنها برگزیده دین 64نماینده واقعی دین الله 64 نشانه دین محمد 64دین64 +18 الله 18ذالحجه"غدیرخم =82 امام82صراط علی حقا نمسکه82 امام 82نبوت امامت ولایت فقیه82استمرار حکومت انبیاء82دین مذهب واقعی محمد 82تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 +114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196به ابجدالله66علی ولی الله66 مسیرالله علی 66علی ولی الله 66عالی ترین مذهب 66هدف بعثت انبیاء 66 وعده خدا نزدیک است66 یاابا صالح المهدی66 پذیرفتن  آیات حق قرآن سخت نیست افتخار است به ابجد مهدی59دین الله اصل اسلام 59دین واقعی اسلام59 مهدی 59 وحدت کل جهان اسلام59 پذیرش اسلام ناب محمد 59 منطق بدین الله59 امام دین برحق جهان 59 فرقه دین الله 59 با معیاره الله 59 راهنمای دین اسلام 59اصول دین حق اسلام 59 راه الله اسلام قرآن 59ره الله امام الله59بنام مقدس الله محمد59 دین واقعی اسلام59دین اصلی محمد59امام دوازده نفر است 59فیلسوف عالم 59امام بدین واقعی59 آخرین امام دین اسلام59 پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397
قرآن میفرمایدنامه اعمال آنهایی را که به دست راستشان میدهندو به آنها اصحاب یمین درسوره مدثر آیه38و39کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟ یمین به ابجد میشه110علی110 یمین 110 ولی دین 110 دین الهی 110 علی110 جلوه الله 110 بحق 110حامیان 110 دین الهی 110 علی 110 میباشد نام علی هم110 پلیسی 110 نمک 110نان جو 110 گندمها ی 110 نمک 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم حق با علیست پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حق پلیس عالمی پس معنای آیه این شد پس همه درقیامت در گرو اعمالشون هستند الا شیعیان علی.. حدیث پیامبر ص"علی و شیعیانش رستگارند.. امت بعد از من73فرقه باطل میشود فقط شیعیان علی اهل بهشتند..علی قسیم النار و الجنه علی قسمت کننده جهنم و بهشت است.مام باقر(ع):دین، همان دوست داشتن است و دوست داشتن، همان دین. 【" الدین هو الحب و الحب هو الدین".◄محاسن، ج1،ص263
 

بعضی از بازاریها میگن برکت در مالمان نیست میگه من علی را دوست دارم خاک برآن سرت نماز نمی خواند ولی علی را دوست دارد ای بدبخت شما امام علی را دوست داری ولی نماز نمیخانی امام علی در نماز فرق سرش جدا شد شهید محراب شد زاده محراب بود شهید محراب شد حسین برای نماز شهید شد یعنی آدم باید خیلی بی عرضه و بدبخت تر از شیطان باشه 5 دقیقه برای خدا وقت نگذارد روز قیامت خدا برای انگل بی نمازوقت بگذارد

علی درکعبه چون آمدبه دنیاشکاف کعبه میگویدهمین را 110امام طبیبه 110با ادب اهل دین 110نمک 110نان جو110دین ماه110 نگین 110دین الهی 110 ماه دین 110 جلوه الله 110  دین الهی 110 علی 110 دین ماه 110زادا کعبه 110 دین الهی 110 حامیان 110 نگین 110 دین الهی 110 حامیان110دین الهی 110 آب زمین110گندم های 110نان جو 110نمک 110 دین الهی 110علی 110 علی 110 پلیسی 110 نامت 110 یا علی حقا پلیس عالمی با رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشدمثل پیغمبر فقط مولاء علیست شاه مردان شیریزدان چون نبی ست

وقتی همه12مقدس12پرچم12حق12اسلام12 ساعت 12 ماه های سال 12 حق12رابپذیرند پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه25شیعه25کعبه25آل الله25 شمس عالم25دل عاشق25اساس دینه 25مبارک25گنج قرآنه25یاوره 25قرآنی 25شاه مردان 25اساسه ایمان25پسرانسان25محشره 25اسم اعظمه25 خدایی25 باحقی25 مظلومه 25دلاور25بسیجی 25قهرمان25مخلصی25جلوه خدا25شاه مردان 25 گنجه قرآن25اسم اعظمه25بسلطانه 25بمهدی 25حکم خدا 25 یاوره قرآنی 25 جلوه خدا 25اساس دینه25حکم خدا25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر 25 اصل حق 25اصل اسلام 25 ارباب جهان 25شیعه25انسان کامل25انسان نمونه 25 نام شیعه 12 بار در قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍپیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25فرقه 25 آل الله 25 با آل قرآن 25 حکم خدا 25 کعبه25 کربلا25 آل الله 25 شیعه 25انسان کامل25 انسان نمونه 25 مغزی 25 دلاور 25بسیجی 25ارباب جهان 25 با حقی 25انسان کامل 25 انسان نمونه25 آل الله25 گنج دینه 25 اهل آسمانه 25 خداوند در آسمانها ملائکه و در زمین بسیجی ها را آفرید دلاور 25 قهرمانا 25 قدرته 25 اولین 25به مکتب25 ال الله 25 انسان کامل 25 انسان نمونه 25 با آل قرآن25 آل الله 25شاه مردان 25 ارباب جهان25 زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25ماه تابانه 25شیعه25 آل الله 25باآل قرآن25اصل دین25اصل اسلام 25انسان کامل 25 انسان نمونه 25 ره اسلام25 اولین 25 دین آدم25 اهل قیام 25 با دین انسان25 گنج دینه 25حرم خدا 25 کعبه 25 راز خاتم 25 اسم اعظمه 25ماه تابانه25دین ادم 25جاده الله عشق جهان25 ماه تابانه 25قدرته25اهل قیام 25 قاضی25دکترا 25 مهندسی25 با حقی 25 شاه مردان 25 ارباب جهان25اولین 25استاد اعظم 25نظر قرآن25نفس قرآن 25گنج قرآنه25 راستگوها 25 ابن رسول 25استاد اعظم 25 جان خاتمی25 تقواء 25عدالت 25بقلب انسان 25شیعه 25 در تورات عبرانی ماشیع 25ماشیع 25شیعه در کتاب شاکمونی 25ایستاده 25به عرش 25نظر قرآن 25 خوش آمدی 25زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25 انسان کامل25نمونه ها25شیعه25 انسان کامل25تقواء 25عدالت25 نقشه راه 25با پرچمی 25زنده باد 25 به اهل سپاه 25بسیجی 25 دلاور25شمس قمره25حرم خدا 25کعبه 25 شیعه 25 فرقه 25 دین آدم 25 با دین انسان 25انسان کامل 25انسان نمونه 2525جرعت 25 ضربان قلب25 قدرت و باطریش باید 25 باشه 25با قلوبه 25 شیعه25ضربان قلب25جان کلام25   پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25فرقه 25 کعبه25 آل الله 25 شیعه 25انسان کامل 25با آل قرآن25 آل الله 25شاه مردان 25 ارباب جهان25 زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25ماه تابانه 25شیعه25 آل الله 25باآل قرآن25اصل دین 25شاه مردان 25 ارباب جهان25اولین 25استاد اعظم 25نظر قرآن25نفس قرآن 25گنج قرآنه25 راستگوها 25 ابن رسول 25استاد اعظم 25 جان خاتمی25 تقواء 25عدالت 25 در تورات عبرانی ماشیع 25ماشیع 25شیعه در کتاب شاکمونی 25ایستاده 25به عرش 25نظر قرآن 25 خوش آمدی 25زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام 25شیعه 25 انسان کامل25زنده باد 25 بسیجی 25 دلاور25جرعت 25 ضربان قلب25 قدرت و باطریش باید 25 باشه قلبه25 شیعه25ضربان قلب25جان کلام25به هر دری زدند که تو را در به در کنند دست علی بر سر توست ای ناخدای پیر بسیجی25دلاور25عدالت 25تقوای25یاور25قرآنی25شیعه 25کعبه25آل الله25جلوه الله25شاه مردان25 شیعه25 نام الله25دین آدم 25اهل حق25پیشوا و سالار جهان در کلام الهی و غیبی خود میفرماید144 إِیَّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ»144 بترس از این که به کسی ظلم کنی که یاری جزء غیر خدا ندارد حروف این حدیث قدسی 31 یعنی کلام حق 31 نور قرآن 31 حرف قطعا" به 5 تن +12 امام و 14 معصوم = 31 خانواده محترم رسول خدا ظلمهای فراوانی شده نشده اهل بیت رسول خدا را در قتلگاه کربلاء به خاکو خون کشیدندامام حسین به لشگر کفر فرمود برای چه می خواهید با اهل بیت پیامبر بجنگید فرمودند می خواهیم انتقام خودمان را از علی بگیریم تمام سران کفر به دست امام علی به درک واصل شده بودند و ابجد این حدیث قدسی 144 ضرب 12 امام میباشد یعنی 114 سوره قرآن +30 جزء آن = 144 به ابجد کبیرو وصغیر اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش 144 نشانه امامت 144 واقعا" احادیث قدسی نور الهی ائمه شیعه میباشند    بسم الله الرحمان الرحیم 786-541 عمرابوبکرفتنه ها=245 اسلامه حق 245 علی فاطمه 245 دین بحق الله 245 با نماینده های الله 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق علی و فاطمه میباشد 245دین بحق الله 245کلیده دین الهی الله 245اسلامه حق 245 یعنی معنای بسم الله الرحمن رحیم 786 یعنی الله 66+132 اسلام +583 پنج تن آل عباء +5 اصول دین  = 786   25روش برای سوزاندن ۵۰۰ کالری در یک روز تا میتونید بپرید بالا بپرید پائین ور پریده نرگس جون قهوه بیاربا فنجون در افراد طاس به مرور زمان رسوبات در پوست سر باعث ریزش مو میگردد کندی جریان خون وماشاژ دادن با برس بسیار سود بخش میباشد به علم ریاضی قرآن 14 ارباب14 عشق14آرام14بحق14 روش14 گل سر سبد 14معصوم قائم آل محمد حضرت مهدی(عج) ارباب تمام عالم است خداوند اینطور خواسته و به من و شما هم ربط داره آرام آرام 14بانگاهت 14راه 14 عشق 14راه14 بین14عشق 14 بحق14عشق 14وقت 14نونت 14راه طه 14عشق14 سید14 جمال 14بحق 14آسمانها 14صف 14وقت 14جمال 14شمسی14 امامت 14 نبوت14 نبی 14  آدمه14بحق14 برق 14 باهوش 14راه 14نجاتت 14 نبی14 ماهت14 قوت 14 قلم 14خاتمه ۱۴ امامت 14 نبوت 14  بسلاما  14 حضرت  مهدی امام مسلمین در همه عالم یکی باشد)قال رسوالله زمانی فرا برسدکه یاران سلمان فارسی اسلام را بر عرب عرضه نماید و شما در کفر نمپذیرید به ابجد قرآن ۳۵۱ قرآن ۳۵۱فارسی۳۵۱ +۱۴معصوم= ۳۶۵ روز سال در شهر ما رسم است هر کسی خانه کسی میرود خرج خانه به گردن مهمان است و هر کسی به دیدن اقوام میرود چون خیلی دوستش دارد به دیدنش میرود خرج تا وقتی پیش آنهاست خرج صاحب خانه را میدهد این خیلی روش خوبی است فقط آنها که خیلی شما را دوست دارند نزدشما میآیند  
پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه25شیعه25 کعبه25آل الله25ره حق25والله25تقواء25عدالت25والله25آل الله25به ابجد تنها دین الهی 566-541فتنه ها=25 شیعه25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و ره حق را بپذیر 25

نام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه12 باردر قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشیدوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:قرآن را که قبول داری نام شیعه5بار مستقیم در قرآن آمده5ضربدر5=25آل الله25باروح25شیعه25شیعه25اصل حق25آل الله25جلوه خدا25یااسم آدم25باردرقرآن آمده25عاشق خداه25خدا25کعبه25خدایی25باحقی 25خدایی25 اصل حق25نام حضرت آدم هم 25 بار در قرآن آمده است =شیعه 25اصل25 قانون اساسی اصل 25 آزادی اندیشه «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور،عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».

با ادب اهل دین 110 حامیان 110دین الهی 110 با ادب اهل دین 110 امام طبیبه 110 علی درکعبه چون آمدبه دنیاشکاف کعبه میگویدهمین را 110نمک 110نان جو110دین ماه110 نگین 110دین الهی 110 ماه دین 110 جلوه الله 110  دین الهی 110 علی 110 دین ماه 110زاد کعبه 110 دین الهی 110 حامیان 110 نگین 110 دین الهی 110 علی 110 پلیسی 110 نامت 110 یا علی حقا پلیس عالمی با رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشدمثل پیغمبر فقط مولاء علیست شاه مردان شیریزدان چون نبی ست

هرچه زمان میگذرد

مردم افسرده ترمیشوند

این خاصیت دل بستن  به زمانه است

خوشابه حال آنانکه بجای زمانه به

    «« صاحب الزمان  »»

دل می بندند

کمپین عاشقان ظهور مهدی عجل الله،حماسه ظهور،کمپین عاشقان ظهور ، امام مهدی ، امام زمان ،عکس امام زمان عج ،مهدویت

یکی از اساسی ترین روش ها برای کم کردن وزن این است که کالری بیشتری بسوزانید که این به کمک یک رژیم غذایی ممکن است. اما واقعا چگونه می توان به یک نتیجه قابل قبول دست یافت؟
این کار بسیارآسان است: شما می توانید با کم کردن ۵۰۰ کالری در روز توسط روش هایی که در زیر برایتان گفته ایم در نهایت هر هفته مقدار۱ کیلو وزن خود را کاهش دهید. در حقیقت ، هر زن و شوهری روی هم می توانند ۱۰ کیلو در ۵ هفته کم کنند. با کمک گرفتن از این ۲۵ ترفند و روشی که در زیر برایتان آورده ایم می توانید به این نتایج  زیبا دست پیدا کنید.
در اینجا یک برنامه کاهش وزن را برایتان معرفی کرده ایم. برنامه ای که با کمک آن می توانید در روز ۵۰۰ کالری بسوزانید و در نهایت هرهفته ۱ کیلو وزن خود را کم کنید.

فشار وارد کردن برروی پاهایتان 
به احتمال زیاد دوستان باریک اندام و لاغری که شما دارید ، روزانه فقط با جنب و جوش داشتن و فشار وارد کردن به پاهایشان موفق به سوزاندن حداکثر ۳۵۰ کالری هستند.حتی به مدت چند روز هم که شده این روش را امتحان کنید. قدم زدن در خانه به هنگام انجام دادن کارهایتان. مثلا در حالی که شما با تلفن صحبت می کنید مدام راه بروید، و یا اینکه به آهنگ گوش می دهید ثابت ننشینید و تحرک داشته باشید.

اجتناب کردن از خوردن انواع آجیل ها
محققان دانشگاه می گویند از خوردن زیاد انواع آجیل ها خودداری کنید به خصوص اگر آنها را در یک کاسه بزرگ بریزیم باعث می شود ، که بیشتر هم خورده شوند.
آجیل برای سلامت قلب بسیار مفید می باشند، اما آنها کالری بالایی دارند، مقدار انگشت شماری ( حدود ۱ مشت) از آجیل بو داده دارای ۱۷۵ کالری ، و ۳ مشت آن چیزی حدود ۵۲۵ کالری دارد. به این ترتیب بهتر است آجیل در دسترس نباشد تا بتوان از جمع شدن بیش تر از ۵۰۰ کالری در بدن جلوگیری کرد.خوردن پسته: هر ۲ مشت پسته مقدار ۱۵۹ کالری دارد.

هنگام تماشای تلویزیون آجیل نخورید فکر کنید آجیل میخورید وصف العشق نصف العشق
بر اساس تحقیقات دانشگاه ماسابچوست خوردن آجیل در هنگام تماشای تلویزیون باعث خواهد شد تا مقدار ۲۸۸ کالری در بدن ذخیره شود. اما جالب است بدانید که خوردن آجیل در هنگام پیاده روی به سوزاندن کالری کمک خواهد کرد.

محدود کردن مقدار سالاد نگذارید افراد خاصی با قابلامه سلاد  بخورند بی تربیتند
یک ظرف سالاد بزرگ ممکن است به نظر برای سلامتی مناسب باشد، اما مواد روی آن ممکن است حتی بیشتر از یک تکه لازانیا یا یک تکه پنیر چرب ، آجیل ، میوه خشک و … کالری داشته باشد.با ریختن مواد پر کالری مانند انواع ذرت ها و … بر روی سالادتان ممکن است باعث افزایش بیشتر از ۵۰۰ کالری شوید ، اما با کمک موادی چون ( فلفل بو داده ، پیاز کبابی ، قارچ ) و با استفاده از آب گوجه فرنگی به عنوان سس روی آن می توانید کالری بیشتری از دست بدهید.

از بشقاب کوچکتر استفاده کنید
محققان می گویند که برای خوردن غذا باید از ظرف غذای کوچک استفاده کنید. بهتر است بشقاب بزرگ غذای خود را با یک بشقاب کوچکتر جایگزین کنید. و به این ترتیب با کمتر خوردن و صرفه جویی کردن می توانید تا ۵۰۰ کالری در روز از دست بدهید.

اجتناب از خوردن انواع دسرها
دسرهایی مانند قهوه می توانند منجر به دریافت ۶۷۰ کالری شوند، و یا خوردن مواد غذایی چون خامه ، شیر پرچرب ، وانواع شربت ها باعث افزایش مقدار کالری خواهد شد.
_ هنگام وسوسه شدن برای خوردن انواع دسرها چه باید کرد ؟ کارد دگدت یعنی شکمو نباش
سعی کنید به جای آنها از سبزیجات بخارپز شده استفاده کنید  تا فقط مقدار ۳۰ کالری ذخیره کنید.

نخوردن چیبس
یک بسته بزرگ چیبس چیزی حدود ۱۲۶۰ کالری دارد و هر چقدر مقدار آن کم تر باشد کالری آن هم کمتر است. اما در هر صورت مقدار کالری که در چیبس ذخیره شده است بسیار زیاد می باشد و به جرات می توان گفت خوردن چیبس به عنوان یک میان وعده باعث ذخیره شدن کالری زیادی در بدن خواهد شد. در مجموع می توان گفت با نخوردن آن می توان از جمع شدن حدودا ۱۱۲۰ کالری در بدن جلوگیری کرد.

چگونگی سرو غذا همیشه قابلامبه را از افراد چاغ دور کنید
در بسیاری از خانواده ها سبک غذا خوردن به این صورت است که غذا را در دیس بزرگی می ریزند و آن را روی میز می گذارند و هر کسی ممکن است بارها غذا بکشد. برای جلوگیری از این کار بهتر است غذای هر کسی از قبل و در آشپزخانه در بشقاب ریخته شود و بعد به میز غذا یا سفره آورده شود. با این کار کالری کمتری را ذخیره خواهید کرد.

مصرف نوشیدنی ها ممنوع است ولی  دوغ ترش بدون نمک حلال است و حرامها
شربت ها، آب میوه های شیرین ، و خامه اضافی روی دسرها، همه اینها می توانند باعث جمع شدن ۵۰۰ کالری در بدن شوند.مصرف نوشیدنی های رژیمی، آب های مقوی و نیرو بخش، خوردن مرکبات و … کمک خواهد کرد تا از ذخیره شدن کالری جلوگیری شود.

خوردن پاستای کمتر
با توجه به تحقیقات دانشگاه نیویورک خوردن یک کاسه ماکارونی فقط ۲۲۰ کالری دارد. اما به عنوان یک شام کامل و معمولی در رستورانها می تواند تا ۴۸۰%  کالری بیشتری را نسبت به یک کاسه در بدن ذحیره کند. حتی اگر شما عادت به خوردن ۲ کاسه ماکارونی هم دارید باز هم خوب است، چرا که باز هم توانسته اید از ذخیره شدن چیزی در حدود ۶۱۶ کالری در بدن جلوگیری کنید.

محدود کردن مهمانی های شام
برایان وانسینک ، دکترا و نویسنده رژیم غذایی می گوید: غذا خوردن با هفت یا چند مهمان می تواند شما را وادار به خوردن مواد غذایی بیشتری کند و ممکن است تا ۹۶٪ به افزایش کالری منجرشود.به این ترتیب بهتر است برای شام کمتر مهمانی دهید و یا به مهمانی بروید.

بشقاب خود را پر نکنید
جیمز هیل، دکترا، نویسنده رژیم غذایی می گوید: در هر وعده غذا در حدود ۲۵ درصد از اندازه بشقاب در آن غذا بکشید تا با خوردن غذای کمتر کالری کمتری را هم در بدن ذخیره کنید. و هر آنچه که از غذا باقی مانده است را برای نهار روز بعد در نظر بگیرید. به این ترتیب اگر شما به طور معمول حدود ۲۰۰۰ کالری یا بیشتر در هر روز در بدن خود ذخیره می کردید با این روش حداقل می توانید از ذخیره شدن  ۵۰۰ کالری آن جلوگیری کنید.

بهترین زمان برای خوردن شیرینی جات
هنگام نگاه کردن به منوها سعی کنید دسرهای با حجم کوچک انتخاب کنید ، بنابراین شما با این کار می توانید کالری کمتری ذخیره کنید. پژوهشکده علوم غدد گفته است که بهتر است برای آخرین چیزی که قرار است میل کنید و بعد از آن بخوابید از چیزهای شیرین میل کنید.خوردن یک چیز شیرین در شب باعث خواهد شد تا کالری بیشتری را تاصبح بسوزانیم.

نخوردن چربی
خوردن چربی زیاد می تواند ۸۰۰ کالری یا حتی مقداربیشتری کالری داشته باشد. در عوض ، سعی کنید کالری کمتری را با خوردن بلغور جو و یا شکر قهوه ای و برش هایی از موز و یک فنجان قهوه سیاه ذخیره کنید.

سلامت مواد غذایی
تحقیقات غذایی دانشگاه کورنل و نام تجاری روی کالا کمک خواهد کرد تا از سلامت غذای مصرفی اطمینان داشته باشید و با این کار دست کم تا% ۳۵ کالری کمتری را در بدن ذخیره کنید.برخی نوشیدنی های  و دسرها حتی تا ۱۳۱ درصد کالری بیشتری را در بدن ذخیره میکند .اما زمانی که شما یک غذای سالم و کامل را به عنوان یک وعده غذایی میل کنید کالری کمتری را نسبت به خوردن انواع تنقلات یا چیبس و ….در بدن ذخیره خواهید کرد.

روغنی که استفاده می کنیم
تا آنجایی که ممکن است برای پختن مواد غذایی کمتر از روغن استفاده کنید. منظور این است که بیشتر از غذاهای بخارپز و یا آب پز شده استفاده کنید. به این ترتیب شما در هر قاشق غذاخوری بدون روغن می توانید از ذخیره شدن حداقل ۱۲۴ کالری در بدن خود جلوگیری کنید. همچنین، آشپزخانه را از روغن هایی مثل روغن ریحان یا روغن پیازچه یا روغن کنجد، پر کنید که در هر قاشق آنها کالری کمتری وجود دارد.

خواب کافی داشته باشید
تحقیقات جدید از دانشگاه شیکاگو نشان می دهد برای آنکه بدن برای از دست دادن کالری آمادگی داشته باشد باید خواب کافی داشته باشد. مردمانی که فقط ۵ /۱ تا ۲ ساعت در طول روز می خوابند نمی توانند در سوزاندن کالری موفق باشند چرا که چرت زدن باعث ذخیره شدن چیزی در حدود ۱۰۸۷ کالری خواهد شد.

چگونه میزبان شویم؟
برای خرید مواد غذایی به مدت ۱ ساعت وقت بگذارید، مواد غذایی را که لازم ندارید تهیه نکنید،برای درست کردن غذایی خوشمزه صرفا ۲ ساعت را به پخت و پز اختصاص دهید،میز غذا را به زیبایی بچینید و در نهایت از سرو غذا لذت ببرید. به این ترتیب خودتان توانسته اید روی غذایی که آماده می کنید مدیریت داشته باشید.در مهمانی می توانید نوشیدنی های کم کالری سرو کنید.

نخوردن نوشابه
یک نوشیدنی سالم در حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ کالری دارد اما اگر شما آن را دو یا سه بار در طول روز مصرف کنید،شما در حال دریافت مقدار زیادی از کالری اضافی خواهید بود.اطفا عطش خود را با آب برطرف کنید و با نخوردن نوشابه از ذخیره شدن  ۵۴۰ کالری در بدن جلوگیری کنید.

پر کردن معده
برای صبحانه، خوردن ۲ تخم مرغ آب پز سفارش می شود. ( شما احساس می کنید کاملا سیر شده اید اما در حدود ۴۱۶ کالری کمتری را نسبت به روزهای دیگر در بدن خود ذخیره کرده اید) قبل از ناهار و شام ، ۱ فنجان سوپ بخورید تا معده ی شما کمی پر شود و با این کار می توانید حدود ۱۳۴ کالری کمتری در هر وعده غذایی ذخیره کنید و در نهایت در کل روز ۶۸۴ کالری کمتری را ذخیره کرده اید.

پاپ کورن
خوردن یک پیاله پاپ کورن بزرگ مقدار ۱۰۰۵ کالری بیشتری را در بدن ذخیره می کند.به این ترتیب حداقل می توانید با ریختن کره ی کمتر روی آن از ذخیره شدن کالری بیشتر در بدن جلوگیری کنید.

تمام حواس خود را به خوردن غذا بدهید
هنگام غذا خوردن تمام توجه خود را به غذا بدهید چرا که در غیر این صورت بدون آنکه متوجه باشید غذای بیشتری خواهید خورد. بهتر است غذا را با چنگال بخورید و اولین بار که احساس کردید سیر شده اید از خوردن غذا دست بکشید.اگر هنگام غذا خوردن به جای آنکه مدام به بشقاب خود نگاه کنید به هیکل خود نگاه کنید مطمئنا خواهید توانست روزانه از ذخیره شدن چیزی حدود ۵۰۰ کالری در بدن جلوگیری کنید.

نوشیدنی های بدون قند
خوردن یک فنجان چای میوه ای می تواند منجر به ذخیره شدن ۴۰۰ کالری در بدن شود. خوردن چای شیرین حتی بهتر از خوردن نوشابه هم نیست: یک بطری کوچک چای غلیظ شیرین ،حدود ۱۸۰ کالری دارد، و در نهایت سه بطری از آن ۵۴۰ کالری خواهد داشت. به این ترتیب بهترین کار آن است که نوشیدنی های  بدون قند میل کنید.

تعداد نفراتی که قرار است از یک مقدار غذا سرو کنند
مثلا هنگامی که مقداری برنج و میگو سرخ شده سفارش می دهید و یا خودتان آماده می کنید ممکن است با خوردن آن تنها تا ۳۵۰ کالری در هر وعده ذخیره کنید،اما آنچه مهم است آن است که اگر این غذا برای ۴ نفر درست شده است و آنرا با سه نفر تقسیم می کنیم، آنگاه باعث ذخیره بیش از ۱۰۵۰ کالری در بدن خواهیم شد. به این ترتیب هر چقدر تعداد نفراتی که از یک مقدار غذا سرو می کنند بیشتر باشد ناخوداگاه کالری کمتری را هم در بدن ذخیره خواهیم کرد.

انداره بستنی سن بالای 50سال بستی حرام است حجامت حلال مشگلات است اگه میخای نمیری نخور نمکو روغنو شیرینی نمکو روغنو شیرینی لشه باعث چربیو قند خون میشه روغنو قندو نمک می کنه مرگت کمک بیا دیگه تو بس کن روغنتو عوض کن روغن زیتونو گاو میبره انسان به خواب خانمها میشن به عادت آقایون بشند حجامت  حج امت حجامت کن سکته نکن حجامت فاتح است مابقی فاتحه
اگر به جای خوردن یک بستنی بزرگ یک بستنی کوچک تر بخورید لیس بزنید نه تنها میان وعده مورد علاقه خود را خورده اید بلکه از ذخیره شدن چیزی حدود ۵۵۰ کالری هم جلوگیری کرده اید.

25روش ساده برای لاغری

آکاایران : لاغری موضوعی است که امروزه بسیار صحبت هایی از آن را می شنویم . و در اطرافمان افراد چاقی وجود دارند که بسیار از وزن زیاد خود رنج می برند و به دنبال راه حلی ساده و کاربردی برای خلاص شدن از چاقی هستند . ما هم در این مقاله برآن شدیم که مطالبی را گردآوری کنیم تا شما عزیزان بتوانید با انجام چند روش ساده به لاغری دست پیدا کنید . پس با ما در این مقاله از سایت سلامت آکاایران همراه باشید تا به 25 روش ساده لاغری اشاره کنیم.

 روش لاغری

ایراد بزرگ اغلب رژیم غذائی، سخت بودن آنهاست که غیر عملی شان می کند. با در پیش گرفتن راه های کوچک و عملی، سریعتر و بهتر به هدف نزدیک می شوید.

رژیم غذایی سالم

رژیم غذایی سالم، رژیمی است که به حفظ و بهبود سلامت عمومی بدن کمک می کند. رژیم غذایی سالم مواد مغذی لازم، مایعات کافی، آمینو اسید و اسیدهای چرب لازم، ویتامین ها و مواد معدنی کافی و همچنین کالری لازم را برای بدن فراهم آورد. رژیم غذایی سالم نیازهای اساسی بدن را بدون اینکه شما را دچار اضافه وزن و بیماری کند، برای شما فراهم می کند. همچنین رژیم غذایی سالم به همراه ورزش می تواند خطر ابتلا به بیماریهایی از جمله چاقی، بیماریهای قلبی، دیابت نوع 2، فشارخون بالا و سرطان را در شما کاهش دهد.

رژیم غذایی گیاهی

در این رژیم غذایی کلیه محصولات حیوانی از برنامه غذایی حذف و مواد و منابع گیاهی جایگزین آنها می شوند. سطح کلسترول پایین و فشار خون نرمال،عدم ابتلا به بیماری های قلبی /عروقی،چاقی و دیابت در نتیجه پیروی از دستورهای غذایی گیاهی برنامه ریزی شده می باشد

رژیم لاغری

این روش تغذیه برای سلامتی افراد چاق لازم و حیاتی است ولی می تواند برای افراد معمولی خطرناک باشد. اینکه چه کسی باید رژیم لاغری بگیرد را پزشک یا متخصص تغذیه مشخص می کند.

پس از مرگ چند دختر جوان مانکن بر اثر سوء تغذیه، اعتراض های اجتماعی ، به خصوص از جانب فعالان حوزهٔ زنان، به وضعیت زندگی این افراد و تأثیر نامطلوب آنها بر جامعه شدت گرفته است و کمپین ضدلاغری تشکیل شده است. در برخی از کشورهای اروپایی نیز قوانینی تصویب شده است تا مانکن ها مجبور به داشتن مدرک پزشکی باشند.

به نقل از آکاایران : الان وقت آن رسیده که به خود بیائید و چنان چه تصمیم دارید لاغر شوید، فکری اساسی کنید. به نظر می آید دنبال کردن رژیم غذائی منظم و ورزش های روزانه کار ساده ای نیست و تنها به چند روز اول برنامه رژیم اختصاص دارد. در ضمن شروع یک رژیم غذائی مناسب کار راحتی نیست و پشت کار و انگیزه بسیار می خواهد
 اما بهترین راه برای شروع این رژیم های سخت چیست؟ مطمئن ترین راه برای رسیدن به نتیجه ای مطلوب این است که رژیم خود را با تغییرات کوچکی در برنام غذائی تان شروع کنید و یک دفعه سراغ رژیم های سخت و طاقت فرسا نروید. مثلاً می توانید برای شروع به جای استفاده از شیر پرچرب از شیر کم چرب استفاده کنید همین اقدام ساده تحول بزرگی در برنامه غذائی شما به وجود می آورد. تغییرات کوچک بسیاری وجود دارد که منجر به کاهش وزن چشم گیری می شود.

این جا ۲۵ شیوه ساده برای شما گفته شده است: شما می توانید ۵ تا از راحت ترین و مناسب ترین آن ها را برای شروع انتخاب کنید و پس از پایان هفته اول ۵ تای دیگر را به آن اضافه کنید و همین طور پیش بروید. همه رژیم ها در مورد تمام افراد کارساز نیستند! پس این شما هستید که باید ببینید کدام یک از این شیوه ها برای شما مناسب است! این عکس زن نیست این پسرم قاسمه کلاه گیس ننشو گذاشته سرش 16 سالشه بچم قهرمان هاپکیدو میباشد

 

لاغری سریع,لاغری سریع شکم,لاغری سریع با ورزش

 

روش های لاغری

 به افراد شکمو فقط بدید هم کاهو تمیز میشه خونشون
● برنامه رژیم غذائی
1) معمولاً بهترین چیزها در ابعاد و بسته بندی های کوچک عرضه می شوند. این جا به ترفندی ساده اشاره می کنیم: شما می توانید غذاهای پرکالری مانند پنیر و شکلات را به ابعاد کوچک تر تقسیم کنید. مطمئناً هنگام مصرف که به سراغ آنها می روید کمتر می خورید چرا که در این موقع تعداد مطرح است.

2) خوردن سس و خامه را به طور کامل کنار نگذارید. اگر از خوردن انواع سس ها و خامه لذت می برید آن را به طور کامل از برنامه غذائی تان حذف نکنید. تنها به جای استفاده از نوع پرچرب آن ها سراغ محصولات کم چرب بروید.

3) خود را به نوشیدن آب عادت دهید. به جای خوردن تنقلات پرچرب و پرکالری بین وعده های اصلی غذا به سراغ نوشیدن آب بروید. نوشیدن آب نه تنها به سلامتی بدن کمک می کند بلکه برای لاغری دور کمر نیز مؤثر است. پس نوشیدن آب را فراموش نکنید.

4) از خوردن سوپ های پرچرب خودداری کنید. پس از آماده شدن سوپ آن را در یخچال بگذاردی تا خنک شود در این حالت چربی موجود روی سوپ جمع می شود و شما می توانید چربی آن را با قاشق گرفته و کنار بگذارید.

5) مراقب خوردنتان در رستوران ها باشید! در رستوران هائی که می دانید غذاهای آن پرحجم است بهتر است به گارسن بگوئید قبل از آوردن غذای شما، نیمی از آن را در ظرف یک بار مصرف بگذارد تا آن را برای وعده دیگری مصرف کنید. در این صورت شما می توانید حجم غذای مصرفی تان را کنترل کنید. امام صادق می فرماید اگر مردم میدانستند در سیب چه خاصیتی هست تمام بیماران خود را با سیب مداوا می کردند

 

 

 

لاغری سریع,لاغری سریع شکم,لاغری سریع با ورزش

 

روش های لاغری
6) به هوس هایتان بهاء دهید! چنان چه هوس خوردن چیزی شیرین می کنید از خوردن آن هراس نداشته باشید بلکه آن را با میل و رغبت بخورید. البته بهتر است سراغ خوردنی های سالم تر مثلاً میوه بروید.

7) رژیم سبزیجات و میوه را کم کم شروع کنید! اگر قبلاً سبزیجات و میوه در برنامه غذائی تان چندان جائی نداشته پس بهتر است مصرف آن را در مقادیر کم آغاز کنید.آنها را جایگزین غذاهای پرچرب کنید.

8) حواستان به خوردن غذاهای پرچرب باشد! به دنبال راه ساده ای برای تشخیص دادن غذاهای پرچرب هستید؟ پس قبل از مصرف خوردنی ها به میزان کالری و فیبر موجود در آن توجه کنید.

9) هنگام خوردن مشغول انجام کارهای دیگر نشوید و تمام حواستان را معطوف خوردن کنید! چنان چه هنگام غذا خوردن مشغول خواندن کتاب یا نگاه کردن به تلویزیون شوید متوجه میزان غذائی که خوردید نمی شوید. در ضمن لذت کافی از غذا خوردن نمی برید. از این به بعد هر وقت می خواهید غذا بخورید صرفاً غذا بخورید و انجام کار دیگری را با آن همراه نکنید. غذایتان را آرام و با نهایت لذت بخورید. لقمه های خود را کامل بجوید. در صورتی که غذایتان را با آرامش بیشتری بخورید تا ناخودآگاه حجم غذایتان کاهش می یابد.

10) خوردنی و غذاهای جدید را امتحان کنید! تنوع خوردنی ها و غذاهایتان را بیشتر کنید. شاید این تنوع تأثیر به سزائی در رژیم غذائی تان بگذارد.

11) در هر وعده غذائی سعی کنید اندکی از غذایتان را در ظرف بگذارید. ببینید هنوز تمایلی به خوردن آن دارید یا نه!
12) مطمئن شوید حجم غذایتان چقدر است. از میزان کالری و فیبر موجود در غذاهائی که مصرف می کنید مطمئن شوید. در این صورت می توانید هنگام زیاده روی کردن در خوردن به خود هشدار دهید!

13) جایگزین سالم تری برای غذاها پیدا کنید. برای مثال به جای استفاده از شیر پرچرب، از شیر کم چرب استفاده کنید و به جای خوردن نان های معمولی از نان سبوس دار استفاده کنید.

14) سعی کنید به جای خوردن غذاهای بیرون خودتان غذایتان را آماده کرده و سرکار ببرید. آماده کردن غذا می تواند به شما کمک کند تا به حجم غذایتان نیز واقف شوید، علاوه بر آن مسلماً خوردن غذای خانگی سالم تر از غذاهای پرچرب بیرون است.

15) از خوردن دسر هراس نداشته باشید. لزوماً برای دنبال کردن رژیم غذائی نباید بسیاری از مواد غذائی و خوردنی ها را از برنامه غذائی حدف کنید بلکه بهتر است به میزان درست و به اندازه کافی از هر ماده غذائی مصرف کنید.
16) آن چه را که نیاز دارید بخواهید. به اطرافیانتان گوشزد کنید که شما تحت رژیم غذائی هستید، پس شما را وادار به خوردن نکنند. سعی کنید آنچه را که فکر می کنید در لاغری شما مؤثر است مصرف کنید. بخور دیگه قور نزن همینه برای یک زن بعضی از این زنها قابلامه را کنار خود میگذارند و هر دست بورد میزنند و تا میتوانند می خورند و نارحتی قلبی می گیرند قلبشان میشه مثل لپاشون لوپو تاپو گرمنه یابو می شند
خوردن میوه جات مخصوصا" با معده خالی دل درد میآورد

لاغری سریع,لاغری سریع شکم,لاغری سریع با ورزش

 

روش های ساده لاغری

 


● برنامه های تناسب اندام
17)تکنیک های نرمش و استفاده از تریدمیل را تغییر دهید. هنگامی که روی تردمیل راه می روید، دسته های آن را با فشار نگه ندارید. آن ها را تنها برای حفظ تعادل نگه دارید و به آنها تکیه نکنید.

18) برنامه ورزشی تان را با برنامه ورزشی اعضاء خانواده هماهنگ کنید. شما ورزش کردن را به منظور کاهش وزن تان انجام می دهید در حالی که فرزندانتان این کار را برای تفریح و حفظ سلامتی شان انجام می دهند.

19) پیاده روی تان را بیشتر کنید. چنان چه پیاده روی روزانه تان امری عادی شده است، بهتر است میزان پیاده روی و سرعت آن را تغییر دهید.

20) تا حد امکان استفاده از ماشین را کنار بگذارید و سعی کنید بیشتر پیاده کارهایتان را انجام دهید. در صورت نیاز اگر از ماشین استفاده می کنید تا جائی که ممکن است آن را دورتر از مقصدتان پارک کنید و پیاده به مقصد بروید.

21) ۱۰۰ قدم بیشتر راه بروید. حتی اگر اندکی برنامه نرمش روزانه تان را افزایش دهید به کاهش وزن تان کمک بسیار می کند. مثلاً امروز به جای استفاده از آسانسور و پله برقی از پله ها استفاده کنید.

22) کمتر از دیگران کمک بگیرید. برای نظافت منزل شخصاً اقدام کنید و ماشین تان را خودتان بشوئید. برای خرید به سوپر محل زنگ نزنید و خودتان پای پیاده به خرید بروید.

● برنامه زندگی
23) بعد از هر وعده غذائی حتماً مسواک بزنید چرا که این عمل چراغ هشداری است برای شما که خوردن تان را متوق کنید.
24) کمدتان را زود به زود مرتب کنید و از شر لباس هائی که به شما نمی آید خلاص شوید. بهتر است لباس های سایز بزرگ تان را هم کنار بگذارید. لباس هائی را که سایز کوچک تری دارند جلوی دید بگذارید تا انگیزه بیشتری برای لاغری پیدا کنید.
25) کاهش وزن تان را یادداشت کنید. ممکن است این کار در عمل سخت به نظر برسد. اما هر بار که متوجه می شوید چقدر لاغر شده اید انگیزه تان برای ادمه برنامه رژیم و کاهش وزن بیشتر می شود.

 .
http://superhuman-a.loxblog.com

http://afshinazad.loxblog.com/+ نوشته شده در دو شنبه 17 اسفند 1396برچسب:,ساعت 12:12 توسط امیر علی عرفانیان |

به ابجد صغیر عمر22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 کسانی که باعث شدند دین اسلام 74 فرقه شود که پیامبر فرمود 73 فرقه آن اهل دوزخ خواهند بود74 74غیر اولیاء الله74قاتل حضرت زهراء 74 اصل اولیاء شیطان 74به خائنان اصلی دین اسلام74خلفای ظالم دین اسلامی74کافر حزب شیطانی 74به کافر ملحد خبیث 74کافر قاصب دین الله 74دشمن اصلی کافر دین 74والشجرتها الملعونه74 مکر حیله فاسقان احمق 74کافر بناحق عالمی 74خطرناکترین دشمن اسلام 74مقصره شجره ملعونه74مقصره قاصب دین محمد74مقصره قاصب بدین الله74مقصره لعنت شده الله74مقصره جماعت سقیفه74مقصره دشمن اصلی دین74مقصره مجرمین بدین 74 مقصره مجرمین الله 74شجره ملعون خبیثی74دشمن اصلی دینی 74 عمرابوبکرعثمان74مقصره خلیفه ناحقه 74والشجرتها الملعونه74 کافرقاصب بدین الله74مقصره لعنت شده الله74 مقصره شجره ملعونه74دشمن اصلی کافردین 74مقصره شجره ملعونه 74منافق خبیث کافری74 بادشمن اصلی دین اسلامی 74کافر بدبخت عالمی 74کافردشمن اصلی دین 74 ان من المجرمین منتقمون74شجره ملعون خبیثی74 ان من المجرمین منتقمون 74قرآن میفرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد 74دشمن اصلی کافر دین 74کافر دشمن اصلی دین 74عمرابوبکرعثمان 74مکرحیله کافر74کفتار گرگ کافر اسلام 74به نامرد خبیث دین اسلام 74 کافرقاصب بدین الله 74 کافرقاصب بدین الله 74کافردشمن اصلی دین 74کافردشمن اصلی دین 74ارباب شیطان لعینی 74به نالایق ترین خلفاء 74 با دزده اصلی دین اسلام 74 قاصبان ملعون بدین اسلام 74 کافر منافق بدین اسلام 74 اصراف کاران دین اسلام 74یا دشمن واقعی اسلامی 74مقصرا اصلی دین اسلام 74دشمن خبیث منافق 74منافق فاجر کافری 74کافر دشمن اسلام دشمن خداوند 74دشمن خداوند کافر دشمن اسلام 74دشمن اصلی کافر دین 74 با دزده اصلی دین اسلام 74کافر مکر حیله 74با دزده اصلی دین اسلام74یا دشمن اصلی بدین اسلام74 با فاسد فاجر فاسق 74اربابا کافر باطل دین 74منافق اهل دوزخی  منافق اهل دوزخی 74دشمن دین اسلام اهل وهابی74 کافر منافق فاجری 74اصراف کاران دین اسلام74 سه خلیفه ملعون اسلام74 قاصبان ملعون بدین اسلام74کافر منافق بدین اسلام74بنامرد ترین قاصب دین74قاصب دزد فدک دین اسلام74 به نالایق ترین خلفاء74  مقصرا اصلی دین اسلام 74دشمن اسلام بامکر حیله 74با مکرحیله منافقان 74شراب خاران منافق پلید اسلام 74قمار بازان منافق74شجره خبیث دین اسلامی74 خلفای ظالم دین اسلامی74دشمن پلید خبیث نالایق74 با دزده اصلی دین اسلام 74یا دشمنان اصلی قرآن اسلام 74اصل مانع سد راه مسلمین74بنامرد ترین خلیفه74مردان احمق بی غیرت74دشمن نالایق دین حق اسلام 74سه خلیفه لا مذهب قاصب74یا قاصبان خلافت دین اسلام74مقصرا اصلی دین اسلام 74شجره خبیث دین اسلامی74خلفای ظالم دین اسلامی74با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74به گمراه خبیث منافقی 74والشجرتها الملعونه 74 مقصره لعنت شده الله 74 والشجرتها الملعونه 74 با سه  خلیفه قاصب منافقه 74 با بی حیاء ترینه این ایه قرآن ابجدعمر22ابوبکر27+25 عثمان=74 فرقه شدن دین اسلام توسط این سه قاصب پلیدابجد این آیه قرآن هم 74میباشد74 سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجد این آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74 عمر ابوبکر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 عمر ابوبکر عثمان 74بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی 74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 میباشدخداوند برای امتحان امت اسلام دست پیامبر و علی را با گرفتن عهد از ایشان بست و ناکسان خبیث دین بر اسب سرکش خلافت سوار و بسوی جهنم رهسپار شدند ابوبکر دوسال خلافت نکرده آرزوی خلافت را به گور برد تمام ناحق ها دوسال نشده سر نگون میشوند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به درک فرستاد ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجداین آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74عمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی 74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 مقصرا اصلی دین اسلام 74خلفای ظالم دین اسلامی 74میباشد74 با کفار و فجار دین 74 به کافر ملحد حبیث74 با کافر ملحد منافق 74خلفای ظالم دین اسلامی74وهابی پلید کافر است 74 خلفای ظالم دین اسلامی 74 با وصله ناجور دین اسلام74 منافق دین اسلام  467-541=74 عمرابوبکر عثمان74 دزدان نامرده دینه اسلام   467-541=74به ابجد صغیر49 جماعت سقیفه 49 عمر ابوبکر49مکر حیله 49 قاصب بدین الله 49 دشمن اصلی دین 49عمر ابوبکر 49جهالت بدین اسلام49 مجرمین بدین 49 شجره ملعونه 49 مکر حیله 49 با رو سیاه دین 49 ابو بلدوزر49 قاتل جلاد دائشه 49 ابن ملجم مرادی 49 جماعت سقیفه 49 نابود گر دینی 49مکر حیله 49 عمر ابوبکر 49جهالت بدین اسلام49 مجرمین بدین 49گروهک منافقان 49لعنت شده الله 49 دجال نامرد دین 49 خیانت کاران اسلام 49 بدشمن جنایتکار49نامردا اهل دوزخ49مقصر بیعت شکنانی 49 شجره ملعونه 49 مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 مذهب منافقان اسلام 49 قاصب بدین الله 49 دشمن اصلی دین 49عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک49 مکر حیله49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر49با کفر و شرک49قاصب بدین الله 49لعنت شده الله 49 دشمن اصلی دین 49مکر حیله49 عمر ابوبکر49 مکر حیله دائشی ها گفتارشان هم مثل قلبهایشان سیاه ست یک هنرمندکور نمی تواند نقاش و خطاط خوبی باشدطبق فرموده پیامبر به چهره های زیبا بنگیردتا فرزندان زیبا داشته باشید به مناظره زیبا بنگریدو عظمت خداوندرا درک کنید دائشی ها همه چیز را سیاه می بینند انسانهای خبیث و مظلوم کش روز قیامت بخاطرگمراهی و نداشتن53 ولایت علی 53 احمد 53 فاطمه علی 53 جان روح کعبه53 سلامتی دین اسلام 53 مراتب دین الله53  کلمه حق الله 53 را خوب درک نکرده و جانشین بحق رسول خاتم راباقاصبان دین اسلام اشتباهی درک نمودندو هم دردنیا و هم در آخرت یا روسیاه اهل عالم49مکرحیله49رو سیاه دین عالم49شجره ملعونه49 جماعت سقیفه 49 مکر حیله49عمر ابوبکر49 شجره ملعونه 49کافروهابی 49وهابی مرتده49 دائشی وحشی49 زامبی دائشی49یا جلاد وحشی49به چنگیز خانه مغول49 مکر حیله 49 با رو سیاه دین 49 ابو بلدوزر49 قاتل جلاد دائشه 49 ابن ملجم مرادی 49 جماعت سقیفه 49 نابود گر دینی 49مکر حیله 49 عمر ابوبکر 49جهالت بدین اسلام49 مجرمین بدین 49 شجره ملعونه 49 مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 حزب شیطانی مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک49 مکر حیله49کافر وهابی 49 وهابی مرتده 49نابود گر دینی 49جهالت بدین اسلام49مجرمین بدین 49شجره ملعونه49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی49مشگل مذهب قومی 49مذهب منافقان اسلام 49عمر ابوبکر49 با کفر و شرک49مکرحیله49 مذهب منافقان اسلام49دجال بدین اسلامه49عمرو ابوبکر49حزب شیطانی 49مذهب منافقان اسلام49بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد49 یاگروه ها فاسق 49دجال بدین اسلامه49پلید ترینه 49عذابی الهی49ظالما حاکم دین49 مجرمین بدین 49 کرگدن حقه باز49 با خر چران چپلپاسه خور 49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک49 مکر حیله49ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت 49 قعر دوزخی 49عمر ابوبکر49 مکر حیله 49 مجرمین بدین 49 مذهب منافقان اسلام 49 جهالت بدین اسلام 49 میباشند  49مذهب منافقان اسلام 49دجال بدین اسلامه 49عمرو ابوبکر49 حزب شیطانی  49مذهب منافقان اسلام 49بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد 49 یاگروه ها فاسق49دجال بدین اسلامه49 پلید ترینه 49عذابی الهی 49 ظالما حاکم دین 49 مجرمین بدین 49 کرگدن حقه باز49با خر چران چپلپاسه خور 49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49مذهب منافقان اسلام 49 شجره ملعونه 49عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک49مذهب منافقان اسلام49 مکر حیله49شجره ملعونه 49عمر ابوبکر49ابوبکردوسال خلافت نکرده از دنیا رفت گناه قصب خلافت الله بزرگترین گناه کبیره میباشدشجره ملعونه49عمر ابوبکر49قصب خلافت علی نمودند74ابجدسه خلیفه کفر 74 میباشدو این سه خلیفه دین اسلام را 74فرقه نمودندابوبکر27+22عمر+25 عثمان=74 74والشجرتها الملعونه 74مقصرا اصلی دین اسلام 74خلفای ظالم دین اسلامی 74

 به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند طبق علم ریاضی قرآن بدعت کنندگان و فتنه ها عمر و ابوبکر {رکب وبا} روبا میباشند شما حق را بپذیر اینجانب با افتخارجواب گمراهی گذشته شما رادر دین به خداوندخواهم دادبه ابجدظالم971+231نفاق ابوبکر=  1202 ابجدسه خلیفه1202به ابجدسرکشای خائن1312 -110علی= 1202 ابوبکر231+310 عمر +661 عثمان=1202با قاصبه خلافت 1312-110علی=1202اینم آیه قرآن به ابجدسه خلیفه قاصب 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد 1202ابوبکر و عمر و عثمان 1202 میباشد ان من المجرمین منتقمون 1202به ابجد مفسد فی الارض ها 1312 - 110 دین الهی علی= 1202 سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان 1202 میباشدپیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 یعنی ظالم 971-430 مقصر = 541 فتنه ها 541 عمر و ابوبکر میباشند پیامبر فرمود علم ابجد را یاد بگیرید که همه آن شگفتیست وای بر عالمی که علم ابجد نداند همه قرآن به علم ریاضی نوشته شده فقط کمی حوصله عشق می خواهد نظر  نظر علمای شیعه در مورد استحباب شهادت ثالثه که اگر در اذان سه شهادت نباشد طبق فرموده رسول خدا باطل است و حتما باید ذکر وصیت پیامبر بیعت پیامبر در غدیر «أشهد أن علیا ولی الله»:ذکر و یاد علی در هر جا که ذکر محمد است مثبت در مثبتی مثبت 28مثبتی +18موثبت=46 محمد 20+26 علی= 46 +46= 92 ابجد کبیر محمد 92 +18 مثبت غدیر خم 18 ذلحجه = 110 مولاء و مقتدای عالم علیست شهادت به ولایت علی و اشهد ان قائمنا حجت الله قائم آل محمد  در اذان واجب است سلمان فارسی اینطور اذان میگفت یاران نزد رسول الله رفته  گفتند سلمان درست اذان میگوید «أشهد أن علیا ولی الله» هم میگوید پیامبر فرمود چه نیکوست مگر در غدیر خم  نگفتم هر که من مولای اویم علی مولای اوست شخصی به نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم آمده و گفت : ای رسول خدا ؛ ابو ذر در اذان بعد از شهادت به رسالت شهادت به ولایت علی می دهد ؛ رسول خدا فرمودند : همین است ؛ آیا کلام من را در روز غدیر خم فراموش کردید که « هرکس که من مولای اویم پس علی مولای اوست »؟

 

روایت دوم در مورد سلمان :

 

دخل رجل علی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ، فقال : یا رسول الله ! إنی سمعت أمرا لم أسمع قبل ذلک ، فقال صلی الله علیه واله وسلم : ما هو ؟ قال : سلمان قد یشهد فی أذانه بعد الشهاده بالرساله ، الشهاده بالولایه لعلی (علیه السلام) ، قال (صلی الله علیه وآله وسلم): سمعت خیرا. السلافه فی أمر الخلافه، ص ۳۲.
شخصی به نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم آمده و گفت : ای رسول خدا ،چیزی را شنیدم که تا کنون نشنیده بودم ، رسول خدا فرمودند : آن چه چیزی است ؟
پاسخ داد :‌سلمان در اذان خویش بعد از شهادت به رسالت ، شهادت به ولایت علی علیه السلام می دهد ؛ پس حضرت فرمودند : چیز نیکویی را شنیده ای !!
بنا بر این نمی توان و نباید گفتن شهادت ثالثه را جزو بدعت های در اذان دانست .
برای تکمیل بحث ، بحث بدعت های در اذان را نیز ضمیمه مطلب بالا می نماییم :

 

بدعت ها در اذان :به ابجدظالم 971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر 541  بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541

 

 

 

الصلاه خیر من النوم:عمر  به اوباش و بت پرستان بعد از قصب خلافت فرمود یاران علی هر طور وضوع گرفتند شما عکسش بر عکسش را انجام دهید

 

۱- الصلاه خیر من النوم از بدعتهای حضرت خلیفه ثانی‌عمر بن خطاب بوده و در زمان پیامبر اکرم این جمله در اذان وجود نداشته. چنانچه ابن حزم ظاهری، و امام مالک و قرطبی تصریح دارند:

 

الف ) امام مالک می‌گوید:

 

اِن المؤذن جاء الی عمربن الخطاب یؤذنه لصلاه الصبح فوجده نائماً فقال: الصلاه خیر من النوم فأمره أن یجعلها فی نداء الصبح.
هنگامیکه مؤذن نزد عمر آمد تا فرا رسیدن وقت نماز صبح را به او اعلام کند عمر را دید که به خواب فرو رفته فریاد برآورد: الصلاه خیر من النوم، پس عمر به او دستور داد تا از این پس این عبارت را در اذان صبح قرار دهند. الموطّا ۱: ۷۲

 

ب) ابن حزم می‌گوید:

 

الصلاه خیر من النوم، ولا نقول بهذا ایضا لأنه لم یأت عن رسول اللّه - صلی اللَّه علیه و سلّم .
الصلاه خیر من النوم ؛ ما آن را قبول نداریم ؛ زیرا از رسول خدا نیامده است . المحلی ۳: ۱۶۱
در غدیر خم خداوند دوستش را از دشمنانش جدا نمود و دشمنان ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده و بیعت شکستند  به ابجد قرآنی 74 مقصره بیعت شکنانی74 ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان =74 والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74 مقصره کروهک منافقان 74 مقصره دشمن اصلی دین 74 دوزخی خیانت کاران اسلام 74 با دشمن اصلی دین اسلامی74

به ابجد سفیان 201-372 اسرائیل = 171 آل سعود آمریکا 272+38 دجال =310عمر 310 گمراه دین310منکر310کفری 310جهل عرب 310عمر 310 سفیان 201+171 آل سعود = 372 اسرائیل372بشیطان 372 اسرائیل 372بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد 49 یاگروه ها فاسق49دجال بدین اسلامه 49 و آل سعود همان سفیانی میباشند آمریکا 272+38 دجال = 310 عمر اباجهل در دین310گمراه دین 310میباشد اهل دین کافران کوردل712 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342- 171=171آل سعود171 +370شیطان= 541 فتنه ها 541عمر ابوبکر541 به ابجد اختلاف دین ۱۲۷۶-۱۲۰۲ ابوبکر و عمر و عثمان = ۷۴ عمر ابوبکر عثمان74والشجرتها الملعونه74شجره ملعونه خبیثه 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به ۷۴ فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه ۷۴ میباشد ابوبکر۲۷+۲۲ عمر +۲۵ عثمان = ۷۴ لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند 74 و آیه قرآن ان من المجرمین منتقمون74قرآن میفرمایدما مجرمان را سخت عقوبت خواهیمکرد74ان من المجرمین منتقمون74 والشجرتها الملعونه74شجره ملعونه خبیثه74عمر ابوبکرعثمان74فهمو شعور حیوان۷۴ ابوبکر27+22عمر 25عثمان=74 اشداء علی الکفار74والشجرتها الملعونه 74 فهمو شعور حیوان۷۴بدروغ گویان عالمی74شجره ملعونه خبیثه 74فرقه ابوبکر27+22عمر+25عثمان=74 امت74 فرقه رااین سه خلیفه ناحق ساختند آیه قرآن هم میخواهید= ان من المجرمين منتقمون74ابجد اين آيه ابجد ابوبكر و عمر و عثمان74خداوند می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد74 ان من المجرمین منتقمون74

74عمرفرمود در جاهلیت هیچ گناهی نبوده که مرتکب نشده باشم وقتی آیه شراب نازل شد فرمود گمان نکنم از پس این یکی بربیایم تا آخر شراب نوشید ولی حضرت ابولولوء او را ترکش داد عمر از مقعد شقید شد شما قرآن را قبول داری این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیرابجد ابوبکر عمر عثمان میباشد 74ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردمرد باش و شما هم یک آیه بیاور به ابجد صغیر و کبیر و ثابت کن 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا بحق نمی باشند فرقه های باطل باطل را حق میدانند ولی شیعه که نامش 12 بار در قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: شیعه یعنی در مدار حق و دین قلب شیدایی رسیده بریقین طبق فرموده قرآن هرجا حق باشدشیعه آنجاست نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی فرقه های باطل یک بار هم نامشان در قرآن نیامده شیعه در قرن اول بوده و در قرآن آمده ولی امامان اهل سنت در قرن دوم به دنیا آمده اند مثل این جوانان که نه جبهه را دیدند نه انقلاب را و ادعای زیادی می کنند ما دو میلیون شهید و جانباز داده ایم تا این انقلاب را به ثمر نشاندیم هر کسی فکر می کندآماده مرگ است بسم الله اگر ایمانی مثل ایمان شهداء دارید و میدانید اگر کشته می شوید برای خداست بسم الله با کفر در جهان مبارزه کنید و بدانید خداوند از شما راضیست و بهشت جایگاه شماست وگر نه بعد از جنگ آنهایی که فرار کرده اند به خفت و خاری خواهند افتادفرقه های باطل دین نامشان یک بارهم در قرآن نیامده است  شیعه فقط خانواده رسول خدا را بحق میداند ولا غیر اینم آیه قرآن به ابجد کبیر و صغیر به ابجد سه خلیفه قاصب نادان نامرد 74عمر ابوبکر عثمان74 ان من المجرمین منتقمون 74 والشجرتها الملعونه 74قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد کسانی که 74غیر اولیاء الله 74 عمر ابوبکر عثمان 74با فریب کار نادان دین74 یامقصر اصل دین اسلام 74 عمر ابوبکر عثمان74مقصر اولیاء الله74 با انسان کافر بی دین اسلام74 یا دشمن اصلی بدین اسلام 74یا اربابان کل شیاطین74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 کسانی که غیر اولیاء الله را به دوستی می گیرند 74 ابوبکر 27+22عمر+25 عثمان=74 غیر اولیاء الله 74با سرکرده بت پرستان مکه 74 عمر در نامه به معاویه گفته بود من هنوز بر دین پدرانم بت پرست میباشم 74 غیر اولیاء الله 74را به دوستی می گیرند74 با انسان کافر بی دین اسلام 74با مکارترین انسان خبیث74مقصرا اصلی دین اسلام 74دشمن اسلام بامکر حیله 74با مکرحیله منافقان74شراب خاران منافق پلید اسلام74قمار بازان منافق74سه خلیفه لامذهب قاصب74یاقاصبان خلافت دین اسلام74 مقصرا اصلی دین اسلام 74شجره خبیث دین اسلامی74خلفای ظالم دین اسلامی74با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74به گمراه خبیث منافقی 74سست ترین دشمن اسلامی 74مقصرا اصلی دین اسلام74با مکرحیله مقصر74 با مقصردشمن اسلام عمر74با مقصر دشمن اسلام ابابکر74مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشین رسول خدا غار عنکبوت خیانت بنبی 1128- 1202 سه خلیفه قاصب= 74  ابجد صغیر ابوبکر عمر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 ابوبکر27+22 عمر + 25عثمان = 74 دین اسلام را 74 فرقه نمودند74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون 74  ومکروامکرا" کبارا 74 بزرگترین مکر را بکار بردند جنگ 73 فرقه همه را عذر بنه چو ندیدند حقیقت ره افسانه زدند74 افسانه خبیث شیطان غافل74 دین اسلام 74 فرقه باطل که همه هم بدون دلیل بدروغ ادعای حق میکنند 74 والشجرتها الملعونه 74 با عهد شکنهای دین74 دشمنان اصلی دین اسلامی 74 خائنین دین اسلام و قرآن74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد74 بادیوانها به ابجد قرآنی 74 با عهد شکنهای دین74 دشمنان اصلی دین اسلامی 74 با عهد شکنهای دین74خائنین دین اسلام و قرآن74به ابجد کودتا 431+110 علی = 541عمر و ابوبکر بر علیه پیامبر و علی کودتا نمودند مظلوم علی مولاء بر علیه علی نماینده خدا در غدیر خم با اینکه عهد بستند و بخا" بخا یا علی گفتند و عهد خود را شکسته و 74 روز بعد از وفات پیامبر کوثر قرآن دختر رسول خدا را به شهادت رساندند به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندفرقه شد دین اسلام  به

مخاطب ما صحابه پرستانی هستند که به دروغ خود را اهل سنت نامیده اند :

اگر کسی به یکی از صحابه توهین کند ، شما او را کافر و منافق خوانده و خون او را مباح می دانید.

حال سوال اینجاست که وقتی توهین کننده به صحابه پیامبر ، کافر و منافق است و باید کشته شود ، اگر کسی به شخص پیامبر(ص) جسارت کند ، چه حکمی دارد ؟

اهل سنت 2 راه دارند :

1. اول مرد باشند واینکه اعتراف کنند ، عمر بن خطاب به رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) توهین کرده است.

2. ویا بخاری دروغ گفته و این حدیث صحیح نیست.

اگر اهل سنت گزینه اول را انتخاب کنند ، راهی جز اینکه بگویند عمر کافر و منافق بوده ندارند؛و دیگر حق پیروی از وی را ندارند ، چون خود اعتراف کرده اند که وی کافر و منافق بوده است.

و اگر گزینه دوم را انتخاب کنند ، دیگر نباید به کتاب بخاری ، صحیح بگویند ؛ چون خود اعتراف کرده اند که احادیثی جعلی در آن وجود دارد.

شاید عده ای از روی لجاجت و عناد بگویند : این حرف عمر توهین نیست !!!

چگونه رد کردن سخن پیامبر(ص) و نسبت هذیان گویی به ایشان توهین نیست ؛ ‌در حالی که قرآن می گوید :

سوره نجم : وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿۳﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴿۴﴾

و هرگز از روي هواي نفس سخن نمي‏گويد. (۳) آنچه آورده چيزي جز وحي نيست كه به او وحي شده است. (۴)

اگر کسی به چنین پیامبری بگوید : به خاطر شدت بیماری ، کلامش مورد قبول نیست ، آیا جسارت نکرده است ؟

مگر خلیفه دوم ، قرآن نخوانده است که بعضی از سخنان پیامبر(ص) را بی اعتبار می داند ؟

قرآن اطاعت از دستورات پیامبر(ص) را در همه حال واجب می داند (عقل نیز چنین می گوید)

سوره حشر : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۷

آنچه را رسول خدا براي شما آورده بگيريد و اجرا كنيد، و آنچه را از آن نهي كرده خودداري نمائيد، و از مخالفت خدا بپرهيزيد كه خداوند شديدالعقاب است. (۷)

چگونه خلیفه دوم قرآن را به تنهایی کافی می داند در حالی که قرآن خود تصریح به اطاعت از پیامبر(ص)‌ دارد.

حال به بررسی موضوع وصیت نامه پیامبر (ص) می پردازیم (با توجه به احادیث اهل سنت) :

ابن ابی الحدید به نقل از عمربن خطاب می نویسد :

رسول اکرم در روز های آخر عمرش می خواست به نام حضرت علی (ع) برای خلافت تصریح کند ، اما من برای دلسوزی و حفظ اسلام مانع شدم !!!

شرح نهج البلاغه ، ابن ابی الحدید ، جلد 12 ، صفحه 20 ، خطبه 223 ، نکت من کلام عمر و سیرته.

آیا اهل سنت معتقد اند که مصلحت اسلام و مسلمین را عمر بهتر از پیامبر(ص) تشخیص می دهد ؟!

ابن حجر عسقلانی نیز به متن وصیت پیامبر اکرم (ص) اشاره کرده ، می نویسد :

رسول اکرم می خواستند به نام خلفاء بعد از خودشان تصریح کنند تا بین امتش اختلافی واقع نشود.

فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ، ابن حجر عسقلانی ، جلد 1 ، ص 169 ، کتاب العلم ، باب کتابه العلم

جالب آنجاست که عمر زمانیکه ابوبکر در بستر بیماری خواست وصیت کند ، نه تنها مانع نشد بلکه به گفته طبری و ابن خلدون پیوسته مردم را تحریک می کرد که به وصیت ابوبکر گوش فرا دهند.

تاریخ طبری ، جلد ۲ ، ص ۶۱۸ ، حوادث سال ۱۳ هجری

تاریخ ابن خلدون ، جلد ۲ ، ص ۸۵ و ۸۶ ، خلافة عمر

جای تعجب است ، اگر قرآن برای مسلمین کافی است و به وصیت پیامبر(ص) نیازی نیست ، چرا در اینجا مسلمین علاوه بر قرآن ، به وصیت ابوبکر هم نیازمند شدند ؟!!!

ابوبکر وصیت کرد که خلیفه بعد از او عمر بن خطاب باشد. پیامبر(ص) هم طبق آنچه از خلیفه دوم نقل کردیم می خواستند به خلافت امیرالمومنین علی(ع) وصیت کنند.

به راستی چه انگیزه ای باعث شد تا عمر مانع از نوشتن آن وصیت توسط پیامبر(ص) شود ؟ در صورتی که خود پیامبر(ص) به این مطلب که این وصیت مانع از اختلاف مردم می شود ، تصریح کرده اند.Képtalálat a következőre: „‫غار عنکبوت‬‎”    به ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند با خباثتها 1512-1202 سه خلیفه = 310عمر ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند  به ابجد اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 ابوبکر فکر کنید زمان پیامبر مثل زمان الان سوریه و مصر بوده همه عمرها 74 فرقه و همدیگر را بکشند تصور کنید حق را ندید و مردم را گمراه کنند آنان که میکشند قابیلی و آنان که کشته  میشوند بازم قابیلیند روز قیامت کسی که انسانی را بکشدبه دوزخ میرود قرآن فرمود قاتلان به دوزخ میروند کسانی که نبش قبر میکنند به دوزخ میروند این آیه قرآن هم به ابجد کبیر و هم به ابجد صغیر سه خلیفه میباشد  74 ان من المجرمین منتقمون74و الشجرتها الملعونه74  پیامبر فرمود دین اسلام هم مثل دین مسیح 74         74 فرقه میشود ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه74 این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 روز بعد از وفات پیامبر دختر عزیز رسول خدا را به شهادت رساندند 74 = 4+7= 11  جانشین بر حق رسول خدا را به شهادت رساندند 74کلکت 74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمرابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74
درمکه به سه شیطان سنگ میزنیم نماد شیطان22 ابابکر22 شیطان22عمر22گنده لات22شرور 22نابکار22قلدر22مقصر22دشمن اسلام 22عمر22گنده لات شرور نابکار22 بدبختی22 دشمن اسلام22عمر22نفرت 22انزجار22دروغ 22کلک22 نیرنگ22 منکر22عمر22گنده لات22شرور22نابکار22قلدر22قاتل دین خداوند عمر22
به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541فتنه ها 541 مقصر430+231 ابوبکر نفاق=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم971+231 ابوبکر=1202 ابوبکر عمرعثمان1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 1202ان من المجرمین منتقمون1202به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر 541 مرگ کافر 541     به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا

 

مردانه فاسده دینه اسلام 651-110 علی = 541 عمر ابوبکر541به ابجد مقصر430+231 ابوبکر نفاق=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر=1202 ابوبکر عمر عثمان1202قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 1202ان من المجرمین منتقمون1202


اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110واجب واجب واجب دین اسلام64+46نماینده الله=110علی 110ولی دین110 دین الهی 110 به ابجد64دین64الله محمدعلی 64جانشین محمد علی64حقیقت دین الله64 الله محمد علی64 بامرکز دین الله64با کتاب مقدس دین الله64 کلید بدین الله64تنها برگزیده دین64 الله محمدعلی64تنها برگزیده دین64نماینده واقعی دین الله 64 نشانه دین محمد64دین64یا اصل اسلام اصل قرآن 64یا مسیر جاده الله 64علی جانشین محمد 64یا اصل دین واقعی اسلام 64 مولای جهان علی 64یا خط مستقیم الله64 امام دین اسلام علی 64یامذهب الله محمد64مقتدای دین عالم64 امام حق دین مسلمین64شاه مردان علی 64اصل صاحب دین الله64یا پیشوای مسلمین64مقتدای دین عالم64یا آل طاها آل یاسین 64نماینده غدیری64راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64با جانشین اصلی محمد64 دست حق بیعت الله 64 دست بیعت بارسول خدا وعلی کف دست راستت نوشته18 ذالحجه"غدیر خم18+64 دین=82 امام به ابجدامام 82 انتخاب امام درغدیرخم امام82 {82زاده محراب شهیدمحراب82 امام82 +114سوره قرآن=196دین اسلام196ضرب14 معصوم درخودش میشود196امام کل دین196دین اسلام196اسلامه مهدی196 انتخاب الله 1120-1202 سه خلیفه قاصب = 82 به ابجد صغیر و کبیر 82 امام 82 الم 82 امام 82 هم اکنون امام 82 مهدی 82 به ابجد صغیر وکبیر 82 میباشد این استبه ابجد امام 82 مهدی هم به ابجد صغیر و کبیر 82 مهدی82 طبیب جهان82امام واقعی جهان82+114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 و منجی تمام عالم میباشد82+114 سوره قرآن=196 دین اسلام 196کلید اسلام 196 اسلامه مهدی196امام کل دین 196 قلب دین 196ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196 یا اسلام ناب 196 یا وعده بحق196 مهدی بدین الله 196 امام بدین الهی 196 یا با امام حق 196 ندای اسلام 196 امام کل دین 196 دین یا علی هو196  به ابجد صغیر اشهد ان محمد رسوالله 66 الله 66 به ابجد اسلام 132 بدین 66+66 الله = 132 اسلام132 +64 دین = 196دین اسلام 196کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه خانواده محترم رسول خدا(ص) را 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 اصوله دین 196دین اسلام 196معجزه بدینه196به معجزه دین 196 منظور 14 معصوم جانشین واقعی خانواده محترم رسول الله(ص)به ابجد66 الله 66دینه اصلی اسلامی66 بدینه انبیاء الهی66 نماینده الله محمد66 الله 66+66 علی ولی الله=132 اسلام 132+64 دین=196دین اسلام196محمد92+18ذالحجه غدیرخم=110علی110زاده محراب شهید محراب علیست110 اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110واجب واجب واجب دین اسلام64+46نماینده الله=110علی 110ولی دین110 نگین 110حامیان 110 دین الهی110یمین110جلوه الله110نمک110نان جو110پلیسی110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمیپيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم.
اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397

به ابجد راز قرآن 559-541 فتنه ها = 18 ذالحجه" غدیر خمبه ابجد بدعت کنندگان 651-110 دین الهی = 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 مکافات 541 آفت کلی 541عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود بعداز من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر =  541عمر ابوبکر 541 پیامبر فرمود از مردم بپرسید اسم اعظم علی و محمد را دوست دارید هر کسی دوست داشت فهذا و هر کسی دوست نداشت اهل دوزخ است قال رسو الله یا علی انت و شیعتک هم الفائزون

یا علی تو و شیعیانت اهل نجات رستگاران اهل عالم هستی نام شیعه 12 بار در قرآن آمده   وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: شیعه یعنی در مدار حق و دین قلب شیدایی رسیده بریقین طبق فرموده قرآن هرجا حق باشدشیعه آنجاست نام شیعه12بار در قرآن آمده به ابجد12پرچم12حق12اسلام12پرچم12حق12اسلام12نگهبان12حق12اسلام12نجاتبخش  منتخب12انجمن12خجسته12نجاتبخش12اخلاق12حق12اسلام12اخلاق12حق12اسلام 12 نجاتبخش12ساعت 12 ماه های سال 12 اخلاق12 اهل 12 حق12 امامن 12 حق12اسلام 12 نجاتبخش 12نام امام12 بار در قرآن آمده نام شیعه12بار در قرآن آمده و کل شیی احصیناه فی امام مبین قرآن می فرماید امام روشن بین و دانا بدون وحی ازتمام حقایق دنیا آگاه میباشد امام مبین میباشد نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 آل الله 25 با آل قرآن 25 شاه مردان 25 ارباب جهان25آل الله25با آل قرآن25شیعه25 اصل حق25اصل اسلام25شیعه25 آل الله 25 با آل قرآن25اصل اسلام 25اصل حق25 کعبه 25شیعه25 فرشته 25 اولین25باب حرم25 کعبه 25 اصل حق 25اصل اسلام25گنج قرآنه25 نفس قرآن گنج قرآنه25 نفس قرآن شیعه 25 دین آدم25 با آل قرآن 25  نفس قرآن25آل الله25اصل اسلام 25شیعه25 اصل حق25 شیعه25 میباشدنام شیعه 12بار در قرآن آمده مرد باشید و اصل حق25 شیعه25کعبه25 اصل حق25اصل اسلام25 را بپذیرید پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25شیعه25 آل الله 25این است ریاضی قرآن تمام قرآن بر اساس ریاضی نوشته شده و با کلی حکمت  آنقدر در می زنم تا که درو وا بکنی یعنی ما حق گذاشتن یک عکس را در وبلاگ شما نداریم

 

مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست قسم به ذات کبریاء که جانشینه مصطفی بوود علی مرتضی به ثنای اسم اعظم شده چون علی محمد بدرید کعبه از هم شده بت شکن به کعبه اسدالله اعظم سلطان سریر ولایت علی قل انما ولیکم الله علی در عرش نوشته با خط جلی وارث خاتم بوود مولاء علی علی در کعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه می گوید همین را بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیستقرآن میفرمایدنامه اعمال آنهایی را که به دست راستشان میدهندو به آنها اصحاب یمین درسوره مدثر آیه38 و39کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟یمین به ابجد میشه110 علی 110یمین110ولی دین110دین الهی110 علی110 جلوه الله 110بحق 110منادیه 110حامیان110دین الهی110ماه دین110علی110 میباشد نام علی هم110 پلیسی 110 نمک 110نان جو 110 گندمها ی 110 نمک 110محمد92+18ذالحجه غدیرخم= 110علی110زاده محراب شهید محراب علیست110 اصل دین اسلام دین فاطمه علی 110واجب واجب واجب دین اسلام64+46نماینده الله=110علی 110ولی دین110 دین الهی 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم حق با علیست پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمی  { قال رسوالله}کتاب الله و عترتی1575+12 امام=1587-1202 سه خلیفه=385شیعه عترت پیامبر میباشد پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد قال رسو الله=من و علی پدران این امتیم= انا و علی ابواه هذاه الامه"275+110دین الهی  علی =385 شیعهبه ابجد  نماینده الله 46 محمد20+26 علی = 46 ماه 46+46= 92 محمد +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 ولی دین 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110 حامیان110 دین الهی 110 ولی دین 110 «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده - 55)

 به ابجد سبب اختلاف اهل دین1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74  شجره ملعونه خبیثه 74بودند ابوبکر27+22عمر+25 عثمان = 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 غیر اولیاء الله 74با سرکرده بت پرستان مکه 74با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74 با فریب کاران نادان دین74 والشجرتها الملعونه 74 ان من المجرمین منتقمون 74عمرابوبکرعثمان74

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74  شجره ملعونه خبیثه74والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 غیر اولیاء الله 74با سرکرده بت پرستان مکه74

به ابجد تروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 عمر ابوبکر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 

ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۶ صفحه192 سست ترین دشمن اسلامی 74 با مقصر دشمن اسلام عمر74 با مقصر دشمن اسلام ابابکر74مارو ععقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشین رسول خدا پیامبر جانشینش امام علی را در رختخواب خود خوابانید امام علی می خواست فدای پیامبر شود تا برای چندمین بار جان پیامبر را از شهادت حتمی نجات بدهد هنوز موقع شهادت پیامبر نرسیده بود انسان کلید خانه اش و رختخابش را به جانشینش می بخشد نه به دشمنش همیشه اهل خانه به مسایل آگاه تر از دشمنان بیرون خانه اند جبرئیل خبر توطعه کفار قریش را به پیامبر رساند همینکه آمد از خانه خارج شود با سر کرده منافقان ابوبکر رکب وبا  روباه برخورد نمود و مجبور شد او را با خود به غار عنکبوت سیاه ببرد مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشین رسول خدا74 والشجرتها الملعونه 74 غیر اولیاء الله 74 عمر ابوبکر عثمان 74

 

 به ابجد سبب اختلاف اهل دین1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74  شجره ملعونه خبیثه 74بودند ابوبکر27+22عمر+25 عثمان = 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74  شجره ملعونه خبیثه 74

به ابجد تروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 غیر اولیاء الله 74با سرکرده بت پرستان مکه74

ترجمه آيات مثل كسانى كه به جاى خدا اوليايى ديگر اتخاذ مى كنند مثل عنكبوت است و خانه ساختنش و به درستى سست ترين خانه ها خانه عنكبوت است اگر بدانند (۴۱) خدا مى داند كه به جاى او چه چيزها مى خوانند و او عزيز و حكيم است (۴۲) اين مثلها را براى همه مردم مى زنيم اما در آنها تعقل نمى كنند مگر دانايان (۴۳) عمر انسان مگر به 50 الی 60 بعضی هما هم به 25 سال نمی رسد به سرطان مبتلاء می شوندو می میرند معلوم نیست تا یک ثانیه دیگر کی زنده کی مرده است وای بحال بی نمازان  روز قیامت به خداوند التماس عجزو ناله می کنند ومی گویند خدایا اگر یک فرصت بدهی برگریدم و نماز بخوانیم ولی بی نمازان سگ صفت را به دوزخ پرتاب می کنند«کَمَثَلِ الْعَنکَبُوتِ ...»: خانه عنکبوت هر چند از عجائب آفرینش است، ولی در سستی ضرب‌المثل است و سست‌تر از آن تصوّر نمی‌شود. «لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ»: اگر می‌دانستند! کاش می‌دانستند! این قید مربوط به بتها و معبودهای دروغین است؛ نه سستی خانه عنکبوت. بت پرستان خداوند را نشناختند واصحاب پیامبر پیامبررا و مردم علی را نشناختند و بازدرنبوت و امامت گمراه شدند و امت اسلام را74 فرقه نمودند  ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد قرآن می گوید کسانی که بغیر الله را اولیاء خود میدانند اهل دوزخند ابجد ابوبکر عمرعثمان74میباشد این سه خلیفه قاصب و جاه طلب دین اسلام را 74 بافرقه منحرف دین74 غیر اولیاء الله 74 یا اربابان کل شیاطین 74ارباب عشق کل شیاطین74 دین اسلام را 74 فرقه نمودند اینم آیه قرآن به ابجد صغیر و کبیر ابوبکر عمرعثمان 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74 غیر اولیاء الله 74 عمر ابوبکر عثمان 74ابجد ابوبکرعمر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74 غیر اولیاء الله 74 عمر ابوبکر عثمان 74ابجد ابوبکرعمر عثمان 74این سه خلیفه نادان امت اسلام را 74 فرقه نمودند قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ابوبکرعمر عثمان 74 با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74دین منافق شیطان با نماز74یا دشمن اصلی بدین اسلام 74با انسان کافر بی دین اسلام

به ابجد سبب اختلاف اهل دین 1276-1202 سه خلیفه = 74 ابجد صغیر ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد دین اسلام را 74 فرقه نمودندتروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 به ابجد مردان شیطان615 -541عمر ابوبکر=74عمر22+27 ابوبکر+25عثمان=74 والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن به ابجد ابوبکر عمر عثمان74  ان من المجرمین منتقمون74 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت حج نرفته ها اصلا" ناراحت نباشند گناه آنان به گردن آل سعود 171 میباشدآل سعود171+370 شیطان= 541 عمر ابوبکر541

امام علی -علیه السلام- فرمود:

اگر دو رودخانه مواج از طلا و نقره داشته باشم هیچ چیز به کعبه اهدا نخواهم کرد، زیرا به پرده داران «ناشایست » می رسد نه به مساکین و مستمندان.

بحارالانوار ج 96  67

اهل دین کافران کوردل712 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171  بیدادگران دینها342-171=171 آل سعود 171نااهلی دینی 171یاننگین171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171اهل عذاب جهیم171 اهل اعذاب ها الهی171کافران کوردل 612-541 عمرابوبکر=171 آل سعود 171 صدام یزیده 171 با اهل معاویه پیامبر فرمود هر امتی فتنه ای546 اهل سنت546 گروه اهل کفره دین اسلام748-202محمد= 546 منحرف اهل اسلام 546 کافرپلیددینه اسلام546مجرمین بدین اسلامه546 اهل سنت 546منحرف اهل اسلام 546فتنه ای546به ابجدظالمه976-430آل سعود 171+375شیطانه=546فتنه ای546 اهله شره546 دشمنی اسلامی546 آفته کلی546پیامبر فرمود هر امتی را فتنه ای 546 اهل سنت 546 منحرف اهل اسلام 546فتنه ای546آل سعود 171+375 شیطانه=546 آفتادین546 نامرده اصلی اهل دینه546 منحرف اهل اسلام 546فتنه ای546منحرف اهل اسلام546یه قاتل546آفت دین 546کافره پلید دین اسلام546 اهل سنت 546مجرمانه بدین اسلام 546 علم ریاضی قرآن میفرماید کسانی که از اهل بیت پیامبر جدا شوند فتنه ای خوانده می شوندکه باعث قصب خلافت شد کافران کوردل612 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود 171بیدادگران دینها342-171=171 ال سعود171مانعی 171 آل سعود 171 بنا اهل ملحد171نااهلی دینی171بنا اهل ملحد 171یاننگین171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود 171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171اهل عذاب جهیم171 اهل اعذاب ها الهی171کافران کوردل612 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342-171=171 ال سعود171مانعی 171 آل سعود 171نااهلی دینی 171یاننگین171سنی مذهب171یا نادان پلید171 بانااهل به دینی171 با آل نادان یزید171با آله معاویه 171 آل سعود 171نااهلی دینی171با اهل معاویه 171اهل عذاب جهیم 171 اهل اعذاب ها الهیکافران کوردل 612-541 عمرابوبکر=171 آل سعود 171 صدام یزیده171سنی مذهب171با اهل معاویه 171سنی مذهب 171یا نماینده171+370شیطان 541 عمر ابوبکر 541دشمنه اسلامی541اهله شر541فتنه ها541 آفت کلی541عمر ابوبکر541مانع شیطانی541یا نماینده شیطان541 به ابجدمقصر430+231 نفاق ابوبکر = 661عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم971+231 ابوبکر=1202سه خلیفه اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب1202ان من المجرمین منتقمون1202

 

فریب کاران منافق دین اسلام1031 - 1202سه خلیفه =171 آل سعود 171آل سعود171+370 شیطان=541عمر ابوبکر 541 فتنه ها541بقاصبان نامرد541به اول قاصب بدین اسلام541زور گویانی فاسقی 541 نامحرم ها دین اسلام541 فتنه ها541 عمرابوبکر541 به ابجد ظالم 971- 430 مقصر =541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی541 توهین دین ها 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541
مقصر 430+231 ابوبکر = 661 عثمان  661+310 عمر = 971 ظالم به دست میآید ظالم  971+231 ابوبکر= 1202  ابوبکر عمر عثمان 1202 بکافران محض1202 ارتش کفار1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202  مقصر اصلی دین 615 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 74 فرقه گمراه دین 74 ابجدصغیر عمر ابوبکر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه ابجد سه خلیفه فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم+231 نفاق ابوبکر 231قاصب ابله = 1202 ابجد کبیر

 

 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74  شجره ملعونه خبیثه 74بودند ابوبکر27+22عمر+25 عثمان = 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74  شجره ملعونه خبیثه74والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 غیر اولیاء الله 74با سرکرده بت پرستان مکه 74با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74

 

به ابجد تروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 کافرا پلیدبی دین 74بی دینها کافران اسلام  74 تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 کسانی که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندابوبکر 27+22 عمر+25 عثمان = 74 قیامت دین 615 -541 عمر ابوبکر541 مجرمان دین ها اسلامه= 74 بمنافقان پلید بدین اسلام74 قیامت دین 615-541 =74 عمر ابوبکر عثمان 74اینم آیه قرآن هم به ابجد صغیر و هم به ابجد کبیر جدا جدا 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت میکنیم 74

 غیر اولیاء الله 74 عمر ابوبکر عثمان74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد

فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر= 74 فرقه ابجدابوبکر27+22عمر +25عثمان = 74 سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندکه پیامبر فرمود 73 فرقه آن در دوزخ جای دارند74 والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74  شجره ملعونه خبیثه 74والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74
کافران اسلامی 494-541=49 عمر ابوبکر 49 مکرحیله49

با بت پرستان دین اسلام 1312 -110 دین الهی = 1202  ابوبکر و عمر و عثمان1202به ابجد  685 حقیقت با دین 685 منهای 541 عمر ابوبکر = 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش میباشد به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 مقصر 430+231 ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه قاصب و ابجد صغیرشان 74 میباشد74 والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74شجره ملعونه خبیثه74عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان 74
والشجرتها الملعونه 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74{ ان من المجرمین منتقمون }74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 ابوبکر عمر عثمان 74شجره خبیثه ملعونه  74اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب 74ان من المجرمین منتقمون 74 جالب اینجاست این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد سه خلیفه میباشد سجده آیه 22 هم میباشد به ابجد شیطان 22 عمر 22مقصر22 بدبختی 22 گنده لات شرور22 نابکار 22قلدر22 دروغ 22 کلک 22کید 22تکبر22 مقصر22شیطان22لعنت 22 ملحد 22 عمر22مقصر22 بدبختی22 منکر22 عمر22گنده لات 22شرور22نابکار22 قلدر22 گورخر22 چلپاسه مارمولک49 عمر ابوبکر49مکر حیله49وهابی 24 منهای 73 فرقه باطل = 49 مکر حیله 49 شجره ملعونه 49 مکر حیله 49 ابجدفساد تباهی 563-541 فتنه ها = 22 اندیشه تکفیر1180-1202سه خلیفه=22شیطان22به ابجدشیطان22 مقصر22دشمن اسلام22عمر22گنده لات22نابکار22شرور22دینها22عمر22بدشمن بشر22باخدعه22 شرور22نابکار22عمر22لا مذهب22با وحشت 22ارعاب 22پررو22تهدید22 ارعاب شرور22نابکار 22سرکشها22انسان سرکش 22خائن هست22گنده لات22درآتشه 22دوزخه22شرور 22نابکار 22عمر22با قاصبها22ابابکر22 سرکشها22ارعاب 22ک.سکشها22 انسان سرکش22بدبختی22دشمن اسلام22 22لعنت22باوحشت22 ارعاب 22مجرمان 22 منافقان22عمر 22لامذهب22نابکار22دینها22عمر22تهدید 22ارعاب22 بناحقه22نابحقه 22دینها 22احمقه22 خردجال22 عمر22گنده لات نابکار22بی پدر22سگ پدری22لاشخورا22دشمن اسلام 22عمر22گنده لات22 شرور22نابکار 22گورخر22نیرنگ22دروغ22کلک 22کید22 مکارا22روباه 22ابابکر22بدبختی 22 سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجداین آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد 74 ان من المجرمین منتقمون74عمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی 74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 میباشد74 مقصرا اصلی دین اسلام 74 خلفای ظالم دین اسلامی 74 غیر اولیاء الله 74 عمر ابوبکر عثمان74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74
ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد
عمر و ابوبکر 9 4 دشمن اسلام دوزخی 49ابجدصغیر ابوبکر و عمر 49 میباشد

بعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خودرابشکند کافر      کافران اسلامی 494 - 541 = 49 عمر22+27 ابوبکر= 49 میشود    خاری ذلتها 1251 - 1202 سه خلیفه =49 عمرابوبکر

یاسرکش ترین 1251 -1202 سه خلیفه = 49 عمرابوبکر49 مردان نامرد ترینا1251-1202 سه خلیفه کفر= یا نامرد ترین مردان 1251 - 1202 =49ابوبکر27+22عمر=49

عمر 22+27 ابوبکر =49مقصرپیمانشکن49بناحق عالمی49 مکر حیله 49 بدشمن اسلام دشمن قرآن 49 شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله49 بدشمن اسلام دشمن قرآن 49 بکفار قریش 49 اهل کفار اسلام 49 منافق بدین اسلام 49بملعونترین 49به ابجد قرآنی بیعت شکنانی49 حاکما ظالمید49حاکما ظالم دین49 مقصردشمن اسلامه 49شجره ملعونه 49 یعنی ابوبکر 27+22 عمر = 49 و به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 دشمن اسلام دوزخی 49بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام 49 به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 عمر ابوبکر 49 آل سعود جنگ طلب 49نیرنگ آل سعود 49 بنامردان کافر 49 اهل کفار اسلام 49 منافق بدین اسلام 49 با ناحقه عالمه 49آل سعود دشمن اسلام 49بکفار قریش 49 اهل کفار اسلام 49 منافق بدین اسلام 49بملعونترین 49آل سعود جنگ طلب 49 دینه گمراهی 49 با اشرار دین اسلام 49 با اصل گمراهی 49 دینه گمراهی 49کشجره خبیثه 49 کلما خبیثه 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر49 ناحقه امت محمد 49 باناحقه عالمه 49 بشیطانه خبیثه 49 با منافقان فاسقان 49 باطل فرقه ها 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 بدترین خلق امت 49 اهل کفار اسلام 49 قصب خلافت الله 49 گمراه دینه 49 با احمق نادان امت 49 اهل کفار اسلام 49 با اشرار دین اسلام 49 بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت49مکرحیله49شجره ملعونه 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام 49 اهل دروغ 1251- 1202 = 49اهل کفار اسلام 49 با اشرار دین اسلام 49 باناحق عالمه 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام49 منافقان دوزخی 49میباشد به کسی که سخن حق راقبول نکند49بدبخت عالم دین49 ابوبکرعمر  49 دشمن اسلام دوزخی 49عمرابوبکر49 منافقان دوزخی 49 گاو وحشی  متی 49 نامردترین انسان 49 خلیفه نادانی 49ابوبکر 27+22عمر=49نا اهله امت محمد ۴۹چلپاسه مارمولک ۴۹ ابوبکر عمر ۴۹ به ابجدکشف اولین ۴۹حیوان عالم ۴۹حیوان ۲۷+گور خر۲۲= ۴۹ابوبکرعمر۴۹ و 74 فهمو شعور حیوان ۷۴  ابجد عمرو ابوبکروعثمان ۷۴ اولین حیوان۲۷ ابوبکر ۲۷ دوزخی ۲۷ مقصره27فاجعه27ظالمی ها ۲۷دوزخی 27پیمان شکن27 منافقون27 لامذهبه27 خر دجاله 27 اسلام ناحق27 دشمن خداوند 27 ابوبکر27 انت مشرک27 فاجعه 27چلپاسه مارمولک 49 جنگ و خونریزی ها ۴۹عمر22+27 ابوبکر=49 ابابکر۲۷+۲۲عمر=49عمرابوبکر49مکرحیله 49شجره ملعونه  49مقصرپیمانشکن49بناحق عالمی49 بدشمن اسلام دشمن قرآن 49 بکفار قریش 49 اهل کفار اسلام 49 منافق بدین اسلام 49بملعونترین 49به ابجد قرآنی بیعت شکنانی49 حاکما ظالمید49حاکما ظالم دین49 مقصر دشمن اسلامه49شجره ملعونه 49 دشمن اسلام دوزخی 49مقصرفاجعه 49لامذهبه دشمن خداوند49نامردان دوزخی 49 نامردترین انسان49خلیفه نادانی49مکر حیله 49 شجره ملعونه 49 مکر حیله49نامرد ترین انسان 49عمر ابوبکر 49شجره ملعونه 49مکر حیله 49 شجره ملعونه 49 قاصب بدین الله 49مکر حیله 49عمر ابوبکر 49شجره ملعونه49قاصب کل دین ها49بقاصبان خلافت حق49 بخلاف کاران اسلام 49بدعت کردی 710-661 عثمان = 49 عمر ابوبکر اهل دروغ 1251- 1202 = 49اهل کفار اسلام 49 با اشرار دین اسلام 49 باناحق عالمه 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام49 منافقان دوزخی شجره ملعونه  49مقصرپیمانشکن49 بدشمن اسلام دشمن قرآن 49 بکفار قریش 49 اهل کفار اسلام 49 منافق بدین اسلام 49بملعونترین 49به ابجد قرآنی بیعت شکنانی49 حاکما ظالمید49حاکما ظالم دین49 مقصر دشمن اسلامه49شجره ملعونه 49 دشمن اسلام دوزخی 49مقصرفاجعه 49لامذهبه دشمن خداوند49نامردان دوزخی 49 نامردترین انسان49خلیفه نادانی49مکر حیله 49 شجره ملعونه 49عمر ابوبکر49 والله قسم حق را باید پذیرفت واقعا برادران اهل سنت خیلی مرد هستند هر کسی را دیدم بلند شهادت داد و فرمود والله از امروز دست خود را می اندازم و نماز می خوانم درود بر شما که حق را می پذیرید 

 به ابجد کودتا 431-110 دین الهی = 541عمر ابوبکر541منافق کوردل 541کافرپلید دین اسلام541مجرمین بدین اسلام541 عمرابوبکر541

به ابجد کبیر ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541+430 مقصر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر نفاق=1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 سه خلیفه قاصبمقصر 430+231 ابوبکر = 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست میآید ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 ابوبکر عمر عثمان 1202 بکافران محض1202 ارتش کفار1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202سه خلیفه 1202  مقصر اصلی دین 615 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 74 فرقه گمراه دین 74 ابجدصغیر عمر ابوبکر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه ابجد سه خلیفه فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم+231 نفاق ابوبکر 231قاصب ابله = 1202 ابجد کبیر سه خلیفه 1202
به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74 بودند ابوبکر27+22عمر+25 عثمان = 74والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 غیر اولیاء الله 74با سرکرده بت پرستان مکه74 با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74
دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =74

به ابجد تروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 کافرا پلیدبی دین 74بی دینها کافران اسلام 74 تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 کسانی که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندابوبکر 27+22 عمر+25 عثمان = 74 قیامت دین 615 -541 عمر ابوبکر541 مجرمان دین ها اسلامه= 74 بمنافقان پلید بدین اسلام74 قیامت دین 615-541 =74 عمر ابوبکر عثمان 74اینم آیه قرآن هم به ابجد صغیر و هم به ابجد کبیر جدا جدا 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت میکنیم 74
به ابجد کبیر166دین آقا 166 لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه 385حرم امن الهی 385 مرد عالم 385شیداء 385با آل قرآن 385شهید الله 385پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 فقط شیعیان قائم آل محمد علی اهل نجات دین555-541 عمر ابوبکر= 14 معصوم خانواده پیامبر اعظم محمد (ص)
خیانتی جنجالیا 1128 یا خیانت جنجالی 1128-1202 سه خلیفه =74 فرقه 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 فرقه شدن دین اسلام به ابجد
فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر= 74 فرقه ابجدابوبکر27+22عمر +25عثمان = 74 سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندکه پیامبر فرمود 73 فرقه آن در دوزخ جای دارند
با بت پرستان دین اسلام 1312 -110 دین الهی = 1202 ابوبکر و عمر و عثمان1202 واقعا بت پرست بوده اند منافق دین اسلام 467-541= 74 فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه 74والشجرتها الملعونه 74فرقه شدن«نوالي وليکم و نعادي اعدائکم». به ابجد فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر عثمان = 74 فرقه نه 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان باعث 74 فرقه شدن دین شدن به ابجد تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 بازم ابجد سه صغیر سه خلیفه که موجب 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74 اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را انتقام خواهیم گرفت 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74 غیر اولیاء الله 74با سرکرده بت پرستان مکه74 با پیمانشکن مقصر دشمن اسلام74
ابجد ابوبکر عمر عثمان74 میباشدبه ابجد بزرگترین گنا هان کبیره دین 1276 -1202 سه خلیفه عمر ابوبکر عثمان = 74 تروریست 1276-1202= 74 چرا دین اسلام 74 فرقه شد 74دوزخیان پلید دین ها 74 دوستان پلیده شیطانی 74 قاصبان ملحد بدین اسلام 74 اشداء علی الکفار 74 والشجرتها الملعونه 74 بمفسد ها فی الارض دین 74 مفسد فی الارض اسلامین74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون 74

چرا دین اسلام 74 فرقه شد ابجد صغیر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74ان من المجرمین منتقمون 74 دین اسلام مثل دین مسیح 74 فرقه شد ابجدصغیر ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان=74 قاصبان ملحد بدین اسلام 74فرقه میگویم74 باشیطان دین های اسلامه 74 شیطان ها مکار پلیده 74 مکار پلیده شیطان ها 74بنامردان پلید روزگار 74بپلید به نامردان74 نامرده پلید روزگار 74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 والشجرتها الملعونه 74 منافق پلید بدین اسلامه 74میباشند 74با عهد شکنهای دین 74با نامردان عهدشکن پلید 74=74دشمنان اصلی دین اسلامی74 عمرابوبکرعثمان74 قاصبان ملحد بدین اسلام 74 اشداء علی الکفار 74 والشجرتها الملعونه 74 بمفسد ها فی الارض دین 74 والشجرتها الملعونه 74 شجره ملعونه خبیثه 74
مفسد فی الارض اسلامین74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون نفاق چیست و منافق کیست؟ 231 ابجد ابوبکر 231 نفاق 231 عصیان 231 استبه ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231القاصبوا231 اهل بی مغز بدین 231ابوبکر231 لانه جاسوسیه 231 قاصب ابله 231 اهله مفسدی231محکومان بدین 231ادیانی جعلی باطل 231 دو رویه 231 یا ابوسفیانی 231 بقاصب اهل 231نفاق231 فاسق231 اهل بقاصب231یا اهل مفسد 231 اهل نامرد 231 محکومان بدین231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجداشراردینها772-541عمر ابوبکر=231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231 با جاهلا نادان ملحد231به لعین دین231 عصیان 231فاسق231نفاق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 یا ابوسفیانی 231لانه جاسوسیه231راه دزدی 231 دزدا فدک نگو نه 231 ادیانی جعلی باطل 231 دورویه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231 عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231نفاق231نابحق دینها 231 بااحمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 منافق 271 کوردلی 270=541 عمر ابوبکر541 منافق کوردلی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541منافق کوردلی 541 اهله شر541 کافر پلید دین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 دین اسلام هم مانند دین مسیحیت 74 فرقه های شیطانی 74 یا فرقه های شیطان 74 74کافرا پلید دین اسلام74 فرقه باطل می باشند که ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 میباشد اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74کافرا پلید دین اسلام74ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74 74کافرا پلید دین اسلام74 به علم ریاضی قرآن نفاق 231 ابوبکر 231 راه دزدی 231 عصیان 231 نفاق 231 با اهل نفاق منافق = 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 آفت کلی 541 مکافات 541 قاتلی541 عداوتین 541 مرگ کافر 541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541 با اهل منافق نفاق 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 یامنافقین نادان ملحدی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 کافرپلیددین اسلام 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 با اهل نفاق منافق 541 کافر پلید دین اسلام541ستمگران اهل دین اسلام 851-541 = 310 عمر310منکر310نیرنگ310 ابله منافقا310حرامیان310 گمراه دین310


اهل عذاب جهیم 171 زندیق171آل سعود 171 اهل اعذاب ها الهی 171صدام یزیده 171 زندیق 171 کافران کوردل 612-541 عمر ابوبکر= 171 آل سعود از ابوبکروعمر جنایتکارتندبه ابجد فریب کاران منافق دین اسلام1031 - 1202سه خلیفه=171 آل سعود171آل سعود171+370 شیطان=541عمر ابوبکر 541 فتنه ها541بقاصبان نامرد541به اول قاصب بدین اسلام541زور گویانی فاسقی 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی 541 آفت کلی541 مکافات 541آفتین 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 یا نماینده شیطان541 کافرپلید دین اسلام 541 عمر ابوبکر541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541یا مجرمان دین اسلام 541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر541 فتنه ها 541 مکافات 541 آفتین 541 آفت کلی 541 مرگ کافر541 قاتلی 541 عداوتین 541 بقاصبان نامرد541 به اول قاصب بدین اسلام 541زور گویانی فاسقی541 بی غیرتی 1632 -1202سه خلیفه =430مقصر430+231 ابوبکر = 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم +231 ابوبکر = 1202 سه خلیفه مقصر 430+541 عمر ابوبکر= 971 ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر 541آفت کلی541مرگ کافر541مکافات541آفتین 541دشمنه اسلامی 541 عمرابوبکر541 ظالم 971-430مقصر=541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی 541عمرابوبکر541فتنه ها541دشمنه اسلامی541 مکافات541آفت کلی541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر541 بنامردان قاصب 541عمر ابوبکر 541کافر پلید دین اسلام احمقان فاسد دین اسلام 541یا اهل دشمن پلید دین 541 فاسق جاهل منافق541 به قلدر دین اسلام 541     منافقان قرآن 673-132 اسلام =541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر =541عمر ابوبکر=541ظالم 971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر541 بنامردان قاصب 541عمر ابوبکر 541کافر پلید دین اسلام541 احمقان فاسد دین اسلام 541یا اهل دشمن پلید دین 541 فاسق جاهل منافق541 به قلدر دین اسلام 541 منافقان قرآن 673-132 اسلام =541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر =541عمر ابوبکر=541عمر ابوبکر 541+430 مقصر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 سه خلیفه قاصب اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 عمر 310+231 ابوبکر+661 عثمان = 1202 بکافران محض 1202 ارتش کفار 1202 خیانت عالم 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 1202 عمر310+231 ابوبکر+661 عثمان = 1202آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر 541 آل سعود 171 اهل عذاب جهیم 171 زندیق171آل سعود 171 اهل اعذاب ها الهی 171صدام یزیده 171 زندیق 171 کافران کوردل 612-541 عمر ابوبکر= 171 آل سعود از ابوبکروعمر جنایتکارتندبه ابجد فریب کاران منافق دین اسلام1031 - 1202سه خلیفه=171 آل سعود171آل سعود171+370 شیطان=541عمر ابوبکر 541 فتنه ها541بقاصبان نامرد541به اول قاصب بدین اسلام541زور گویانی فاسقی 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی 541 آفت کلی541 مکافات 541آفتین 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 کافرپلید دین اسلام 541یا نماینده شیطان 541عمر ابوبکر541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541یا مجرمان دین اسلام 541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر541 فتنه ها 541 مکافات 541 آفتین 541 آفت کلی 541 مرگ کافر541 قاتلی 541 عداوتین 541 بقاصبان نامرد541 به اول قاصب بدین اسلام 541زور گویانی فاسقی541 بی غیرتی 1632 -1202سه خلیفه =430مقصر430+231 ابوبکر = 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم +231 ابوبکر = 1202 سه خلیفه مقصر 430+541 عمر ابوبکر= 971 ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر 541آفت کلی541مرگ کافر541مکافات541آفتین541 دشمنه اسلامی 541 عمرابوبکر541 ظالم 971-430مقصر=541عمر ابوبکر541فتنه ها541 به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541عمرابوبکر 541فتنه ها541 دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 کافرپلید دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام541فاجران دین اسلامی 541عمر ابوبکر541 فتنه ها541دشمنه اسلامی541ظالم971-430مقصر =541 عمر ابوبکر541بنامردان قاصب 541عمر ابوبکر 541کافر پلید دین اسلام احمقان فاسد دین اسلام 541یا اهل دشمن پلید دین541 فاسق جاهل منافق541یا نماینده شیطان541 به قلدر دین اسلام 541 منافقان قرآن 673-132 اسلام =541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر =541عمر ابوبکر=541ظالم 971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر541 بنامردان قاصب 541عمر ابوبکر 541کافر پلید دین اسلام541 احمقان فاسد دین اسلام 541یا اهل دشمن پلید دین 541 فاسق جاهل منافق541 به قلدر دین اسلام 541 منافقان قرآن 673-132 اسلام =541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر =541عمر ابوبکر=541عمر ابوبکر 541+430 مقصر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 سه خلیفه قاصب اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 عمر 310+231 ابوبکر+661 عثمان = 1202 بکافران محض 1202 ارتش کفار 1202 خیانت عالم 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد1202عمر310+231 ابوبکر+661عثمان= خیانت عالم1202بکافران محض1202 ارتش کفار 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202عمر ابوبکر عثمان1202 این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر 1202 باسه خلیفه قاصبی ان من المجرمین منتقمون 1202عمر ابوبکر عثمان1202 با خائن اسلامه 851-541 عمر ابوبکر= 310 عمر310 گمراه دین310نیرنگ310کفری310 منکر310جهل عرب310 اباجهل در دین310فاسق دینه 310جاهل منافق310مکاره پلید310دلیل نفاقه310فاسق دینه310بی ایمان دین اسلام310قاصبان بدین310پلید ها دین اسلام310ناحق عالمی310 گبر پلید دین 310 دلیل نفاقه310 فاسق دینه 310 گمراه دین 310 عمر310 جهل عرب310 اباجهل در دین 310عمر310مکاره پلید 310 بی ایمان دین اسلام 310 عرعر خر هم بوود لعن عمر به معادله 22 مرحله ای ظالم و مقصرتوجه فرمائید خداوند در کلمه مقصر و ظالم آبرویشان را برده است به ابجد کودتا 431-110 دین الهی=541عمر ابوبکر541منافق کوردل541کافرپلیددین اسلام 541مجرمین بدین اسلام541عمرابوبکر541

به ابجد کبیر ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541+430 مقصر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر نفاق=1202 سه خلیفه قاصب

 

اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمین را سخت عقوبت خواهیم کرد عمر ابوبکرعثمان 1202  خیانت کنندگان اهل دین 1337 - 135 دینه الله =  1202 ارتش کفار 1202بکافران محض 1202 اینم آیه قرآن به ابجد قاصبان دین 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد یکی از برادران اهل سنت فرمود اگر مردی با یک کلمه بگو به ابجد سه خلیفه بفرما اینم یک کلمه 1202 تخریب 1202 کسانی که جزخراب کردن چیزی نمی دانستند تخریب گران اهل دین-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون1202 به ابجد سه خلیفه قاصب دین 

ابو حنیفه(پیشوای بزرگ اهل سنت) میفرماید هیچ کس با علی به مبارزه برنخاست مگرآنکه علی از آن برتر بود واگر علی به مقابله ومبارزه با آنها

نمی پرداخت هیچکس نمی دانست سیره بین مسلمین و تکلیف شرعی با این گروهها از چه قرار است. (مناقب ابو حنیفه٬خطیب خوارزمی ج2 ص 83

 

حضرت امام ابوحنيفه و گرايش او به اهل بيت ( عليهم السلام)‏

اسد حیدر در کتاب :«الامام الصادق والمذاهب الاربعة»رابطۀ ابوحنیفه با امام صادق علیه السلام را چنین بیان می دارد:

 

ابوحنيفه با امام صادق علیه السلام روابط بسيار داشت و بسيارى از مسائلش را از او مى‏پرسيد،یکی از شاگردان امام صادق بود و در برخوردها نهايت ادب و احترام را رعايت مى‏كرد و همواره خطاب او بشه امام اين بود: اى فرزند رسول خدا صلی الله علیه وآله فدايت گردم.مثل اینجانب که یکی از شاگردان امام زمان هستم و فقط بادیدن روی ماهش علوم درونم منعکس میشود اشتباه بزرگ خلفاء و نوچه هایشان دور زدن بزرگان و امامان بوده است تا برای متاع دنیا برای خود کسب اعتبار کنند به ابجد جنایتکار 685-144 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها 541 بپا خیزند

پیشوای شافعی از من شیعه تر بوده ولی من خدا را سرور تمام عالم میدانم و تمام آفریدگارش را در برابرش خارو ذلیل میدانم شافعی شیعه خشکه مقدس شافعی(پیشوای مذهب شافعی) فرمود

اگرعلی مرتضی خود را آنطور که بود نشان می داد٬مردم جهان همه در برابرش سرسجده برزمین میگذاشتند٬شافعی می میرد ولی نمی داند که خدای او الله است یا٬علی فقط شما و یارانت میتوانی از پس این گروه های سرکش گمراه دین بر بیایی

 ای وای بر من از فرقه های باطل و من درآوردی که نامشان یک بار در قرآن نیامده و کفر هم می گویند هر کسی الله را با مخلوقش یکی کند از دین خارج است

 

1-غررالحکم، ج3، ص428، ح4990  2- قران کریم ،سوره حجرات ،آیه 12  3- نهج البلاغه 381، حکمت  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: به علم ابجدصغیرریاضی قرآن علم ابجدشیطان22مقصر22دشمن اسلام22لامذهب22نابکار22جنگ طلب 22سست ایمان22لعنت22شیطان22عمر22ابابکر22بدبختی22لعنت 22ملحد22دروغ22نیرنگ22کید22کلک22نیرنگ22مکارا22روباه22نامردان22منافقان  پیمانشکن22درآتشه22دوزخه22عهدشکنیی469-541=22ابوبکر رکب وبا=روباه22پیمانشکن22 عمر22ابابکر22به ابجد شیطان22مقصر 22 لامذهب 22عمر22 ابابکر22رکب وبا22احمقه 22گمرهه22منکر22 عمر22ابابکر22شیطان 22بدیها22بدبختی22دشمن اسلام22 سست ایمان 22 ناخلفه 22 بناحقه22 درآتشه22دوزخه 22 ابابکر22شیطان 22 عمر 22کج فهم22نکبتها22بدزده22اسلامی22مکارا22روباه 22باخدعه22 نیرنگ22کلک22بدبختی22هذیان22مقصر22احمقه22ناخلفه22عمر 22شیطان22 بناحقه22منافقان22فاجرن22عمر22مجرمان22عمر22 نامردان22مجرمان22 ابابکر22رکب وبا22نیرنگ22کلک22کید22لعنت22 ملحد22دشمن اسلام22عمر22بخدا اگر ابجد محمد و علی22میشدمن وهابی میشدم یعنی بدبخت تر از وهابی در عالم آدم نیستمقصر22دشمن اسلام عمر22گنده لات22شرور22نابکار 22قلدر22 مقصر22دشمن اسلام22عمرابابکر22

 

نظام آفرینش بر جذب و دفع بنا نهاده شده است، موجودات عالم هستی آن چه که سازگار با آنان باشد، جذب و آن چه که ناسازگار با آنان باشد دفع می کنند. از این رو یکی از قوانین حاکم بر عالم ماده و طبیعت، قانون جاذبه و دافعه است. آدمیان نیز به گونه ای خلق شده اند که حقایق و امور و اشیاء سازگار با خود را جذب و امور ناسازگار با خود را دفع می کنند، خدای سبحان قوّه شهوت و غضب را به همین منظور در انسان نهاده است. تا وی با استفاده از آن ها حفظ و بقاء خود را تأمین نماید، قوّه شهوت را به انسان داده است تا با جذب چیزهایی که مناسب و سازگار با اوست حیات و بقاء او را تضمین کند و قوّه غضب را به وی اعطاء کرده است تا با دفع چیزهایی که ناسازگار با اوست و آسیب و گزندی بر او وارد می کند، حیات و بقاء خود را تأمین گرداند و اگر آدمی از این قوا برخوردار نباشد به طور طبیعی به طرف اموری مانند غذا و آب نمی رود و در برابر حیوانات درنده مقاومتی نمی کند که نتیجه آن چیزی غیر از نابود شدن نخواهد بود.

به لحاظ اجتماعی نیز انسان با توجه به بهره مندی وی از قوّه شهوت و غضب با انسان های دیگر انس و الفت برقرار می کند و در پرتو این انس و الفت با آنان متحّد می شود و از نتیجه تلاش آنان برای رفع نیاز خود استفاده می کند و خود نیز به رفع نیاز دیگران می پردازد و در پرتو همین اتحاد است که اگر کسی یا کسانی یا چیزهایی بخواهند آن ها را مورد تهاجم و حمله قرار دهند. به دفاع از خودشان می پردازند.

دین اسلام نیز که برای هدایت انسان در همه اعصار نازل شده و هماهنگ با فطرت و نظام تکوین است به این اصل اساسی عامل بقاء و حیات انسان توجه کرده است از این رو ایمان و دین را جز حبّ و بغض و دوستی و دشمنی ندانسته است که با دوستی حق و حق پرستان و دشمنی باطل و باطل پرستان آدمی می تواند حیات حقیقی و انسانی خود را حفظ کند.

امام باقر(ع) به زیاد حذّاء فرمود:هل الدین الّا الحبّ الاتری الی قول اللّه ان کنتم تحبّون اللّه فاتبعونی یحببکم اللّه و یغفرلکم ذنوبکم اولاترون قول اللّه لمحمد(ص) حبّب الیکم الایمان و زیّنه فی قلوبکم قال یحبّون من هاجر الیهم و قال الدین هو الحبّ و الحبّ هو الدین؛(1) آیا دین چیزی جز محبّت است، آیا نمی بینی که خدای سبحان در قرآن فرمود: اگر خدا را دوست دارید پیامبر را اطاعت و تبعیّت کنید تا خدا شما را دوست داشته باشد و گناهان شما را ببخشد، آیا مشاهده نمی کنید که خدا به پیامبر اکرم(ص) فرمود: خدای سبحان ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دل های شما زینت داده است، و فرمود خدا مهاجران را دوست دارد. پس از آیات، فرمود: دین محبت است و محبت دین.

در روایتی از امام صادق(ع) سؤال شد که آیا حبّ و بغض از ایمان است؟ حضرت در پاسخ فرمود:هل الایمان الّا الحبّ و البغض؛(2) ایمان جز حبّ و بغض چیز دیگری نیست.»

ناگفته نماند: اسلامی که ایمان و دین را دوستی و دشمنی می داند حب و بغضی است که محور آن خدا و برای خدا باشد، در واقع این نوع پیوند است که در تعالیم دینی ارزش مند است.

و به عبارت دیگر: براساس آئین اسلام پیوستن و گسستن اگر در چارچوب آموزه های اسلام و برای رضای خدا و به دیگر سخن مکتبی باشد، پیوستن و گسستنی است که انسان ها را به یکدیگر پیوند داده و آن چنان آن ها را به یکدیگر مربوط می سازد که هر پیوندی تحت الشعاع آن است و گرنه پیوندهایی که تحت تأثیر خویشاوندی و منافع شخصی باشد دچار تزلزل می گردد. از این رو امام صادق(ع) فرمود: ایمان کامل برخاسته از دوستی برای خدا و دشمنی برای خدا و بخشیدن برای خدا است.

و درحدیث دیگری می خوانیم: «من اوثق عری الایمان ان تحبّ فی اللّه و تبغض فی اللّه و تعطی فی اللّه و تمنع فی اللّه؛(3) از محکم ترین دستگیره های ایمان آن است که برای خدا دوست بداری و برای خدا دشمن بداری و برای خدا ببخشی و برای خدا منع کنی.»

بنابراین حبّ و بغض برای خدا اساس دین است که آدمی باید آن را تحصیل کند و بالاتر در آن باید در زندگی خود در آن نشان دهد.

تولّی و تبرّی

یکی از تعالیم و حقایقی که اسلام و قرآن ما را به آن فرا خوانده است آموزه تولّی و تبرّی است که انسان مسلمان و مؤمن باید آن را پذیرفته و زندگی دینی و ایمانی خود را بر آن اساس شکل دهد یعنی انسان مؤمن نه تنها باید خدا و پیامبر و اولیاء الهی را دوست داشته باشد بلکه باید آن ها را ولیّ خود قرار دهد و نه تنها باید شیطان و اولیاء شیطان و طاغوت را دشمن بدارد بلکه باید از آنان جدا شود و بین خود و آن ها گسست و فاصله ایجاد کند. ما در این گفتار به مطالبی چند پیرامون این دو اصل می پردازیم که اولاً حقیقت تولّی و تبرّی چیست؟ نسبت به چه کسانی باید تولّی و تبرّی داشته باشیم؟ چرا باید اهل تولّی و تبرّی باشیم و مسائلی مانند آن.

مفهوم و حقیقت تولّی و تبرّی

تولّی در لغت به معنای دوستی کردن، ولیّ قرار دادن و ولایت دادن، کاری را به عهده گرفتن، دوستی و محبّت(4) و تبرّی به معنای بیزاری جستن، بیزار شدن، بیزاری(5) واژه تولّی گاه بدون حرف (عَن) و گاه با آن استعمال می شود، در صورتی که بدون حرف (عن) استعمال شود به همان معنای در لغت و فرهنگ یعنی دوست دانستن کسی و پیروی کردن از او و ولیّ گرفتن وی و یاری رساندن به او ذکر شده و در صورتی که با حرف (عَن) به کار رود به معنای روی گرداندن است.

در قرآن کریم در بیشتر موارد به معنای برگشتن و پشت کردن آمده است.(6) ولی در آیاتی نیز به معنای اول به کار رفته است از باب مثال در آیه 51 سوره مائده می فرماید: «یا ایّها الّذین آمنوا لاتتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولّهم منکم فانّه منهم انّ اللّه لایهدی القوم الظالمین؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصاری را دوست و تکیه گاه خود انتخاب نکنید، آن ها اولیای یکدیگرند و کسانی که از ما با آنان دوستی کند از آن ها هستند، خدای سبحان جمعیت ستمکار را هدایت نمی کند.»

و در منابع شیعی تولّی به معنای دوست داشتن، تصدیق و تبعیّت و پذیرش ولایت خدا و پیامبر و ائمه(ع) است. از جمله آیاتی که برای این معنا، به آن استشهاد شده است آیه 55 و 56 سوره مائده است که می فرماید: «انّما ولیّکم اللّه و رسوله و الّذین آمنوا الذین یقیمون الصّلوة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتول اللّه و رسوله و الّذین آمنوا فانّ حزب اللّه هم الغالبون؛ سرپرست و ولیّ شما فقط خداست و پیامبر او و کسانی که ایمان آورده اند همان هایی که نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرند پیروزند زیرا حزب و جمعیت خدا پیروز است.» در تفاسیر، مصداق مؤمنانی که در نماز در حال رکوع زکات می دهند، را علی بن ابی طالب(ع) می دانند و با استناد به این آیه تنها ولیّ و سرپرست و رهبری مادی و معنوی انسان و کسی که در امور انسان تصرّف می کند خدا و پیامبر و علی ابن ابیطالب است و در آیه بعد می گوید: کسی که ولایت و سرپرستی خدا و پیامبر(ص) و افراد با ایمان (یعنی ائمه(ع)) را بپذیرد پیروز خواهد بود.

مودّت اهل بیت، مزد رسالت

به لحاظ این که تولّی از آموزه های مهم در تعالیم اسلام است پیامبر اکرم آن را مزد رسالت قرار داده و به امر خدا فرموده است: «قل لااسئلکم علیه اجراً الّا المودة فی القربی؛(7) ای پیامبر بگو: من هیچ اجر و پاداشی بر موضوع رسالت از شما درخواست نمی کنم جز این که ذوی القربی مرا دوست بدارید.»

دوستی ذوی القربای پیامبر در واقع همان تولّی و قبول ولایت و رهبری ائمه معصومین(ع) از دودمان پیامبر است که در حقیقت تداوم خط رهبری پیامبر و ادامه ولایت الهی است.

ناگفته نماند: پذیرش محبّت و ذوی القربی و ائمه معصومین، در واقع به سود خود انسان است چنان که در سوره سبأ،آیه 47 فرمود: «قل ما سئلتکم من اجر فهو لکم ان اجری الّا علی اللّه؛ بگو پاداشی را که از شما خواستم تنها به سود شماست، اجرو و پاداش من فقط بر خداوند است.» یعنی پیامبر در مقام انجام وظیفه رسالت جز از خدا پاداشی نمی خواهد و اگر محبت ائمه را پاداش رسالت خود قرار داده برای آن است که تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی به قرب الهی، محبت به اهل بیت و اعتصام به حبل الهی و توسل به آن هاست چنان که در سوره فرقان، آیه 57 فرمود: «قل ما اسئلکم علیه من اجر الّا من شاء ان یتخذ الی ربّه سبیلا؛ بگو من برای ابلاغ رسالت هیچگونه پاداشی از شما نمی خواهم مگر کسانی که بخواهند راهی به سوی پروردگارشان برگزینند.» پس راه قرب الهی محبّت به اهل بیت است.

تبرّی نیز از آموزه های اعتقادی و رفتاری بوده و به معنای دوری جستن از دشمنان خدا است. این اصطلاح نیز مانند تولّی ریشه در قرآن کریم دارد و در آن دارای کاربردهای فراوانی است و به معنای تبرّی جستن از امامان ضلالت از پیروان خود در قیامت و آرزوی پیروان ایشان برای بازگشت به دنیا برای تبرّی جستن از آن امامان است در سوره بقره آیه 166 و 167 می فرماید: «...اذ تبرءالّذین اتّبعوا من الّذین اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب و قال الذین اتّبعوا لو انّ لناکرّة فنتبرّأ منهم کما تبرّوا منّا کذلک یریهم اللّه اعمالهم حسرات علیهم و ما هم بخارجین من النار؛ در آن هنگام رهبران گمراه و گمراه کننده از پیروان خود بیزاری می جویند و کیفر خدا را مشاهده می کنند و دستشان از همه جا کوتاه می شود و در این هنگام پیروان می گویند کاش بار دیگر به دنیا باز می گشتیم تا از آن ها (پیشوایان گمراه کننده) بیزاری جوییم آن چنان که آنان امروز از ما بیزاری جستند (آری) خداوند این چنین اعمال آن ها را به صورت حسرت زایی به آنان نشان می دهد و هرگز از آتش دوزخ خارج نخواهند شد.»

تبرّی در این آیه به معنای فاصله گرفتن انسان از چیزی است که خوش ندارد با آن باشد و با وزن تفعّل به معنای قبول جدایی و فاصله گیری است و چون پیشوایان گمراه و پیروان آن ها نسبت به یکدیگر چنین حالتی دارند از هم فاصله می گیرند و از هم جدا می شوند.

در منابع دینی شیعی این واژه به معنای بیزاری جستن و فاصله گرفتن از طاغوت، باطل، بت ها، پیشوایان باطل و گمراه، شرک و بت پرستی، بیزاری از دشمنان اولیاء الهی به کار می رود.

چنان که روشن است اصطلاح تبرّی ریشه در قرآن کریم دارد در قرآن کریم علاوه بر این که یک سوره با برائت خدا و پیامبرش از مشرکان آغاز شده و از این رو برائت نام گرفته است در 30 مورد این واژه و مشتقات آن به کار رفته است از جمله آنها تبرّی جستن ابراهیم و پیروانش از قومش(8) و آزر(9) و از معبودهایشان و اظهار برائت پیامبراکرم(ص) از مخالفان خود(10) و گواهی گرفتن هود از خدا و قومش بر برائت از شرک(11) و برائت یوسف از شرک(12) و تبرّی لوط(13) و مانند آن است.

با توجه به تأکید قرآن کریم به تبرّی، فرقه ها و مذاهب اسلامی معتقد به تبرّی بوده و اختلافی در مفهوم کلّی قرآن و ضرورت و اهمیّت آن ندارند ولی در خصوص مصداق دشمنی خدا و نیز معیار خروج از دین اختلافی پیدا کرده اند شیعیان اعتقاد دارند که تبرّی از آموزه های اساسی این مذهب است آن ها اعتقاد به امامت منصوص داشته و معتقدند که امامت با قید منصوص بودن دنباله رسالت و ضامن حفظ و بقای اسلام و دوازده امام پس از پیامبر معصوم و منصوص از جانب خدایند.

برپایه این اعتقاد، امامان نگهدارنده دین از تحریف و دگرگونی در عقاید و اعمالند، و دشمنان آنان کسانی اند که مانع تحقّق امامت و در واقع مانع تحقق صورت ناب و حقیقی اسلام بودند و یا با اهل بیت پیامبر کینه توزی داشته اند و این دشمنان در واقع دشمنان خدایند و تبرّی از آنان واجب است.

امامان شیعه نیز به مناسبت های مختلف تبرّی را از لوازم اسلام و ایمان خوانده و آن را واجب دانسته اند و مصادیق مشمول این حکم را کسانی می دانند که به عترت پیامبر ظلم کرده اند، حرمت ایشان را شکستند، سنّت رسول خدا را تغییر دادند، برگزیدگان اصحاب پیامبر را تبعید نمودند، اموال فقرا را بین ثروت مندان تقسیم کردند. ناکثین و پیمان شکنان جنگ جمل و قاسطین و معاویه و پیروانش و مارقین که با علی(ع) به مخالفت برخاستند. تمام پیشوایان گمراهی و رهبران ستمگار قاتل حضرت علی(ع) و قاتلان ائمه(ع) و اهل بیت(ع) از کسانی اند که تبرّی از آنان لازم است. زیارت هایی که از ائمه معصومین(ع) به جای مانده که شیعیان باید آن ها را هنگام زیارت آنان بخوانند سندی است که شیعیان با خواندن آن، برائت خود را نسبت به ظالمان در حق ائمه اظهار می دارند.

تبرّی از چه؟

در قرآن کریم در سوره های مختلف مشخّص کرده است که برائت از شرک و بت پرستی و رهبران شرک و گمراهی و معبودهای آنان از مصادیق تبرّی است از جمله در سوره ممتحنه از تبرّی ابراهیم و همگامانش سخن به میان می آورد و می فرماید: «قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم و الذین معه، اذ قالوا لقومهم انا برأؤامنکم و ممّا تعبدون من دون اللّه کفرنابکم و بدابیننا و بینکم العداوة و البغضاء حتی تؤمنوا باللّه وحدة؛(14) برای شما تأسّی نیکی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او وجود داشت، هنگامی که به قوم مشرک خود گفتند: ما از شما و آن چه غیر از خدا می پرستید بیزاریم. ما نسبت به شما کافریم و میان ما و شما عداوت و دشمنی همیشگی آشکار شده است و این وضع همچنان ادامه دارد تا به خدای یگانه ایمان بیاورید.»

با توجّه به این که در آغاز سوره از دوستی با دشمنان خدا به شدّت نهی کرده است در آیه به معرّفی الگو پرداخته که مورد احترام است و آن حضرت ابراهیم است که به قوم مشرک خود فرمود: «ما نه شما را قبول

داریم و نه آئین و مذهبتان را و بالاتر، ما از شما و بت هایتان متنفریم و با نهایت قاطعیت و بدون هیچگونه پرده پوشی از شما بیزاری جسته و اعلام جدایی می کنیم.»

در همین سوره در مرتبه دوم بر تأسی مسلمانان به ابراهیم و پیروانش و الگوگیری از آن حضرت تکیه می کند و می فرماید: «لقد کان لکم فیهم اسوة حسنة لمن کان یرجوا اللّه و الیوم الآخر و من یتولّ فانّ اللّه هو الغنی الحمید؛(15) برای شما مسلمانان در برنامه زندگی آن ها اسوه و الگوی نیکویی بود برای آن ها که امید به خدا و روز قیامت دارند و هر کس سرپیچی کند و با دشمنان خدا طرح دوستی بریزد به خودش ضرر زده و خداوند نیازی به او ندارد زیرا که خدا از همگان بی نیاز و شایسته هرگونه حمد و ستایش است.»

شرائط تحقق تولّی و تبرّی

با توجه به این که تولّی یعنی عقیده مندی به امامت و خلافت ائمه اطهار(ع) بعد از پیامبر اکرم(ص) و محبّت به آنان و پیروی از آنان و تبرّی یعنی دشمنی و بیزاری از دشمنان آنان از تکالیفی است که متوجه هر مسلمانی است برای تحقق آن شرائطی لازم است و آن شرائط عبارتند از:

1 معرفت

تحقق تولّی و تبرّی به معرفت کامل اهل بیت پیامبر رو ائمه معصومین و شناخت صفات و احوال آنان و شناخت کافی نسبت به دشمنان و صفات رذیله و عقاید باطل و

اعمال ناپسند آن ها بستگی دارد از این رو بر مسلمان لازم است با شناخت فضائل و کمالات امامان و جایگاه آنان در نظام هستی و زندگی اجتماعی انسان نسبت به آن ها تولّی پیدا کنند و با تحقق تولّی در آن ها به فلاح و رستگاری نائل شوند و همچنین برای تحقّق تبرّی لازم است دشمنان اهل بیت را بشناسند و از ویژگی ها و رذایل آن ها آگاهی پیدا کنند که نتیجه آن ها انزجار و تنفر و بیزاری جستن از آن هاست.

در روایات معرفت ائمه و اولیاء الهی و محبّت به آن حسنه شمرده شده و نشناختن آن ها سیئه معرفی شده است. امام باقر(ع) فرمود:ابوعبداللّه به امیرالمؤمنین(ع) وارد شده امام خطاب به او گفت: حسنه معرفت ولایت و حبّ اهل بیت و سیئه انکار ولایت و بغض اهل البیت است سپس این آیه را خواند: «من جاء بالحسنه فله خیرمنها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسئیه فکبّت وجوههم فی النّار هل تجزون الّا ما کنتم تعملون؛(16) و کسانی که کار نیکی انجام دهند. پاداشی بهتر از آن خواهند داشت و آنان از وحشت آن روز در امانند و آن ها که اعمال بدی انجام دهند به صورت در آتش افکنده می شوند آیا جزایی جز آن چه عمل می کردند خواهند داشت.»(17)

2 تلازم تولّی و تبرّی

بدون تردید ولایت ائمه با دو شرط سبب نجات است یکی عقیده مندی به امامت ائمه و این که آن ها جانشینان پیامبر و واجب الاطاعة هستند و دوم مشروط است به تبرّی و بیزاری از دشمنان و ستمگران به اهل بیت، بنابراین تولّی و تبرّی ملازم هم هستند یعنی تولّی و تبرّی باید با هم باشند و به همین دلیل تولّی و پذیرش و ولایت امام شرط دست یافتن به یقین در امر دین خواهد بود. چنان چه امام باقر(ع) تولای ائمه و تبرّی از دشمنان آنان را از ارکان معرفت خدا که به عبادت حقیقی او منتهی می شود، دانسته است.

ابی حمزه می گوید: امام باقر(ع) به من فرمود: «انما یعبد اللّه من یعرف اللّه فامّا من لایعرف اللّه فانّما یعبده هکذا ضلالاً قلت جعلت فداک فی معرفة اللّه به قال تصدیق اللّه عزّ و جلّ و تصدیق رسوله(ص) و موالاة علیّ و الائتمام به وبائمة الهدی و البرائة الی اللّه عزّ و جلّ من عدوّهم هکذا یعرف اللّه عزّ و جلّ؛(18) کسی خدا را عبادت می کند که او را شناخته باشد و اگر کسی خدا را نشاسد او را گمراهانه عبادت می کند. ابی حمزه می گوید: از آن حضرت پرسیدم: شناخت و معرفت خدا چیست؟ فرمود: تصدیق و باور به خدا و باور به رسول خدا و ولایت علی(ع) را داشتن و امامت و پیشوایی او و پیشوایان هدایت را پذیرفتن و از دشمنان آن ها در نزد خدا بیزاری جستن حقیقت معرفت خداست.

در روایت دیگری ابوحمزه ثمالی از امام باقر(ع) نقل می کند که به او فرمود: ای ابوحمزه عبادت خدا را کسی می کند که خدا را بشناسد و اما کسی که خدا را نشناخت مثل آن است که او را در حال گمراهی عبادت می کند، عرض کردم: معرفت خدا چیست؟ فرمود: خدا و رسول اللّه را تصدیق کند، به حضرت امیر(ع) و ائمه هدا بعد از آن حضرت اقتدا کند و از دشمنان آن ها بیزاری جوید. این است معرفت خدا، عرض کردم، اصلحک اللّه چه چیزی است که آن را بدانم حقیقت ایمان را کامل کرده ام؟ فرمودند: دوست داشتن اولیای خدا، دشمنی با دشمنان خدا و این که با صادقان باشی همچنان که خدا به تو امر کرده، عرض کردم اولیاء و دوستان خدا و دشمنان خدا کیانند؟ فرمود: دوستان خدا محمّد رسول اللّه(ص) و علی و حسن و حسین(ع) و علی ابن الحسین(ع) هستند سپس امر به ما رسیده سپس پسرم جعفر و اشاره فرمودند به حضرت جعفر(ع) در حالی که آن حضرت نشسته بودند سپس فرمودند: کسی که با آن ها دوستی کند پس به تحقیق با اولیاء اللّه دوستی کرده و چنین شخصی با صادقان باشد آن سان که خدای تعالی به وی امر کرده است.بنابراین باید تولّی و تبرّی با هم در انسان تحقق پیدا کند تا نتیجه بخش باشد.

3 اقتداء عملی به اولیاء الهی و انزجار عملی از دشمنان

در صورتی تولّی و تبرّی در کمال ایمان و معرفت الهی مؤثر است که آدمی اولیاء الهی و ائمه اهل بیت را الگو و اسوه خود قرار داده و به آن ها اقتدا کند و فضائل و کمالات آن ها را در خود ایجاد نماید و رذایل دشمنان آن ها را بشناسد و از آن ها دوری جوید.

از این رو علامت محبّت به اهل بیت عمل کردن بر اساس عمل آنان دانسته شده است. امام علی(ع) فرمود: «من احبّنا فلیعمل بعملنا و یتجلبب الورع؛(19) کسی که ما را دوست بدارد به عمل ما عمل می کند و لباس ورع و پرهیزکاری را بر خود می پوشاند.»

امام صادق(ع) خطاب به شیعیانی که بین قبر پیامبر(ص) و منبر آن حضرت بودند فرمود: «انّی واللّه احبّ ریاحکم وارواحکم فاعینونی علی ذلک بورع و اجتهاد؛(20)به خدا قسم من شما را و ارواح شما را دوست دارم و شما با ورع و تلاش مرا بر این محبت کمک کنید» و بدانید که ولایت ما به کسی می رسد که ما را با ورع و تلاش کمک کند و کسی که به عبدی اقتدا کند باید به عمل او اقتدا نماید علاوه بر عمل و تلاش باید به دوستان آن ها محبت ورزید و از دشمنان آن ها تبرّی جست.

آثار محبت اهل بیت

1 اطمینان و آرامش قلب

امام علی(ع) فرمود: هنگامی که آیه «الابذکر اللّه تطمئن القلوب»(21) نازل شد پیامبر اکرم(ص) فرمود: این مربوط به کسانی است که خدا و رسولش را دوست داشته باشد. «و احبّ اهل بیتی صادقاً غیر کاذب و احبّ المؤمنین شاهداً و غائباً الا بذکر اللّه یتحابّون»(22) کسی که اهل بیت مرا صادقانه و بدون دروغ دوست داشته باشد و مؤمنان را در حضور و غیاب دوست داشته باشد. آگاه باشید با یاد خدا همدیگر را دوست دارند.

2 حکمت

امام صادق(ع) فرمود: «من احبّنا اهل البیت و حقّق حبّنا فی قلبه جرت ینابیع الحکمة علی لسانه و جدّد الایمان فی قلبه؛(23) کسی که اهل بیت ما را دوست داشته باشد و محبّت ما در قلب او تثبیت شود چشمه های حکمت بر زبانش جاری می شود و ایمان در قلبش تازه می گردد.»

3 استکمال دین

پیامبر خدا(ص) فرمود: «حبّ اهل بیتی و ذریّتی استکمال الدین؛(24) محبّت به اهل بیت و ذریّه من سبب کامل شدن دین است.»

4 امنیت در قیامت

پیامبر خدا فرمود: «من احبّنا اهل البیت حشره الله تعالی آمناً یوم القیامة؛(25) کسی که ما اهل بیت را دوست داشته باشد خدای سبحان او را در روز قیامت با امان محشور فرماید.»

و بالآخره محبت اهل بیت آثار فراوانی چون خلاصی از گناهان، نور و روشنایی روز قیامت، ثبات و پایداری بر صراط و نجات از جهنم و ورود به بهشت و محشور شدن با ائمه و خیر دنیا و آخرت، به دنبال دارد. از این جهت لازم است مؤمنان تلاش کنند تا محبت اهل بیت را در خود محقق ساخته و در عمل به آن ها اقتدا کنند و آن ها را الگوی خود قرار دهند و در کنار آن از دشمنان آنها تبرّی جویند و یکی از راه های ابراز تولّی و تبرّی خواندن زیارت ها و توجّه به متن آن ها به ویژه زیارت جامعه کبیره است.

فلسفه تولّی و تبرّی

باتوجه به این که تولّی پذیرش ولایت و سرپرستی و امامت و رهبری ائمه معصومین(ع) و اهل بیت پیامبر(ص) است و تبرّی بیزاری جستن از دشمنان آنها، و با توجه به این که تولّی و تبرّی بالاتر از شهوت و غضبی است که در حیوان است و بالاتر از محبّت و عداوت و ارادت و کراهت است که از ویژگی های اولیاء حق و مؤمنان است که با آن دوستی و دشمنی را روح می دهد و باطن محبت را به انسان می چشاند روشن می شود که تولّی و تبری دارای فلسفه و حکمت مهمی است و آن ها عبارتند از:

1 تکامل معنوی

از آن جایی که هر جنسی به جنس تمایل دارد و از غیر جنس خود گریزان، انسانی که تولّی اولیاء الهی و تبرّی دشمنان آن ها را با عمق جان بدست آورد خود را به ویژگی های مثبت اولیاء الهی می آراید و از زشتی دشمنان آنها دوری می کند و در قیامت نیز با اولیاء الهی محشور می شود از این رو پیامبر فرمود: «المرء مع من احبّ»(26) انسان با محبوب خویش همراه است و با او محشور می شود و این همراهی در عمل به همراهی با آن ها در رفتار منتهی خواهد شد.

2 انسجام اجتماعی و مصونیت از آسیب دشمنان

انسانی که دارای تولّی و تبرّی است از سویی با انسان هایی که دارای این ویژگی هستند متحد شده و در پرتو اتحاد، انسجام اجتماعی ایجاد شده که نتیجه آن پیروزی است و از سویی با تبرّی با دشمنان حق نزدیک نشده و آن هارا به اسرار خود راه نمی دهد و در نتیجه بیگانگی با دشمن را حفظ و به صورت بیگانه با او برخورد می کند که پی آمد آن مصونیت از آفات و آسیب های دشمنان است از این رو قرآن کریم می گوید: اولاً کفار را اولیاء اتخاذ نکنید و ثانیاً آن ها را بطانة و آگاه به اسرار خود قرار ندهید و ثالثاً بدانید کسی که با آنها دوستی کند از آن ها خواهد بود. پس دوری از آن ها ضروری است قرآن می فرماید: «یا ایّها الّذین آمنوا لاتتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولّهم منکم فانّه منهم انّ اللّه لایهدی القوم الظالمین؛(27) ای کسانی که ایمان آورده اید یهود و نصاری را ولیّ و دوست و تکیه گاه خود انتخاب نکنید آن ها اولیاء یکدیگرند و کسانی که از شما با آن ها دوستی کنند از آن ها هستند، خدای سبحان جمعیت ستمکار را دوست ندارد.»

و نیز فرمود: «یا ایّها الذین آمنوا لاتخذوا بطانة من دونکم لایألونکم خبالا و دوّاماعنتم قد بدت البغضاء من افواهم و ما تخفی صدورهم اکبر قد بیّنا لکم الآیات ان کنتم تعقلون؛(28) ای کسانی که ایمان آورده اید، محرم اسرار از غیر خود انتخاب نکنید، آن ها از هرگونه شرّ و فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند، آن ها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید، نشانه های دشمنی آنان از دهان و کلامشان آشکار شده و آن چه در دلهایشان پنهان می دارند از آن مهم تر است. ما آیات و راه های پیشگیری از شرّ آنها را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید.»

نتیجه گیری

یکی از وظائف مؤمنان حقیقی تولّی و تبرّی است که با معرفت اولیاء الهی و دشمنان آنان حاصل می شود و با پیروی از آنان در آدمی تثبیت می شود و در نتیجه انسان به کمال رسیده و به نعمت الهی دست می یابد و از نظر اجتماعی به اتّحاد و همبستگی رسیده و از خطرها و آفات آن ها مصون می ماند وبه سوی ترقی و تکامل معنوی و مادی دست می یابد.

پی نوشت ها:

1. تفسیر نورالثقلین، ج 5، ص 44 .83

2. همان، ص .83

3. اصول کافی، ج 2، ص .125

4. فرهنگ معین، ص .1170

5. فرهنگ معین، ص .1022

6. راغب اصفهانی، مفردات راغب، ص .534

7. سوره شوری، آیه .23

8. سوره ممتحنه، آیه .4

9. سوره توبه، آیه .114

10. سوره یونس، آیه .41

11. سوره هود، آیه .54

12. سوره یوسف، آیه 37 .38

13. سوره شعراء، آیه 168 .169

14. سوره ممتحنه، آیه .4

15. همان، آیه .6

16. سوره نمل، آیه 92 .91

17. اصول کافی، ج 2، ص .185

18. همان، ج 1، ص .180

19. غررالحکم، ص 83 .84

20. اصول کافی، ج 1، ص .212

21. سوره رعد، آیه .28

22. کنزالعمّال، ج 2، ص .442

23. محاسن، ج 1، ص .141

24. امالی صدوق، ج 1، ص .161

25. عیون اخبار الرضا، ج 2، ص .58

26. بحارالانوار، ج 17، ص .13

27. سوره مائده، آیه .50

28. سوره آل عمران، آیه .118

 پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم.
اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397

بعد از آنکه ابوبکر کسی را برای امیر بودن به پیامبر معرفی کرد و عمر کسی دیگر را، ابوبکر خطاب به عمر بن الخطاب گفت: تو همیشه قصد مخالفت با من را داری. عمر گفت: چنین نیست. دعوای آنها شدت یافت تا اینکه صدایشان بلند شد و این آیه نازل شد.

 

Képtalálat a következőre: „‫عکس عمر ابن خطاب‬‎”Képtalálat a következőre: „‫عکس عمر ابن خطاب‬‎”

 

خدایی خیک کفتار شما حاضری با خیگ کفتار 49شجره ملعونه 49 هم غذا شوی عمر در تمام جنگهایی که پیامبر و علی شرکت داشته فرار کرده با سند صحیح نامردم نیاورم مشت نمونه خروار است عکس عمر که چشمانش هم چپول بوده آدم بسیار حیوان تند خو سگ صفتی بوده است به ابجد شیطان 22 ابابکر 22شیطان22عمر22گنده لات22شرور 22نابکار22منکر22بدبختی22 نامردان22منافقان22مجرمان22 عمر22سرخرها 22لاشخورا 22 گورخر22شیطان22ابابکر22عمر22درآتشه22دوزخه22دروغ 22کلک22کید 22مکارا22روباه 22ایدز22لواط22فاحشه22آلوده22تباهی22عمر22گنده لات22شرور22نابکار22قلدر22 شیطان22عمر22ابابکر22دوسال خلافت نکرده آرزوی خلافت را به گور برد تمام اولین ناحقها دوسال خلافت نکرده به درک واصل میشوند شیطان 22عمر 22گنده لات22شرور22نابکار22 کسی که عمه اش مادرش میباشد و دائیش پدرش کسانی که به مادرشان رحم نکنند میخواهند به خلافت رحم کننددعوای ابوبکر و  عمر نزد پیامبر

 

[1] . سوره بقره: 124.

 

[2] . سوره ص: 26.

 

[3] . سوره طه: 29.

 

[4] . سوره بقره: 30.

 

أخرج ابْن جرير عَن كُلَيْب قَالَ: خطب عمر يَوْم الْجُمُعَة فَقَرَأَ آل عمرَان وَكَانَ يُعجبهُ إِذا خطب أَن يَقْرَأها فَلَمَّا انْتهى إِلَى قَوْله {إِن الَّذين توَلّوا مِنْكُم يَوْم التقى الْجَمْعَانِ} قَالَ: لما كَانَ يَوْم أحد هَزَمْنَا ففررت حَتَّى صعدت الْجَبَل فَلَقَد رَأَيْتنِي أنزو كأنني أروى (أروى: ضَأْن الْجَبَل ضد الماعز) وَالنَّاس يَقُولُونَ: قتل مُحَمَّد فَقلت: لَا أجد أحد يَقُول قتل مُحَمَّد إِلَّا قتلته حَتَّى اجْتَمَعنَا على الْجَبَل فَنزلت {إِن الَّذين توَلّوا مِنْكُم يَوْم التقى الْجَمْعَانِ} الْآيَة كلهَا وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف {إِن الَّذين توَلّوا مِنْكُم يَوْم التقى الْجَمْعَانِ} قَالَ: هم ثَلَاثَة وَاحِد من الْمُهَاجِرين وَاثْنَانِ من الْأَنْصَار

 

عمر، روز جمعه، سوره آل عمران را خواند… وقتی به این آیه رسید، « کسانی از شما که در روز روبه رو شدن دو جمعیت با یکدیگر ( در جنگ احد )، فرار کردند، شیطان آنها را بر اثر بعضی از گناهانی که مرتکب شده بودند، به لغزش انداخت…» گفت: وقتی روز احد، مشرکان را شکست دادیم، من فرار کردم تا این که از کوه بالا رفتم و همانا خود را دیدم که همانند بز کوهی، از کوه بالا می روم و مردم ندا می دادند که محمد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کشته شد… پس این آیه نازل شد… .

 

 

 

الدر المنثور ج2 ص335 المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)، الناشر: دار الفكر - بيروت ، عدد الأجزاء: 8

 

 

 

جامع البيان في تأويل القرآن - ج7 ص327 المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر ، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م ،عدد الأجزاء: 24

 

 بنظر شما این قیافه عمر بیشتر به بز گوهی شبیع است یا به خیک کفتار

 

    اهل سنت مثل بز گوساله اند چون طرفدار همین بزغاله اند - فرار عمر بن خطاب از جنگ حنین

 

 

 

اميرالمومنين حيدر، اميرالمومنين حيدر کرار، جنگ بدر

 

، جنگهاي صدر اسلام، جنگ هاي صدر اسلام، صدر اسلام،

 

احد، خيبر، جنگ احزاب                                        عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ احد         عمر ابوبکر عثمان   الفرار 
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ بدر        عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ خندق    عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ تبوک      عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ بني نضير  عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ حنين           عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ خيبر            عمر ابوبکر عثمان   الفرار 
• اميرالمومنين علي عليه السلام در فتح مکه            عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ طائف         عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ بنى زبيد    عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ ذات السلاسل  عمر ابوبکر عثمان   الفرار
• اميرالمومنين علي عليه السلام در جنگ بنى قريظه و بنى المصطلق   عمر ابوبکر عثمان الفرار   

محمد بن اسماعيل بخارى در صحيحش مى‌نويسد:

3142 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكِينَ عَلاَ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا....

ابوقتاده مى‌گويد: سالى كه جنگ حنين اتفاق افتاد، همراه رسول خدا (صلی الله علیه وآله) بودم، هنگامى كه دو لشكر روبروى هم قرار گرفتند، مسلمانان فرار مى‌كردند، سپس بر مى‌گشتند.مردى از مشركان را ديدم كه با يك مسلمان مى‌جنگيد، آن دو را دور زدم تا از پشت شمشيرى بين گردن و شانه‌اش وارد كردم، آن مرد مشرك برگشت و مرا به خودش چسپاند و فشار داد، بوى مرگ را احساس كردم، مرا رها كرد و بر زمين افتاد و مرد. عمر را ملاقات كردم، گفتم چرا مردم فرار مى‌كنند ؟ گفت امر و دستور خداوند اين است.

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، صحيح البخاري، ج 4 ص 58، ح3142، كتاب فرض الخمس، ب 18، باب مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الأَسْلاَبَ و ج 5 ص 100، كتاب المغازى، ب 54، باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَيَوْمَ حُنَيْن...، ح 4321، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407هـ – 1987م.

 با سلام خوشا بحال شهداء که به مقام والاء لقاء الله رسیدن وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ﴿۱۶۹﴾ ابجد امام علی و امام مهدی ۱۶۹ میباشد ۱۱۰+۵۹= ۱۶۹ براستی که شهداء هرگز نمرده اند و نزد خدا روزی می خورند در استان مرکزی روستای درمنک مرقد مطهرشهید عبدالله صالحی که همرزم اینجانب بود برای گرفتن بصره لشگر علی ابن ابی طالب سال ۶۴ به آرزوی دیرینه اش شهادت نائل گشت روحش شاد و راهش پر رهرو باد ایشان عارف و ذاهدی بی نظیر بود هیچ وقت نماز شبش ترک نشد برادری مهربان همیشه لبخند به لب داشت دلسوز و بسیار مهربان بود بزرگمردی به سن ۶۴ ساله بود بر اثر اثابت تیر به قلبش شهید شد نام شریف ایشان هم عبدالله صالحی بود از اینجا به فرزندان شهید آقا محمد وو سلام می رسانم امید وارم همیشه سلامت و موفق پیروز باشید اینجانب هر روز برای فرزندان شهداء آرزوی سلامتی می کنم فرزندان شهداء یاران اصلی قائم آل محمد میباشند شهید عبدالله صالحی در شب عملیات مرا بقل کرد و فرمود قول بده اگر شهید شدی مرا هم شفاعت کنی و من هم قول میدهم اگر شهید شدم تو را شفاعت کنم گفتم حتما” اینجانب ۹ گلوله خوردم و شهید نشدم لیاقت شهادت نداشتم سر نماز اینجانب می گفتم خدایا مرا شهید نکن و شهید عبدالله صالحی مدام می گفت الهم الرزقتی توفیق شهاده و اینجانب اعتراض می کردم می خواهی مرا در نبرد تنها بگذاری بگذار این بعثی های کافر را حسابشان را برسیم بعد شهادت انشاء الله در رکاب امام مهدی ایشان را یاری کنیم و خداوند به ایشان توفیق شهادت نائل فرمود و کسانی که به فروع دین عمل نکردند در خانه ماندند و مردند ولی عبدالله صالحی مجاهدی بزرگ که خداوند او را به مقام شهداء صالحین نائل فرمود روحش شاد و راهش پر رهرو باد هر روز به یاد شهید عبدالله صالحی میباشم به یاد شهید سید حسین میر نور الهی از آببک بیاد شهید سیداحمد اسلامی از جاجرود همه شهداء نمونه بودند که خداوند به درجه رفیع شهادت آنها را نائل نمود بعد از خدا عشق اینجانب یاد شهداست که اینجانب در جوار مطهر آن بزرگ مردان درس اخلاق و جوانمردی را یاد گرفتم همه شهداء نمونه بودند که خداوند شهادت نصیبشان نمود مقام شهید بالاترین مقام نزد خداوند است فقط شهید نظر می کند به وجه الله با سه کلمه پروردگارت دینت پیامبرت وامامت را ثابت کن به ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی 64 +132 اسلام = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196حجاب رعایت حدود الهی برای خانمهای جوان میباشدکه جامعه اسلامی به فساد کشیده نشود به علم ابجد14 حجاب 14 عشق 14 نبوت 14 امامت 14راه 14 بحق14 دین هم حجاب دارد بخاطر همین آنها که نورانیت دل و چشم ندارند { حجاب دین الله 144 } را نمی شناسند به ابجد صغیر و کبیر اسلام میشود 144 اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش میشود 144 {اسلام واقعی الله } {بدین واقعی اسلام} را نمی شناسند و گمراه دین هستند این سی چهل سال ارزش بی بندو باری ندارد بیائیم و خودمان را گول نزنیم و مثل آدمیزاد زندگی کنیم+ نوشته شده در شنبه 14 اسفند 1396برچسب:,ساعت 11:35 توسط امیر علی عرفانیان |

مذهب الله محمد53فاطمه علی53سعادتمند ترین 53اهل بیت پیامبر53احمد53 فاطمه27+26علی= 53منطق معرفت53 امام خلیفه شاهنشاه53مکتب اصلی اسلام 53دین نمونه الله 53 53دین کامل الله53احمد 53 علی 26+27 فاطمه =53 اصل اسلام اصل قرآن 53ارباب اصلی دین53 رهبر اصلی جهان 53 جانشینه محمدی 53 معنی اسلام قرآن53 ابو تراب دین 53 کتاب آسمانی الله 53اصل دین اسلام حق53 ختم قرآن کریم53 اصل دین مقدس اسلام53 رهبر اصلی جهان53 پیشوای انبیاء 53سلسله انبیایی 53دین شیعه حق53اهل ولایت امامت53علامت دین اسلام 53 اصل حق دین اسلام 53اصل اسلام اصل قرآن 53 پیشوای مسلمین 53 اهل بیت پیامبر53 اهل ولایت امامت 53 دو قبله مسلمین53 علی +فاطمه =53 نظر الله نظر قرآن 53معنی اسلام قرآن 53 بادین ابوترابی 53امام واقعی اسلام 53راه عشق کعبه 53مسیر دین قرآن53خلفاء حق دین 53راه تجلی دین 53 بهترین امام حق 53 نور اسلام ناب محمد53 ارباب اصلی دین 53 دین کامل الله 53 ازدواج ساده دینه53 اصل اسلام اصل قرآن 53 اصل دین اسلام حق53 دین کامل الله 53 احمد53 علی فاطمه 53 اهل ولایت امامت53ولایت علی53احمد 53علی فاطمه 53جانشین پیامبری53 شاه جهانی53 مومن صالح دین 53 ندای آسمانی الله 53مراد مریدی53 پیشوای مسلمین53اهل بیت پیامبر53دو قبله مسلمین 53انتخاب جانشین پیامبر53 ستاره آسمان ولایت53 دین واقعی انسان53 احمد53 ناموس قرآن اعظمی53 مذهب الله محمد53 احمد53علی فاطمه 53مرد مقدس اسلام 53یاپیشوای مسلمین53مردمقدس اسلام53ابوتراب دین53 مغز دین اسلامی53 رهبر اصلی جهان53صاحب مقدس ترین53 دین کامل الله53کتاب آسمانی الله 53 ختم قرآن کریم53 اصل دین مقدس اسلام 53 ارباب کل مردانی 53 رهبر اصلی جهان53 پیشوای مسلمین 53 پیشوای انبیاء53 محور اسلام قرآن53شاه جهانی علی53 علامت دین اسلام53حق دین شیعه53کتاب آسمان الله53اصل اسلام اصل قرآن 53 علی فاطمه 53 احمد53مذهب الله محمد 53 احمد 53 علی فاطمه53 مقام امامت علی53 منطق دین الله 53 اصل اسلام اصل قرآن53 مالک و ارباب جهان53 با مذهب قرآن الله 53ارباب اصلی دین 53فاطمه +علی=53 +82 امام=135 فاطمه 135دینه الله 135+علی 110=245دین بحق الله245  بسم الله الرحمن الرحیم 786-541 فتنه ها عمر ابوبکر =245مقام دین245دین آقای جهانی۲۴۵علی ۱۱۰+۱۳۵ فاطمه = 245دینه بحق الله 245 اسلامه حق245فاطمه 135+110علی=245با ماه جهان اسلامه245به دین حق الله245حکم الهی دین الله245دین الهی فاطمه245 اهل منطقی245به اهل محمدعلی245کلامی قدسیه245بااسلام علی245 به دین حق الله245 دین الله دین الهیه 245یا اسلام محمدی245دین الهی فاطمه245با اسلام علی 245 یا اسلام محمدی245 دعا کنید مهدی بیاید245  انقلابیان245 بسیجیان علی245 مقام جانباز245 به کلام وحی الهی امام 245 به دین حق الله 245 اسلامه حق 245 فاطمه علی میباشد
بسم الله الرحمن الرحیم 786 یعنی الله 66+132 اسلام +583 پنج تن آل عباء +5 اصول دین= 786 شما هم با بسم الله الرحمن الرحیم خدایت که میپرستی ودینت و خانواده پیامبرت و اصول دینت را ثابت کنیا مهدی ادرکنی مولاء شما فرمانده ما هستی و بقیه سیاهی لشگر شما هستیم یه کمی بخود زحمت نمیدهندآرام باشند وحشی نباشندغافلندآفت دین اسلامند کسانی که جایگاه خالق و مخلوق را نمی داننداستفاده از عقل و شعور دست انسان نیست باید خدا بخواهد که بتوانی استفاده صحیح کنی خداوند به تمام فرشتگان فرمود به آدم سجده کنیدبنگر تا چه حد است مقام آدمیت برایشان مهم نیست نماز صبح خواب به خواب میشوند یک سجده نکرد رانده شده دو رکعت نماز چهارسجده نماز صبح را چه خواهی کرد که خواب می مانی پیامبر و جانشینانشان فرمودند اگر میدانی به سفری که میروی به دینت لطمه خواهد خورد و نماز صبح شما خواب بمانی به آن سفر نرو چرا که تمام دارائیت به یک نماز صبحت نمی ارزدانسانها ازنظردرک و شعوردسته بندی میشن عالمان بی عمل و دانایان با عمل بقیه هم عملی جوانانی را در مترو با شلوار های لی که سر جا با پیر مردان دعواء می کنند فهم شعور اندازه نخود هم ندارند

  نام شیعه و نام امام هم 12بار در قرآن آمده ولی نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 اصل اسلام 25 انسان کامل 25 انسان نمونه 25 ارباب جهان 25 اصل اسلام 25ولی نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد34+25 اصل اسلام شیعه=59 مهدی59رکن دین اصل اسلام59 القرآن الکریم 59 کاملترین دین 59 کاملترین مرد59 بزرگ راه دین اسلام 59 والقرآن العظیم 59مهدی 59دین و مذهب الهی59 مراتب دینها الله 59یعنی9+5 = 14 معصوم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست کاملترین دین الله اسلام میباشد 110علی 110 ولی دین 110 دین الهی 110 با سه کلمه پروردگارت دینت پیامبرت وامامت را ثابت کن به ابجد64 دین 64 الله محمد علی64بهترین مذهب الله64مذهب ناب حق شیعه 64 تنها جانشین دین الله 64بهترین  دین کدام 64دین الله شیعه است 64 دین الله اصل اسلام64 دین الله شیعه است 64تنها جانشین دین الله64 الله محمدعلی64مذهب ناب حق شیعه است64 حقیقت دین الله64 محوراصلی قرآن  64نماینده واقعی دین الله64 شاهنشاه امام غدیر خمی 64قانون مذهب دین الله 64با فلسفه دین الله 64عشق الله راه الله64فقط الله اصل اسلام64 دین مکتب حق الله64ره الله مذهب الله64کلید جانشین الله64قلب کل دین اسلامی 64دین 64با مذهب محمد علی64 کلید اسرار الله64کلید بدین الله 64راه الله منصب الله64دین الله محمدی 64 کلیده سره الله 64دین 64الله محمد علی 64 +132 اسلام = 196دین اسلام 196ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196علی قرآن=41+41اصل دین اسلام=82 اولیاء اصلی قرآنی82 امام82+114سوره قرآن=196دین اسلام 196ضرب14معصوم درخودش میشود 196دین اسلام196با دین الله فاطمه64 همسر لایق علی64به ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی64+64= 128کلید دین128حسین128 کلید دین128

به ابجد64دین64الله محمدعلی 64جانشین محمد علی64حقیقت دین الله64دست بیعت بارسول خدا وعلی کف دست راستت نوشته18 ذالحجه"غدیر خم18+64 دین=82 امام به ابجد امام82 انتخاب امام درغدیرخم امام82{82زاده محراب شهیدمحراب82 امام82 +114سوره قرآن=196دین اسلام196ضرب14 معصوم درخودش میشود196امام کل دین196دین اسلام 196اسلامه مهدی196نماینده الله محمد66 الله 66+66 علی ولی الله=132 اسلام +64 دین = 196دین اسلام196محمد92+18ذالحجه"غدیرخم =110علی 110زاده محراب شهید محراب علیست پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم.
اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص 397

 

۱۳ رجب میلاد مبارک و با سعادت مولود کعبه 

 امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی پیامبر به یارانش فرمود هر کسی یک برادر برای خود انتخاب کند همه انتخاب کردند علی غریب و تنها ماند پیامبر فرمود برادر تو کسی جز پیامبر نمی تواند باشد برادر یعنی جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست 

 بر تمام شیعیان و محبانش تبریک و تهنیت باد

 

توصيف علي از زبان پيامبر...

روزي پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم، سواره بيرون آمد در حالي که اميرالمؤمنين عليه‏السلام همراه او پياده مي‏رفت، فرمود: يا ابالحسن! يا سواره بيا يا برگرد؛ زيرا خداوند مرا امر کرده که هرگاه سواره‏ام تو هم سوار شوي و پياده باشي، هرگاه پياده‏ام و بنشيني، چون نشسته‏ام، مگر در حدي از حدود الهي که به ناچار نشست و برخاست کني؛ خداوند به من کرامتي نداده، مگر آنکه مثل آن را به تو عطا فرموده است؛ مرا به نبوت اختصاص داده و تو را صاحب جان پیامبر فاطمه اهل بیت پیامبر امام ولي (سرپرست امت) قرار داده، تا حدودش را به پاداري و در سختي امورش قيام نمايي؛ قسم به خدايي که محمد صلي الله عليه و آله وسلم را به حق به نبوت برانگيخته، هر که تو را انکار کند به من ايمان نياورده، و هر که به تو کفر بورزد ايمان به خدا نياورده است؛ فضل تو از فضل من و فضل من براي تو و آن فضل پروردگار است
و اين است معني قول خداوند امام باقر فرمود: «...پس همانا ده نفر ده نفر بر جنازه پیامبر وارد شده و بر ایشان نماز خواندند» اولین کسی که به پیامبر ایمان آورد امام علی بود اولین کسی که پشت پیامبر نماز گذارد امام علی بود اولین کسی که در کعبه برای بت شکستن به دوش رسول خدا محمد رفت و بت های کعبه را در هم شکست امام علی بود اولین کسی که جای پیامبر خوابید امام علی بود اولین کسی که محافظ پیامبر بود امام علی بود اولین کسی که از آسمان جبرئیل برایش شمشیر آورد امام علی بود اولین امام شیعیان امام علی میباشد اولین کسی که کفار را به درک واصل کرد امام علی بود اولین کسی که دره خیبر از جا کند امام علی بود اولین کسی که از حوض کوثر به پیامبر آب داد امام علی بود . استناد و استشهاد امیرالمؤمنین(علیه السلام) به واقعه غدیر
امام علی(علیه‌السلام) در ایام خلافت خود (سال 35 هجری) در «رحبه» (نام یکی از محله‌های کوفه) به پا خواست و خطاب به جمعیتی که در آن روز جمع شده بودند فرمود:
«سوگند می‌دهم آن مسلمانی را که مطلبی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) در روز غدیر خم شنیده، به پا خیزد و گواهی دهد، اما جز آن کسی که، با چشمانش پیامبر(صلی الله علیه و آله) را دیده و با گوشهایش سخنان او را شنیده به پا نخیزد» (1).
پس از سخنان امام علیعلیه‌السلام- سی نفر از اصحاب رسول الله(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) به پا خاستند که 12 نفرشان از مجاهدان «بدر» بودند، همگی شهادت دادند که: پیامبر(صلی الله علیه و آله) دست علی(علیه السلام) را گرفت و فرمود: الست اولی بکم من انفسکم؟ در پاسخ گفتند: آری. آنگاه پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) فرمود: من کنت مولاه فهذا علی مولاه.
نقل ماجرا از زبان احمد بن حنبل
احمد بن حنبل نقل کرده که علی (علیه السلام) صحابه را در رَحَبَه جمع نمود و آنان را سوگند داد هر آن چه که در غدیر خم از پیامبر اکرم (صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) شنیده‌اند، بر خیزند و گواهی دهند. تعداد زیادی از صحابه بر خاسته و شهادت دادند که رسول اکرم (صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) در غدیر خم دست علی(علیه السلام) را گرفت و فرمود «أَتَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» آیا می‌دانید که ولایت من بر مؤمنین از خود آنان بیشتر است؟ پاسخ دادند: بلی! آنگاه فرمود: «مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا مَوْلاَهُ» هر کس من مولای او هستم ، علی مولای او است. (مسند احمد، ج 4 ، ص 370 )
هیثمی گفته است: راویات حدیث مورد اعتماد و ثقه هستند: «و رجاله رجال الصحیح». (مجمع الزوائد ج 9، ص 104)
البانی وهابی نیز گفته است: سند این روایت صحیح است و شرط صحیح بخاری را دارد: «و إسناده صحیح على شرط البخاری». (سلسلة الأحادیث الصحیحة، ج4 ص331)
بیان امام علی به طلحه از زبان حاکم نیشابوری
بنا به نقل حاکم نیشابوری، علی (علیه السلام) در جنگ جمل، طلحه را فرا خواند و به او فرمود: تو را به خدا سوگند در غدیر خم از پیامبر اکرم (صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) شنیدی که فرمود: «مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِیٌّ مَوْلاَهُ» هر کس من مولای او هستم، علی مولای او است؟
طلحه پاسخ داد بلی شنیدم! علی (علیه السلام) فرمود: فَلِمَ تُقَاتِلُنِی؟ پس چرا به جنگ با من آمده‌‌ای؟ پاسخ داد: فراموش کرده بودم؛ آنگاه طلحه از جنگ منصرف شد و رفت. (مستدرک ج 3 ص 419)
هنگام بیرون رفتن از میدان جنگ با تیری که مروان از سپاه مخالف امام علی (علیه السلام)، به سوی او پرتاب کرد؛ کشته شد. (تاریخ اسلام ذهبی، ج 3، ص 486)
2. سخن امام علیه‌السلام درباره «منصوب بودن خود از طرف خدا»
پس از جریان «سقیفه بنی ساعده» امام علیه‌السلام سئوال کردند که قریش و انصار در آنجا چه گفتند؟ در پاسخ سئوال امام(علیه السلام) گفتند: (2)
انصار: از ما امیری باشد و از شما (قریش) امیری.
امام(علیه السلام) فرمود: چرا در مقابل انصار دلیل و حجت نیاوردید که پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) فرموده: «به نیکو کار انصار نیکوئی شود و از بدکردارشان درگذرید».
به امیر المؤمنین(علیه السلام) گفتند: چگونه این سخن رسول خدا(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) حجت و دلیل بر علیه انصار است؟ حضرت فرمود: اگر امارت در ایشان می‌بود (و لیاقت خلافت را داشتند) نیازی به سفارش پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) برای ایشان نبود که فرمود: به نیکوکار انصار نیکوئی کنید و از بدکردار درگذرید.
قریش: ما درخت رسالت هستیم (پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) از قوم قریش بود)
امام علی علیه‌السلام فرمود: قریش به درخت استدلال کردند، اما سیره آن (وجود مقدس خود امام «علیه‌السلام») را تباه ساختند.
امام علی علیه‌السلام در جای دیگر فرموده: «نحن شجرة النبوة و محط الرساله.... یعنی: ما اهل بیت از شجره نبوت هستیم و از خاندانی هستیم که رسالت و پیغام الهی در آنجا فرود آمد و رفت و آمد فرشتگان در آنجا بود...».

امام صادق(ع) فرمود: «امام علی(ع) بر در ایستاد و بر پیامبر(ص) نماز خواند. سپس مردم را دستور داد که ده نفر ده نفر آمده بر ایشان نماز بخوانند و بعد خارج شوند».اولين شخصي در کعبه به دوش رسول خدا رفته و بت های کعبه را سرنگون کرد و فدایی پیامبر در تمام جنگها بوده و جای پیامبر خوابیده فقط جانشینش کننده دره خیبرعلی(ع) که اولین کسی که بر پيکر مطهر پيامبر صلي الله عليه و آله نماز خواند حضرت علي عليه السلام بود است و شرط اول اولین کسی که بر پیامبر لبیک گفته و اسلام آورد در کودگی در محراب کعبه بدنیا آمده و شبو روز با پیامبرو در خانه پیامبر بوده و از فاطمه نگهداری می کرده پدر مادر امامت در مکتب نبوت رشد نمودند امام علی و همسر عزیزش حضرت فاطمه (س) بوده است . در اين خصوص طبرسي روايتي را چنين نقل مي کند:
وَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ  عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيّاً ع وَ هُوَ يُغَسِّلُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قَدْ كَانَ أَوْصَى أَنْ لَا يُغَسِّلَهُ غَيْرُ عَلِيٍّ ع وَ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُقَلِّبَ مِنْهُ عُضْواً إِلَّا قُلِّبَ لَهُ وَ قَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ يُعِينُنِي عَلَى غُسْلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ جَبْرَئِيلُ فَلَمَّا غَسَّلَهُ وَ كَفَّنَهُ أَدْخَلَنِي وَ أَدْخَلَ أَبَا ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادَ وَ فَاطِمَةَ وَ حَسَناً وَ حُسَيْناً ع فَتَقَدَّمَ وَ صَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَ عَائِشَةُ فِي الْحُجْرَةِ لَا تَعْلَمُ قَدْ أَخَذَ جَبْرَئِيلُ بِبَصَرِهَا ثُمَّ أَدْخَلَ عَشَرَةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ عَشَرَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَيُصَلُّونَ وَ يَخْرُجُونَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ ع حِينَ يُغَسِّلُ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّ الْقَوْمَ فَعَلُوا كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ السَّاعَةَ لَعَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا يَرْضَى النَّاسُ أَنْ يُبَايِعُوا لَهُ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ إِنَّهُمْ لَيُبَايِعُونَ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً يَمِيناً وَ شِمَالًا فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا سَلْمَانُ- فَهَلْ تَدْرِي مَنْ أَوَّلُ مَنْ يُبَايِعُهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ص؟ِ-
 در روايت سليم بن قيس هلالى از سلمان فارسىّ رضى اللَّه عنه آمده است كه گفت: به خدمت حضرت علىّ عليه السّلام رسيدم، و آن حضرت سرگرم غسل غسل دادن پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله بود- زيرا رسول خدا وصيّت فرموده بود كه او را جز علىّ بن ابى طالب كسى غسل ندهد و خود خبر داده بود كه هنگام غسل او جسد مبارك به هر سمتى كه بخواهد خود بر مى‏ گردد و علىّ پرسيده بود كه هنگام غسل چه كسى مرا كمك مى‏ كند؟ و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرموده بود: جبرئيل [تو را يارى خواهد كرد]. از جبرئیل پرسیدند وقتی خداوند تو را خلق نمود چشم باز کردی چه دیدی گفت سرم به پای علی بالای سرم ایستاده بود و ازآن وقت علی را مولاء و مقتدای خود میدانم اول خلبانه آسمانها علیست سیمرغ به آسمان لاحوت علیست او بود نبی به آسمانها می برد جمع خلبانانه خدا میداند سر لوحه سره کائنات به والله علیست علی در کعبه چون آمدبه دنیا شکاف کعبه می گوید همین را بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست سایه پیغمبر ندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است گفتم که روم سایه لطفش بنشینم گفتا که علی نور بوود سایه ندارد در شب معراج، جبرئیل، امام شد یا رسول خدا؟

در معراج فرمود: وجود مقدّس حضرت صادق القول و الفعل، امام جعفر صادق(ع) می‌فرمایند: «لَمّا اُسرِیَ برسولِ اللّه ِ صلى الله علیه وآله حَضَرتِ الصَّلاةُ، فأذّنَ وأقامَ جَبرئیلُ، فقالَ: یا محمّدُ، تَقدّمْ» در شبی که پیامبر(ص) به معراج برده شد و وقت نماز رسید، جبرائیل(ع) اذان و اقامه گفت و بعد هم عرضه داشت: ای پیامبر! جلو بایست و نماز بخوان. «فقالَ رسولُ اللّهِ: تَقدّمْ یا جَبرئیلُ» پیامبر(ص) به تعبیر ما به او تعارفی کردند که خودت جلو بایست. او به حبیب خدا(ص) عرضه داشت: «إنّا لا نَتَقدّمُ الآدَمِیّینَ مُنذُ اُمِرْنا بالسُّجودِ لآدمَ علیه‌السلام» از آن زمانی که به ما دستور داده شده که بر آدم ابوالبشر سجده کنیم، اصلاً خودمان را بر آدمیان مقدّم نمی‌داریم و هیچگاه تقدّم بر هیچ‌کدام از انسان‌ها نداریم - دقّت کنید که «نَتَقدّمُ الأنبیاء» یا «نَتَقدّمُ المرسلین» نفرمود، بلکه فرمود: «نَتَقدّمُ الآدَمِیّینَ» -

 

آن ‌وقت است که اگر انسانی جدّی بداند که مقامش، چه مقامی است، از شوق رضایت پروردگارش شبها تا صبح به نماز مشغول خواهد شد نه اینکه بخاطر بی نمازی به دوزخ برده شود 


چون از كار غسل و تكفين فارغ شد، من و أبو ذرّ و مقداد و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّلام را داخل نموده و ما وارد شديم، در آنجا حضرت امير جلو ايستاده و ما در پشت آن حضرت بر رسول خدا نماز خوانديم،اولین همیشه ما بودیم  و عائشه در گوشه اطاق نشسته و هيچ توجّهى بما نداشت گويا جبرئيل ديدگانش را پوشانده بود،در حالت هپل خلسه فرو رفته بود حلتی نزدیک به هذیان سپس هر بار ده نفر از مهاجرين و ده نفر از انصار (بيست نفر بيست نفر) را داخل خانه مى ‏نمود، آنان نيز نماز خوانده و خارج مى‏شدند، و به همين ترتيب همه جماعت مهاجر و انصار بر جنازه مطهّر نماز خواندند.
سلمان گويد: هنگام غسل جريان سقيفه را به گوش او رساندم و اينكه الحال   أبوبكر رکب وبا )بر منبر رسول خدا نشسته و مردم با او بيعت مى‏ کنند حضرت علىّ عليه السّلام فرمود: اى سلمان، آيا دانستى اوّلين نفر كه در منبر پيامبر با أبو بكر بيعت نمود كه بود؟ گفتم: نه، جز آنكه در سقيفه بنى ساعده أوّل كسى كه با أبو بكر بيعت نمود. الإحتجاج على أهل اللجاج( للطبرسي)ج 1 ص80
علامه امين نيز در اعيان الشيعه در اين خصوص از شيخ مفيد چنين نقل مي کند:
شيخ مفيد گويد: چون حضرت على (ع) از کار غسل دادن و تجهيز حضرت محمد (ص) فراغ يافت، جلو ايستاد و بر آن حضرت نماز خوانداولین کسی که بر پیامبر نماز بخواند جانشین واقعی پیامبر اوست و هيچ کس در نماز خواندن بر پيامبر با على همراه نشد.مسلمانان در مسجد بودند و درباره اينکه چه کسى بر آن حضرت نماز گزارد و او را در کجا به خاک سپارند بحث و گفت‏ وگو مى‏ کردند.آن گاه امير المؤمنين به سوى آنان رفت و گفت: رسول خدا (ص) چه زنده باشد و چه مرده رهبر و پيشواى ماست پس شما دسته دسته بر جنازه پيامبر حاضر شويد و بدون آنکه امامى داشته باشيد و بر او نماز بخوانيد و برگرديد
در منابع اهل سنت نيز آمده است که اصحاب گروه گروه وارد خانه پيامبر صلي الله عليه و اله شده ونماز مي خواندند. روايتي را احمد چنين نقل کرده است :فَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَابِ الآخَرِ .مسند أحمد بن حنبل  ج 5   ص 81 ا
بنابراين نماز پيامبر صلي الله عليه و آله که فقط يک بار واجب است، توسط حضرت علي عليه السلام خوانده شد و ديگر صحابه نيز بصورت گروه گروه  بعد از نماز حضرت علي(ع) آمدند و بر پيکر پيامبر(ص) نماز گذاردند

به ابجد64دین64الله محمدعلی 64جانشین محمد علی64حقیقت دین الله64دست بیعت بارسول خدا وعلی کف دست راستت نوشته18 ذالحجه"غدیر خم18+64 دین=82 امام به ابجد امام82 انتخاب امام درغدیرخم امام82{82زاده محراب شهیدمحراب82 امام82 +114سوره قرآن=196دین اسلام196ضرب14 معصوم درخودش میشود196امام کل دین196دین اسلام 196اسلامه مهدی196نماینده الله محمد66 الله 66+66 علی ولی الله=132 اسلام +64 دین = 196دین اسلام196محمد 92+18ذالحجه"غدیرخم =110علی 110زاده محراب شهید محراب علیست پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم.
اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397

  ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196دین اسلام 196 کلید اسلام196قلب دین 196دین اسلام 196 کلید بدین الله 196 امام کل دین 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 امانت حق اسلامه 737-541 عمر ابوبکر = 196دین اسلام196 کلید اسلام 196 قلب دین 196مومنین 196فقیها 196 به معجزه دین 196 قلب دین196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196سیاست دین سلامی 737-541 عمر ابوبکر=196بجانشین محمد مصطفی 737-541 عمر ابوبکر = 196 دین اسلام196 خلیفه ها بخداوند1398-1202 عمر ابوبکر عثمان = 196  ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام    به ابجد صغیر اشهد ان محمد رسوالله 66   نور قرآن 607-541 فتنه ها = 66 الله66+66=132 به ابجد اسلام 132 بدین 66+66 الله = 132 اسلام132 +64 دین = 196دین اسلام 196کلید اسلام 196 اسلامه مهدی 196ضرب 14 معصوم شیعه خانواده محترم رسول خدا(ص) را 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 اصوله دین 196دین اسلام 196معجزه بدینه196 کلید اسلام 196به معجزه دین 196 منظور 14 معصوم  میباشد اهل دین ذات اقدس الله 737-541 فتنه ها عمر ابوبکر=196مومنین 196کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196

به ابجد کعبه 97 مطیع الله محمد علی 97+13 رجب تولد مولاء در محراب کعبه = 110 علی این شکاف کعبه را منظور چیست جانشین خاتم پیغمبران مولاء علیست وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذر

پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25  اصل اسلام 25 کعبه 25 انسان کامل 25 انسان نمونه 25 ارباب جهان 25 شیعه 25 اصل اسلام25کربلا25 کعبه 25شیعه 25 به ابجدنماینده الله محمد 66 الله 66+66علی ولی الله = 132 اسلام +64 دین = 196 دین اسلام196  ماشیعیان علی برای حقانیت مذهب خود آیه قرآن حدیث و ریاضی قرآن دلیل محکم علمی داریم قرآن میفرمایدنامه اعمال آنهایی را که به دست راستشان میدهندو به آنها اصحاب یمین درسوره مدثر آیه38 و39کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟یمین به ابجد میشه110 علی 110یمین110ولی دین110دین الهی110 علی110 جلوه الله 110بحق 110منادیه 110حامیان110دین الهی110ماه دین110علی110 میباشد نام علی هم110 پلیسی 110 نمک 110نان جو 110 گندمها ی 110 نمک 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم حق با علیست پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمی  { قال رسوالله}کتاب الله و عترتی1575+12 امام=1587-1202 سه خلیفه=385شیعه عترت پیامبر میباشد پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد قال رسو الله=من و علی پدران این امتیم= انا و علی ابواه هذاه الامه"275+110دین الهی  علی =385 شیعهبه ابجد  نماینده الله 46 محمد20+26 علی = 46 ماه 46+46= 92 محمد +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 ولی دین 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110 حامیان110 دین الهی 110 ولی دین 110 «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ» (المائده - 55)
هم آئینه رسالتو هم آئینه امامتی  ولی دین 110 علی 110 ولی دین 110
به ابجدولی46ماه46 محمد20+26علی=46ولی 46+ 46=92 محمد92+18ذالحجه"غدیرخم=110 دین الهی 110 علی110جلوه الله110ولی دین110 ترجمه آیه فوق جز اين نيست كه ولى شما خداست و رسول او و آنان كه ايمان آورده ‏اند، همان ايمان آورندگانى كه اقامه نماز و اداى زكات می‏كنند در حالى كه در ركوع نمازند انگشتر به گدا می دهند برو ای کدای مسکین دره خانه علی زن
عالمی منادیه دین الهی نداء میدهد یعنی امام علی نداء میدهد الله محمد علی یازده امام اسلام 110  اصل دین اسلام دین فاطمه علی110خلیفه حق الله محمد اصل اسلام110 منادیه110دین الهی110باتوحیدعدل نبوت امامت ولایت 110 نداء خواهد کرد لطفا شما هم با 5 حرف به ابجد مولایتان ثابت کنید جبرئیل فرمود از آن وقت که خداوند فرمود بر آدم سجده کنید ما خود را برتر از آدمیان نمی دانیم  نماز می خوانند یا نه هر کسی پروردگارش را سجده نکند اهل دوزخ است

(قل بفضل الله و برحمته فبذلک فليفر حوا هو خير مما يجمعون)   (اي پيامبر! به مردم بگو شما به فضل و رحمت خدا شادمان شويد که آن از ثروتي که اندوخته مي‏کنيد، بهتر است.)

(فضل خدا، نبوت رسول و رحمتش ولايت علي عليه‏السلام است؛ پس شيعه بايد به نبوت و ولايت، خوشحال باشد و اين براي آنان بهتر است از آنچه دشمنان از مال و فرزند و اهل در دنيا جمع مي‏نمايند؛ قسم به خدا، يا علي! تو خلق نشدي مگر براي پرستش پروردگارت؛ و به تو معالم دين شناخته مي‏شود و راه کهنه به تو اصلاح مي‏گردد. هر کس از تو گمراه شد، گمراه است و خداوند هدايت نمي‏کند کسي را که ولايت تو ندارد و هدايت به تو نشده است،

 و اين است معني قول خداوند عزوجل:

(و اني لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدي):   (من زياد آمرزنده‏ام کسي را که بازگردد و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد و به راه آيد)،

يعني به ولايت تو آيد. خداوند مرا امر کرده است که هر حقي که بر من فرض کرده براي تو مقرر کنم؛ حق تو واجب است بر کسي که ايمان آورد؛ اگر تو نبودي حزب الله شناخته نمي شد، به تو دشمن خدا شناخته مي‏شود، هر که با ولايت تو خدا را ملاقات نکند چيزي ندارد.

پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: خداوند اين آيه را بر من نازل کرد:

(يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته): 52 حرف52 تشخیس راه الله 52 ملائکه الله 52  (اي پيامبر)! آنچه به تو از خداوند، نازل شد برسان، «که آن ولايت تو يا علي عليه‏السلام بوده است، اگر آن را نرساني رسالت او پروردگار را انجام نداده‏ اي»؛

 من پيامبر، اگر ولايت تو را نمي‏رساندم، همه اعمالم از بين مي‏رفت؛ هر که خداوند را به غير ولايت تو ملاقات کند، عملش باطل است و اين وعده ‏اي است که برايم ثابت شده است؛ و نگويم چيزي را مگر آنکه پروردگار گويد، و آنچه گويم از خداست که درباره تو نازل کرده است.

آیه ولایت علی نقش نگار 

در ازل پرتوی نوری ز خدا حاصل شد

صورت خاک به اندیشه حق حاصل شد

رقص گردون قلم جلوه حق را ساز کرد

گشته در آب و گلی نقش نگار حاصل شد

بر دمید از دم خود روح خدایی بر جسم

زین دمش نقطه پرگار جهان حاصل شد

با نم تربت او عطر بهشتی ساز شد

و ازدم آه لبش آتش قهر حاصل شد

گرد او کون مکان گشته به معنای وجود

سرِِِ خلقت شد و ایجاد جهان حاصل شد

وادی عشق ز راه تو هویدا گشته

ورنه جزظلمت دل غیرتوهیچ حاصل شد

سینه را سوز تومیسوزد وسرتاسرمن

بوترابا ز پس عشق تو این حاصل شد

اعجاز در سخن امیرالمومنین در خطبه بدون الف ...

متن خطبه...بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم

و من خطبة له عليه السلام (الخالية من الالف) تسمي بالمونقة ارتجلها من غير تريث و لا تفکير.

قال الحديدي في شرح النهج: و انا الان اذکر من کلامه الغريب ما لم يورده ابو عبيدة و ابن قتيبة في کلامهما، و اشرحه ايضاً و هي خطبة زواها کثير من الناس له عليه السلام خالية من حرف الالف: قالوا:تذاکروا قوم من اصحاب رسول الله (ص)ايّ حروف الهجاء ادخل في الکل ام؟ فأجمعوا علي الالف فقال عليٌّ عليه السلام:

حَمِدْتُ مَنْ عَظُمَتْ مِنَّتُهُ وَ سَبَغَتْ نِعْمَتُهُ وَ سَبَقَتْ غَضَبَهُ رَحْمَتُهُ وَ تَمَّتْ کَلِمَتُهُ وَ بَلَغَتْ قَضِيَّتُه ُ، حَمِدْتُهُ حَمْدَمُقِرٍّ بِرُبُوبِيَّتِه ِ، مُتِخَضِّعٍ لِعُبُودِيَّتِه ِ، مُتِنَصِّلٍ مِنْ خَطيئَتِه ِ، مُتِفَردٍّ بِ تَوحيدِه ِ، مُؤَمِّلٍ مِنْهُ مَغْفِرَةً تُنجيه ِ، يَوْمَ يُشْغَل ُعَنْ فَصيلَتِهِ وَ بَنيه ِ.

 

وَ نَسْتَعينُهُ وَ نَسْتَرْشِدُهُ وَ نَسْتَهْديه ِ، وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَکَّلُ عَلَيْه ِ، وَ شَهِدْتُ لَهُ شُهُودَ مُخْلِصٍ مُوقِن ٍ، وَ فَرَّدْتُه ُتَفَرُّدَ مُؤْمِنٍ مُتِيَقِّن ٍ، وَ وَحَّدْتُهُ تُوحيدَ عَبْدٍ مُذْعِن ٍ، لَيْسَ لَهُ شَريکٌ في مُل ْکِه ِ، وَ لَمْ يَکُنْ لَهُ وَلِيٌّ في صُنْعِه ِ,جَلَّ عَنْ مُشيرٍ وَ وَزيرٍ,

وَ عَنْ عُوْنٍ مُعينٍ وَ نَصيرٍ وَ نَظيرٍ.

عَلِمَ فَسَتَرَ، وَ بَطَنَ فَخَبَرَ، وَ مَلَکَ فَقَهَرَ، وَ عُصِيَ فَغَفَرَ، وَ حَکَمَ فَعَدَل َ، لَمْ يَزَلْ وَ لَنْ يَزُول َ، لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَي ْءٌ,وَ هُوَ قَبْلَ کُلِّ شَي ْءٍ، وَ هُوَ بَعْدَ کُلِّ شَي ْءٍ، رَبٌّ مُتِعَزِّزٌ بِعِزَّتِه ِ، مُتِمَکِ ّنٌ بِقُوَّتِه ِ، مُتِقَدِّسٌ بِعُلُوِّه ِ، مُتِکَبِّرٌ بِسُمُوِّه ِ,لَيْسَ يُدْرِکُهُ بَصَرٌ، وَ لَمْ يُحِطْ بِهِ نَظَرٌ، قَوِيٌّ مَنيع ٌ، بَصيرٌ سَميع ٌ، رَؤُفٌ رَحيم ٌ.

 

عَجَزَ عَنْ وَصْفِهِ مَنْ يَصِفُه ُ، وَ ضَلَّ عَنْ نَعْتِهِ مَنْ يَعْرِفُه ُ، قَرُبَ فَبَعُدَ وَ بَعُدَ فَقَرُب َ، يُجيبُ دَعْوَةَ مَنْ يَدْعُوه ُ، وَيَرْزُقُهُ وَ يَحْبُوه ُ، ذُو لُطْفٍ خَفِي ٍّ، وَ بَطْشٍ قَوِي ٍّ، وَ رَحْمَةٍ مُوسِعَةٍ، وَ عُقُوبَةٍ م َوجِعَةٍ، رَحْمَتُهُ جَنَّةٌ عَريضَةٌمُونِقَةٍ، وَ عُقُوبَتُهُ جَحيمٌ مَمْدُودَةٌ مُوبِقَةٍ.

 

وَ شَهِدْتُ بِبَعْثِ مُحَمَّدٍ رَسُولِه ِ، وَ عَبْدِهِ وَ صَفِيِّه ِ، وِ نَبِيِّهِ وَ نَجِيِّه ِ، وَ حَبيبِهِ وَ خَليلِه ِ، بَعَثَهُ في خَيْرِ عَصْرٍ، وَ حين َفَتْرَةٍ وَ کُفْرٍ، رَحْمَةً لِعَبيدِه ِ، وَ مِنَّةً لِمَزيدِه ِ، خَتَمَ بِهِ نُبُوَّتَه ُ، وَ شَيَّدَ بِهِ حُجَّتَه ُ، فَوَعَظَ وَ نَصَح َ، وَ بَلَّغَ وَ کَدَح َ,رَؤُفٌ بِکُلِّ مُؤْمِن ٍ، رَحيمٌ سَخِي ٌّ، رَضِيٌّ وَلِيٌّ زَکِي ٌّ، عَلَيْهِ رَحْمَةٌ وَ تَسْليم ٌ، وَ بَرَکَةٌ وَ تَکْريم ٌ، مِنْ رَبٍّ غَفُورٍرَحيم ٍ، قَريبٌ مُجيب ٌ.

 

وَصَّيْتُکُمْ مَعْشَرَ مَنْ حَضَرَني بِوَصِيَّةِ رَبِّکُم ْ، وَ ذَکَّرْتُکُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّکُم ْ، فَعَلَيْکُمْ بِرَهْبَةٍ تَسْکُنُ قُلُوبَکُم ْ، وَخَشْيَةٍ تُذْري دُمُوعَکُم ْ، وَ تَقِيَّةٍ تُنْجيکُمْ قَبْلَ يَوْمَ يُبْليکُمْ وَ يُذْهِلُکُم ْ، يَوْ مَ يَفُوزُ فيهِ مَنْ ثَقُلَ وَزْنُ حَسَنَتِه ِ، وَخَفَّ وَزْنُ سَيِّئَتِه ِ، وَ لْتَکُنْ مَسْئَلَتُکُمْ وَ تَمَلُّقُکُمْ مَسْأَلَةَ ذُلٍّ وَ خُضُوع ٍ، وَ شُکْرٍ وَ خُشُوع ٍ، بِتُوْبَةٍ وَ تَوَرُّع ٍ، وَ نَدَم ٍوَ رُجُوع ٍ.وَ لْيَغْتَنِمْ کُلُّ مُغْتُنِمٍ مِنْکُمْ صِحُّتَهُ قَبْلَ سُقْمِه ِ، وَ شَبيبَتَهُ قَبْلَ هَرَمِه ِ، وَ سَعَتَهُ قَبْلَ فَقْرِه ِ، وَ فَرْغَتَهُ قَبْلَ شُغْلِهِ وَحَضَرَهُ قَبْلَ سَفَرِه ِ، قَبْلَ تَکَبُّرٍ وَ تَهَرُّمٍ وَ تَسَقُّم ٍ، يَمُلُّهُ طَبيبُه ُ، وَ يُعْرِضُ عَنْهُ حَبيبُه ُ، وَ يَنْقَطِعُ غَمْدُه ُ، وَ يَتَغَيَّرُعَقْلُه ُ، ثُمَّ قيلَ هُوَ مَوْعُوکٌ وَ جِسْمُهُ مَنْهُوک ٌ، ثُمَّ جُدَّ في نَزْعٍ شَديدٍ، وَ حَضَرَهُ کُلُّ قَريبٍ وَ بَعيدٍ، فَشَخَص َبَصَرُه ُ، وَ طَمَحَ نَظَرُه ُ، وَ رَشَحَ جَبينُه ُ، وَ عَطَف

َ عَرينُه ُ، وَ سَکَنَ حَنينُه ُ، وَ حَزَنَتْهُ نَفْسُه ُ، وَ بَکَتْهُ عِرْسُه ُ، وَ حُفِرَرَمْسُه ُ، وَ يُتِمُّ مِنْهُ وُلْدُه ُ، وَ تَفَرَّقَ مِنْهُ عَدَدُه ُ، وَ قُسِمَ جَمْعُه ُ، وَ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَ سَمْعُه ُ، وَ مُدِّدَ وَ جُرِّدَ، وَ عُرِيَ وَغُس ِل َ، وَ نُشِفَ وَ سُجِّي َ، وَ بُسِطَ لَهُ وَ هُيِّي ءَ، وَ نُشِرَ عَلَيْهِ کَفَنُه ُ، وَ شُدَّ مِنْهُ ذَقَنُه ُ، وَ قُمِّصَ وَ عُمِّم َ، وَ وُدِّعَ وَسُلِّم َ، وَ حُمِلَ فُوْقَ سَريرٍ، وَ صُلِّيَ عَلَيْهِ بِتَکْبيرٍ، وَ نُقِلَ مِنْ دُورٍ مُزَخْرَفَةٍ، وَ قُصُورٍ مُشَيَّدَةٍ، وَ حُجُرٍ مُنَجَّدَةٍ، وَجُعِلَ في ضَريحٍ مَلْحُودٍ، وَ ضيقَ مِرْصُودٍ، بِلَبِنٍ مَنْضُودٍ، مُسَقَّفٍ بِجُلْمُودٍ، وَ هيلَ عَلَيْهِ حَفَرُه ُ، وَ حُثِيَ عَلَيْه ِمَدَرُه ُ، وَ تَحَقَّقَ حَذَرُه ُ، وَ نُسِيَ خَبَرُه ُ، وَ رَجَعَ ع َنْهُ وَلِيُّهُ وَ صَفِيُّه ُ، وَ نَديمُهُ وَ نَسيبُه ُ، وَ تَبَدَّلَ بِهِ قَرينُهُ وَحَبيبُه ُ، فَهُوَ حَشْوُ قَبْرٍ، وَ رَهينُ قَفْرٍ، يَسْعي بِجِسْمِهِ دُودُ قَبْرِه ِ، وِ يَسيلُ صَديدِهِ مِنْ مِنْخَرِه ِ، يَسْحَقُ تُرْبُه ُلَحْمَه ُ,

 

وَ يَنْشَفُ دَمَه ُ، وَ يَرُّمُ عَظْمَهُ حَتّي يَوْمَ حَشْرِهِ فَنُشِرَ مِنْ قَبْرِهِ حينَ يُنْفِخُ في صُورٍ، وَ يُدْعي بِحَشْرٍ وَنُشُورٍ، فَثَمَّ بُعْثِرَتْ قُبُورٌ، وَ حُصِّلَتْ سَريرَةُ صُدُورٍ، وَ جييءَ بِکُلِّ نَبِيٍّ وَ صَدّيقٍ وَ شَهيدٍ، وَ ت َوَحَّدَ لَلْفَصْل ِقَديرٌ، بِعَبْدِهِ خَبيرٌ بَصيرٌ، فَکَمْ مِنْ زَفْرَةٍ تُضْنيه ِ، وَ حَسْرَةٍ تُنْضيه ِ، في مَوْقِفٍ مَهُول ٍ، وَ مَشْهَدٍ جَليل ٍ، بَيْن َيَدَيْ مَلِکٍ عَظيم ٍ، وَ بِک

 

ُلِّ صَغيرٍ وَ کَبيرٍ عَليم ٍ، فَحينِئِذٍ يُلْجِمُهُ عَرَقُه ُ، وَ يُحْصِرُهُ قَلَقُه ُ، عَبْرَتُهُ غَيْرُ مَرْحُومَةٍ، وَ[;::صَرْخَتُهُ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ، وَ حُجَّتُهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، زالَتْ جَريدَتُه ُ، وَ نُشِرَتْ صَحيفَتُه ُ، نَظَرَ في سُوءِ عَ مَلِه ِ، وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ عَيْنُهُ بِنَظَرِه ِ، وَ يَدُهُ بِبَطْشِه ِ، وَ رِجْلُهُ بِخُطْوِه ِ، وَ فَرْجُهُ بِلَمْسِه ِ، وَ جِلْدُهُ بِمَسِّه ِ، فَسُلْسِلَ جيدُه ُ، وَغُلَّتْ يَدُه ُ، وَ سيقَ فَسَحِبَ وَحْدَه ُ، فَوَرَدَ جَهَنَّمَ بِکَرْبٍ وَ شِدَّةٍ، فَظُلَّ يُعَذَّبُ في جَحيم ٍ، وَ يُسْقي شَرْبَةٌ مِن ْحَميم ٍ، تَشْوي وَجْهَه ُ، وَ تَسْلَخ جَلْدِه ُ، وَ تَضْرِبُهُ زِبْنِيَةٌ بِمَقْمِعٍ مِنْ حَديدٍ، وَ يَعُودُ جَلْدُهُ بَعْدَ نُضْجِهِ کَجِلْدٍجَديدٍ، يُسْتَغيثُ فَتُعْرِضُ عَنْهُ خَزَنَةُ جَهَنَّم َ، وَ يَسْتَصْرِخُ فَيَلْبَثُ حَقْبَةً يَنْدَم ُ.

نَعُوذُ بِرَبٍّ قَديرٍ، مِنْ شَرِّ کُلِّ مَصيرٍ، وَ نَسْأَلُهُ عَفْوُ مَنْ رَضِيَ عَنْهُ وَ مَغْفِرَةَ مَنْ قَبِلَه ُ، فَهُوَ وَلِيُّ مَسْأَلَتي، وَمُنْجِحُ طَلِبَتي، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ تَعْذيبِ رَبِّهِ جُعِلَ في جَنَّتِهِ بِقُرْبِه ِ، وَ خُلِّدَ في قُصُورِ مُشَيَّدَةٍ، وَ مُلْکِ بِحُورٍعينٍ وَ حَفَدَةٍ، وَ طيفَ عَلَيْهِ بِکُؤْسٍ اُسْکِنَ في حَظيرَةِ قُدُّوسٍ وَ تَقَلَّب في نَعيم ٍ، وَ سُقِيَ مِنْ تَسْنيمٍ وَ شَرِب َمَنْ عَيْنٍ سَلْسَبيل ٍ، وَ مُزِجَ لَهُ بِزَنْجَبيل ٍ، مُخْتَمٍ بِمِسْکٍ وَ عَبي رٍ مُسْتَديمٍ لِلْمُلْک ِ، مُسْتَشْعِرٍ لِلسُّرُرِ، يَشْرَب ُمِنْ خُمُورٍ، في رَوْضٍ مُغْدِق ٍ، لَيْسَ يُصَدَّعُ مِنْ شُرْبِه ِ، وَ لَيْسَ يُنْزَف ُ.

 

هذِهِ مَنْزِلَةُ مَنْ خَشِيَ رَبَّه ُ، وَ حَذَّرَ نَفْسَهُ مَعْصِيَتَه ُ، وَ تِلْکَ عُقُوبَةُ مَنْ جَحَدَ مَشيئَتَه ُ، وَ سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُه ُمَعْصِيَتَه ُ، فَهُوَ قَوْلٌ فَصْل ٌ، وَ حُکْمٌ عَدْل ٌ، وَ خَبَرٌ قَصَصٌ قَص ٌّ، وَ وَعْظٌ نَص ٌّ، تَنْزيلٌ مِنْ حَکيمٍ حَميدٍ، نَزَلَ بِه ِرُوحُ قُدُسٍ مُبينٍ عَلي قَلْبِ نَبِيٍّ مُهْتِدٍ رَشيدٍ، صَلَّتْ عَلَيْهِ رُسُلٌ سَفَرَةٌ، مُکَرَّمُونَ بَرَرَةٌ، عُذْتُ بِرَبٍّ عَليم ٍ,رَحيمٍ کَريم ٍ، مَنْ شَرِّ کُلِّ عَدُوٍّ لَعينٍ رَجيم ٍ، فَلْيَتَضَرَّعْ مُتَضَرَّع ُکُمْ وَ لْيَبْتَهِلْ مُبْتَهِلُکُم ْ، وَ لْيَسْتَغْفِرْ کُلُّ مَرْبُوب ٍمِنْکُمْ لي وَ لَکُم ْ، وَ حَسْبي رَبّي وَحْدَه ُ.

 

ولادت حضرت امير و حکايات عجيبه آن.

 

ولادت با سعادت مولي المتّقين أمير المؤمنين عليّ- عليه الصلاة والسلام- بنابر معروف در ميان فرقه ناجيه، در سال سي‏ام از عام الفيل واقع شده، و به همين تاريخ تصريح نموده است در اصول کافي کليني رازي «طاب مرقده»- که از اولين کتب معتبره است و آن سال فرّخ حال مقارن بود با سال سي از ولادت حضرت رسول صلي الله عليه و آله چه آن حضرت در سال عام الفيل، بعد از پنجاه و پنج روز از هلاک اصحاب فيل، به عالم دنيا قدم گذارد و عالم را به نور قدوم خود منوّر نمود، و موافقت مي‏کند اين تاريخ، با روايتي که نقل شده از حضرت صادق عليه السلام که فاطمه بنت اسد- که مادر حضرت امير عليه السلام بود- آمد نزد شوهر خود، ابو طالب، که سرور کند و بشارت دهد او را، به ولادت حضرت محمّد صلي الله عليه و آله ابو طالب به او گفت: صبر کن يک سبت، تا من بشارت دهم تو را، به مولودي از تو، که مثل و مانند همين مولود باشد در اوصاف و اخلاق، مگر در پيغمبري.

 

و سبت، سي سال است، و ميان ولادت رسول صلي الله عليه و آله، وامير عليه السلام، سي سال فاصله شد.

 

و همانطور که قبل از ظهور جلوات محمّدي صلي الله عليه و آله بشائر بسيار، بر ولادت او بود- که علماء تاريخ، در کتب مبسوطه، نوشته‏اند- هم چنين قبل از طلوع خورشيد علويّ، بشارت داده شد ابو طالب؛ چنانکه جابر انصاري گفت:

 

راهبي بود- نامش مثرم بن دعيب  که يکصد و نود سال خداي تعالي را عبادت نمود و سؤالي از خدا در اين مدّت نکرد، پس از خدا خواست که دوست خود را به او بنماياند، پس حضرت ابو طالب را خداي سبحان فرستاد به سوي آن راهب، و راهب از آن حضرت پرسيد از وطن و قبيله او، و چون شناخت او را، برخاست سر و صورت ابو طالب را بوسيد و گفت: الحمد للَّه که خدا مرا از دنيا نبرد تا دوست خود را به من نمود و شناسانيد. اي ابو طالب! بشارت باد ترا، که حق تعالي مرا الهام نمود که بيرون مي‏آورد از صلب تو پسري که او وليّ اللَّه و نام نامي‏اش، عليّ عليه السلام باشد، و اگر تو او را دريافتي از من به او سلام رسان.

 

ابو طالب فرمود: هر چيزي را برهان و دليل لازم باشد تا به آن اذعان و تصديق توان نمود، برهان اين امري که به آن إخبار مي‏کني، چه باشد؟

فرمود: چه مي‏خواهي؟

ابو طالب فرمود: طعامي مي‏خواهم در همين ساعت، در حضورمان موجود شود!

پس راهب دست به دعا برداشت؛ هنوز دعاي او تمام نشده بود، طبقي نزد آنها، از سه قسم فواکه بهشتي- که رطب و انگور و انار باشد- موجود شد. ابو طالب، يک دانه از انار برداشت و ميل نمود؛ پس، در صلب او قرار گرفت، پس چون به مکّه برگشت، زوجه او، به عليّ عليه السلام حامله شد و ايامي پس از قرار گرفتن نطفه او در رحم مادرش فاطمه، زلزله‏اي، در زمين شد که اهالي مکّه- وعبده اصنام- متوسّل به بتها شدند و حال آنکه در موقع زلزله، از شدت حرکت زمين بتها، به رو در مي‏افتاد و کوه‏ها، از هم متلاشي مي‏شد و بر روي زمين مي‏ريخت؛ تا آنکه شبي که امر زلزله، شديدتر گرديد، در آن شب کار بر اهل مکّه بسيار سخت و اموري که به نظر آنها در تخفيف زلزله مي‏رسيد- از بردن بت ها به بالاي کوه و غيره- به هيچ وجه، مؤثر واقع نشد ناچار دست توسّل به دامن سيّد قريش- حضرت ابو طالب- زدند و آن حضرت رفت بالاي کوه و فرياد نمود: ايها الناس! بدانيد که خداوند عليّ اعلي را- در اين شب- مخلوقي است، که پا در عرصه زمين مي‏گذارد که اگر اطاعت او را نيت نکنيد و اقرار به امامت و ولايت او ننمائيد، اين زلزله دست بردار نيست تا زمين را زير و زبر کند.

تمامي اهالي، اقرار بر امامت و ولايت آن حضرت نمودند؛ پس ابو طالب، دستهاي خود را بلند نمود و گفت:

«إلهي وسيدي أسألک بالمحمديّة المحمودة، وبالعلويّة العالية، وبالفاطمية البيضاء، إلّا تفضّلت علي تهامة بالرأفة والرحمة»

پس، آن زلزله تسکين يافت و عرب را در جاهليت، عادت بر اين جاري شد که در شدايد عمومي يا خصوصي، به همين نهو دعا مي‏کردند و خدا دعاي آنها را مستجاب مي فرمود، ولي مصداق و مفهوم آن را نمي‏دانستند.

بالجمله، چون امر مخاض فاطمه، نزديک شد، آمد در مسجد الحرام- نزد خانه خدا- و گفت: «اي پروردگار من! ايمان دارم به تو و تصديق مي‏نمايم به آنچه تو فرستاده‏اي به سوي خلق، از پيامبران و کتاب‏هايي که نازل فرموده‏اي، و تصديق نمودم به کلام جدّم ابراهيم، خليل الرحمن، خدايا! بحقّ آن کسي که بنا کرد اين خانه را و بحقّ اين مولودي که در شکم من است، امر ولادت او را بر من آسان کن».

پس در باز شد و فاطمه داخل خانه شد. فاطمه گفت: ديدم چهار تن از زنان عظيمة الشأن: حواء، مريم، آسيه و مادر موسي، وغير آنها، از زنان بهشتي، پس به نحوي که در موقع ولادت رسول اللَّه صلي الله عليه و آله رفتار نمودند، در اين مورد هم بجا آوردند. چون متولد شد سجده براي خداي تعالي بجاي آورد و گفت در سجده خود، شهادتين را و پاره‏اي از کلمات در امر ولادت خود. پس سر از سجده برداشته و سلام کرد بر زنان عاليات و احوال پرسي از آنها نمود و آسمان به نور جبين مبين او نوراني شد.

پس يافت طفل خود را پاکيزه و ناف بريده. پس مادر او را برداشت و از خانه کعبه، بيرون آمد.

 دُرعرش

دُرعرشی و ملائک گرد تو

همچو کعبه در طواف عشق تو

مقدم تو کعبه را مجنون کند

سینه چاک آید به استقبال تو

نور تو خورشید را سوزان کند

ورنه یک ذره بود در پای تو

هیبت تو در فلک اعجاز کرد

لا فتی الا علی شد وصف تو

ذوالفقارت شد عذاب هر عدو

دست حق شد فوق ایدیهم ز تو

نعمت حق شد تمامی در زمین

آیه اکمال دین در شان تو

آمده جبریل در روز غدیر

حامل امر ولایت، حق تو

داده فرمان حق تعالی بر نبی

تا بگیرد دست در دستان تو

کفر و ایمان شد جدا در روز خم

بغضه کفرٌ و ایمان حب تو

منکر تو منکر حق گشته است

تو ز حق بودی و حق همراه تو

داده حق ایات کوثر را نشان

تا شود تفسیر در معنای تو

شمع تو پروانه را عاشق کند

پشت در سوزد ولی با عشق تو

کنج عزلت را گزیدی  نا گزیر

 تا رسد صوت عروج از نای تو

فزت رب الکعبه را فریاد کن

تیغ ملحد تا نشست بر فرق تو

دیده انسان سراسر کور بود

ذره ای نشناخت از اسرار ت

ديدگاه‏هايي درباره شخصيت امام علي از منظر قرآن کریم

 

علي از زبان قرآن

علي‏ عليه السلام، رازدار بزرگ قرآن و رمز آشناي والاي اين کتاب الهي، همبَر قرآن و زبان گوياي اين پيک آسماني است. پيوند علي‏ عليه السلام و قرآن، پيوندي است ژرف و ناگسستني؛ پيوندي که تا دامنه قيامت و کنار حوض کوثر، ادامه خواهد داشت. پيامبر خدا، اين حقيقت عظيم را در حديث گرانسنگ ثَقَلين و نيز در اين حديث ديگر رقم زده است که:

 علي با قرآن است و قرآن با علي. از هم جدا نمي‏شوند تا در حوض بر من وارد شوند.

 اين جمله ارجمند، از جمله گوياي آن است که علي‏عليه السلام، همبَر قرآن و مدافع خستگي‏ناپذير معارف قرآن، و همراه شکوهمند قرآن و بيان کننده آموزه‏هاي والاي آن است، چنان‏که خود فرموده است:

 اين، قرآن است. آن را به سخن آوريد، و هرگز سخن نمي‏گويد؛ ولي من از آن به شما خبر مي‏دهم. . و فرموده:

 سوگند به خدا، آيه‏اي نازل نشده، جز آن که مي‏دانم درباره چه و در کجا و درباره چه کسي نازل شده است .

 و اين، حقيقتي است که از همان روزگاران نخست، همگان به آن اذعان داشتند و صحابيان و همراهان رسول خدا بر آن معترف‏اند و از سوي ديگر، از اين سخن رسول خدا مي‏توان فهميد که قرآن، گوياترين سند عظمت‏ها و مبيّن والايي و گزارش کننده ارجمندي‏هاي علي‏عليه السلام است که:

 قرآن با علي است.

 اين نکته نيز از همان روزگاران نزول قرآن، بر هيچ کس پوشيده نبود. پيامبر خدا فرمود:

 خداوند، آيه‏اي نفرستاد که در آن «يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ؛ اي کساني که ايمان آورده‏ايد» باشد، جز آن که علي در قلّه آن و امير آن بود.

 مفسّر بزرگ قرآن، عبد اللَّه بن عباس، نيز گويد:

 در قرآن، آيه‏اي نيست که در آن، «اي کساني که ايمان آورده‏ايد» باشد، جز آن که علي‏عليه السلام، قلّه آن، امير آن و شريف آن است. خداوند، ياران محمّدصلي الله عليه وآله را در قرآن، مورد سرزنش قرار داده و از علي‏عليه السلام، جز به نيکي ياد نکرده است. .

 و نيز گويد:

 درباره کسي آن مقدار که درباره علي‏عليه السلام آيات قرآني نازل شده، نازل نشده است .

 حذيفة بن يمان نيز مي‏گويد:

 در قرآن، آيه‏اي با خطاب «اي کساني که ايمان آورده‏ايد» نازل نشده، مگر آن که علي‏عليه السلام هسته و مغز آن است.

 مجاهد گفته است:

 درباره علي‏عليه السلام، هفتاد آيه نازل شده که هيچ‏کس در آنها با وي شريک نيست.

 عبد الرحمان بن ابي ليلي گفته است:

 درباره علي‏عليه السلام، هشتاد آيه خالص از کتاب خدا نازل شده است و هيچ‏کس از اين امّت با او در اين آيه‏ها سهيم نيست.

 آنچه در سطور آينده اين مجموعه در اين باره گزارش مي‏شود، اندکي است از بسيار. ما در عرضه اين حقايق، راه اختصار پيش گرفته‏ايم و از آوردن بسياري از آيات که بر اساس منابع فريقين، شأن نزول آنها علي‏عليه السلام و يا اهل بيت‏عليهم السلام است، تن زده‏ايم.

1.      جان پيامبر

2.      شاهدي از پيامبر

3.      آن که دانش کتاب، نزد اوست

4.      مومن

5.      پيشتاز

6.      مومنِ مجاهد

7.      شايسته‏ترين مؤمنان

8.      گوشي شنوا

9.      بهترين آفريدگان

10. دشمن کافران

11. راهنما

12. ولي صدقه ‏دهنده در رکوع

13. آن که جان خود را براي خشنودي خدا مي‏فروشد

14. آن که دارايي‏اش را شب و روز، نهان و آشکارا انفاق مي‏کند

15. آواز دهنده ميان بهشتيان و جهنميان است

16. ولايتش کامل کننده دين است

17. مهر او از سوي خداي رحمان است

 ولایت علی53اهل ولایت امامت53احمد53علی فاطمه 53صالح متفکر53مغز دین اسلامی53اهل ولایت امامت53 اسلامی واقعی53پیشوای مسلمین53منطق دین الله53جانشین پیامبری53اصل اسلام اصل قرآن53مقام امامت علی53 شاه جهانی53مومن صالح دین53ندای آسمانی الله53مرادمریدی53پیشوای مسلمین53اهل بیت پیامبر53دو قبله مسلمین53انتخاب جانشین پیامبر 53ستاره آسمان ولایت53دین واقعی انسان 53احمد 53ناموس قرآن اعظمی53مذهب الله محمد 53احمد 53علی فاطمه53مرد مقدس اسلام53یاپیشوای مسلمین53مردمقدس اسلام53 ابوتراب دین53مغزدین اسلامی53رهبر اصلی جهان53صاحب مقدس ترین53 دین کامل الله53کتاب آسمانی الله53ختم قرآن کریم53 اصل دین مقدس اسلام53 ارباب کل مردانی53رهبر اصلی جهان53پیشوای مسلمین53پیشوای انبیاء53محور اسلام قرآن53شاه جهانی علی53 علامت دین اسلام53حق دین شیعه53کتاب آسمانی الله 53 اصل اسلام اصل قرآن 53 علی فاطمه53 احمد53مذهب الله محمد 53 احمد 53 علی فاطمه53 مقام امامت علی53منطق دین الله 53 اصل اسلام اصل قرآن53 مالک و ارباب جهان53 با مذهب قرآن الله 53

·      جان پيامبر

«فَمَنْ حَآجَّکَ فِيهِ مِن‏م بَعْدِ مَا جَآءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَکُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَکُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْکَذِبِينَ».

 پس هر که در اين [ باره]، پس از دانشي که تو را [ حاصل] آمده است، با تو محاجّه کند، بگو:بياييد پسرانمان و پسرانتان را، و زنانمان و زنانتان را، و ما خودمان و شما خودتان را فرا خوانيم؛ سپس مباهله کنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم .

امام علي‏عليه السلام:مسيحيان، چيزي ادّعا کردند. خداوند عزوجل درباره آن نازل کرد:«پس هر که در اين [ باره]، پس از دانشي که تو را [ حاصل] آمده است، با تو محاجّه کند، بگو:بياييد پسرانمان و پسرانتان را، و زنانمان و زنانتان را، و ما خودمان و شما خودتان را فرا خوانيم؛ سپس مباهله کنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم». بر اين اساس، «جانِ» من جانِ پيامبر خدا بود و «زنان»، فاطمه‏عليها السلام بود و «پسران»، حسن و حسين‏عليهما السلام بودند.

 امام باقرعليه السلام - درباره اين سخن خدا که:«بياييد پسرانمان و پسرانتان را... فرا خوانيم» -:مراد از «پسرانمان و پسرانتان را»، حسن و حسين‏عليهما السلام و مراد از «ما خودمان و شما خودتان را» پيامبر خدا و علي‏عليه السلام و مراد از «زنانمان و زنانتان را» فاطمه‏عليها السلام است.

 عيون أخبار الرضا - به نقل از ريّان بن صَلت، در جريان گفتگوي امام رضاعليه السلام با عالمان‏عراق وخراسان در مجلس مأمون، هنگامي که از وي پرسيدند:آيا خداوند عزوجل در قرآن، «اصطفاء» را تفسير کرده است؟ -:«[ خداوند]، "اصطفاء" را به غير از باطن، در ظاهر قرآن نيز در دوازده جا تفسير کرده است ... و سومين جا هنگامي است که خداوند، آفريدگان پاک خود را مشخّص کرده است و به پيامبرش در آيه مباهله دستور داده است به همراه آنان، مباهله کند. پس خداوند فرموده که:اي محمّد! "پس هر که در اين [ باره]، پس از دانشي که تو را [ حاصل] آمده است، با تو محاجّه کند، بگو:بياييد پسرانمان و پسرانتان را، و زنانمان و زنانتان را، و ما خودمان و شما خودتان را فراخوانيم؛ سپس مباهله کنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم". پيامبرصلي الله عليه وآله، علي، حسن و حسين و فاطمه را - که درودهاي خداوند بر آنان باد -، بيرون آورد و جانِ آنان را همراه جانِ خود کرد. آيا مفهوم سخن خداوند را که مي‏فرمايد:"وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ" مي‏دانيد؟».

 عالمان گفتند:مراد، خودِ آن حضرت است.

 امام رضاعليه السلام فرمود:«اشتباه کرديد؛ بلکه از آن، علي بن ابي طالب‏عليه السلام را قصد کرده است و دليل بر آن، گفته [ ديگر] ايشان است که فرمود:"يا بني وليعه دست بکشند و يا آن که فردي را که همچون خودِ من است، به سويشان خواهم فرستاد" و علي بن ابي‏طالب‏عليه السلام را قصد کرد .... اين، ويژگي‏اي است که در آن، هيچ‏کس بر آنان، پيشي نگرفته است، و برتري‏اي است که هيچ انساني در آن، به آنان نخواهد رسيد، و شرافتي است که هيچ آفريده‏اي در آن، بر آنان پيش‏قدم نگشته است؛ زيرا جانِ علي‏عليه السلام را همچون جانِ خويش قرار داد».

طرائف المقال:مأمون به امام رضاعليه السلام گفت:چه دليلي بر خلافت جدّت [ علي بن ابي‏طالب‏عليه السلام] وجود دارد؟ فرمود:«[ قول خداوند:] "وَأَنفُسَنَا"». مأمون گفت:آري، اگر «نِسَآءَنَا» نباشد. امام رضاعليه السلام فرمود:«بلي، اگر "أَبْنَآءَنَا" نباشد» و مأمون، ساکت شد

. دلائل النبوة - به نقل از جابر در تفسير آيه مباهله -:مراد از «و ما خودمان و شما خودتان را»، پيامبر خدا و علي‏عليه السلام و «پسرانمان و پسرانتان را»، حسن و حسين‏عليهما السلام و «زنانمان و زنانتان را» فاطمه‏عليها السلام است - که خداوند از همه آنان خشنود باشد -.

تفسير الطبري - به نقل از زيد بن علي، در تفسير سخن خداوند که مي‏فرمايد:«بياييد پسرانمان و پسرانتان را و... را فراخوانيم» -:مراد، پيامبر، علي، فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام هستند

الکشّاف - در يادکردِ مباهله -:پيامبرصلي الله عليه وآله، صبحگاهان، در حالي‏که حسين‏عليه السلام در آغوشش بود و دست حسن‏عليه السلام را در دست گرفته بود و فاطمه‏عليها السلام، پشت سرِ وي و علي‏عليه السلام پشت سرِ فاطمه‏عليها السلام بود، آمد و فرمود:«من دعا مي‏کنم و شما آمين بگوييد».

 اُسقف نَجران گفت:اي مسيحيان! من چهره‏هايي را مي‏بينم که اگر خداوند بخواهد کوهي را از جايش بکَند، به‏خاطر اين چهره‏ها خواهد کَند. با آنان مباهله نکنيد که نابود خواهيد شد و ديگر تا روز قيامت بر روي کره زمين، مسيحي‏اي باقي نخواهد ماند. المَحاسن والمَساوئ - به نقل از مردي از بني‏هاشم -:پدرم گزارش کرد که در بصره، در مجلس محمّد بن عايشه حاضر بودم که از ميان جمع، مردي برخاست و گفت:اي ابو عبد الرحمان! از بين ياران پيامبر خدا، کدام‏يک برترين بودند؟

 وي پاسخ داد:ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبير، سعد، سعيد، عبد الرحمان بن عوف و ابو عبيدة بن جرّاح.

 مرد به او گفت:پس علي بن ابي طالب‏ عليه السلام کجا رفت؟

 ابوعبد الرحمان گفت:اي مرد! آيا از من درباره ياران پيامبرصلي الله عليه وآله مي‏پرسي و يا خود او؟!

 گفت:بلکه از ياران او ابو عبد الرحمان گفت:خداوند متعال مي‏فرمايد:«بياييد پسرانمان و پسرانتان را، و زنانمان و زنانتان را و ما خودمان و شما خودتان را فراخوانيم...». چگونه ياران آن حضرت، همچون نفس وي خواهند بود؟.

 ر. ک:ص 87 (جانِ من) .

 شواهد التنزيل:167 - 155:1

·      شاهدي از پيامبر

«أَفَمَن کَانَ عَلَي بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ‏ي وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ»..

 آيا کسي که از جانب پروردگارش بر حجّتي روشن است و شاهدي از او، در پي اوست ... [ دروغ مي‏بافد]

. پيامبرصلي الله عليه وآله:مراد از «آيا کسي که از جانب پروردگارش بر حجّتي روشن است»، منم و مراد از «و شاهدي از او» علي است..

. امام علي‏ عليه السلام:مراد از «کسي که از جانب پروردگارش بر حجّتي روشن است»، پيامبر خداست و مراد از «و شاهدي از او» منم.

. امام علي‏عليه السلام:آن که خدا فرمود «و شاهدي از او، در پي اوست»، منم.

. تفسير الطبري - به نقل از عبد اللَّه بن يحيي -:علي‏عليه السلام فرمود:«هيچ مردي از قريشيان نيست، جز آن که درباره او يک يا دو آيه نازل شده است». کسي به وي گفت:درباره تو کدام آيه نازل شده است؟ علي‏عليه السلام فرمود:«آيا آيه‏اي را که در سوره هود نازل شده، نخوانده‏اي که " و شاهدي از او در پي او است "؟».

 مناقب علي بن أبي طالب - به نقل از عبّاد بن عبد اللَّه -:شنيدم علي‏عليه السلام مي‏فرمود:«هيچ آيه‏اي در کتاب خداوند عزوجل نازل نشده، جز آن که مي‏دانم کِي نازل شده و درباره چه کسي نازل شده است و هيچ مردي از قريشيان نيست، جز آن که درباره او آيه‏اي از کتاب خدا نازل شده است که او را به بهشت يا دوزخ مي‏کشانَد».

 کسي برخاست و گفت:اي امير مؤمنان! درباره تو چه آيه‏اي نازل شده است؟

 

 فرمود:«اگر در جمع از من نپرسيده بودي، به تو نمي‏گفتم. مگر آيه:"آيا کسي که از جانب پروردگارش بر حجّتي روشن است و شاهدي از او در پي اوست..." را نخوانده‏اي؟ پيامبر خدا بر حجّتي روشن از جانب پروردگارش است و من شاهدي از اويم. سوگند به خدا، اين که ويژگي‏هايي را که خداوند عزوجل ما اهل بيت را بدان ويژه ساخته بياموزيد، براي من دوست‏داشتني‏تر از طلاهاي زرد و نقره‏هاي سفيد روي زمين است.

 

تذکرة الخواص - به نقل از زادان -:از او (علي‏عليه السلام) شنيدم که مي‏فرمود:«سوگند به آن که دانه را شکافت و موجودات زنده را آفريد، اگر مَسندي براي من نهاده شود، در بين توراتيان به توراتشان و در بين انجيليان به انجيلشان و در بين زبوريان به زبورشان و در بين قرآنيان به قرآنشان داوري مي‏کنم. سوگند به آن که جانم در دست اوست، هيچ قريشيِ سر تراشيده‏اي نيست  جز آن که آيه‏اي را که او را به سوي بهشت مي‏رانَد يا به دوزخ مي‏کشاند، مي‏دانم».

 مردي گفت:اي امير مؤمنان! آيه‏اي که درباره تو نازل شده، چيست؟

 فرمود:آيه " آيا کسي که از جانب پروردگارش بر حجّتي روشن است و شاهدي از او در پي اوست ... [دروغ مي‏بافد]؟ ". پيامبر خدا «حجّت روشن او» است و من «شاهدي از او» هستم..

 امام حسن‏عليه السلام:خداوند در کتابش که بر پيامبر مرسلش فرو فرستاده، گفته است:«آيا کسي که از جانب پروردگارش بر حجّتي روشن است وشاهدي از او در پي اوست ...». پيامبر خدا همان حجّت روشن از جانب پروردگارش است و پدرم آن کسي است که در پي او و شاهدي از اوست.

تفسير فرات - به نقل از زيد بن سلام جُعفي -:بر امام باقرعليه السلام وارد شدم و گفتم:خدا خيرت دهد! خيثمه از تو درباره سخن خدا «آيا کسي که از جانب پروردگارش بر حجّتي روشن است و شاهدي از او، در پي اوست ...»، نقلي کرد. او به من گفت که شما گفته‏ايد:پيامبر خدا، بر حجّتي روشن از جانب پروردگارش است و علي‏عليه السلام بعد از او، پيرو او و شاهدي از اوست و اين آيه، درباره وي نازل شده است .

 امام باقرعليه السلام فرمود:«سوگند به خدا، خيثمه درست گفته است و من همين‏گونه به وي گفته ‏ام».

امام باقرعليه السلام - در تفسير سخن خدا «آيا کسي که از جانب پروردگارش بر حجّتي روشن است و شاهدي از او در پي اوست ...» -:آن‏که بر حجّتي روشن از پروردگارش است، رسول خداست، و آن‏که بعد از وي در پي او و شاهدي از اوست، امير مؤمنان است و سپس اوصياي وي، يکي پس از ديگري..

 

 امام صادق‏عليه السلام - در تفسير سخن خدا «آيا کسي که از جانب پروردگارش بر حجّتي روشن است و شاهدي از او، در پي اوست» -:در اين جا، آن که بر حجّت روشن از پروردگارش است، پيامبر خداست و شاهدي از او که در پي اوست، علي‏عليه السلام است که پس از او به عنوان امام مي‏آيد و حجّت بر امّتِ پس از وي خواهد بود.

 

الکافي - به نقل از احمد بن عمر حلّال -:از ابو الحسن‏عليه السلام (امام کاظم يا امام رضاعليهما السلام) درباره سخن خداي عزوجل:«آيا کسي که از جانب پروردگارش بر حجّتي روشن است و شاهدي از او، در پي اوست»، پرسيدم. فرمود:«امير مؤمنان - که درودهاي خدا بر او باد - شاهد بر پيامبر خداست و پيامبر خدا بر حجّت روشن از جانب پروردگارش است».

. شواهد التنزيل - به نقل از ابن عبّاس، درباره سخن خدا «آيا کسي که از جانب پروردگارش بر حجّتي روشن است و شاهدي از او، در پي اوست» -:[ ابن عبّاس] گفت:مراد، پيامبرصلي الله عليه وآله است و مقصود از «شاهدي از او، در پي اوست»، علي بن ابي طالب‏عليه السلام است.

 تفسير الفخر الرازي - در تفسير سخن خدا «و شاهدي از او، در پي اوست» -:قول سومْ اين‏که مراد، علي بن ابي طالب‏عليه السلام است و معناي آن اين است که او در پي آن حجّت روشن است و «از او»، يعني اين شاهد از محمّد و جزئي از اوست، و مقصود از اين [ تعبير]، شرافت‏دهي به اين گواه است که وي، جزئي از محمّدصلي الله عليه وآله است .

 

 ر. ک:شواهد التنزيل:ج:369 - 359. 

·      آن که دانش کتاب، نزد اوست

«وَ يَقُولُ الَّذِينَ کَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ کَفَي بِاللَّهِ شَهِيدَم‏ا بَيْنِي وَ بَيْنَکُمْ وَ مَنْ عِندَهُ‏و عِلْمُ الْکِتَبِ ».

 

 و کساني که کافر شدند، مي‏گويند:تو فرستاده نيستي. بگو:کافي است خدا و آن‏کس که نزد او علمِ کتاب است، ميان من و شما گواه باشد.

 

الأمالي - به نقل از ابو سعيد خُدري -:از پيامبر خدا درباره سخن خداوند عزوجل:«و کسي که نزد او دانش کتاب است»، پرسيدم. فرمود:«آن، برادرم علي بن ابي طالب است»..

امام علي‏عليه السلام - درباره همان آيه شريف -:«کسي که نزد او دانش کتاب است»، منم..

امام باقرعليه السلام - در باره همان آيه شريف -:او علي بن ابي طالب‏عليه السلام است.

 

 امام باقرعليه السلام - درباره همان آيه شريف -:دانشِ اوّل و آخرِ کتاب، نزد علي بن ابي طالب‏عليه السلام است.

 

امام باقرعليه السلام - در باره همان آيه شريف -:آيه، درباره علي بن ابي طالب‏عليه السلام نازل شده است. او پس از پيامبر - که درودهاي خدا بر او و دودمانش باد -، داناي اين امّت است

 تفسير القُرطُبي - به نقل از عبد اللَّه بن عطا -:به ابو جعفر پسر علي بن حسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام (امام باقرعليه السلام) گفتم:مي‏پندارند کسي که «نزد او دانش کتاب است»، عبد اللَّه بن سلام است. فرمود:«او فقط علي بن ابي طالب‏عليه السلام است».

 

. الکافي - به نقل از بريد بن معاويه -:از امام باقرعليه السلام [ درباره] «بگو:کافي است خدا وآن‏کس که نزد او علم کتاب‏است، ميان من وشما گواه باشد»، پرسيدم. فرمود: «مقصود، ماييم وعلي‏عليه السلام اوّلين وبالاترين وبهترينِ‏ما پس‏از پيامبر خداست». .

 

 امام صادق‏عليه السلام:خداوند - تبارک و تعالي - در قرآن درباره موسي‏عليه السلام فرمود:«وَکَتَبْنَا لَهُ‏و فِي الأَْلْوَاحِ مِن کُلِّ شَيْ‏ءٍ مَّوْعِظَةً؛   و در الواح [ تورات] بر او در هر موردي پندي... نگاشتيم» و نگفت همه پندها را؛ و از زبان عيسي‏عليه السلام فرمود:«وَ لِأُبَيِّنَ لَکُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ؛   و تا درباره بعضي از آنچه در آن اختلاف مي‏کرديد، برايتان توضيح دهم» و نگفت:همه چيز را؛ ولي براي سرور شما امير مؤمنان فرمود:«قُلْ کَفَي بِاللَّهِ شَهِيدَم‏ا بَيْنِي وَ بَيْنَکُمْ وَ مَنْ عِندَهُ‏و عِلْمُ الْکِتَبِ؛ بگو:کافي است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است، ميان من و شما گواه باشد».

 

 و خداوند عزوجل فرمود:«وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کِتَبٍ مُّبِينٍ؛   و هيچ تَر و خشکي نيست، مگر اين‏که در کتاب روشني [ ثبت] است» و فرمود:«وَ کُلَّ شَيْ‏ءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ؛   و هر چيزي را در کارنامه‏اي روشن برشمرديم» و دانش اين کتاب، نزد او (امير مؤمنان) ا

 

. بصائر الدرجات - به نقل از عبد اللَّه بن بکير، از امام صادق‏عليه السلام -:نزد آن حضرت بودم. از سليمان و از دانشي که به او بخشيده شده بود و سلطنتي که به او داده شده بود، ياد کردند. آن حضرت به من فرمود:«چه چيز به سليمان بن داوود داده شده بود؟ نزد وي، تنها يک حرف از اسم اعظم بود و مولاي شما کسي است که خداوند [ درباره‏اش] فرموده:" بگو:کافي است خدا و آن کسي که نزد او علم کتاب است، ميان من و شما گواه باشد ". سوگند به خدا که تمامي علم کتاب، نزد علي‏عليه السلام بود».

 

 گفتم:سوگند به خدا راست گفتي، فدايت شوم!

 

تفسير القمي - درباره آيه «بگو:کافي است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است، ميان من و شما گواه باشد» -:پدرم برايم از ابن ابي عمير، از ابن اُذينه، از امام صادق‏عليه السلام نقل کرد که فرمود:«آن که علم کتاب نزد اوست، علي بن ابي طالب‏عليه السلام است».

 

 همچنين پرسيده شد که آيا آن که نزدش دانشي از کتاب است، داناتر است يا آن که نزد او دانشِ کتاب است؟ فرمود:«دانشِ آن‏که نزد او دانشي از کتاب است، در برابر آن که نزدش دانشِ کتاب است، جز به مقداري که مگس با بال خود از آب دريا برمي‏دارد، نيست».

 

. امام رضاعليه السلام - درباره سخن خدا «بگو:کافي است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است، ميان من و شما گواه باشد» -:[ مراد ،] علي‏عليه السلام است..

 

. مناقب آل أبي طالب:محمّد بن مسلم و ابو حمزه ثمالي و جابر بن يزيد از امام باقرعليه السلام، و علي بن فضّال و فضيل بن يسار و ابو بصير از امام صادق‏عليه السلام، و احمد بن محمّد حلبي و محمّد بن فضيل از امام رضاعليه السلام نقل کرده‏اند و همچنين از موسي بن جعفرعليهما السلام و از زيد بن علي و از محمّد بن حنفيه و از سلمان فارسي و از ابو سعيد خُدري و اسماعيل سُدّي روايت شده است که آنان درباره سخن خدا که مي‏فرمايد:«بگو:کافي است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است، ميان من و شما گواه باشد»، فرموده‏اند:«او، علي بن ابي طالب‏عليه السلام است».

 

ر. ک:ج 10، ص 53 (دانش کتاب) .

 

 

 

·      مومن

 

«أَفَمَن کَانَ مُؤْمِنًا کَمَن کَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ».

 

 آيا کسي که مؤمن است، چون کسي است که نافرمان است؟ يکسان نيستند.

 

. تفسير الطبري - به نقل از عطاء بن يسار، درباره همين آيه شريف -:در مدينه و درباره علي بن ابي طالب‏عليه السلام و وليد بن عقبة بن ابي معيط نازل شده است. بين وليد و علي‏عليه السلام سخني به ميان آمد. وليد بن عقبه گفت:من از تو سخنورتر، و در نيزه‏زني تيزتر و در هنگام هجوم دشمن، بازدارنده‏ترم.

 

 علي‏عليه السلام فرمود:«ساکت باش که تو فاسقي».

 

 پس خداوند، درباره آن دو چنين نازل کرد:«آيا کسي که مؤمن است، چون کسي است که نافرمان است؟ يکسان نيستند... دروغش مي‏پنداشتيد»

 

امام باقرعليه السلام:علي بن ابي طالب‏عليه السلام و وليد بن عقبة بن ابي معيط، بگومگو کردند. وليد بن عقبه فاسق گفت:سوگند به خدا که من از تو در گفتار، رساتر، و در نيزه‏زني تيزتر، و در هنگام هجوم دشمن، پا برجاترم.

 

 علي‏عليه السلام فرمود:«ساکت باش که تو فاسقي».

 

 سپس خداوند، اين آيه را نازل کرد:«آيا کسي که مؤمن است، چون کسي است که نافرمان است؟ يکسان نيستند. امّا کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده‏اند، به [ پاداشِ] آنچه انجام مي‏دادند، در باغ‏هايي که در آنها جايگزين مي‏شوند، پذيرايي مي‏گردند» و او، علي بن ابي طالب‏عليه السلام است..

 

. الفتوح - درباره مشاجره‏اي که بين وليد و علي‏عليه السلام پيش آمد -:وليد به علي‏عليه السلام گفت:من در نيزه‏زني از تو تيزترم، در گفتار، مسلّطترم و بر دشمن، از تو ضربه زننده‏ترم.

 

 علي‏عليه السلام به او فرمود:«ساکت باش که تو فاسقي».

 

 وليد از اين سخن، خشمگين شد و به پيامبرصلي الله عليه وآله در اين باره شکايت کرد.

 

 آن‏گاه درباره وي اين آيه نازل شد که «آيا کسي که مؤمن است، چون کسي است که نافرمان است؟ يکسان نيستند» و وليد بن عقبه را قصد کرد.

 

 سپس حَسّان بن ثابت در اين باره چند بيت سرود که مطلع آنها چنين است:

 

خداوند در کتاب ارجمندش

 

درباره علي‏عليه السلام و وليد، آيه‏اي فروفرستاد.

 

الأمالي - از ابو مِخْنَف لوط بن يحيي و جمعي از دانشوران، درباره بحثي که بين امام حسن‏عليه السلام و وليد بن عقبه پيش آمد -:امام حسن‏عليه السلام به او فرمود:در بدگويي‏ات از علي‏عليه السلام، تو را سرزنش نمي‏کنم؛ چرا که به دليل شرابخواري، هشتاد شلّاق به تو زده است و در جنگ بدر، به دستور پيامبرصلي الله عليه وآله، پدرت را به اسيري کشته است و خداوند، در چندين آيه، او را «مؤمن» ناميده و تو را «فاسق» خوانده و شاعر، درباره تو و علي بن ابي طالب‏عليه السلام گفته است:

 

 خداوند در قرآن بر ما

 

 درباره علي‏عليه السلام و وليد، آيه‏اي نازل کرد.

 

 وليد را در جايگاه کفر نشاند

 

 و علي‏عليه السلام را در مقام ايمان جاي داد.